HOTĂRÎRE Nr. 36 din 29 ianuarie 1996privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 28 din 6 februarie 1996  În temeiul Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Administrarea drumurilor publice se face, potrivit legii, de către:- Ministerul Transporturilor, pentru autostrăzi şi drumuri naţionale;- consiliile judeţene şi consiliile locale, pentru drumurile judeţene, comunale şi străzi.  +  Articolul 2Spaţiile aferente zonei drumurilor sunt cele din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Constituie contravenţii la normele privind exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni:1. circulaţia autovehiculelor pe partea necarosabila, pe acostamente, pe taluzuri, pe santuri, pe spaţiile verzi sau pe spaţiile de siguranţă ale drumurilor ori pe banda mediana a autostrazilor;2. recoltarea fructelor, a florilor sau a frunzelor din plantaţiile aferente drumului, precum şi a ierbii de pe ampriza şi de pe spaţiile de siguranţă, fără convenţie încheiată cu administraţia drumului, precum şi nerespectarea tehnologiei privind recoltarea frunzelor de dud şi a ierbii;3. pasunatul pe acostamentele, taluzurile, şanţurile, spaţiile de siguranţă ale drumurilor, precum şi pe banda mediana a autostrazilor;4. spalarea sau curatarea autovehiculelor, scurgerea şi evacuarea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura sau murdarirea părţii carosabile, a spaţiilor verzi, a locurilor de parcare, a statiilor mijloacelor de transport în comun, a santurilor sau a spaţiilor de siguranţă;5. nesemnalizarea ori semnalizarea incorectă a lucrărilor autorizate în zona drumurilor;6. instalarea de panouri de publicitate sau de alta natura fără autorizaţia administraţiei drumului;7. intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile, precum şi murdarirea drumului cu pământ, var, mortar, produse de cariera şi de balastiera ori cu alte materiale căzute din vehicule pe timpul transportului pe drum, datorită încărcării necorespunzătoare, neasigurarii încărcăturii sau unor defectiuni ale vehiculului;8. întreţinerea necorespunzătoare sau lipsa de întreţinere a construcţiilor ori a instalaţiilor autorizate în zona drumului public, cu efect negativ asupra esteticii drumului;9. împiedicarea personalului tehnic al drumurilor de a executa lucrări de deszapezire, studii, măsurători, sondaje, precum şi de a ocupa terenuri după ce au fost îndeplinite formalităţile legale pentru efectuarea acestor operaţiuni;10. circulaţia pe drumurile publice modernizate a vehiculelor pe pneuri cu cuie, precum şi transportul prin târâre al unor obiecte sau materiale;11. taierea, distrugerea sau vătămarea arborilor, pomilor, arbustilor sau a puietilor, din spaţiul de siguranţă a drumurilor, din zona mediana a autostrazilor, de pe perdelele de protecţie sau de pe alte terenuri aferente drumurilor, fără aprobarea administraţiei drumului;12. îndrumarea scurgerii apei pluviale, industriale, menajere sau a altor ape uzate spre santuri ori pe zona drumurilor publice, precum şi împiedicarea funcţionarii normale a santurilor, canalelor, drenurilor sau podetelor;13. facerea focurilor în zona drumurilor publice, în plantaţiile rutiere, pe poduri, podeţe sau sub acestea;14. crearea de obstacole în afară părţii carosabile, care împiedica vizibilitatea necesară desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere, ori a unor obstacole care provoacă inzapezirea sau inundarea drumului;15. neexecutarea, la termenul şi în condiţiile stabilite de administraţiile drumurilor, a reparaţiilor necesare la drumurile şi la accesoriile acestora care au suferit degradari din cauza efectuării unor transporturi cu mase sau gabarite depăşite;16. modificarea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor sau a instalaţiilor amplasate în zona drumului, fără autorizaţia administraţiei acestuia;17. neexecutarea de către beneficiari, în termenul stabilit de administraţia drumului şi în condiţii tehnice corespunzătoare, a repararii drumului şi a accesoriilor sale degradate datorită unor vicii de execuţie ori a exploatării necorespunzătoare a construcţiilor sau a instalaţiilor amplasate