HOTĂRÂRE nr. 534 din 30 mai 2007privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2007  În conformitate cu Directiva 98/29/CE a Consiliului Uniunii Europene din 7 mai 1998 privind armonizarea principalelor dispoziţii aplicabile asigurării creditelor de export pentru operaţiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu şi lung şi Directiva 84/568/CEE a Consiliului Uniunii Europene din 27 noiembrie 1984 privind obligaţiile reciproce ale societăţilor de asigurare a creditelor la export ale statelor membre care acţionează în numele sau cu sprijinul statului sau ale departamentelor publice care acţionează în locul acestor societăţi, în cazul asigurării comune a unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări ca organism fără personalitate juridică, funcţionând pe lângă Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu scopul de a examina şi aproba operaţiunile de finanţare, garantare şi asigurare ce se efectuează de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului. (2) Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări examinează şi avizează emiterea de garanţii de stat pentru împrumuturile contractate de operatorii economici şi subîmprumuturile acordate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. (3) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior înfiinţat în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, cu modificările şi completările ulterioare, se desfiinţează.  +  Articolul 2Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări funcţionează în baza prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, prevederile acesteia referitoare la Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior aplicându-se Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul II Atribuţiile şi competenţele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări  +  Articolul 3Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări are următoarele atribuţii: a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor necesare desfăşurării operaţiunilor în numele şi în contul statului de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.; b) examinează şi aprobă instrumentele specifice derulate în numele şi în contul statului de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. referitoare la:1. finanţarea, cofinanţarea, refinanţarea, garantarea, asigurarea şi reasigurarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, de dezvoltare a utilităţilor de interes public, de dezvoltare regională, de susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, de protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale;2. emiterea garanţiilor de export, a garanţiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător şi a garanţiilor pentru investiţii româneşti în străinătate;3. asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a investiţiilor româneşti în străinătate, a garanţiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing, în numele şi în contul statului; c) examinează şi aprobă operaţiunile individuale de finanţare, garantare şi asigurare prevăzute la lit. b) pe care Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. urmează să le desfăşoare în numele şi în contul statului; d) stabileşte utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba şi desfăşura operaţiunile, în numele şi în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de ţară elaborate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.; e) examinează şi avizează emiterea de garanţii de stat pentru împrumuturile contractate de operatorii economici, precum şi subîmprumuturile acordate de Ministerul Economiei şi Finanţelor; f) poate stabili orice alte instrumente de stimulare a activităţii de comerţ exterior ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu politica de susţinere a comerţului exterior.  +  Articolul 4Asigurarea şi reasigurarea în numele şi în contul statului pentru contractele de export se acordă după cum urmează: a) pe termen scurt, pe o durată totală de asumare a riscului de până la 2 ani, care include durata de rambursare şi durata de fabricaţie; b) pe termen mediu şi lung, pe o durată totală de asumare a riscului egală cu sau mai mare de 2 ani, care include durata de rambursare şi durata de fabricaţie.  +  Articolul 5 (1) Asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt se va realiza cu respectarea prevederilor Comunicatului Comisiei Europene către statele membre, în conformitate cu prevederile art. 93 (1) din Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene, pentru punerea în aplicare a art. 92 şi 93 din Tratat în activitatea de asigurare a creditelor de export pe termen scurt (97/C 281/03), cu modificările şi completările ulterioare. (2) Asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen mediu şi lung pentru operaţiuni legate de exportul de bunuri şi/sau servicii în ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care sunt finanţate prin credit-cumpă rător sau prin credit-furnizor ori plătite în numerar se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea de asigurare a creditelor de export desfăşurată de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului, pentru operaţiunile pe termen mediu şi lung legate de exporturi de bunuri şi/sau servicii destinate statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 2. (3) Coasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, aferente unor contracte de export care includ unul sau mai multe subcontracte în unul ori mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene, se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea de coasigurare de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului, a creditelor de export aferente operaţiunilor de export realizate în cooperare de mai multe întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 6 (1) Operaţiunile individuale prevăzute la art. 3 lit. c) se vor aproba după cum urmează: a) până la echivalentul a 50 milioane de euro, aprobarea operaţiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări; b) peste plafonul prevăzut la lit. a), Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări va supune proiectele spre aprobare Guvernului. (2) Aprobarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) poate fi delegată de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări Consiliului de administraţie al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 96/2000, republicată. (3) Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări va ratifica deciziile de aprobare a unor operaţiuni luate de Consiliul de administraţie al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2), prin hotărâre, la prima şedinţă a Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări după aprobarea operaţiunii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aprobării.  +  Articolul 7Normele care reglementează activităţile desfăşurate în numele şi în contul statului prevăzute la art. 3 lit. b) se aprobă de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări  +  Articolul 8 (1) Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări este alcătuit din 13 membri, dintre care un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1. (2) Desemnarea membrilor în cadrul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări se face, prin ordin, de către ministrul în subordinea căruia aceştia îşi desfăşoară activitatea, în cadrul ministerului din care provin, în conformitate cu anexa nr. 1.  +  Articolul 9 (1) Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări se întruneşte de regulă bilunar sau de câte ori este nevoie. (2) Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări se consideră legal întrunit în prezenţa majorităţii membrilor, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (3) În cadrul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări hotărârile se adoptă prin vot deschis sau vot prin corespondenţă. În cazul votului împotrivă, acesta trebuie motivat.  +  Articolul 10Hotărârile Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări se consemnează în registrul de hotărâri ţinut de secretariat şi sunt semnate de preşedinte.  +  Articolul 11Pregătirea lucrărilor şi analiza proiectelor care se supun aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări se realizează de către direcţiile de specialitate din cadrul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit competenţelor acestora.  +  Articolul 12 (1) Lucrările de secretariat ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări vor fi asigurate, ca activitate permanentă şi distinctă, de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (2) Secretariatul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări este alcătuit din cel mult 5 membri, salariaţi ai Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., desemnaţi de preşedintele Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia. Activitatea Secretariatului va fi coordonată de un secretar coordonator, desemnat dintre membrii Secretariatului de către preşedintele Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (3) Secretariatul asigură comunicarea hotărârilor Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări către cei interesaţi.  +  Articolul 13 (1) Convocarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări se face de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. prin intermediul Secretariatului Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru şedinţă. (2) Odată cu convocarea se vor transmite membrilor Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări ordinea de zi a şedinţei, precum şi setul de materiale pregătite potrivit art. 11 referitoare la proiectele care urmează a fi supuse discuţiilor. (3) Scrisoarea de convocare a Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări împreună cu documentele mai sus menţionate se vor transmite membrilor acestuia prin fax, poştă electronică sau prin curier. (4) De regulă, şedinţele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări se vor ţine la sediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 14 (1) Şedinţele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări sunt conduse de preşedinte. În lipsa acestuia, atribuţiile sale sunt exercitate de unul dintre vicepreşedinţi. (2) Secretarul coordonator va verifica prezenţa membrilor, consemnând în procesul-verbal al şedinţei numărul membrilor prezenţi, dezbaterile, precum şi voturile exprimate în şedinţă sau prin corespondenţă, cu motivarea voturilor exprimate împotrivă. (3) Procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări se consemnează în registrul de procese-verbale ţinut prin grija Secretariatului şi se semnează de către preşedinte şi de către secretarul coordonator.  +  Articolul 15Eliberarea în orice mod din funcţia prevăzută în anexa nr. 1 a persoanelor care fac parte din Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări determină şi încetarea calităţii de membru, preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări.  +  Articolul 16 (1) Pentru activitatea depusă efectiv în cadrul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, membrii acestuia vor fi remuneraţi pe bază de indemnizaţie lunară, care se plăteşte lunar şi se suportă de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (2) Nivelul indemnizaţiei lunare a membrilor Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări este de 20% din salariul lunar al preşedintelui Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (3) Absenţa de la două şedinţe ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, fără ca votul să fi fost exprimat prin corespondenţă, în cadrul aceleiaşi luni calendaristice, atrage neplata indemnizaţiei pentru luna respectivă.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 15 ianuarie 1992, şi Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activităţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 22 iunie 1992, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18Prevederile referitoare la Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior din cadrul Legii datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi ale actelor normative în vigoare referitoare la Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior se vor aplica, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări înfiinţat prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşBucureşti, 30 mai 2007.Nr. 534.  +  Anexa 1 COMPONENŢAComitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
  1. Preşedinte Secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor - coordonator al Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică
  2. Vicepreşedinte Secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale - coordonator al Departamentului de comerţ exterior
  3. Vicepreşedinte Preşedintele Băncii de Export-Import a României
  4. Membru Secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor - coordonator al Direcţiei generale de programare bugetară
  5. Membru Secretar de stat - preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
  6. Membru Vicepreşedinte al Băncii de Export-Import a României
  7. Membru Secretar de stat în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
  8. Membru Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
  9. Membru Reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
  10. Membru Secretarul General al Guvernului
  11. Membru Reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor
  12. Membru Reprezentant al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
  13. Membru Reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor
