PRECIZĂRI din 11 iunie 2007privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2007  Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri, Ministerul Economiei şi Finanţelor având atribuţii în centralizarea acestuia şi supunerea spre aprobare Guvernului.În baza acestor precizări, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului, la inventarierea acestor bunuri, trebuie să aibă în vedere următoarele: a) la stabilirea regimului juridic al unui bun ordonatorul de credite care se află în posesia tuturor informaţiilor, juridice şi economice, referitoare la bunul în cauză, are obligaţia ca în inventar, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, să menţioneze titlul de deţinere a acestuia; b) interpretarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor Legii nr. 213/1998, referitoare la departajarea bunurilor aflate în domeniul public al statului, în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, bunurile aflate în domeniul privat al statului/unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi bunurile aflate în proprietatea privată; c) cuprinderea în inventare numai a bunurilor din domeniul public al statului, nu şi a investiţiilor în curs; d) respectarea de către ordonatorii de credite a machetei stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor, conform anexei nr. 1g la prezentele precizări, şi a condiţiilor stabilite pentru instituţiile care, în baza unor legi speciale, deţin informaţii cu caracter secret.Astfel, ordonatorii principali de credite a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale, potrivit cărora informaţiile legate de acestea au caracter secret, vor completa inventarele numai cu informaţiile privind: codul de clasificare, tipul bunului (mobil sau imobil), elemente de identificare fără caracter secret, situaţia juridică, judeţ, hotărârea Guvernului de administrare sau acte prin care au intrat în posesie, dacă acestea nu au caracter special; e) ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului au obligaţia ca în hotărârile Guvernului privind transferul de bunuri din domeniul public al statului să precizeze numărul de identificare atribuit fiecărui bun de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi codul de identificare fiscală (CIF) al administratorului, potrivit anexelor nr. 1a-1g la prezentele precizări.În baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificările de orice fel intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se aprobă numai prin acte normative adoptate în acest sens şi se operează în inventarul bunurilor din domeniul public al statului de către ordonatorii principali de credite, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a acestora.Modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului constau în:A. Intrări de bunuri prin: a) trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, în baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; b) trecerea din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului, în baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; c) includerea în domeniul public al statului a bunurilor rezultate din investiţii noi puse în funcţiune, în condiţiile legii; d) majorarea valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune, în condiţiile legii; e) majorarea valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a reevaluării acestora în baza unor acte normative; f) majorarea suprafeţelor de teren ca urmare a efectuării lucrărilor tehnice de cadastru sau a revizuirii măsurătorilor iniţiale, ca urmare a lucrărilor de desecare şi/sau a altor situaţii de acest gen; g) înregistrarea plusurilor de inventar constatate la inventarierea anuală a patrimoniului, stabilite prin procesul-verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii, conform prevederilor legale în vigoare; h) orice alte intrări potrivit prevederilor legale în vigoare pentru bunuri de natura celor aparţinând domeniului public al statului.Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, bunurile reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse bugetare şi puse în funcţiune, vor fi incluse în inventar cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate până la data punerii în funcţiune.Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, bunurile reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse proprii de finanţare şi puse în funcţiune, vor fi incluse în inventarul bunurilor din domeniul public al statului după recuperarea amortizării investiţiei, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.Bunurile reprezentând imobilizări finalizate, efectuate atât din fonduri bugetare, cât şi din surse proprii de finanţare, vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la data punerii în funcţiune, cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate, urmând ca aceasta să fie reîntregită după recuperarea amortizării investiţiei efectuate din surse proprii de finanţare, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, potrivit prevederilor legale în vigoare.În baza prevederilor menţionate, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului nu sunt cuprinse bunurile şi valorile aferente, efectuate din surse proprii de finanţare, decât după recuperarea amortizării investiţiei, astfel:- investiţiile efectuate din surse proprii de finanţare la bunurile date în concesiune, cu chirie, sau date în folosinţă gratuită;- investiţiile efectuate din surse proprii la bunurile din domeniul public al statului, date în concesiune sau atribuite sub orice formă societăţilor/companiilor naţionale ori societăţilor comerciale, după caz;- investiţiile efectuate din surse proprii la bunurile din domeniul public al statului, date în administrare regiilor autonome;- orice alte investiţii din surse proprii efectuate la bunurile din domeniul public al statului, conform prevederilor legale în vigoare.B. Ieşiri de bunuri, prin: a) trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale, în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare.Atribuirea bunurilor din domeniul public al statului în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale nu se poate face fără schimbarea regimului juridic al acestora, respectiv trecerea bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public de interes judeţean sau local; b) trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare; c) scoaterea din domeniul public al statului ca urmare a retrocedărilor de bunuri, în condiţiile legii; d) trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din inventar a bunurilor ieşite din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii.