LEGE nr. 163 din 11 iunie 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 13 iunie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Renta viageră agricolă se plătește într-o singură rată anuală, în primul semestru al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.2. La articolul unic punctul 3, articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8După decesul rentierului, moștenitorii vor încasa ultima rată scadentă la data decesului, într-o singură rată anuală, în primul trimestru al anului următor celui pentru care se datorează renta, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moștenitor, a certificatului de deces în original, precum și a carnetului de rentier agricol al defunctului.3. La articolul unic punctul 5, alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:(2) Plata rentei viagere agricole se efectuează de către Agenția Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6, prin mandat poștal, virament bancar sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege. Pentru anul 2006, plata se face până la data de 30 iunie 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 11 iunie 2007.Nr. 163.----