LEGE nr. 312 din 28 iunie 2004 (*actualizata*)privind Statutul Băncii Naţionale a României(actualizata până la data de 3 septembrie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Statutul legal (1) Banca Naţionala a României este banca centrala a României, având personalitate juridica. (2) Banca Naţionala a României este o institutie publică independenta, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agentii atât în municipiul Bucureşti, cat şi în alte localităţi din tara.  +  Articolul 2Obiectivul fundamental şi principalele atribuţii (1) Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a României este asigurarea şi menţinerea stabilitatii preturilor. (2) Principalele atribuţii ale Băncii Naţionale a României sunt: a) elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb; b) autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei functionari a sistemelor de plati pentru asigurarea stabilitatii financiare; c) emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României; d) stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectarii acestuia; e) administrarea rezervelor internationale ale României. (3) Banca Naţionala a României sprijina politica economica generală a statului, fără prejudicierea indeplinirii obiectivului sau fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilitatii preturilor.  +  Articolul 3Colaborarea cu alte autorităţi (1) În indeplinirea atribuţiilor, Banca Naţionala a României şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice alta institutie sau autoritate. (2) Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, care priveste domeniile în care Banca Naţionala a României are atribuţii, va fi adoptat după ce în prealabil s-a solicitat avizul Băncii Naţionale a României. Avizul va fi transmis în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare. (3) Banca Naţionala a României colaboreaza cu Ministerul Finanţelor Publice în vederea stabilirii indicatorilor macroeconomici în baza cărora se va elabora proiectul anual de buget. (4) Pentru necesitatile proprii, Banca Naţionala a României elaboreaza studii şi analize privind moneda, cursul de schimb, creditul şi operaţiunile sistemelor de plati şi ale instituţiilor de credit. (5) Pentru indeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, conventii la care România este parte, Banca Naţionala a României colaboreaza cu autorităţile din tara şi din strainatate prin furnizarea de informaţii, adoptarea de măsuri corespunzătoare sau în orice alt mod compatibil cu prezenta lege. (6) În scopul aplicarii prevederilor din legislatia privind activitatea bancara, referitoare la colaborarea cu autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state membre, Banca Naţionala a României va asigura condiţiile necesare pentru realizarea schimbului de informaţii cu aceste autorităţi. Informaţiile care vor fi furnizate autorităţilor competente din statele membre vor face obiectul cerințelor referitoare la secretul profesional, prevăzute la art. 52 alin. (1). (7) Banca Naţionala a României poate incheia acorduri de colaborare care se referă la schimbul de informaţii şi cu autorităţile competente din terte tari sau cu alte autorităţi sau organisme din terte tari, prevăzute la alin. (8), în condiţiile în care informaţiile furnizate sunt supuse unor cerinţe referitoare la pastrarea secretului profesional, potrivit art. 52. Schimbul de informaţii trebuie să fie circumscris exclusiv scopului indeplinirii sarcinilor care le revin autorităţilor şi organismelor respective în domeniul supravegherii. Informaţiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorităţii competente de la care au fost obtinute şi numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut. (8) În exercitarea functiei de supraveghere, Banca Naţionala a României va asigura schimbul de informaţii cu: a) autorităţile responsabile cu supravegherea altor institutii financiare şi a societatilor de asigurări şi autorităţile responsabile cu supravegherea pietelor financiare din România şi din statele membre; b) organismele şi instituţiile, din România şi din statele membre, implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit, precum şi în alte proceduri similare; c) persoanele din România şi din statele membre, responsabile cu realizarea auditului financiar al instituţiilor de credit şi al altor institutii financiare; d) organismele care administreaza scheme de garantare a depozitelor din România şi din statele membre. (9) Banca Naţionala a României poate colabora, inclusiv prin schimb de informaţii, cu autorităţi din România şi din statele membre, responsabile cu: a) supravegherea instituţiilor sau organismelor implicate în falimentul şi lichidarea instituţiilor de credit şi în alte proceduri similare; b) supravegherea persoanelor care realizează auditul financiar al instituţiilor de credit, al societatilor de servicii de investitii financiare, al societatilor de asigurări şi al altor institutii financiare. (10) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (9) se va realiza cu respectarea urmatoarelor cerinţe minime: a) informaţiile vor fi utilizate de către aceste autorităţi, exclusiv în scopul indeplinirii sarcinilor de supraveghere prevăzute la alin. (9); b) informaţiile primite sunt supuse cerințelor referitoare la pastrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52; c) informaţiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorităţii competente de la care au fost obtinute şi numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut. (11) În scopul intaririi stabilitatii financiare şi pastrarii integritatii sistemului financiar, Banca Naţionala a României poate să colaboreze, inclusiv prin realizarea schimbului de informaţii, cu autorităţile sau organismele cu competente legale în domeniul depistarii şi investigarii incalcarilor legislaţiei privind societăţile comerciale. Schimbul de informaţii se va realiza cu respectarea urmatoarelor cerinţe minime: a) informaţiile vor fi utilizate de către aceste autorităţi, exclusiv în scopul indeplinirii atribuţiilor; b) informaţiile primite sunt supuse cerințelor referitoare la pastrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52; c) informaţiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorităţii competente de la care au fost obtinute şi numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obţinut. (12) Banca Naţionala a României va comunică Comisiei Europene şi statelor membre numele autorităţilor din România care pot primi informaţii, conform prevederilor alin. (9)-(11). (13) În scopul exercitarii competentelor Băncii Naţionale a României în domeniul autorizarii, reglementarii şi supravegherii prudentiale a instituţiilor de credit şi indeplinirii atribuţiilor care revin autorităţilor monetare, băncilor centrale sau organismelor cu functii similare, precum şi altor autorităţi publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plati, Banca Naţionala a României poate realiza schimb de informaţii cu aceste autorităţi. (14) În scopul asigurarii