LEGE nr. 140 din 21 mai 2007privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:«(2) Fondul poate fi folosit şi în completarea sumelor necesare cofinanţării proiectelor de investiţii finanţate din fonduri nerambursabile în cadrul unor programe comunitare şi naţionale sau în completarea creditelor acordate de instituţiile de credit din surse proprii.»"2. La articolul I punctul 6, articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte anual tipurile de investiţii care pot beneficia de credite în condiţiile prezentei legi şi nivelul maxim al creditelor acordate de instituţiile selectate."3. La articolul I, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 9^1 şi 9^2, cu următorul cuprins:"9^1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:«Art. 13. - (1) Sumele neutilizate din fond la finele fiecărui an, angajate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu instituţiile selectate şi evidenţiate în contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acoperirea obligaţiilor care decurg din contractele de credit încheiate de către băncile comerciale, instituţiile de credit sau instituţiile financiare prevăzute la art. 4 cu categoriile de solicitanţi prevăzute la art. 6, în limitele sumelor prevăzute în convenţiile de lucru dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi instituţiile selectate. (2) Sumele existente în fond la finele fiecărui an, provenite din rambursări de credite şi plăţi de dobânzi la creditele acordate şi evidenţiate în contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acordarea de noi credite, în condiţiile prezentei legi. (3) Sumele reprezentând rate de credit scadente şi plăţi de dobânzi aferente acestora, rambursate de beneficiarii creditului pentru investiţii în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, existente în conturile instituţiilor selectate la finele anului în curs, se virează până la data de 20 decembrie în contul special deschis la Trezoreria Statului, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru acordarea de noi credite, în condiţiile prezentei legi.»9^2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:«Art. 13^1. - (1) În cazul în care beneficiarul de credite înregistrează restanţe la rambursarea creditelor şi la plata dobânzilor aferente acestora, instituţia selectată va restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aceste sume din fondurile proprii. (2) În cazul constatării de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale că instituţiile selectate au plătit sume necuvenite beneficiarilor de credite prin cererile de tragere, instituţiile selectate au obligaţia de a restitui aceste sume din fondurile proprii, în termen de 10 zile de la data notificării, în contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 21 mai 2007.Nr. 140.--------------