LEGE nr. 130 din 8 mai 2007pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 11 mai 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 38 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Pe sectoarele de drumuri publice, care traversează localităţi unde pe partea carosabilă a drumului public circulă animale în grup, în turmă sau animale izolate, de povară ori de călărie, conducătorii acestora sunt obligaţi să asigure curăţarea părţii carosabile care a fost afectată de acestea cât mai repede posibil. Constatarea şi sancţionarea neîndeplinirii acestor obligaţii revin autorităţilor administraţiei publice locale. (3) Conducătorii animalelor de tracţiune care circulă pe drumurile publice trebuie să asigure acestora un dispozitiv special, care să preîntâmpine împrăştierea excrementelor pe partea carosabilă a drumului public."2. La articolul 60, după litera i) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 mai 2007.Nr. 130.-------------