HOTĂRÂRE nr. 493 din 23 mai 2007privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române a imobilului aflat în domeniul public al statului, în care îşi desfăşoară activitatea Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 şi notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 mai 2007.Nr. 493.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale Centrului Medical de Diagnostic, TratamentAmbulatoriu şi Medicină Preventivă, proprietate publică a statului,care se transmite din administrareaMinisterului Apărării în administrarea Academiei Române
                 
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCodul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statuluiCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, str. Washington nr. 8-10, sectorul 1Statul român, Ministerul ApărăriiStatul român, Academia Română-imobil 3.390-Suprafaţa construită - 2.353 m2
    -cod 8.29.09-Suprafaţa desfăşurată - 8.172 m2
    -nr. M.F. 103.626-Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile - 3.561 m2
  -------