HOTĂRÂRE nr. 522 din 30 mai 2007pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 aprilie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În vederea gestiunii unitare şi coerente, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, a evidenţei dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă al funcţionarilor publici, fiecare funcţionar public este înregistrat în registrul de evidenţă a funcţionarilor publici în ordinea datei şi, respectiv, a numărului actului administrativ de numire în funcţia publică în cadrul autorităţii sau instituţiei publice."2. La articolul 5 alineatul (3), litera e) se abrogă.3. La articolul 5 alineatul (3), literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) numele, prenumele şi numărul de telefon ale cel puţin unei persoane de contact, pentru situaţii de urgenţă; g) starea civilă, numărul copiilor minori şi data naşterii acestora;".4. La articolul 5 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:"i) cetăţenia."5. La articolul 5 alineatul (4), literele a), b) şi e) se abrogă.6. La articolul 5 alineatul (4), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:"f) studiile, pregătirea profesională şi abilităţile; g) activitatea desfăşurată în afara funcţiei publice; h) accesul la informaţiile clasificate."7. La articolul 5 alineatul (5), literele b) şi ş) se abrogă.8. La articolul 5 alineatul (5), literele g), n), p) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"g) copie de pe carnetul de muncă şi/sau extrasul de pe fila din registrul de evidenţă a funcţionarilor publici;........................................................................................ n) actul administrativ de aprobare/constatare a suspendării raportului de serviciu şi actul administrativ prin care se dispune reluarea activităţii;........................................................................................ p) actele administrative de desemnare în comisiile de disciplină sau în comisiile paritare; q) actul administrativ prin care se stabileşte participarea la activităţi în cadrul unor proiecte/programe cu asistenţă externă;".9. Alineatul (6) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Funcţionarul public are obligaţia de a aduce la cunoştinţă persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului modificările privind elementele cuprinse în dosarul său profesional, în termen de 5 zile de la data producerii, iar persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului are obligaţia de a opera schimbările intervenite, în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă a acestora."10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia de a întocmi evidenţa dosarelor profesionale după cum urmează: a) formularele A, B, D, E, G şi J pe suport hârtie şi, acolo unde este posibil, şi în format electronic; b) formularele C, F, H şi I pe suport hârtie, precum şi în format electronic. (2) Formularele B, C şi D vor fi completate de fiecare funcţionar public pentru dosarul propriu şi verificate de persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului. (3) Formularele se întocmesc în format Excel, cu caractere Times New Roman, corp de literă 12."11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică va întocmi un registru de evidenţă a funcţionarilor publici, denumit în continuare registru. (2) Registrul se întocmeşte în format electronic, conform formatului standard prevăzut în anexa nr. 2."12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Prima pagină a registrului cuprinde elementele de identificare ale autorităţii sau instituţiei publice."13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Registrul cuprinde elementele de identificare ale funcţionarilor publici, numărul şi data actului administrativ de numire, modificare, suspendare şi încetare a raporturilor de serviciu, temeiul legal al modificării, suspendării şi încetării raporturilor de serviciu, durata modificării şi suspendării raportului de serviciu, precum şi numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoana care a făcut înregistrarea. (2) Fiecărui funcţionar public îi va fi alocat un spaţiu individual în registru. (3) Corectarea erorilor materiale se face astfel încât să poată fi vizibile vechea înregistrare şi datele exacte."14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Funcţionarul public are dreptul de acces la datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul său profesional, atât la cele întocmite pe suport hârtie, cât şi la cele întocmite în format electronic, precum şi la datele sale înscrise în registru. (2) Funcţionarul public are dreptul, la solicitarea sa scrisă adresată compartimentului de resurse umane sau persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, de a primi: a) copii de pe documentele întocmite pe suport hârtie din dosarul său profesional; b) extrase de pe documentele întocmite în format electronic, certificate prin semnătură de persoana care are atribuţii cu privire la completarea dosarului său profesional; c) extrase de pe datele sale înscrise în registru, certificate prin semnătură de persoana care are atribuţii cu privire la completarea dosarului său profesional; d) adeverinţe care să certifice informaţii cuprinse în dosarul său profesional sau în spaţiul său individual în registru."15. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) La datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional al funcţionarului public, atât la cele întocmite pe suport hârtie, cât şi la cele întocmite în format electronic, precum şi la datele funcţionarului public înscrise în registru au acces, în prezenţa conducătorului compartimentului de resurse umane sau a persoanei care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului, şi pot obţine copii, extrase sau certificări ale acestor date, la solicitarea scrisă şi motivată, numai următoarele persoane şi autorităţi sau instituţii publice: a) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public sau, după caz, alt funcţionar public care are calitatea de evaluator al funcţionarului public; c) persoanele împuternicite ale unor autorităţi sau instituţii publice cu atribuţii de control; d) preşedintele şi/sau membrii comisiei de disciplină; e) consilierii juridici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public titular al dosarului profesional, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică este parte într-un proces cu acesta, iar datele prezentate sunt relevante pentru soluţionarea cauzei; f) funcţionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane care au atribuţii în acest sens; g) instanţele judecătoreşti şi organele de cercetare penală".16. Alineatul (4) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Accesul, eliberarea de copii, extrase sau certificări, totale ori parţiale, de pe registru sau de pe documentele din dosarul profesional al funcţionarului public, atât cele întocmite pe suport hârtie, cât şi cele întocmite în format electronic, este permisă numai în situaţiile prevăzute de prezenta hotărâre."17. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice răspund de asigurarea condiţiilor de securitate privitoare la elaborarea, modificarea, completarea, păstrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în registru şi în dosarul profesional al funcţionarului public, atât a celor întocmite pe suport hârtie, cât şi a celor întocmite în format electronic, precum şi de accesul la acestea."18. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituţia publică va păstra o copie de pe dosarul profesional şi va înmâna documentele întocmite pe suport hârtie, în original, precum şi documentele întocmite în format electronic, pe suport magnetic, pe bază de semnătură, funcţionarului public."19. Alineatul (1) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Dosarul profesional al funcţionarului public eliberat din funcţia publică şi înscris în corpul de rezervă al funcţionarilor publici se păstrează de către autoritatea sau instituţia publică până la data redistribuirii. La părăsirea corpului de rezervă, compartimentul de resurse umane sau persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului din cadrul autorităţii sau instituţiei publice va preda, la cererea funcţionarului public, dosarul profesional, conform prevederilor art. 16."20. Alineatul (1) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei următoarele fapte: a) nerespectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (3); b) fotocopierea şi/sau transmiterea unor fotocopii de pe documentele aflate în dosarul profesional către terţe persoane, fizice sau juridice, în alte situaţii decât cele prevăzute de prezenta hotărâre; c) refuzul de a înscrie, la solicitarea întemeiată a funcţionarului public şi în condiţiile legii, modificările în dosarul profesional; d) refuzul de a elibera dosarul profesional la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer; e) refuzul de a elibera copii de pe fila/filele din registru la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer; f) refuzul accesului la dosarul profesional, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre; g) întocmirea defectuoasă, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere nejustificată temeinic a documentelor cuprinse în dosarul profesional, solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici ori de celelalte persoane fizice sau juridice îndreptăţite, în condiţiile prezentei hotărâri."21. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional, atât cele întocmite pe suport hârtie, cât şi cele întocmite în format electronic, precum şi datele înscrise în registru se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în xerocopie sau pe suport magnetic, după caz, la solicitarea acesteia. (2) Modificările aduse datelor prevăzute la alin. (1) se transmit Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în termenul prevăzut de lege."22. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 aprilie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidPreşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 mai 2007.Nr. 522.  +  Anexa 1                        Format standard dosar profesional    Coperta                           DOSAR PROFESIONAL Nr. ...                   Funcţionar public ........................    Formularul A*)                    DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL    1. Funcţionar public ......................................................    2. Cod numeric personal ...................................................    3. Data întocmirii dosarului profesional ..................................    4. Autoritatea sau instituţia publică care a întocmit dosarul profesional       ..............................    5. Persoana care a întocmit dosarul profesional: 
  Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
      6. Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să opereze modificări,       completări, rectificări**): 
  Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
      7. Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să certifice datele       cuprinse în dosarul profesional***): 
  Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
      *) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând.   **) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la       data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană       este desemnată să opereze modificări, completări, rectificări în       dosarele profesionale.  ***) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la       data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană       este desemnată să certifice datele cuprinse în dosarele profesionale.    Formularul B*)                           DATE CU CARACTER PERSONAL    1. Numele:    2. Numele deţinut anterior:    3. Prenumele:    4. Cod numeric personal:    5. Data şi locul naşterii:    6. Cetăţenia:    7. Adresa de domiciliu**):    8. Adresa de reşedinţă**):    9. Persoana de contact, pentru situaţii de urgenţă**):                                       ***) 
  Numele Prenumele Adresa Număr de telefon
      10. Starea civilă:    11. Numărul copiilor minori şi data naşterii acestora:    12. Situaţia serviciului militar:__________    *) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând.   **) Se actualizează ori de câte ori este nevoie.  ***) La solicitarea funcţionarului public, pot fi înscrise mai multe persoane       de contact.    Formularul C*)                STUDIILE, PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ŞI ABILITĂŢILE    1. Studii liceale: 
  Instituţia de învăţământ Profilul/specializarea Perioada Data absolvirii
      2. Studii postliceale: 
  Instituţia de învăţământ Profilul/specializarea Perioada Data absolvirii
      3. Studii superioare de scurtă durată: 
  Instituţia de învăţământ Speciali- tatea Forma de învăţământ Durata Perioada Speciali- zarea Data absolvirii
      4. Studii superioare de lungă durată: 
  Instituţia de învăţământ Speciali- tatea Forma de învăţământ Durata Perioada Specia- lizarea Data absolvirii Data licenţei
      5. Studii postuniversitare: 
  Instituţia de învăţământ Speciali- tatea Forma de învăţământ Tipul **) Durata Perioada Speciali- zarea Data absolvirii
      6. Cursuri de formare sau specializare: 
  Instituţia organiza- toare Denumirea cursului Tipul***) Durata Perioada Specia- lizarea Cheltu- ieli suportate de Certifi- catul de absolvire
      7. Limbi străine cunoscute: 
  Limba străină Scris Vorbit Citit Nivelul de cunoştinţe****)
      *) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând.   **) Tip: aprofundate de specialitate, masterat, academice postuniversitare,  doctorat, postuniversitare de specializare, cursuri de perfecţionare  postuniversitare.  ***) Tip: iniţiere, perfecţionare, specializare şi alte tipuri stabilite prin  lege. ****) Pentru cunoştinţele de limbi străine obţinute prin cursuri de limbi  străine finalizate cu atestat se menţionează calificativul precizat în  atestat. Pentru cunoştinţele de limbi străine ce nu pot fi atestate se va  indica nivelul prin înscrierea unei cifre între 1 şi 5, unde 1 indică nivelul  excelent, iar 5 indică nivelul elementar.NOTĂ:Datele înscrise în acest formular se actualizează, la cererea funcţionarului public, ori de câte ori este nevoie. Modificările intervenite privind pregătirea profesională se dovedesc cu acte originale. Actele originale doveditoare se restituie titularului. Copiile ce se fac de pe aceste acte se certifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării lor de către titularul dosarului profesional.Acest formular se transmite în format electronic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către autoritatea sau instituţia publică la data eliberării funcţionarului public din funcţia publică deţinută.    Formularul D           ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN AFARA FUNCŢIEI PUBLICE 
