HOTĂRÎRE Nr. 41 din 30 ianuarie 1996pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta şi asigurarea securităţii turistilor în structurile de primire turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 13 februarie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la accesul, evidenta şi asigurarea securităţii turistilor în structurile de primire turistice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Agenţii economici care deţin sau administrează structuri de primire turistice - hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanta, bungalouri, pensiuni turistice, ferme agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de cazare turistica, indiferent de forma de proprietate - au obligaţia de a respecta şi de a aplica integral prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Nerespectarea regulilor prevăzute la pct. 1-5 şi 7-9 din Normele cu privire la accesul, evidenta şi asigurarea securităţii turistilor în structurile de primire turistice constituie contravenţii, dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea regulilor stabilite la pct. 7, cu amendă de la 200.000 lei la 400.000 lei; b) nerespectarea regulilor prevăzute la pct. 2, 3 şi 5, cu amendă de la 400.000 lei la 600.000 lei; c) nerespectarea regulilor stabilite la pct. 1, 4, 8 şi 9, cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 4Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Turismului şi de către organele de specialitate ale Poliţiei Române.În cazul repetarii contravenţiilor sus-menţionate, împuterniciţii Ministerului Turismului pot retrage brevetul de turism al directorului structurii de primire turistice respective.  +  Articolul 5Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare după 15 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Dan Matei AgathonMinistru de interne,Doru Ioan Taracila  +  Anexa 1NORMEcu privire la accesul, evidenta şi asigurarea securităţii turistilor în structurile de primire turistice1. Cazarea turistilor se face la orice ora din zi şi din noapte, în ordinea sosirii şi în limita locurilor disponibile, tinindu-se seama, cu prioritate, de obligaţiile asumate anterior (contracte şi rezervari confirmate), cu informarea anticipata asupra tarifului pentru o zi, aferent spaţiului închiriat.Cazarea se face fără nici o discriminare cu privire la cetăţenie, naţionalitate, domiciliu, convingeri politice sau religioase.Administraţiile structurilor de primire turistice (hoteluri, moteluri, cabane, sate de vacanta, bungalouri, pensiuni, ferme agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de cazare turistica) au obligaţia să asigure ordinea, liniştea publică şi bunele moravuri, precum şi securitatea turistilor şi a bunurilor ce le aparţin în incinta unităţilor.2. Lucrătorii de la receptiile structurilor de primire turistice sunt obligaţi sa înscrie pe toţi turistii în evidentele operative, la sosirea acestora, şi să asigure completarea formularului Fişa de anuntare a sosirii şi plecării turistilor pentru fiecare turist.Fişele de anuntare a sosirii şi plecării turistilor sunt formulare inseriate, cu regim special, care înlocuiesc cărţile de imobil. Datele pe care le conţine fiecare fişa sunt cele prevăzute în anexa care face parte din prezentele norme.Completarea fişelor se face în momentul sosirii, de către fiecare turist, pe baza actelor de identitate, care pentru cetăţenii români sunt: buletinul de identitate, pasaportul, carnetul de marinar sau licenta de zbor, pentru cetăţenii străini sunt: pasaportul, carnetul de identitate, legitimatia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenta de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii instituţiilor militare de învăţământ sunt: buletinul de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimatia).Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu poseda act legal de identitate.Fişele de anuntare a sosirii şi plecării turistilor, completate şi semnate de turistii cazati, se preiau, împreună cu actele de identitate, de către receptioneri, care sunt obligaţi sa confrunte datele din fise cu cele din actul de identitate, să semneze fişele pentru confirmarea completării corecte a acestora şi sa restituie actele de identitate titularilor.Răspunderea pentru completarea corecta a fişelor de anuntare a sosirii şi plecării turistilor revine receptionerilor.Fişele de anuntare a sosirii şi plecării turistilor se întocmesc în doua exemplare, iar pentru evitarea utilizării indigoului, acestea sunt realizate din hirtie chimizata.Originalele fişelor de anuntare a sosirii şi plecării turistilor, grupate în ordine alfabetica, pentru români şi, respectiv, pentru străini, se pun zilnic la dispoziţia organelor de poliţie.Copiile fişelor de anuntare a sosirii şi plecării turistilor, grupate în acelaşi mod ca şi originalele, rămân la structurile de primire turistice.Fişele de anuntare a sosirii şi plecării turistilor se arhiveaza, cu termen de păstrare 5 ani, astfel: originalele, la