LEGE nr. 136 din 17 mai 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 25 mai 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129 din 21 decembrie 2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, precum şi măsurile necesare în vederea aplicării directe, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 din 22 iunie 2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul Consiliului, precum şi respectarea Acţiunii comune a Consiliului nr. 401/2000/PESC privind controlul asistenţei tehnice ce vizează anumite produse cu utilizare finală militară, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 159 din 30 iunie 2000."2. La articolul 3, literele b) şi e) vor avea următorul cuprins:"b) produse cu dublă utilizare, operaţiune de export, exportator, declaraţie de export, utilizare finală militară, declaraţia destinatarului final, transfer - definite conform prevederilor Regulamentului Consiliului;............................................................................ e) teritoriul vamal al Comunităţii - teritoriu, aşa cum este definit în art. 3 al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 privind instituirea Codului vamal comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JO) nr. L 302 din 19 octombrie 1992, cu modificările şi completările ulterioare;".3. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins:"b) există una dintre situaţiile prevăzute la art. 4 şi 5 din Regulamentul Consiliului; Agenţia este informată de către exportator asupra circumstanţelor prevăzute la art. 7 şi decide dacă exportul în cauză urmează să se realizeze în baza unei licenţe, precum şi tipul formularului de licenţă; sau;".4. La articolul 9 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) licenţă generală naţională."5. La articolul 9, alineatele (3), (4) şi (7) vor avea următorul cuprins:"(3) Cererile pentru licenţele de export prevăzute la alin. (2) se transmit Agenţiei pe formularul comunitar, publicat în anexa IIIa la Regulamentul Consiliului, completat în totalitate şi semnat de reprezentantul oficial al companiei exportatoare. Solicitantul este răspunzător pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor conţinute în cerere şi în documentele anexate. (4) Cererile pentru licenţele generale naţionale de export conţin în mod obligatoriu toate elementele comune prevăzute în anexa IIIb la Regulamentul Consiliului........................................................................... (7) Licenţele generale naţionale se acordă de către Agenţie în situaţii determinate, prin ordin al preşedintelui Agenţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."6. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Operaţiunile de export cu produse cu dublă utilizare prevăzute în anexele I şi IV la Regulamentul Consiliului se pot realiza în baza licenţelor individuale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile specificate. Acest tip de licenţă se acordă pentru un singur exportator şi pentru un singur partener extern."7. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru exportul produselor cu dublă utilizare prevăzute în anexa I şi transferurile intracomunitare de produse cu dublă utilizare prevăzute în anexa IV la Regulamentul Consiliului se pot elibera licenţe globale de export, valabile pentru tipurile şi categoriile de produse cu dublă utilizare specificate, pentru un singur exportator, pentru unul sau mai multe produse, către una ori mai multe ţări determinate."8. La articolul 13, alineatele (4), (5), (6) şi (8) vor avea următorul cuprins:"(4) Agenţia înregistrează exportatorul în termen de 20 de zile de la data prezentării solicitării în scris. (5) Exportatorul notifică Agenţiei orice schimbări ale informaţiilor din cererea de înregistrare, într-o perioadă de 15 zile. (6) Exportatorul depune la Agenţie cererea de anulare a înregistrării dacă, pentru o perioadă de un an, nu exportă produse cu dublă utilizare prevăzute în licenţa generală de export aferentă pentru care este înregistrat............................................................................ (8) La cererea Agenţiei, exportatorul transmite informaţii privind exporturile desfăşurate în conformitate cu licenţele generale de export."9. La articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Documentele de transport care însoţesc produsele cu dublă utilizare exportate în conformitate cu licenţa generală naţională de export trebuie să fie însoţite de o declaraţie a exportatorului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."10. La articolul 20 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) solicitantul, partenerul extern sau destinatarul final acţionează împotriva prevederilor Regulamentului Consiliului;".11. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Formalităţile vamale pe care le presupun operaţiunile prevăzute la art. 7 alin. (1) pot fi efectuate numai la birourile vamale stabilite în acest sens prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale a Vămilor. Lista birourilor vamale abilitate din statele membre ale Uniunii Europene este publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria C, conform art. 13 din Regulamentul Consiliului. Autoritatea Naţională a Vămilor va comunică Comisiei Europene lista cu birourile vamale abilitate, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, conform art. 31 alin. (7)."12. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."13. La articolul 28 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) Ministerul Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Autoritatea Naţională a Vămilor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin structurile specializate;".14. La articolul 32 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) nerespectarea prevederilor legale privind completarea documentelor pentru acordarea licenţei sau a certificatului internaţional de import, prin prezentarea de date incomplete sau incorecte, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei;".15. Anexa va avea următorul cuprins:"ANEXĂDeclaraţia care trebuie să apară pe documentele de transport ce însoţesc produsele cu dublă utilizare care au fost exportate în baza licenţei generale naţionale de export - art. 14 alin. (3):«Exportul acestor produse se bazează pe licenţa generală naţională de export, care va fi folosită exclusiv pentru următoarele operaţiuni desemnate:......................................................................... .Aceste produse nu vor fi expediate în baza altor operaţiuni specificate fără a avea aprobarea prealabilă a autorităţii competente române şi pot fi reexportate în conformitate cu regulamentele naţionale ale ţării de destinaţie.Data .................. .........................»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 17 mai 2007.Nr. 136.--------