   +  Anexa 2 REGULAMENTprivind activitatea de asigurare a creditelor de export desfăşurată de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului, pentru operaţiunile pe termen mediu şi lung legate de exporturi de bunuri şi/sau servicii destinate statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament transpune Directiva 98/29/CE a Consiliului Uniunii Europene din 7 mai 1998 privind armonizarea principalelor dispoziţii aplicabile asigurării creditelor de export pentru operaţiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu şi lung.  +  Articolul 2 (1) În baza hotărârilor Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EXIMBANK - S.A.) asigură şi reasigură în numele şi contul statului creditele de export aferente exportului de bunuri şi/sau servicii, pe termen mediu şi lung, pe o durată totală de asumare a riscului egală cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare şi durata de fabricaţie), cu respectarea principiilor comune prezentate în continuare. (2) În exercitarea activităţilor menţionate la alin. (1), EXIMBANK - S.A. acoperă operaţiunile legate de exportul de bunuri şi/sau servicii destinate ţărilor care nu aparţin Uniunii Europene şi finanţate de un credit-cumpărător sau un credit-furnizor sau plătite în numerar, în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare şi celor ale prezentului regulament.  +  Capitolul II Elementele constitutive ale acoperirii  +  Secţiunea 1 Principii generale şi definiţii  +  Articolul 3Domeniul de aplicare a principiilor comune (1) Principiile comune definite în prezentul regulament se aplică asigurării/reasigurării tranzacţiilor de export efectuate pe credit-furnizor cu cumpărători publici sau privaţi, precum şi asigurării/reasigurării tranzacţiilor de export efectuate pe credit-cumpărător cu împrumutaţi publici sau privaţi. (2) Principiile comune nu se aplică acoperirii riscurilor legate de utilizarea echipamentelor şi materialelor de construcţie folosite pe plan local, pentru executarea contractului comercial. (3) Principiile comune se aplică acoperirii tuturor riscurilor enunţate la art. 6. Totuşi, EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, poate limita, de la caz la caz, riscurile acoperite prin asigurare/reasigurare. (4) Atunci când toate obligaţiile unui debitor privat sunt integral şi în mod necondiţionat garantate de către un organism care este considerat public în conformitate cu art. 7, se aplică principiile comune cu privire la debitorii publici. (5) Termenul debitor folosit în prezentul regulament desemnează fie cumpărătorul, fie împrumutatul menţionat la alin. (1), fie garantul lor pentru operaţiunea asigurată.  +  Articolul 4Caracteristicile creditului-furnizor (1) Termenul credit-furnizor se aplică unui contract comercial care prevede exportul de bunuri şi/sau servicii originare din România, încheiat între unul sau mai mulţi furnizori şi unul sau mai mulţi cumpărători şi în virtutea căruia cumpărătorul (cumpărătorii) se angajează să plătească furnizorului (furnizorilor) în numerar sau pe credit. (2) Regulile de asigurare/reasigurare a creditului-furnizor prevăzute în prezentul regulament se aplică în cazul în care beneficiarul asigurării este o întreprindere stabilită în România în conformitate cu art. 48 din Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene. (3) În cazul în care un contract comercial este finanţat printr-un credit-cumpărător sau prin orice altă formulă financiară, pentru asigurarea acordată exportatorului pentru contractul comercial propriu-zis se aplică regulile de asigurare a creditelor-furnizor stabilite în prezentul regulament.  +  Articolul 5Caracteristicile creditului-cumpărător (1) Termenul credit-cumpărător desemnează un acord de împrumut încheiat între una sau mai multe instituţii financiare şi unul ori mai mulţi împrumutaţi, pentru finanţarea unui contract comercial de export de bunuri şi/sau servicii originare din România, în temeiul căruia instituţia (instituţiile) de credit se angajează să plătească în numerar, în numele cumpărătorului (cumpărătorilor)/ împrumutatului (împrumutaţilor), furnizorului (furnizorilor) în cadrul operaţiunii respective, în timp ce cumpărătorul (cumpărătorii)/împrumutatul (împrumutaţii) rambursează suma instituţiilor creditoare la termenul stabilit. (2) Regulile de asigurare/reasigurare a creditului-cumpărător stabilite în prezentul regulament se aplică atunci când EXIMBANK - S.A. acordă asigurare în numele şi contul statului unor instituţii financiare, indiferent de locul unde acestea au fost înfiinţate sau înregistrate, cu condiţia ca acest credit-cumpărător să constituie un angajament necondiţionat al împrumutatului de a-şi rambursa datoria, independent de executarea contractului comercial care urmează să fie finanţat. (3) Regulile de asigurare/reasigurare a creditului-cumpărător stabilite în prezentul regulament se aplică asigurării acordate de EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului unei instituţii financiare în legătură cu titlurile negociabile deţinute în mod corespunzător de către această instituţie financiară şi plătibile de către un cumpărător în conformitate cu orice formulă de finanţare a unui contract comercial.  +  Articolul 6Definirea riscurilor acoperite (1) Riscul comercial aferent debitorilor privaţi este definit la art. 16-18. (2) Riscul politic aferent debitorilor privaţi este definit la art. 19-24, iar cel aferent debitorilor publici este definit la art. 17-24. (3) Riscul de prelivrare este definit la art. 8 alin. (2). (4) Riscul de postlivrare este definit la art. 8 alin. (3).  +  Articolul 7Statutul debitorului (1) Orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăşi autoritatea publică şi care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ este considerată debitor public. Aceasta poate fi fie un debitor suveran, adică o entitate care acţionează în numele şi cu garanţia statului, cum ar fi, de exemplu, ministerul de finanţe sau banca centrală, fie orice altă entitate publică subordonată, cum ar fi autorităţile regionale, locale sau parastatale ori alte instituţii publice. (2) Pentru a aprecia statutul unui debitor, EXIMBANK - S.A. poate lua în considerare următoarele elemente:- statutul juridic al debitorului;- posibilitatea reală de iniţiere a unei acţiuni juridice împotriva debitorului;- sursele de finanţare şi de venituri ale debitorului; trebuie să se ia în considerare faptul că un debitor public poate, de asemenea, să-şi achite datoriile apelând la resurse care nu provin din fonduri guvernamentale, ci, de exemplu, din venituri provenite din impozitele şi taxele locale sau din furnizarea de servicii publice;- gradul de influenţă sau de control pe care îl poate exercita asupra debitorului guvernul ţării în care activează debitorul. (3) Orice debitor care nu este public în conformitate cu criteriile menţionate anterior este, în principiu, considerat privat.  +  Secţiunea a 2-a Obiectul asigurării/reasigurării  +  Articolul 8Riscurile acoperite (1) Riscurile acoperite sunt riscurile de apariţie a pierderii care rezultă din riscul de prelivrare şi riscul de postlivrare. (2) Pierderea care rezultă din riscul de prelivrare se produce atunci când executarea obligaţiilor contractuale de către titularul poliţei sau fabricarea bunurilor/executarea serviciilor sau obiectivelor comandate a fost întreruptă pe o perioadă de 6 luni consecutive, cu condiţia ca această întrerupere să fi fost în mod direct şi exclusiv cauzată de unul sau mai mulţi dintre factorii generatori de pierdere menţionaţi la art. 16-24. (3) Pierderea care rezultă din riscul de postlivrare se produce atunci când titularul poliţei se găseşte în imposibilitatea de a recupera orice sumă care îi este datorată în baza contractului comercial sau acordului de împrumut în cauză, într-o perioadă de 3 luni de la data scadenţei, cu condiţia ca neplata să fie rezultatul direct şi exclusiv al producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere menţionaţi la art. 16-24. (4) Atunci când riscul aferent unui credit-cumpărător este acoperit printr-o garanţie necondiţionată, EXIMBANK - S.A. poate aplica principiile şi procedurile stipulate la art. 34-35 şi la art. 49 alin. (1).  +  Articolul 9Valoarea asigurată (1) Acoperirea riscului de prelivrare se aplică, în limita valorii contractului, cheltuielilor efectuate de titularul poliţei pentru executarea obligaţiilor sale contractuale sau pentru fabricarea bunurilor care fac obiectul contractului, cu condiţia ca aceste cheltuieli să fie strict legate de executarea contractului.Acoperirea riscului de prelivrare nu se aplică:- cheltuielilor privind bunurile şi/sau serviciile pentru care cad sub incidenţa unei alte poliţe de asigurare a riscului de postlivrare;- sumelor achitate de către titularul poliţei ca urmare a executării unor garanţii de export emise conform prevederilor contractului acoperit. Această dispoziţie nu împiedică totuşi EXIMBANK - S.A. să acopere acest risc în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament;- sumelor corespunzătoare penalităţilor şi daunelor-interese plătite debitorului de către titularul poliţei. (2) Acoperirea riscului de postlivrare se poate aplica sumelor (principal şi dobânzi) datorate de către cumpărător în temeiul contractului comercial sau de către împrumutat în temeiul acordului de împrumut, inclusiv, după caz, dobânzilor exigibile după data scadenţei (dobânzi aferente principalului nerambursat la termen).Acoperirea riscului de postlivrare nu se aplică sumelor corespunzătoare penalităţilor şi daunelor-interese plătite debitorului de către titularul poliţei.  +  Articolul 10Procentul asigurat (1) Procentul asigurat şi modalitatea de determinare a valorii maxime a despăgubirii pe care EXIMBANK - S.A. le stabileşte în numele şi contul statului sunt precizate în mod expres în poliţa de asigurare. (2) Dacă procentul asigurat este mai mare de 95%, EXIMBANK - S.A. se va conforma principiilor şi procedurilor stipulate la art. 34-35 şi la art. 49 alin. (1).  +  Articolul 11Procentul neasiguratFără a aduce atingere dispoziţiilor art. 10 alin. (2), titularul poliţei va suporta orice procent neasigurat. EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, îl poate autoriza pe titularul poliţei să transfere în totalitate sau parţial acest procent neasigurat.  +  Articolul 12Asigurarea/Reasigurarea tranzacţiilor efectuate în monede străineÎn cazul tranzacţiilor care prevăd ca plata sau finanţarea să fie efectuată în una sau mai multe monede străine, EXIMBANK - S.A. poate acorda, în numele şi contul statului, asigurare/reasigurare în oricare dintre aceste monede.  +  Articolul 13Livrări din state terţeSubcontractele încheiate cu parteneri care provin din unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene sunt incluse în mod automat în asigurare, în conformitate cu Decizia 82/854/CEE a Consiliului European din 10 decembrie 1982 privind regulile din domeniul garanţiilor de export şi al finanţării exportului, aplicabile anumitor subcontracte încheiate cu parteneri care provin din alte state membre sau din ţări care nu sunt membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 14Intrarea în vigoare a asigurării/reasigurării (1) În cazul unui credit-cumpărător, asigurarea/ reasigurarea intră în vigoare la data intrării în vigoare a acordului de împrumut, cu condiţia îndeplinirii tuturor condiţiilor prealabile prevăzute în poliţa de asigurare a creditului de export şi în acordul de împrumut. (2) În cazul unui credit-furnizor, asigurarea/reasigurarea riscului de prelivrare intră în vigoare la data intrării în vigoare a contractului comercial, cu condiţia îndeplinirii tuturor condiţiilor prealabile prevăzute în poliţa de asigurare a creditului de export şi în contractul comercial. (3) Acoperirea riscului de postlivrare intră în vigoare la data la care executarea integrală a obligaţiilor contractuale ale titularului poliţei îi dă acestuia dreptul de a primi plata, cu condiţia să fi fost îndeplinite toate condiţiile prealabile prevăzute în poliţa de asigurare a creditului de export şi în contractul comercial. Totuşi, acoperirea riscului de postlivrare poate intră în vigoare la data fiecărei livrări sau expedieri parţiale, cu condiţia ca, în conformitate cu termenii contractuali, să se acorde titularului poliţei dreptul la primirea unei sume fixe şi definitive, corespunzând valorii bunurilor şi/sau serviciilor livrate sau expediate.  +  Secţiunea a 3-a Factorii generatori de pierdere şi exonerarea de răspundere  +  Articolul 15Obligaţia EXIMBANK - S.A. în calitate de asigurător în numele şi contul statuluiEXIMBANK - S.A. va plăti, în numele şi în contul statului, despăgubiri pentru pierderile datorate în mod direct şi exclusiv producerii unuia sau mai multora dintre factorii generatori de pierdere definiţi la art. 16-24.  +  Articolul 16InsolvenţaInsolvenţa - insolvenţa de jure sau de facto a debitorului privat şi, după caz, a garantului acestuia.  +  Articolul 17NeplataNeplata - neefectuarea plăţii de către debitor şi, după caz, de către garantul acestuia.  +  Articolul 18Denunţarea unilaterală sau refuzul arbitrarDenunţarea unilaterală sau refuzul arbitrar - decizia cumpărătorului, beneficiar al unui credit-furnizor, de a suspenda sau de a denunţa contractul comercial ori de a refuza preluarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fără a fi îndreptăţit să o facă.  +  Articolul 19Decizia unei ţări terţeDecizia unei ţări terţe - orice act sau decizie luată de către guvernul unei ţări, alta decât România sau ţara titularului poliţei, inclusiv orice act sau decizie a autorităţilor publice, asimilate unei intervenţii a guvernului, care împiedică executarea acordului de împrumut sau a contractului comercial, după caz.  +  Articolul 20MoratoriulMoratoriul - moratoriul general declarat de guvernul ţării debitorului sau de cel al unei terţe ţări, prin intermediul căreia trebuie efectuată plata datorată în temeiul acordului de împrumut sau al contractului comercial.  +  Articolul 21Blocarea sau întârzierea transferului de fonduriBlocarea sau întârzierea transferului de fonduri - evenimente politice, dificultăţi economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în afara României şi care blochează ori întârzie transferul fondurilor virate în temeiul acordului de împrumut sau al contractului comercial.  +  Articolul 22Dispoziţii legale adoptate în ţara debitoruluiDispoziţii legale adoptate în ţara debitorului - dispoziţii legale adoptate în ţara debitorului, prin care se stipulează că plăţile efectuate de debitor trebuie să fie făcute în moneda locală, fără a ţine cont de faptul că, urmare a fluctuaţiilor cursului de schimb, aceste plăţi, convertite în moneda contractului comercial sau a acordului de împrumut, nu mai acoperă valoarea creanţei în momentul transferului de fonduri.  +  Articolul 23Decizii ale Guvernului RomânieiDecizii ale Guvernului României - orice act sau decizie luată de Guvernul României, inclusiv orice acte sau decizii ale Uniunii Europene, care vizează comerţul între un stat membru şi ţări terţe, cum ar fi o interdicţie de a exporta, cu condiţia ca efectele sale să nu fie acoperite pe alte căi de guvernul respectiv.  +  Articolul 24Forţa majorăForţa majoră - cazuri de forţă majoră care survin în afara României şi care ar putea include războaie, inclusiv războaie civile, revoluţii, revolte, tulburări sociale, cicloane, inundaţii, seisme, erupţii vulcanice, tsunami şi accidente nucleare, cu condiţia ca efectele acestora să nu fie acoperite în alt mod.  +  Articolul 25Exonerarea de răspundereEXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului, va fi exonerată de răspundere pentru orice pierdere care se datorează direct sau indirect următoarelor cauze:- orice acţiune sau omisiune a titularului poliţei sau a oricărei alte persoane care acţionează în numele acestuia;- orice prevedere care limitează drepturile titularului poliţei, inclusă în acordul de împrumut, în contractul comercial sau în orice alt document accesoriu la acestea prin care se materializează sau se constituie garanţiile colaterale;- orice acord încheiat între titularul poliţei şi debitor după încheierea acordului de împrumut sau a contractului comercial şi care împiedică ori întârzie plata creanţei;- în cazul creditului-furnizor, orice neexecutare a obligaţiilor care revin subcontractanţilor, cocontractanţilor sau altor furnizori, cu condiţia ca această neexecutare să nu se datoreze evenimentelor politice descrise printre factorii generatori de pierdere enumeraţi la art. 19-24.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii aplicabile plăţii despăgubirii  +  Articolul 26Perioada de aşteptare pentru plata despăgubirii (1) Perioada de aşteptare pentru plata despăgubirii corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3). (2) Nu se aplică nicio perioadă de aşteptare pentru plata despăgubirii în următoarele situaţii:- atunci când, în cazul unui debitor privat, neplata se datorează insolvenţei de jure sau de facto a acestuia;- în cazul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei.  +  Articolul 27Plata despăgubirii şi subrogarea în drepturile titularului poliţei de asigurare (1) Titularul poliţei este îndreptăţit să primească despăgubirea la expirarea perioadei de aşteptare definite la art. 26, cu condiţia ca termenii şi condiţiile prealabile asigurării şi plăţii despăgubirii să fi fost îndeplinite, creanţa pentru care urmează să se plătească despăgubirea să fie valabilă din punct de vedere juridic şi titularul poliţei să fi administrat riscul cu responsabilitatea necesară. (2) Odată cu plata despăgubirii, EXIMBANK - S.A. se subrogă în drepturile care revin titularului poliţei în temeiul acordului de împrumut sau al contractului comercial, după caz.  +  Articolul 28GaranţiiÎn cazul în care obligaţiile debitorului faţă de titularul poliţei sunt acoperite de o garanţie sau de alt colateral, titularul poliţei trebuie să îşi fi luat toate măsurile necesare, aşa cum sunt ele prevăzute în cadrul poliţei, nu numai pentru a se asigura că această garanţie sau colateral sunt în vigoare şi pot fi executate, dar şi pentru a le executa efectiv.  +  Articolul 29Calcularea despăgubiriiFără a aduce atingere dispoziţiilor art. 33, la calcularea despăgubirii EXIMBANK - S.A. va urmări să nu plătească titularului poliţei o sumă mai mare decât valoarea efectivă a pierderilor totale înregistrate de acesta şi/sau mai mare decât valoarea pe care titularul poliţei era efectiv îndreptăţit să o primească, fie de la împrumutat în temeiul acordului de împrumut, fie de la cumpărător în temeiul contractului comercial, după caz.  +  Articolul 30Plata despăgubirii (1) Despăgubirea se plăteşte fără întârziere în termen de o lună de la data expirării perioadei de aşteptare, cu condiţia ca EXIMBANK - S.A. să fi fost informată imediat despre producerea riscului asigurat şi să fi primit în timp util toate informaţiile, documentele şi dovezile cu ajutorul cărora va atesta valabilitatea creanţei. (2) În cazul riscului de prelivrare, despăgubirea se plăteşte în termen de o lună fie de la data expirării perioadei de aşteptare, fie de la data predării raportului întocmit, după caz, de către un expert, fie de la data la care titularul poliţei şi EXIMBANK - S.A. se pun de acord asupra valorii despăgubirii, data finală a plăţii fiind cea mai târzie dintre cele 3.  +  Articolul 31Pierderi disputateÎn baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, în cazul în care pierderile care fac obiectul cererii de despăgubire prezentate de către titularul poliţei sunt aferente unor drepturi care sunt în dispută, EXIMBANK - S.A. poate amâna plata despăgubirii până când disputa se rezolvă în favoarea titularului poliţei de către instanţa judecătorească sau organismul de arbitraj desemnat în acordul de împrumut sau în contractul comercial, după caz.  +  Articolul 32Acordul bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei (1) În cazul în care acordul de împrumut sau contractul comercial face obiectul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei, titularul poliţei va respecta termenii şi condiţiile acestui acord atât în ceea ce priveşte partea acoperită, cât şi partea neacoperită ale acordului de împrumut sau contractului comercial. Titularul poliţei îi acordă EXIMBANK - S.A. toată asistenţa necesară pentru a permite executarea acestui acord de restructurare a datoriei. (2) În cazul în care suma asigurată este inclusă într-un acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei, EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, poate renunţa la termenul de o lună prevăzut la art. 30, după intrarea în vigoare a acestui acord bilateral.  +  Articolul 33Cheltuielile suplimentare (1) Cheltuielile suplimentare care rezultă din acţiunile întreprinse pentru a limita sau a evita pierderea pot fi acoperite de EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, proporţional cu procentul acoperit prevăzut de poliţa de asigurare a creditului, cu condiţia aprobării lor de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări. Aceste cheltuieli suplimentare includ costurile de acţionare în justiţie şi alte cheltuieli judiciare efectuate în vederea limitării sau evitării pierderii, dar exclud cheltuielile efectuate pentru atestarea valabilităţii unei creanţe. (2) În cazul în care totuşi aceste cheltuieli sunt aferente sumelor sau scadenţelor neacoperite de EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, ele vor fi distribuite în mod proporţional asupra sumelor ori scadenţelor acoperite şi neacoperite.  +  Capitolul III Prima de asigurare  +  Articolul 34Principii generale de determinare a primei de asigurarePrimele de asigurare trebuie să conveargă. În acest scop, prima percepută pentru asigurarea creditelor de export trebuie:- să corespundă riscului acoperit (risc de ţară, suveran, public şi/sau privat);- să reflecte într-un mod corespunzător scopul şi calitatea asigurării acordate;- să fie stabilită la un nivel suficient pentru a acoperi, pe termen lung, costurile administrative şi pierderile.  +  Articolul 35Calitatea asigurăriiLa evaluarea calităţii asigurării, aşa cum se menţionează la art. 34, EXIMBANK - S.A. poate lua în considerare în mod corespunzător procentul asigurat, termenii şi condiţiile asigurării şi orice alt element care afectează calitatea asigurării.  +  Articolul 36Evaluarea riscului de ţarăNivelul primei de asigurare care urmează să fie percepută pentru fiecare ţară sau categorie de ţări se va stabili pe baza unei evaluări adecvate a riscului de ţară.  +  Articolul 37Bonitatea debitoruluiLa stabilirea cotelor de primă, EXIMBANK - S.A. va lua în considerare, în mod corespunzător, bonitatea debitorului, inclusiv statutul acestuia, în conformitate cu prevederile art. 7.  +  Articolul 38Durata de riscLa calcularea primei de asigurare, EXIMBANK - S.A. va lua în considerare durata totală a riscului, precum şi termenii şi condiţiile de rambursare a principalului şi de plată a dobânzii.  +  Articolul 39Baza de calcul a primei de asigurare (1) Prima este plătită în funcţie de valoarea asigurată şi este determinată, pe cât posibil, pe baza nivelurilor minime de referinţă ale primei. Nivelurile minime de referinţă sunt exprimate ca procente dintr-o valoare de referinţă, ca şi cum prima se va achita integral la data intrării în vigoare a poliţei; în cazul riscului de postlivrare, această valoare de referinţă reprezintă cel puţin echivalentul valorii principalului la credit sau al valorii porţiunii (re) finanţate din contractul comercial, iar în cazul riscului de prelivrare, valoarea de referinţă reprezintă diferenţa dintre valoarea contractului şi avansul plătit. (2) În cazul riscului de prelivrare, valoarea asigurată poate fi diminuată până la nivelul pierderii maxime previzionate.  +  Articolul 40Plata primei (1) Valoarea totală a primei de asigurare se poate achita integral la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare a creditului sau la data intrării în vigoare a contractului comercial ori a acordului de împrumut. (2) Prima de asigurare poate fi plătită în rate sau ca marjă adăugată la dobândă, cu condiţia ca acestea să corespundă, în termeni de valoare actualizată netă, valorii primei prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul IV Politica de acoperire a riscului de ţară  +  Articolul 41Stabilirea politicii de acoperire a riscului de ţară (1) EXIMBANK - S.A., ţinând cont de mărimea fondurilor statului puse la dispoziţia sa şi de constrângerile economice structurale, va propune spre aprobare Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări politica de acoperire a riscului de ţară, pe baza propriei metodologii de evaluare a riscului de ţară, a expunerii existente pentru fiecare ţară şi a structurii portofoliului de risc pe ţări. (2) În scopul stabilirii politicii de acoperire a riscului de ţară, EXIMBANK - S.A. va lua în considerare clasificarea ţării fiecărui debitor. (3) În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, EXIMBANK - S.A. are dreptul de a suspenda sau limita acoperirea operaţiunilor efectuate către o anumită ţară, indiferent de clasa de risc a acesteia.  +  Articolul 42Stabilirea volumului total al expunerilor existenteVolumul total al expunerilor existente se stabileşte, în limitele procentului acoperit, în funcţie de volumul operaţiunilor efectuate pe termen mediu şi lung.  +  Articolul 43Riscul de ţară (1) În cadrul politicii de acoperire a riscului de ţară aprobate de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, EXIMBANK - S.A. nu va aplica, în principiu, nicio restricţie ţărilor care aparţin grupului încadrat în categoria cu riscul cel mai mic. (2) În ceea ce priveşte alte ţări, în baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, EXIMBANK - S.A. poate aplica anumite restricţii în politica de acoperire. (3) În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, chiar dacă politica de acoperire nu se aplică unei ţări sau unui grup de ţări, EXIMBANK - S.A. poate totuşi acoperi în mod excepţional anumite operaţiuni pe considerente de politică bilaterală sau de interes naţional ori în cazul în care schimbul de valută liber convertibilă este disponibil pentru operaţiunea respectivă. (4) În cazul ţărilor menţionate la alin. (2), EXIMBANK - S.A. poate supune spre aprobare Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări limite de expunere, cum ar fi:- totalul expunerii existente pe acea ţară;- volumul total al ofertelor de asigurare;- valoarea noilor contracte care urmează să fie asigurate;- suma maximă asigurată pentru fiecare operaţiune.Aceste limite de expunere pot fi stabilite la nivel agregat pe ţară sau pe criterii alternative. (5) În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, EXIMBANK - S.A. poate, de asemenea, să majoreze prima aplicabilă. (6) De regulă nu se aplică nicio restricţie în politica de acoperire pentru o anumită ţară atât timp cât limita de expunere stabilită nu este depăşită.  +  Articolul 44Condiţii specifice de acoperire a riscului de ţarăÎn baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, EXIMBANK - S.A. poate aplica în mod sistematic unei anumite ţări, independent de categoria de risc din care aceasta face parte, anumite condiţii de acoperire, cum ar fi:- garanţie de plată şi/sau transfer emisă de banca centrală sau de ministerul de finanţe din ţara respectivă;- acreditiv irevocabil sau garanţie bancară;- prelungirea perioadei de aşteptare;- reducerea procentului asigurat;- restricţionarea acoperirii pentru anumite sectoare de activitate sau anumite tipuri de proiecte.  +  Capitolul V Proceduri de notificare  +  Articolul 45Scopul procedurilor de notificare (1) EXIMBANK - S.A. va pune în aplicare procedurile expuse în continuare, în completarea principiilor comune enunţate în cap. I, II şi III. (2) Prezentele proceduri le completează pe cele definite în Decizia Consiliului 73/391/CEE din 3 decembrie 1973 privind procedurile de consultare şi de informare în domeniul asigurării de credite, al garanţiilor la credite şi al finanţării, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 46Tipuri de proceduri de notificare (1) EXIMBANK - S.A. poate efectua 4 tipuri de proceduri de notificare destinate Comisiei şi altor asigurători:- notificarea anuală pentru informare;- notificarea pentru decizie;- notificarea ex ante pentru informare; şi- notificarea ex post pentru informare. (2) Datele furnizate în cadrul acestor proceduri de notificare vor avea caracter confidenţial.  +  Articolul 47Notificarea anuală pentru informare (1) La sfârşitul fiecărui an, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor, EXIMBANK - S.A. va transmite celorlalţi asigurători şi Comisiei un raport retrospectiv al activităţii derulate în cursul anului precedent. Raportul respectiv va viza toate ţările debitoare şi va preciza, pentru fiecare dintre aceste ţări, următoarele:- valoarea totală a asigurării acordate de EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului;- valoarea expunerii existente, conform modalităţii de stabilire a acesteia, menţionată la art. 42;- valoarea primelor încasate;- valoarea recuperărilor; şi- valoarea despăgubirilor plătite. (2) La începutul fiecărui an, cel mai târziu până la data de 31 ianuarie, EXIMBANK - S.A. va transmite celorlalţi asigurători şi Comisiei raportul cu privire la politica de acoperire, inclusiv tipul şi nivelul limitelor de expunere, precum şi condiţiile pe care intenţionează să le impună în activitatea sa, politica pe care o are în vedere sau pe care o va practica în cursul anului viitor, după aprobarea de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări.  +  Articolul 48Notificarea pentru decizie (1) În cazul ofertelor concurente ale unor exportatori sau bănci din Uniunea Europeană, EXIMBANK - S.A. va răspunde prompt oricărei solicitări de informaţii transmise de un alt asigurător implicat cu privire la statutul debitorului în cadrul tranzacţiei respective, aşa cum este definit la art. 7. (2) În eventualitatea unor divergenţe asupra statutului debitorului, asigurătorii implicaţi vor pune la dispoziţia celorlalţi asigurători informaţia respectivă şi pentru a ajunge la o înţelegere asupra acestui statut. (3) În cazul în care asigurătorii nu se pot înţelege asupra statutului debitorului în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de informaţii, asigurătorii implicaţi vor aduce la cunoştinţă Comisiei tema respectivă, împreună cu informaţiile relevante, iar Comisia va lua o decizie în conformitate cu procedura de notificare în vigoare.  +  Articolul 49Notificarea ex ante pentru informare (1) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, intenţionează să acorde o derogare de la dispoziţiile prezentului regulament prin acordarea de condiţii de asigurare mai avantajoase în cadrul unei singure sau mai multor tranzacţii ori în unul sau mai multe sectoare ori uneia sau mai multor ţări ori chiar la nivelul mecanismului său general, EXIMBANK - S.A. este obligată să notifice intenţia sa celorlalţi asigurători şi Comisiei cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte ca această decizie să producă efecte, precizând motivele derogării respective - de exemplu, necesitatea de a se alinia la condiţiile celorlalţi competitori, precum şi nivelul primei pe care intenţionează să o perceapă. (2) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, intenţionează să aplice un nivel de primă de asigurare mai mic decât cel pe care îl notifică anual în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), EXIMBANK - S.A. este obligată să notifice intenţia sa celorlalţi asigurători şi Comisiei cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte ca decizia sa să între în vigoare. (3) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, în urma notificării efectuate de un alt asigurător, conform modalităţii prezentate la alin. (1) sau (2), intenţionează să acorde condiţii mai favorabile decât asigurătorul care a făcut această primă notificare, EXIMBANK - S.A. trebuie să notifice intenţia sa celorlalţi asigurători şi Comisiei cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte ca această decizie să între în vigoare, precizând procentul de primă pe care intenţionează să îl aplice. (4) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, intenţionează să asigure anumite operaţiuni cu debitori din ţări pentru care în mod normal nu acordă asigurare, în conformitate cu art. 43 alin. (3), EXIMBANK - S.A. va notifica intenţia sa celorlalţi asigurători şi Comisiei cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte ca această decizie să între în vigoare, precizând procentul de primă pe care intenţionează să îl aplice.  +  Articolul 50Notificarea ex post pentru informare (1) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, decide să acorde o derogare de la dispoziţiile prezentului regulament prin acordarea de condiţii de asigurare mai puţin avantajoase în cadrul uneia sau mai multor tranzacţii, în unul ori mai multe sectoare, uneia sau mai multor ţări ori chiar la nivelul mecanismului său general, EXIMBANK - S.A. va notifica celorlalţi asigurători şi Comisiei decizia luată, cel mai târziu la data de 31 ianuarie, pentru anul calendaristic precedent. (2) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, decide să ajusteze unul sau mai multe elemente ale politicii de acoperire a riscului de ţară aprobate, comunicată prin notificările anuale transmise în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), EXIMBANK - S.A. va notifica imediat decizia luată celorlalţi asigurători şi Comisiei. (3) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, în urma primirii unei notificări de la alt asigurător, efectuată în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) şi/sau (2), decide să acorde aceleaşi condiţii de asigurare ca şi asigurătorul care a făcut această primă notificare, EXIMBANK - S.A. va notifica imediat ceilalţi asigurători şi Comisia. (4) EXIMBANK - S.A. poate răspunde fără întârziere şi în mod detaliat oricărei cereri de clarificare sau de transmitere de informaţii cu privire la activitatea sa, transmisă de alţi asigurători sau de Comisie.  +  Articolul 51Utilizarea unui sistem de poştă electronicăToate notificările vor fi transmise de EXIMBANK - S.A. conform procedurii în vigoare. Acestea se vor transmite în mod normal prin sistemul de poştă electronică sau, după caz, prin orice alt mijloc adecvat de comunicare scrisă.  +  Anexa 3 REGULAMENTprivind activitatea de coasigurare de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului, a creditelor de export aferente operaţiunilor de export realizate în cooperare de mai multe întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene  +  Articolul 1Prezentul regulament transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene 84/568/CEE privind obligaţiile reciproce ale societăţilor de asigurare a creditelor la export ale statelor membre, care acţionează în numele sau cu sprijinul statului, ori ale departamentelor publice care acţionează în locul acestor societăţi, în cazul asigurării comune a unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 2 (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (EXIMBANK - S.A.) poate coasigura în numele şi în contul statului, cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, contracte de export care includ unul sau mai multe subcontracte în unul ori în mai multe state membre ale Uniunii Europene, cu respectarea principiilor enunţate în prezentul regulament, privind obligaţiile reciproce ale instituţiilor de asigurare a creditelor de export din statele membre ale Uniunii Europene. (2) În cazul în care, în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, EXIMBANK - S.A. acordă, în numele şi în contul statului, împreună cu un asigurător sau cu un departament public al unui alt stat membru al Uniunii Europene (care are calitatea de coasigurător), acoperire aferentă unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul ori mai multe state membre, EXIMBANK - S.A. va respecta, în ceea ce priveşte obligaţiile sale, prevederile prezentului regulament. (3) Pentru fiecare operaţiune de coasigurare, în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, EXIMBANK - S.A. încheie în numele şi în contul statului o convenţie de coasigurare cu ceilalţi coasigurători.  +  Articolul 3În înţelesul prezentului regulament şi al Directivei Consiliului Uniunii Europene 84/568/CEE operaţiuni realizate în cooperare de mai multe întreprinderi din diferitele state membre ale Uniunii Europene sunt operaţiunile în cadrul cărora:- o întreprindere (denumită contractant principal) subcontractează uneia sau mai multor întreprinderi (denumite subcontractanţi) din unul ori din mai multe state membre ale Uniunii Europene un contract de export pentru care este unică titulară, încheiat cu o întreprindere (denumită cumpărător) situată fie într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, fie într-un stat membru, altul decât cele în care se află contractantul principal şi subcontractanţii; şi- contractantul principal s-a angajat să plătească subcontractantului/subcontractanţilor fracţiunea care le este datorată din sumele care îi sunt plătite de cumpărător, precum şi să îndeplinească toate formalităţile care pot fi eventual necesare transferului fracţiunii sumelor plătite de către cumpărător şi care este datorată subcontractantului/ subcontractanţilor; şi- între subcontractant/subcontractanţi şi cumpărător nu există niciun raport juridic; şi- asigurătorul de credite al contractantului principal (denumit asigurătorul principal) şi asigurătorul/asigurătorii subcontractantului/subcontractanţilor (denumiţi coasigurători) sunt dispuşi să asigure, fiecare în condiţiile uzuale ale poliţelor lor, partea de operaţiune care este executată în ţara respectivă a fiecăruia, împotriva riscurilor definite de aceştia în convenţia de coasigurare încheiată.  +  Articolul 4În exercitarea activităţilor prevăzute la art. 2, EXIMBANK - S.A., în numele şi contul statului, poate participa în calitate de asigurător principal sau în calitate de coasigurător al unuia sau al mai multor subcontractanţi ai contractantului principal, aşa cum aceste noţiuni sunt definite în art. 3.  +  Articolul 5 (1) Convenţiile pe care EXIMBANK - S.A. le încheie în fiecare caz în parte în exercitarea activităţilor prevăzute la art. 2 sunt supuse prevederilor prezentului regulament. (2) Prevederile prezentului regulament nu exclud adoptarea de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, pe baza propunerilor EXIMBANK - S.A., a unor dispoziţii suplimentare care nu aduc atingere domeniului de aplicare al prezentului regulament.  +  Articolul 6În cazul în care încheie convenţii în calitate de asigurător principal în numele şi contul statului, asumându-şi gestiunea riscului, inclusiv pentru părţile subcontractante, EXIMBANK - S.A. va avea următoarele obligaţii:- să ofere contractantului principal, pentru partea sa din contract, asigurare împotriva riscurilor definite în convenţia încheiată;- să nu accepte nicio modificare a termenelor de derulare a contractului de export (valoare, modalitate de livrare, modalitate de plată etc.) sau a contractului încheiat de către contractantul principal şi subcontractant/ subcontractanţi pentru executarea contractului principal, cu excepţia cazului în care modificările sunt efectuate cu acordul coasigurătorului/coasigurătorilor;- să nu îşi decline responsabilitatea faţă de poliţa de asigurare emisă pentru contractantul principal, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de către acesta din urmă, fără înştiinţarea în prealabil a coasigurătorului/coasigurătorilor;- să nu declare expirarea valabilităţii poliţei de asigurare fără să înştiinţeze coasigurătorul/coasigurătorii;- să notifice coasigurătorul/coasigurătorii cu privire la orice fapt despre care ia cunoştinţă şi care ar putea produce modificări asupra naturii sau nivelului riscului ori conduce la producerea daunei;- în cazul producerii daunei, să consulte coasigurătorul/coasigurătorii asupra măsurilor care trebuie luate; decizia de recunoaştere a daunei va trebui să fie luată, pe cât posibil, de comun acord, valoarea despăgubirii şi modalităţile de reglementare ale acesteia fiind stabilite în conformitate cu prevederile fiecărei poliţe;- în cazul producerii daunei, EXIMBANK - S.A. va lua ea însăşi sau va cere contractantului principal să ia măsurile necesare în vederea recuperării sumelor neplătite şi să remită coasigurătorului/coasigurătorilor cota-parte care îi/le revine din sumele recuperate, îndeplinind şi formalităţile necesare transferului acesteia. Cheltuielile de recuperare vor fi repartizate între toţi asigurătorii, proporţional cu cota-parte ce revine fiecăruia din contractul asigurat;- în caz de reziliere a poliţei de asigurare acordate contractantului principal, EXIMBANK - S.A. va face tot posibilul pentru a se conforma obligaţiilor prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 7În cazul în care încheie convenţii în calitate de coasigurător în numele şi contul statului, EXIMBANK - S.A. va avea următoarele obligaţii:- să asigure partea din operaţiune care este în sarcina subcontractantului din ţara sa, împotriva riscurilor definite în convenţia de coasigurare încheiată;- să nu accepte nicio modificare a contractului încheiat între contractantul principal şi subcontractant/subcontractanţi privind termenele de derulare a contractului încheiat cu cumpărătorul, decât cu acordul asigurătorului principal;- să nu accepte nicio modificare a contractului încheiat între contractantul principal şi subcontractant/subcontractanţi privind termenele de derulare a contractului încheiat cu cumpărătorul, decât cu acordul asigurătorului principal;- să nu declare expirarea valabilităţii poliţei fără să înştiinţeze asigurătorul principal;- să notifice asigurătorul principal asupra oricărui fapt despre care ia cunoştinţă şi care ar putea produce modificări asupra naturii sau nivelului riscului ori care ar putea să conducă la producerea daunei;- în caz de reziliere a asigurării acordate subcontractantului, să facă tot posibilul pentru a se conforma obligaţiilor prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 8În cazul unui acord de consolidare a datoriei ţării cumpărătorului, EXIMBANK - S.A., în numele şi contul statului, în calitate de asigurător principal sau coasigurător, se va consulta cu ceilalţi asigurători asupra căilor şi mijloacelor care permit rezolvarea problemelor specifice implicate de aplicarea acordului de consolidare.  +  Articolul 9Dacă apreciază, de comun acord cu ceilalţi, că sistemul său de credit pentru cumpărare este suficient de compatibil cu al altor asigurători din Uniunea Europeană, EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, poate să convină constituirea sau asigurarea unui credit-cumpărător unic pentru totalitatea unui contract, caz în care prevederile art. 6-8 se aplică prin analogie.  +  Articolul 10Orice litigiu rezultat din convenţiile încheiate de EXIMBANK - S.A. în baza prezentului regulament şi care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă este supus unei comisii de arbitraj formate din 3 arbitri. Fiecare dintre părţile în cauză va desemna un arbitru. Cel de-al treilea arbitru va fi desemnat de preşedintele Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene; acesta are funcţia de preşedinte al tribunalului arbitral. Procedura este cea reglementată de Regulamentul de conciliere şi arbitraj al Camerei Internaţionale de Comerţ.---------