  Perioada Angajatorul Angajat pe bază de Funcţia Atribu- ţii princi- pale*) Temeiul juridic al modi- ficării sau sus- pendării rapor- tului de muncă Durata Temeiul juridic al încetă- rii rapor- tului de muncă Alte menţi- uni
      *) Vor fi înscrise cel mult 3 atribuţii principale.    Formularul E                 ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢII                            SAU INSTITUŢIEI PUBLICE  1. Data numirii în cadrul autorităţii sau instituţiei publice:  2. Denumirea funcţiei publice*):  3. Compartimentul*):  4. Modalitatea de ocupare a funcţiei publice*):  5. Tipul şi numărul actului administrativ de numire*):  6. Fişa postului nr.*):  7. Atribuţiile delegate*):  8. Alte activităţi desfăşurate*):  8.1. participare în comisii de disciplină sau în comisii paritare 
  Comisia Calitatea Perioada Nr. şi data actului administrativ
    8.2. participare în cadrul unor proiecte/programe cu asistenţă externă 
  Numărul de identificare a proiectului/ programului Denumirea proiectului/ programului Calitatea Perioada Nr. şi data actului administrativ
    9. Exercitare cu caracter temporar 
  Funcţia publică Compartimentul Perioada Nr. şi data actului administrativ
    10. Promovare 
  Funcţia publică Compartimentul Data Nr. şi data actului administrativ
    11. Mutare în cadrul altui compartiment 
  Funcţia publică Compartimentul Data Nr. şi data actului administrativ
    12. Suspendarea raporturilor de serviciu 
  Modalitatea Motivul Perioada Nr. şi data actului administrativ
    13. Încetarea suspendării raporturilor de serviciu 
  Data Motivul Nr. cererii Nr. şi data actului administrativ
    *) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data     emiterii actului administrativ.    Formularul F       SITUAŢIA PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR SALARIALE ÎN ANUL ...*)  1. Salariul: 
  Componente**) Cuantum Data stabilirii/ modificării Temeiul legal Motivul modificării Nr. actului administrativ
    2. Alte drepturi salariale:  2.1. Salariul de merit  acordat în temeiul ................, prin actul administrativ nr. ..........,  începând cu data ............... .  2.2. Sporuri specifice:  2.2.1. ........................ în procent de ..............................,  acordat în temeiul ............  2.2.2. ....................... în procent de ...............................,  acordat în temeiul ............  2.3. Prime:  2.3.1. lunare ....................................  2.3.2. trimestriale ..............................  2.3.3. anuale ....................................  2.3.4. de concediu ...............................  2.4. Stimulente  acordate în temeiul ..........., având o valoare medie de ......../trimestru.  2.5. Alte drepturi salariale***):____________    *) Se completează anual.   **) Se completează conform actului normativ care reglementează salarizarea   funcţionarilor publici.  ***) Se va indica: tipul, temeiul legal, actul administrativ pe baza căruia   se acordă, cuantum.    Formularul G                            SITUAŢIA CONCEDIILOR 
  Nr. crt. Tipul concediului Perioada Nr. cererii/certificatului Aprobat de/certificat /eliberat de
      Formularul H                           SITUAŢIA DISCIPLINARĂ 
  Nr. crt. Abaterea discipli- nară Cercetată de Nr. şi data raportului comisiei de disciplină/ propunerea superiorului ierarhic Nr. şi data actului adminis- trativ de sancţio- nare Sancţiu- nea disci- plinară aplicată Tipul,nr. şi data actului de anulare Nr. şi data actului adminis- trativ privind radierea sancţiu- nii discipli- nare
      Formularul I                  ACCESUL LA INFORMAŢII CLASIFICATE 
  Clasa de secretizare Nivelul de secretizare Perioada Tipul şi numărul documentului de acces Motivul încetării valabilităţii documentului
      Formularul J*)             ACCESUL LA DOSARUL PROFESIONAL    Persoanele care au avut acces la dosarul profesional: 
  Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Semnătura Motivul Accesul autorizat de Luat la cunoştinţă de funcţionarul public (data/ semnătura)
    *) Se completează ori de câte ori este nevoie, la data accesului la dosarul  profesional.
   +  Anexa 2
  *Font 9*
                REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
   
  NrNu- Datele de Func-Nr. Te- Nr. Du- Te- Nr. Du- Te- Nr. Per-Func-
  c meleidentificare ţia şi me- şi ratame- şi ra- me- şi soa-ţia
  r şi pu- da- iul da- mo- iul datata iul da- na deţi-
  t pre-Do- Se- CNPblicăta le- ta di- le- ac- sus-le- ta carenută
  nu- mi- ria ac- gal ac- fi- gal tu- pen-gal ac- a
  meleci- şi tu- al tu- că- al lui dă- al tu- e-
  liulnr. lui mo- lui rii sus-ad- rii în- lui fec-
  / C.I. ad- di- ad- pen-mi- ce- ad- tuat
  Re- mi- fi- mi- dă- nis- tă- mi- în-
  se- nis-că- nis- rii tra- rii nis re-
  din- tra-rii tra- ra- tiv ra- tra gis-
  ţa tiv-ra- tiv por-de por-tiv tra-
  de por-de tu- sus- tu- de rea
  nu- tu- mo- lui pen- lui în-
  mi- lui di- de dare de ce-
  re de fi- ser- ser-ta-
  ser-care vi- vi- re
  vi- ciu ciu
  ciu
  ----