ORDIN nr. 218 din 15 mai 2007pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 886 din 17 mai 2007
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 218 din 15 mai 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 18 mai 2007    Având în vedere:- art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatul de aprobare al secretarului general adjunct al Ministerului Sănătăţii Publice şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 5.254/2007 şi nr. D.G. 2.320/2007,în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi ale art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea  +  Anexa NORMEde aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004privind salarizarea şi alte drepturi ale personaluluicontractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar  +  Capitolul I Definiţii  +  Articolul 1În sensul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) personal contractual - personalul care desfăşoară activităţi în baza unui contract individual de muncă încheiat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile sanitare publice şi salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; b) unităţi sanitare - unităţile sanitare, cu sau fără personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat, integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat şi integral din venituri proprii; c) sistem sanitar - sistemul constituit din unităţi sanitare, cu sau fără personalitate juridică, care furnizează servicii de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă; d) medicul de specialitate - medicul confirmat în una dintre specialităţile clinice sau asimilate acestora, precum şi în specialităţile paraclinice prevăzute în nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice, pentru reţeaua de asistenţă medicală; e) casele de asigurări de sănătate - casele de asigurări sociale de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Capitolul II Dispoziţii generale  +  Articolul 2 (1) Personalul contractual din unităţile sanitare ale sistemului sanitar are dreptul la servicii medicale, tratament şi medicaţie în regim gratuit, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Dovada încadrării în categoria de personal contractual din sistemul sanitar, potrivit alin. (1), se face cu adeverinţă emisă de unitatea sanitară angajatoare şi care se înmânează furnizorului ori de câte ori personalul contractual din unităţile sanitare ale sistemului sanitar beneficiază de drepturile prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada se depune de furnizor la casa de asigurări de sănătate cu care are contract de furnizare de servicii, odată cu raportarea lunară. (3) Casele de asigurări de sănătate vor ţine evidenţe distincte pentru serviciile medicale, tratamentul şi medicaţia şi pentru sumele ce se suportă de la bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Serviciile medicale, tratamentul şi medicaţia de care beneficiază personalul contractual din sistemul sanitar, în condiţiile art. 2 alin. (1), sunt cele prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare a acestuia. (2) Serviciile medicale, tratamentul şi medicaţia de care beneficiază personalul contractual în condiţiile art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă prin furnizorii de servicii medicale şi medicamente care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu respectarea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate reglementate de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia.  +  Articolul 4Drepturile prevăzute la art. 2 se acordă personalului contractual din sistemul sanitar numai pe baza recomandării medicilor de specialitate care se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, avându-se în vedere calificarea profesională a acestora.  +  Articolul 5Serviciile medicale, tratamentul şi medicaţia de care beneficiază personalul contractual din sistemul sanitar se suportă potrivit art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi de la bugetul de stat, după cum urmează: a) din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; b) din bugetul de stat - diferenţa între tarifele prevăzute în contractul-cadru şi tarifele maximale stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, în cazul coplăţii sau al contribuţiei personale a asiguratului prevăzute de contractul-cadru.  +  Articolul 6Sumele suportate de la bugetul de stat pentru drepturile prevăzute personalului contractual din sistemul sanitar la art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, respectiv din bugetul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.-------