organele de poliţie, şi copiile, la structurile de primire turistice.Fiind formulare inseriate şi având regim special, fişele de anuntare a sosirii şi plecării turistilor se tiparesc centralizat în unităţi tipografice abilitate de Ministerul Turismului, unităţile respective asigurind evidenta şi distribuirea acestora contra cost.Obligaţia procurării acestor formulare revine deţinătorilor şi administratorilor structurilor de primire turistice.3. Modalităţile de predare-preluare a fişelor de anuntare a sosirii şi plecării turistilor vor fi stabilite de comun acord de către unităţile de poliţie teritoriale şi de către structurile de primire turistice.Copiile fişelor de anuntare a sosirii şi plecării turistilor, aflate la recepţia structurilor de primire turistice, precum şi celelalte documente de evidenta şi gestiune vor fi puse la dispoziţie, pentru verificări, la cererea lucrătorilor de poliţie, în cazuri justificate.4. Cazarea minorilor sub 14 ani este permisă numai în cazurile în care aceştia sunt însoţiţi de părinţi sau de reprezentanţi legali.Se exceptează de la aceasta regula minorii aflaţi în drumetie, tabere, excursii, concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi din partea organizatorilor acţiunilor respective.5. În scopul asigurării protecţiei turistilor, personalului structurilor de primire turistice îi este interzis sa dea relaţii şi informaţii cu privire la sejurul turistilor în aceste unităţi, fără acordul acestora.Vizitarea turistilor în structurile de primire turistice este admisă, cu condiţia ca vizitatorul sa anunţe recepţia. Lucrătorii de la recepţie au obligaţia să permită vizita numai după obţinerea acordului turistului care urmează să fie vizitat.Vizitatorul poate rămâne peste noapte în camera turistului vizitat numai după anunţarea recepţiei, completarea fisei de anuntare a sosirii şi plecării turistilor şi înregistrarea în celelalte documente de evidenta operativă, în vederea achitării contravalorii serviciilor prestate de către structurile de primire turistice.6. Structurile de primire turistice care au închiriat camere ce sunt folosite ca sedii de firme vor asigura, în limita posibilităţilor, acces separat pentru personalul şi vizitatorii acestora.7. În hotelurile cu o capacitate mai mare de 100 de locuri se introduce obligatoriu tichetul-legitimatie, pentru identificarea persoanelor cazate, inclusiv pentru personalul firmelor.Atunci când clienţii nu sunt cunoscuţi, personalul de la recepţia hotelului le va solicita tichetul-legitimatie la inminarea cheii camerei în care sunt cazati.8. Administraţiile structurilor de primire turistice răspunde de paza, securitatea şi integritatea bunurilor turistilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, asigurind măsurile şi dotările necesare în acest scop.De asemenea, asigura amenajări corespunzătoare pentru asigurarea valorilor predate de turişti spre păstrare la recepţie, luând, totodată, şi măsuri de afişare a unor anunţuri în acest sens.9. Personalul structurilor de primire turistice este obligat, în cadrul atribuţiilor de serviciu, sa ia măsuri de prevenire a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale în incinta acestora. În cazul săvârşirii unor asemenea fapte, al deţinerii de date referitoare la comportarea suspecta a unor turişti sau al sesizării pregătirii unor acte infractionale, se vor comunică de urgenta, prin receptionerul de serviciu sau prin administratorul structurii de primire turistice, organelor de poliţie, cele constatate sau observate.Personalul structurilor de primire turistice va contribui la soluţionarea situaţiilor care dau naştere la tulburarea liniştii şi odihnei turistilor în incinta structurilor de primire turistice, până la sosirea organelor de poliţie, atunci când este necesară intervenţia acestora.Administraţiile şi personalul de la recepţia structurilor de primire turistice de toate tipurile au obligaţia de a informa organele de poliţie despre apariţia persoanelor care au savirsit infracţiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane cunoscute ca: traficanti, turbulenti, prostituate, proxeneti etc. În acest sens, întregul personal al structurilor de primire turistice trebuie să cunoască modul şi posibilităţile de anuntare cît mai urgenta a organelor de poliţie.10. În conformitate cu dispoziţiile legale, spaţiul de cazare constituie reşedinţa temporară a turistului şi, în consecinţa, acest spaţiu este inviolabil, cu excepţia situaţiilor care pun în pericol viaţa, integritatea şi bunurile turistilor, precum şi baza materială a structurilor de primire turistice.Controlul în spaţiul de cazare ocupat de turist este permis numai în condiţiile prevăzute de lege.11. Instruirea personalului structurilor de primire turistice în legătură cu cunoaşterea şi aplicarea acestor reguli se realizează de către deţinătorii sau administratorii unităţilor respective, cu asistenţa organelor de poliţie, conform competentei teritoriale.  +  Anexăla norme
             
