ORDIN nr. 295 din 3 aprilie 2007pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2007  Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,având în vedere Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 290.107/2007,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se stabilesc modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuBucureşti, 3 aprilie 2007.Nr. 295.  +  Anexa MODUL DE IMPLEMENTARE,condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu  +  Articolul 1În cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic (PNDC), primele se acordă producătorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.  +  Articolul 2 (1) Prima pe exploataţie se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 o singură dată pe an, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2007, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine; b) vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni; c) exploataţia să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; d) să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul local. (2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 31 mai a fiecărui an, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente: a) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificat de înregistrare; b) declaraţie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.  +  Articolul 3 (1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 o singură dată pe an, pentru ovinele şi/sau caprinele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de ovine/25 de capete de caprine, care au fătat în anul pentru care se face solicitarea primei; b) efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită prima este înscris în Registrul agricol la data de 31 decembrie a anului anterior solicitării primei; c) efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită primă să fie menţinut în exploataţie în perioada de control, 1 iunie - 31 august, la adresa menţionată în cerere; d) să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul local. (2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 31 mai a anului în care se solicită prima, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente: a) adeverinţă eliberată de consiliul local, din care să rezulte numărul de animale deţinute de solicitant şi faptul că acestea erau înscrise în Registrul agricol la data de 31 decembrie a anului anterior solicitării primei; b) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare /certificat de înregistrare; c) declaraţie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.  +  Articolul 4Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plăţilor naţionale directe complementare, se face în ordinea depunerii cererilor, începând cu data de 1 august pentru exploataţiile de bovine şi cu data de 1 septembrie pentru efectivele de ovine/caprine.  +  Articolul 5 (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista exploataţiilor cu efectivele de bovine înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2007. (2) După finalizarea procesului de înregistrare a cererilor, se stabileşte nivelul primei pe exploataţie, în funcţie de efectivul de bovine.  +  Articolul 6 (1) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul sucursalelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, după înregistrarea cererilor în registrul de intrări-ieşiri, le clasifică şi le înregistrează într-un registru special, denumit în continuare Registru, în care vor fi înscrise solicitările de prime, separat, pentru bovine, ovine şi caprine. (2) Persoanele menţionate la alin. (1) verifică corectitudinea înscrisurilor din documentele anexate la cererea de solicitare a primei cu registrele de evidenţă a efectivelor de animale - Registrul agricol, Registrul naţional al exploataţiilor. (3) În urma verificărilor, persoanele menţionate la alin. (1) întocmesc o notă pe care o anexează la dosarul de solicitare a primei. (4) Persoanele menţionate la alin. (1) au obligaţia de a înregistra şi de a monitoriza toţi beneficiarii primelor.  +  Articolul 7 (1) Sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, după verificarea şi aprobarea cererilor pentru încasarea primei, întocmesc şi transmit la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare pentru solicitările înregistrate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare pentru solicitările înregistrate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 8În baza situaţiilor centralizatoare a cererilor pentru încasarea primei, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 9După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor primelor, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta anexă.  +  Anexa 1 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăSucursala Judeţului .............................Nr. ............... data ........................Verificat şi aprobatpentru suma de ............ leila data de ................Şeful sucursalei,.................CEREREpentru exploataţia de bovineA. Producător persoană fizicăSubsemnatul/Subsemnata ......./(numele, iniţiala tatălui, prenumele) ......, domiciliat/domiciliată în ......./(judeţul, satul, comuna, oraşul)....., str. ..... nr. ...., cod poştal ....., tel. ...., fax ...., e-mail ......., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ......, CNP .........., cu codul exploataţiei ....... înregistrat la RNE, codul/nr. din Registrul fermierilor ......, cont bancar nr. .........., deschis la Banca .........., sucursala .................B. Producător persoană juridică.................../(denumirea operatorului economic solicitant)..... cu sediul în: ....../(judeţul, satul, comuna, oraşul) ....., str. ....... nr. ....., cod poştal ......., tel. ......, fax ...., e-mail ........., înregistrat la registrul comerţului cu cod unic de înregistrare (CUI) ..........., cu codul exploataţiei ....... înregistrat la RNE, codul/nr. din Registrul fermierilor ........, reprezentat de domnul/doamna ......., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria .... nr. ....., CNP ......, cont bancar nr. ....., deschis la Banca ......., sucursala .....................................Deţin:- un efectiv total de ........ capete de bovine, din care .......... capete cu vârsta de minimum 6 luni, care este evidenţiat în Registrul fermei ţinut la ziSolicit:- prima pentru un număr de ..... capete de bovine cu vârsta minimă de 6 luni, conform codurilor de identificare cuprinse în tabelul alăturat, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din anexa "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu".LISTAanimalelor pentru care se face solicitarea┌─────────────────────────┬────────┬───────────────────────┐│Numărul de identificare │ Rasa │ Data naşterii ││(Codul ţării şi 10 cifre │ │ (ziua/luna/anul) ││ obligatorii) │ │ │├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.Data ...............Semnătura şi ştampila ..............  +  Anexa 2 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăSucursala Judeţului ..............................Nr. ..................... data ...................Verificat şi aprobatpentru suma de ................. leila data de .....................Şeful sucursalei,.................CEREREpentru ovine adulte şi/sau caprine adulteA. Producător persoană fizicăSubsemnatul/Subsemnata ......./(numele, iniţiala tatălui, prenumele)......, domiciliat/domiciliată în ......../(judeţul, satul, comuna, oraşul)......, str. ..... nr. ....., cod poştal ...., tel. ....., fax ....., e-mail ........, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ......, CNP ......., cu codul exploataţiei ......... înregistrat la RNE, codul/nr. din Registrul fermierilor ..................., cont bancar nr. ......., deschis la Banca .........., sucursala ...............B. Producător persoană juridică........./(denumirea operatorului economic solicitant) .........., cu sediul în ......../(judeţul, satul, comuna, oraşul) ......, str. ........ nr. ....., cod poştal ....., tel. ....., fax ...., e-mail ......., înregistrat la registrul comerţului cu cod unic de înregistrare (CUI) ..........., cu codul exploataţiei ....... înregistrat la RNE, codul/nr. din Registrul fermierilor ......., reprezentat de domnul/doamna ....., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ......, CNP ......, cont bancar nr. ....., deschis la Banca ........, sucursala ........................Deţin:- un efectiv total de ....... capete de ovine şi/sau ........ caprine, din care ...... capete oi mame şi/sau ...... capete capre mame, care în perioada de control, 1 iunie - 31 august, se găsesc la adresa ......../ (localitatea, strada, nr. sau nr. topo păşune pe raza localităţii, după caz) ..........., şi este evidenţiat în Registrul fermei pe care îl ţin la zi şi îl pun la dispoziţia controlorilor APIA.Solicit:- prima pentru un număr de ....... ovine şi/sau ...... caprine femele adulte care au fătat în anul ........, conform codurilor de identificare cuprinse în tabelul alăturat.LISTAanimalelor pentru care se face solicitarea┌─────────────────────────┬────────┬───────────────────────┐│Numărul de identificare │ Rasa │ Data fatarii ││(Codul ţării şi 10 cifre │ │ ultimului miel/ied ││ obligatorii) │ │ (ziua/luna/anul) │├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.Data ....... Semnătura şi ştampila .............  +  Anexa 3 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăSucursala Judeţului ..............................SITUAŢIE CENTRALIZATOAREprivind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru exploataţiile de bovine şi pentru efectivele de ovine/caprine, astfel cum este prevăzut la art. 2 şi 3 din anexa "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"
  Nr. crt Denumirea benefi- ciarilor Codul exploa- tatiei Cantitatea pentru care s-a aprobat acordarea primei (capete) Valoarea unitara a primei (lei/cap) Valoarea primei acordate (lei)
  bovine ovine/ caprine bovine ovine/ caprine bovine (col.3xcol.5) ovine/ caprine (col.4 x col.6)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1
  2
  ...
  TOTAL
  Şeful sucursalei,................Data ............
   +  Anexa 4 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăSITUAŢIE CENTRALIZATOAREprivind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru bovine şi pentru ovine/caprine, astfel cum este prevăzut la art. 2 şi 3 din anexa "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"
  Nr. crt Judeţul Numărul de beneficiari Cantitatea pentru care s-a aprobat acordarea primei (capete) Valoarea unitara a primei (lei/cap) Valoarea primei acordate (lei)
  bovine ovine/ caprine bovine ovine/ caprine bovine ovine/ caprine bovine ovine/ caprine
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1
  2
  ...
  TOTAL
  Director general,................Data ..................
   +  Anexa 5 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALESITUAŢIE CENTRALIZATOAREprivind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru bovine şi pentru ovine/caprine, astfel cum este prevăzut la art. 2 şi 3 din anexa "Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"
  Nr. crt Judeţul Numărul de beneficiari Cantitatea pentru care s-a aprobat acordarea primei (capete) Valoarea unitara a primei (lei/cap) Valoarea primei acordate (lei)
  bovine ovine/ caprine bovine ovine/ caprine bovine ovine/ caprine bovine ovine/ caprine
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1
  2
  ...
  TOTAL
  AprobatOrdonator principal de credite,...............................Data ...................____________