HOTĂRÂRE nr. 389 din 25 aprilie 2007privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2007-2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 8 mai 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 şi art. 141 lit. b) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2007-2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Structura anului de învăţământ preuniversitar şi a celui universitar va fi stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 389.  +  Anexa CIFRELE DE ŞCOLARIZAREpentru anul şcolar/universitar 2007-2008 la toategradele învăţământului de stat
           
    I.Învăţământ preşcolar  
    Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe, total645.000
    II.Învăţământ primar  
    Numărul elevilor în clasele I-IV900.000
    III.Învăţământ secundar  
    1.Învăţământ gimnazial  
    Numărul elevilor în clasele V-VIII, total1.000.000
    din care:  
    a)învăţământ de zi985.000
    b)învăţământ seral, cu frecvenţă redusă şi la distanţă15.000
    2.Învăţământ liceal:  
    a)numărul elevilor în clasa a IX-a, învăţământ de zi147.0001)
    b)numărul elevilor în clasa a IX-a, învăţământ seral şi/sau cu frecvenţă redusă8.0002)
    c)numărul elevilor în clasa a XI-a, învăţământ seral şi/sau cu frecvenţă redusă28.0003)
    d)numărul elevilor în clasa a XII-a, învăţământ de zi şi/sau seral68.0004)
    3.Învăţământ profesional:  
    a)numărul elevilor în anul I la şcolile de arte şi meserii92.000
    b)numărul elevilor în anul de completare90.000
    4.Învăţământ postliceal  
    Numărul elevilor în anul I, total1.592
    din care:  
    a)învăţământ special150
    b)învăţământ militar (Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Apărării)1.442
    IV.Învăţământ de artă şi sportiv  
    1.Numărul total de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal)21.500
    2.Numărul total de elevi în şcolile cu program sportiv (exclusiv învăţământul liceal)17.000
    3.Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă şcolară53.000
    V.Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice  
    1.Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe pentru copii cu deficienţe şi în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unităţilor sanitare2.700
    2.Numărul elevilor cu deficienţe şi/sau boli cronice din şcolile cu clasele I-VIII23.0005)
    3.Numărul elevilor din învăţământul profesional pentru deficienţi (anul I)4.0005)
    4.Numărul elevilor din licee speciale:  
    -clasa a IX-a250
    -clasa a XI-a, învăţământ seral şi/sau cu frecvenţă redusă1006)
    VI.Învăţământ superior  
    Numărul locurilor pentru studii:  
    1.universitare de licenţă (anul I)57.2167)
    2.de masterat18.9797)
    3.postuniversitare de specializare6208)
    4.universitare - rezidenţiat2.5009)
    5.universitare de doctorat1.6857)
    VII.Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă  
    1.Învăţământ preuniversitar  
    Numărul total de locuri,1.250
    din care:  
    a)fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă950
    b)fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă300
    2.Învăţământ superior  
    2.1.Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I), total1.650
    din care:  
    a)fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă1.350
    b)fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă300
    2.2.Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat, total5309)
    din care:  
    a)fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă300
    b)fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă230
    2.3.Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat, total70
    din care:  
    a)fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă50
    b)fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă20
    3.Numărul total de luni-bursă, total500
    din care:  
    a)stagii de specializare pentru cadre didactice300
    b)mobilităţi studenţeşti/practică studenţi200
    VIII.Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român  
    1.Învăţământ preuniversitar  
    Numărul total de locuri,125
    din care:  
    a)fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă5
    b)fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă120
    2.Învăţământ superior  
    2.1.Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I), total264
    din care:  
    a)fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă214
    b)fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă50
    2.2.Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat, total989)
    din care:  
    a)fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă88
    b)fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă10
    2.3.Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat, total109
    din care:  
    a)fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă89
    b)fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă20
    3.Numărul total de luni-bursă,1.700
    din care:  
    a)stagii de specializare învăţământ superior700
    b)stagii de specializare învăţământ postuniversitar1.000
  -------- 1) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării). 2) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 31 decembrie 2007 inclusiv. 3) Clase de început organizate pentru absolvenţii şcolilor profesionale care doresc să îşi continue studiile. 4) Clase de început organizate numai pentru absolvenţii anului de completare care doresc să îşi continue studiile. 5) Inclusiv pentru învăţământul organizat de Ministerul Justiţiei. 6) Clase de început organizate pentru absolvenţii şcolilor profesionale speciale care doresc să îşi continue studiile. 7) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Apărării şi Serviciul Român de Informaţii). 8) Pentru învăţământul militar (Ministerul Apărării). 9) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.-------