HOTĂRÂRE nr. 468 din 23 mai 2007privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, prin înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba a imobilului situat în judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 4, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 mai 2007.Nr. 468.  +  Anexa
           
    1.Ordonator principal de credite42.211.876Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    2.Ordonator secundar de credite5.714.957Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba
    3.Ordonator terţiar de credite    
    4.Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
                   
    Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDate le de identifi careAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţile (după caz, pe scurt)Adresa
      8.29.06Laboratoare şi birouri ale Unităţii FitosanitareSuprafaţa construită = 322,10 m2Agroservice Semrom UnisemRomânia, judeţul Alba, municipiul Alba Iulia, str. A.I. Cuza nr. 42006613.292
      Suprafaţa desfăşurată = 694,10 m2
      P+1, cărămidă
  -------