    HOTEL ..........ROOM No. ...........
       
    FIŞA Nr. ................
     
    REGISTRATION FORM - ANMELDUNG - FORMULAIRE -
    DE ANUNŢAREA SOSIRII ŞI PLECĂRII. TO BE COMPLETED ON ARRIVAL AND
    DEPARTURE. AUSZUFULLEN BEI DER ANKUNFT UND ADRESE. POUR COMPLETER
    A L'ARRIVEE ET AU DEPART
    NUMELE ŞI PRENUMELE    
    SURNAME AND CHRISTIAN NAME    
    NAME UND VORNAME    
    NOME ET PRENOME    
         
    DATA NAŞTERIILOCUL NAŞTERIICETĂŢENIA
    DATE OF BIRTHPLACE OF BIRTHNATIONALITY
    GEBURTSDATUMGEBURTSORTSTAATSANGEHORIGKE
    DATE DE NAISSANCELIEU DE NAISSANCENATIONALITE
         
    DOMICILIUL: LOCALITATEASTRADANr.ŢARA
    RESIDENCE: LOCALITYSTREETNo.COUNTRY
    WOHNSITZ: ORTSTRASSENr.LAND
    DOMICILE: LOCALITERUENo.PAYS
         
    DATA SOSIRIIDATA PLECĂRIIDESTINAŢIA URMĂTOARE
    DATE OF ARRIVALDATE OF DEPARTURENEXT DESTINATION
    ANKUNFTSDATUMABREISEDATUMWEITERREISE NACH
    DATE D'ARRIVEDATE DE DEPARTDESTINATION SUIVANTE
       
    SCOPUL CĂLĂTORIEI ÎN ROMÂNIA  
    PURPOSE OF TRAVELLING TO ROMANIA  
    ZWECK DER REISE NACH RUMANIEN  
    MOTIVE DE VOTRE VOYAGE EN ROUMANIE  
    ACT DE IDENTITATE:SERIANr.
    IDENTITY CARD:SERIESNo.
    PERSONALAUSWEIS:SERIENr.
    PAPIERS D'IDENTITE:SERIENo.
         
    SEMNĂTURA TURISTULUISEMNĂTURA RECEPŢIONERULUI
    TOURIST'S SIGNATURERECEPTIONIST'S SIGNATURE
    UNTERSCHRIFT DES TOURISTENUNTERSCHRIFT DES EMPFANGSCHESS
    SIGNATURE DU TOURISTESIGNATURE DE RECEPTIONNAIRE
  -------