ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 aprilie 2007pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2007    Pentru a duce la îndeplinire prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, care stipulează că, în termen de 15 zile de la data intrării sale în vigoare, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi funcţionarea lor, context în care Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se va reorganiza,se impune adoptarea, în regim de urgenţă, a acestui act normativ prin care se reglementează preluarea de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a atribuţiilor ministerului în domeniul protecţiei cetăţenilor români care lucrează în străinătate, în contextul aderării la Uniunea Europeană şi al colaborării Agenţiei cu serviciile publice de ocupare din cadrul Serviciului European de Ocupare a Forţei de Muncă (EURES).Pentru a putea întreprinde cu maximă operativitate toate măsurile administrative necesare în vederea asigurării şi protejării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate, astfel încât drepturile acestei categorii de persoane să nu fie afectate de modificările instituţionale ce au loc,luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:"g) facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri; h) sprijinirea cetăţenilor români în vederea încadrării în muncă în statele cu care România nu are încheiate acorduri bilaterale în domeniul forţei de muncă."2. La articolul 6, după litera q) se introduc cinci noi litere, literele r), s), t), u) şi v), cu următorul cuprins:"r) promovează, în colaborare cu celelalte instituţii competente, măsuri de asigurare şi protejare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate; s) asigură servicii de informare şi consiliere a persoanelor care doresc să presteze muncă în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, precum şi în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri, convenţii şi înţelegeri; t) asigură acordarea prestaţiilor de şomaj stabilite în statele membre ale Uniunii Europene şi în statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European; u) colaborează cu serviciile publice de ocupare din cadrul Serviciului European de Ocupare a Forţei de Muncă (EURES); v) colaborează cu celelalte instituţii competente, în vederea asigurării posibilităţii cetăţenilor străini de a se încadra în muncă în România, în condiţiile legii."  +  Articolul II (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul încadrat la Direcţia protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi la Direcţia evidenţă şi monitorizare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se preia de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, trece în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă şi cele două direcţii preluate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se reorganizează. (4) Până la reorganizarea structurilor preluate, personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) îşi menţine drepturile salariale. (5) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va modifica în mod corespunzător statutul propriu şi îl va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul IIISe autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la solicitarea ordonatorului principal de credite, modificările care se impun în volumul şi în structura bugetului de stat, a bugetului asigurărilor pentru şomaj, a bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, precum şi în anexele la acesta.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescusecretar de statBucureşti, 25 aprilie 2007.Nr. 28.----