În acest caz trebuie avute în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001; e) operarea diferenţelor constatate în minus la inventarierea anuală a patrimoniului, stabilite prin procesul-verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii, precum şi a scoaterilor din inventar a bunurilor constatate ca lipsuri prin acte emise în acest sens de către organele în drept, în condiţiile legii, conform prevederilor legale în vigoare; f) orice alte ieşiri potrivit prevederilor legale în vigoare.C. Schimbarea administratorului în cadrul aceluiaşi ordonator, în baza prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioareD. Transferul bunurilor în cadrul domeniului public al statului între ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centraleModificările intervenite în urma acestor transferuri, aprobate prin acte normative, se operează la Ministerul Economiei şi Finanţelor, la aceeaşi dată, de către ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale implicate.În această situaţie, iniţiativa operării în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aparţine instituţiei de la care se transferă integral sau parţial bunul/bunurile din domeniul public al statului, prin depunerea la Ministerul Economiei şi Finanţelor a unei adrese, prin care să se solicite efectuarea modificărilor intervenite, adresă care va fi semnată de către iniţiator şi de către celelalte instituţii implicate.E. Alte modificări, astfel: a) corectarea unor erori şi/sau omisiuni referitoare la caracteristicile bunurilor; b) corectarea unor date înscrise eronat de către reprezentantul ordonatorului principal de credite sau omise a fi înscrise în inventar (valoare, bază legală, adresa, desfăşurarea unor suprafeţe etc.); c) operarea modificărilor intervenite ca urmare a restructurărilor şi reorganizărilor intervenite în cadrul administraţiei publice centrale.În acest caz, modificările se operează în inventar în baza actului normativ de aprobare a restructurării/ reorganizării, respectiv a protocoalelor de predare-primire încheiate între părţi.Modificările intervenite în baza protocoalelor de predare-primire încheiate între părţi se operează la Ministerul Economiei şi Finanţelor, la aceeaşi dată, de către ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale implicate, d) orice alte modificări în condiţiile legii.La efectuarea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, potrivit lit. A-E, ministerele, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale, în calitate de ordonatori principali de credite, vor întocmi, după caz, anexele nr. 1a-1g, anexe care vor însoţi adresa prin care se solicită efectuarea modificărilor intervenite.  +  Anexa 1a --------la precizări------------SITUAŢIAtrecerilor în totalitate de bunuri din domeniul public al statului, potrivit art. 9 şi 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
  Nr. MFP Nr./data actu- lui normativ în temeiul cărora se aproba tre- cerea (lege, ordonanţa, hotărâre a Guvernului Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza caruia se face trecerea din domeniul public al sta- tului Ordonatorul/ Ad- ministratorul de la care se trece bunul din dome- niul public al statului (CIF şi denumire) Ordonatorul/ Administrato- rul/ Unitatea administrativ- teritoriala la care trece bu- nul din dome- niul public al statului
  0 1 2 3 4 5
  NOTĂ: Data actului normativ este zz/ll/aaaa.CIF reprezintă codul de identificare fiscală.
   +  Anexa 1b --------la precizări------------SITUAŢIAtrecerilor parţiale de bunuri din domeniul public al statului, potrivit art. 9 şi 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
  Nr. MFP Nr./ data actu- lui norma- tiv în te- meiul caruia se a- proba tre- cerea (lege, ordo- nanta, hota- rare a Guver- nului) Denu- mirea bunu- lui care face obiec- tul actu- lui nor- mativ Teme- iul legal din Legea nr. 213/ 1998 în baza caru- ia se face tre- cerea bunu- lui din dome- niul pu- blic al sta- tului Ordo- nato- rul/ Admi- nis- tra- torul bunu- lui de la care se face tre- cerea bunu- lui din dome- niul pu- blic al statu- lui (CIF şi denu- mire) Ordo- nato- rul/ Admi- nis- tra- to- rul/ Uni- tatea admi- nis- tra- tiv- teri- tori- ala la ca- re trece bunul din dome- niul pu- blic al sta- tului Datele de iden- tificare ale bu- nului care face obiec- tul trece- rii Datele de identificare ale părţii bunului care rămâne în domeniul public al statului Datele de iden- tificare ale părţii bunului care iese din domeniul public al statului
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  NOTĂ: Data actului normativ este zz/ll/aaaa.CIF reprezintă codul de identificare fiscală.
   +  Anexa 1c --------la precizări------------SITUAŢIAtransferurilor de bunuri din domeniul public al statului între ordonatori/administratori ca urmare a reorganizării/restructurării acestora în baza unor acte normative
  Actul normativ în temeiul căruia se aprobă reorganizarea/ restructurarea (lege, ordonanţă, hotărâre a Guvernului) Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Ordonatorul/ Administratorul de la care se transferă bunurile (CIF şi denumire) Ordonatorul/ Administratorul la care se transferă bunurile (CIF şi denumire)
  0 1 2 3
  NOTĂ: Data actului normativ este zz/ll/aaaa.CIF reprezintă codul de identificare fiscală.