în zona drumului;18. intrarea autovehiculului pe drumul public prin alte locuri decît drumurile laterale amenajate sau pe deschiderea acceselor desfiinţate, fără autorizaţia administraţiei drumului;19. crearea de obstacole pe partea carosabilă a drumurilor prin depozitarea de materiale, obiecte sau alte produse ce nu aparţin drumului ori de gropi sau santuri în platforma drumului, în alte condiţii decît cele prevăzute de reglementările în vigoare;20. închiderea circulaţiei, introducerea de restrictii sau devierea traficului pe drumurile publice în traversarea localităţilor sau în afară acestora în alte condiţii decît cele stabilite prin normativele în vigoare;21. extragerea de pământ sau alte materiale din taluzurile drumurilor sau din versantii adiacenti ori deschiderea de cariere sau balastiere în apropierea drumurilor publice care ar periclita stabilitatea, integritatea, aspectul estetic al acestora sau siguranţa circulaţiei;22. degradarea totală sau parţială a platformei drumului, trotuarelor, santurilor, podurilor, podetelor, zidurilor de sprijin, taluzurilor, drenurilor, anexelor drumului ca: stâlpi de ghidare, indicatoare de circulaţie, marcaje rutiere, indicatoare kilometrice sau hectometrice, parapete, împrejmuiri, panouri de parazapezi, instalaţii de semnalizare, de telefonie etc.;23. circulaţia pe drumurile publice asfaltate a vehiculelor cu senile fără bandaje de protecţie. Circulaţia autovehiculelor senilate ale Ministerului Apărării Naţionale este admisă pe drumurile publice asfaltate, în cazul în care nu exista posibilitatea evitării acestora, cu acordul şi în condiţiile stabilite de administraţia drumului;24. practicarea comerţului ambulant pe drumuri, în alte locuri decît cele destinate în acest scop;25. executarea în zona drumului, paralel sau în traversarea acestuia de cai ferate, linii de tramvai, troleibuz sau alte drumuri de orice categorie, executarea unor lucrări de sporire a capacităţii de trafic, modificări ale situaţiei existente, fără acordul administraţiei drumului public sau fără respectarea condiţiilor din acest acord;26. extragerea produselor de balastiera din albii sau din malurile cursurilor de ape, dacă aceasta ar periclita stabilitatea şi integritatea podurilor, lucrărilor de apărare ale acestora şi a celorlalte construcţii rutiere;27. neexecutarea la timp a întreţinerii şi repararii căilor de acces, a construcţiilor şi instalaţiilor autorizate în zona drumurilor publice, periclitând starea drumului sau siguranţa circulaţiei;28. ocuparea spaţiilor de siguranţă ale drumurilor prin culturi agricole, forestiere sau prin orice alte mijloace;29. neobtinerea, în prealabil, a avizelor de principiu privind posibilităţile de transport rutier la proiectarea sau contractarea unor utilaje, agregate sau instalaţii cu mase sau gabarite care depăşesc limitele prevăzute de lege, precum şi efectuarea de asemenea transporturi fără autorizaţii eliberate de administraţiile drumurilor publice sau nerespectarea condiţiilor din autorizaţii;30. nerespectarea autorizaţiei de transport pentru mase şi/sau gabarite depăşite sau neoprirea autovehiculelor la semnalizarea personalului cu drept de a controla respectarea acestor autorizaţii de transport, precum şi refuzul de a se supune verificării prin cintarirea autovehiculelor şi/sau măsurarea dimensiunilor de gabarit al acestora;31. circulaţia pe drumurile publice cu mase şi/sau gabarite peste limitele înscrise în cartea de identitate a vehiculului, fără a fi în posesia autorizaţiei speciale de transport eliberata de administratorul drumului;32. amplasarea şi executarea în zona drumului, în paralel sau în traversarea lui, a oricăror construcţii ori cai de acces sau împrejmuiri, precum şi instalaţii de telecomunicaţii, instalaţii electrice, conducte, canale şi alte asemenea lucrări, fără autorizaţia autorităţilor prevăzute la art. 1;33. neobtinerea acordului administraţiei drumului public sau nerespectarea condiţiilor din acest acord la definitivarea şi aplicarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului care conţin drumuri publice;34. nerespectarea condiţiilor şi a termenelor de execuţie prevăzute în autorizaţia privind amplasarea de construcţii şi instalaţii de orice fel în zona drumurilor publice;35. refuzul de a desfiinta sau a muta construcţiile sau instalaţiile existente în zona drumurilor publice, la cererea administraţiei drumului, în condiţiile legii;36. executarea de irigaţii, desecări, exploatări de orice fel, amenajări piscicole sau alte lucrări, fără a lua măsuri pentru a asigura stabilitatea terenurilor şi a împiedica erodarea, impotmolirea, alunecarea sau degradarea drumurilor ori a lucrărilor aferente acestora.  +  Articolul 4Contravenţiile prevăzute la art. 3 se aplică persoanelor fizice şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează: a) de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru faptele prevăzute la pct. 1-4; b) de la 20.000 lei la 100.000 lei, pentru faptele prevăzute la pct. 5-8; c) de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru faptele prevăzute la pct. 9-14; d) de la 200.000 lei la 500.000 lei, pentru faptele prevăzute la pct. 15-24; e) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la pct. 25-36;  +  Articolul 5În cazul în care, prin săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 3, drumurile au fost distruse, total sau parţial, agenţii care constata fapta vor consemna în procesul-verbal, pe lângă cuantumul amenzii, şi volumul degradărilor pricinuite acestor drumuri.Cuantumul despăgubirilor se va stabili pe bază de documentaţii întocmite de autorităţile competente, potrivit legii.Valoarea despăgubirilor se va comunică în scris contravenientului, în termen de 30 de zile de la data stabilirii pagubei.În înştiinţarea de plată se va arata ca, dacă amenda şi despăgubirea nu se achită în termen de 15 zile de la comunicare, se va proceda la executarea silită, potrivit legii.  +  Articolul 6Amenda şi sumele reprezentind valoarea despăgubirilor se încasează de către autoritatea în administrarea căreia se afla drumul public unde s-a savirsit contravenţia şi se virează la bugetul de stat sau, după caz, la bugetele locale, cel mai tirziu în ultima zi a lunii în care s-a făcut încasarea sumelor.  +  Articolul 7Contravenţiile prevăzute la art. 4 se constata de următoarele persoane, care aplica şi sancţiunea:- şefi de districte;- şefi de formaţii;- şefi de secţii de drumuri;- ingineri şefi ai secţiilor de drumuri;- dispeceri ai secţiilor de drumuri;- directori, şefi servicii, şefi birouri, dispeceri din direcţiile regionale de drumuri şi poduri ale antreprizelor judeţene de drumuri şi poduri;- directori, şefi servicii, şefi birouri, dispeceri din serviciile Drumuri, Poduri, Mecanizare din Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România";- alţi angajaţi ai Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România" şi personal din cadrul Ministerului Transporturilor, împuternicit în acest scop;- reprezentanţi ai comisiilor judeţene şi ai comisiilor locale;- ofiţeri şi subofiteri de poliţie.  +  Articolul 8Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare după 15 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Pe aceeaşi dată, art 14-19 cuprinse în cap. IV din H.C.M. nr. 2.507/1969 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe calea ferată, auto, pe apele naţionale şi teritoriale, precum şi folosirea şi menţinerea în buna stare a drumurilor naţionale, se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de interne,Doru Ioan Taracila  +  Anexa DELIMITAREAelementelor zonei drumurilorA. Spaţiile care constituie zonele de siguranţă ale drumurilor în cale curenta şi aliniament sunt cuprinse de la limita exterioară amprizei drumului până la:- 1,50 m de la marginea exterioară a santurilor, la drumurile situate la nivelul terenului;- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.B. Spaţiile care constituie zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale spaţiului de siguranţă şi ale zonei drumului, delimitate conform tabelului următor:
             
    Categoria drumuluiAutostrăzi sau drumuri expresDrumuri naţionaleDrumuri judeţeneDrumuri comunale
    Distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei (m)50222018
  -------