HOTĂRÂRE nr. 422 din 9 mai 2007privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil şi a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Instituţia Prefectului Judeţului Ialomiţa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 17 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la bunul public "Birou Vamal Slobozia", judeţul Ialomiţa, cu nr. MFP 147.180, se modifică potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil şi a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului, situat în municipiul Slobozia, Şos. Brăilei nr. 14, judeţul Ialomiţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Instituţia Prefectului Judeţului Ialomiţa, în vederea extinderii spaţiilor necesare desfăşurării activităţii Serviciului public comunitar de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple, precum şi a Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţii din imobil şi a terenului aferent acestuia, transmise potrivit art. 2, precum şi modul de separare a cheltuielilor pentru utilităţi şi cotele de participare pentru reparaţiile şi întreţinerea părţilor comune din instalaţii şi utilităţi se vor face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul internelor şi reformeiadministrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 mai 2007.Nr. 422.  +  Anexa 1
                           INVENTARUL BUNURILOR
                 care alcătuiesc domeniul public al statului
   
  Nr. MFP Cod de clasi- ficare Denu- mire Descrierea tehnică Vecină- tăţi Adresa Anul dobân- dirii/ dării în fo- losin- ţă Valoarea de inventar Baza legală
  147.180 8.29.06 Clă- diri şi plat- forme beto- nate C1 - Clă- dire biro- uri vamă (S+P+2E) Ac=402 mp Ad=1.255 mp C2 - Corp legătură (S+P+1E) Ac=84 mp Ad=180 mp C3 - Clă- dire comisiona- ri(P+1E) Ac=206,85 mp Ad=165 mp C4 - Punct control acces (P+1E) Ac=100 mp Ad=165 mp C5 - Corp servicii (P+1E) Ac=150 mp Ad=295 mp C6 - Maga- zie cu rampă (P+1E) Ac=733 mp Ad=808 mp Clădiri utilităţi (P) Ac=1.220 mp Ad=1.220 mp Platforme betoane S=6.530 mp N-Islaz comunal S-Obo- rul de vite E-Islaz comunal V-Şos. Brăilei Judeţul Ialomiţa munici- piul Slobozia Şos. Brăilei nr. 14 2001 11.189.019 H.G. nr. 1.005/22 octom- brie 1996 PV 2.757 9 februa- rie 2001
   +  Anexa 2
                           DATELE DE IDENTIFICARE
     a phărţii de imobil şi a terenului aferent acestuia, proprietate publică a
      statului, care se transmite din administrarea Ministerului Economiei şi
     Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea
     Naţională a Vămilor, în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei
         Administrative, pentru Instituţia Prefectului Judeţului Ialomiţa
   
  Denumirea şi locul unde sunt situate imobilele Persoana juridică de la care se transmit imobilele Persoana juridică la care se transmit imobilele Caracteristicile tehnice ale imobilelor Număr de inventar şi cod de clasificare conform H.G. nr. 1.705/ 2006
  Municipiul Slobozia, Şos. Brăilei nr. 14, judeţul Ialomiţa Domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Naţională a Vămilor Domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru Instituţia Prefectului Judeţului Ialomiţa Clădire C3 (P+1E) cu: Aria construită- 206,85 mp Aria desfăşurată - 346 mp Clădire C5 (P+1E) cu: Aria construită - 150 mp Aria desfăşurată - 295 mp Clădire C6 (P+1E) cu: Aria construită - 733 mp Aria desfăşurată - 808 mp Valoare de inventar - 1.994.490 lei 147.180 (parţial) 8.29.06
  Municipiul Slobozia Şos. Brăilei nr. 14 judeţul Ialomiţa Domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Naţională a Vămilor Domeniul public al statului în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru Instituţia Prefectului Judeţului Ialomiţa Suprafaţă teren- 1.089,85 mp 28.437 (parţial) 8.29.06
  -----