   +  Anexa 1d --------la precizări------------SITUAŢIAtransferurilor în totalitate de bunuri din domeniul public al statului, potrivit art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
  Nr. MFP Nr./data actului normativ în temeiul căruia se face transferul (lege, ordonanţă, hotărâre a Guvernului) Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Ordonatorul/ Administratorul de la care se transferă bunul (CIF şi denumire) Ordonatorul/ Administratorul la care se transferă bunul (CIF şi denumire)
  0 1 2 3 4
  NOTĂ: Data actului normativ este zz/ll/aaaa.CIF reprezintă codul de identificare fiscală.
   +  Anexa 1e --------la precizări------------SITUAŢIAtransferurilor parţiale de bunuri din domeniul public al statului, potrivit art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
  Nr. MFP Nr./ data actu- lui norma- tiv în te- meiul caruia se a- proba trans- ferul (lege, ordo- nanta, hota- rare a Guver- nului) Denu- mirea bunu- lui care face obiec- tul actu- lui nor- mativ Ordo- nato- rul/ Admi- nis- tra- torul de la care se trans fera bunul (CIF şi denu- mire) Ordo- nato- rul/ Admi- nis- tra- torul la care se trans- fera bunul (CUI şi denu- mire) Datele de i- denti- ficare ale bunu- lui care face obiec- tul trans- feru- lui Datele de iden- tificare ale par- tii bu- nului care ra- mane la ordona- torul/ adminis- tratorul de la care se trans- fera bunul Datele de identificare ale părţii bunului care se trans- fera Nr. MFP pentru partea care se transfera
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  NOTĂ: Data actului normativ este zz/ll/aaaa.CIF reprezintă codul de identificare fiscală.
   +  Anexa 1f --------la precizări------------SITUAŢIAmodificărilor datelor de identificare referitoare la bunurile din domeniul public al statului
  Nr. MFP Nr./data actului normativ în temeiul caruia se aproba mo- dificarea Denumirea bunului care face obiec- tul actului nor- mativ Ordonatorul/ Administratorul (CIF şi denumi- re) Modificările efectuate la datele de identificare ale bunului din domeniul public al statului
  0 1 2 3 4
  NOTĂ: Data actului normativ este zz/ll/aaaa.CIF reprezintă codul de identificare fiscală.
   +  Anexa 1g --------la precizări------------INVENTARULbunurilor aflate în patrimoniul public al statului
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
  *Font 9*
   Pagina nr.
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public) │├───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤│ Elemente de identificare │Numai pentru bunuri inchi- ││ │riate, concesionate sau ││ │date cu titlu gratuit │├──┬────┬────┬─┬────┬─┬──────┬──────┬──────┬────────────┼──────┬────────────────┬──┬──┤│N │Co- │Tip │D│Des-│V│Adresa│Anul │Valoa-│Situaţia ju-│Situa-│Baza legala şi │D │P ││r.│dul │bun │e│cri-│e│ │doban-│rea de│ridica │tia │datele de iden- │e │e ││M │de │(mo-│n│erea│c│ │dirii/│inven-├───┬────────┤ac- │tificare ale ce-│s │r ││F │cla-│bil/│u│teh-│i│ │darii │tar │Ba-│Adminis-│tuala:│lui care inchi- │c │i ││P │şi- │imo-│m│nica│n│ │în fo-│ │za │trare/ │inchi-│riaza/concesio- │r │o ││ │fi- │bil)│i│ │a│ │losin-│ │le-│concesi-│riere/│neaza/primeste │i │a ││ │ca- │ │r│ │t│ │ta │ │ga-│une │conce-├────────┬───────┤e │d ││ │re │ │e│ │a│ │ │ │la │ │siune │HG │Date de│r │a ││ │ │ │a│ │t│ │ │ │ │ │date │(Nr. │identi-│e │ ││ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │cu │_/ZZ/LL/│ficare │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │YYYY) │(CUI şi│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gratu-│ │denumi-│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │it │ │re) │ │ │├──┼────┼────┼─┼────┼─┼──────┼──────┼──────┼───┼────────┼──────┼────────┼───────┼──┼──┤│1 │ 2 │ 3 │4│ 5 │6│ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │15│16│├──┼────┼────┼─┼────┼─┼──────┼──────┼──────┼───┼────────┼──────┼────────┼───────┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │Tara │ │ │ │ │1 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├──────┤ │ │ │ ├──────┼────────┼───────┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │Jude- │ │ │ │ │2 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├──────┤ │ │ │ ├──────┼────────┼───────┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │Loca- │ │ │ │ │3 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │lita- │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │tea │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├──────┤ │ │ │ ├──────┼────────┼───────┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │Artera│ │ │ │ │4 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├──────┤ │ │ │ ├──────┼────────┼───────┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │Numa- │ │ │ │ │5 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │rul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├──────┤ │ │ │ ├──────┼────────┼───────┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │Secto-│ │ │ │ │6 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │rul │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ├──────┤ │ │ │ ├──────┼────────┼───────┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │Alte │ │ │ │ │7 │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴────┴────┴─┴────┴─┴──────┴──────┴──────┴───┴────────┴──────┴────────┴───────┴──┴──┘------