funcţionarii corespunzătoare a sistemelor de plati, Banca Naţionala a României poate transmite informaţii de natura secretului profesional caselor de compensare sau altor structuri similare, constituite în conformitate cu prevederile legii, în vederea asigurarii serviciilor de compensare şi decontare pentru orice piaţa din România sau dintr-un stat membru. (15) Informaţiile primite de Banca Naţionala a României de la autorităţile competente din statele membre pot fi furnizate caselor de compensare sau altor structuri similare numai cu acordul expres al autorităţilor competente de la care au fost obtinute. (16) Entitatile cărora le-au fost transmise informaţii, în situaţiile prevăzute la alin. (8)-(11) şi alin. (13) şi (14), sunt obligate să asigure pastrarea secretului profesional. (17) Instituţiile şi autorităţile publice vor furniza Băncii Naţionale a României informaţiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente şi al indeplinirii obiectivului fundamental şi atribuţiilor Băncii Naţionale a României. (18) Până la data aderarii României la Uniunea Europeana, schimburile de informaţii prevăzute în prezentul articol se realizează numai în condiţii de reciprocitate. (19) Prevederile alin. (18) se mentin şi după data aderarii României la Uniunea Europeana, pentru schimbul de informaţii cu entităţi din terte tari.  +  Articolul 4Cooperarea internationala (1) Din imputernicirea Parlamentului, Banca Naţionala a României poate participa la organizaţii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plati şi poate să devina membru al acestora. (2) Începând cu data aderarii României la Eurosistem, Banca Naţionala a României poate participa la organizaţii internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plati şi poate să devina membru al acestora, fără a contraveni prevederilor art. 6 alin. (2) din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene. (3) Banca Naţionala a României poate participa, în nume propriu sau în numele statului, la tratative şi negocieri externe în probleme financiare, monetare, de curs de schimb şi de plati, precum şi în domeniul autorizarii, reglementarii şi supravegherii prudentiale a instituţiilor de credit. (4) Banca Naţionala a României exercita drepturi şi indeplineste obligaţii care revin României, în calitate de membru al Fondului Monetar International, inclusiv utilizarea facilitatilor acestei institutii de finanţare pe termen mediu şi lung, pentru nevoile balantei de plati şi consolidarea rezervelor internationale ale tarii. (5) Banca Naţionala a României poate negocia şi incheia acorduri, conventii sau alte înţelegeri privind împrumuturi pe termen scurt şi alte operaţiuni financiarbancare cu institutii financiare internationale, bănci centrale, societăţi bancare şi nebancare, cu condiţia rambursarii acestora în termen de 1 an. (6) Banca Naţionala a României poate incheia, în nume propriu sau în numele statului, acorduri de decontare şi de plati sau orice alte conventii de decontare şi de plati cu institutii publice sau private care îşi au sediul în strainatate.  +  Capitolul II Politica monetara, politica de curs de schimb şi regimul valutar  +  Articolul 5Politica monetaraÎn cadrul politicii monetare pe care o promovează, Banca Naţionala a României utilizeaza proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţa monetara şi de creditare a instituţiilor de credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii.  +  Articolul 6Operaţiuni de piaţa monetara (1) Se interzice Băncii Naţionale a României achizitionarea de pe piaţa primara a creanţelor asupra statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societatilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat. (2) Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana, interdictia prevăzută la alin. (1) se extinde şi la creantele asupra altor organisme şi companii de drept public din statele membre. (3) Banca Naţionala a României poate efectua pe piaţa secundara, cu respectarea prevederilor alin. (1), operaţiuni reversibile, cumparari/vanzari directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creante asupra sau titluri ale statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societatilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat, instituţiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit şi atrage depozite de la institutii de credit, în condiţiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.  +  Articolul 7Operaţiuni de creditare (1) Banca Naţionala a României poate acorda credite instituţiilor de credit eligibile, în condiţii care se stabilesc prin reglementari proprii. (2) Se interzice Băncii Naţionale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societatilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat*). (3) Prin excepţie, prevederile alin. (2) nu se aplică instituţiilor de credit cu capital majoritar de stat. Acestea beneficiaza de tratamentul acordat instituţiilor de credit, conform prevederilor alin. (1). (4) Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana, interdictia prevăzută la alin. (2) se extinde la creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a altor organisme guvernate de legea publică şi companii publice din statele membre.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform alin. (1) al art. XXVII din Secţiunea a 15-a a Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante şi până la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operaţiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidentele Băncii Naţionale a României şi, respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.Oblibaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţionala a României, reprezentand comisioane şi orice alte sume neplatite în perioada 30 iulie 2004 şi data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, ca urmare a aplicarii dispoziţiilor art. 21, 28 şi 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plata.  +  Articolul 8Rezerve minime obligatorii (1) Banca Naţionala a României stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care instituţiile de credit trebuie să le menţină în conturi deschise la aceasta. (2) Pentru resursele în valută, rezervele minime obligatorii se constituie numai în valută. (3) La rezervele minime obligatorii, Banca Naţionala a României va bonifica dobanzi cel puţin la nivelul ratei dobanzii medii la depunerile la vedere practicate de instituţiile de credit. (4) Pentru neindeplinirea cerințelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculeaza şi se percep dobanzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 9Politica de curs de schimb (1) Banca Naţionala a României elaboreaza şi aplica politica de curs de schimb. (2) Banca Naţionala a României este abilitata: a) sa elaboreze balanta de plati şi alte lucrari privind pozitia investitionala internationala a tarii; b) sa stabileasca cursurile de schimb pentru operaţiunile proprii pe piaţa valutara, sa calculeze şi sa publice cursurile medii pentru evidenta statistica; c) sa pastreze şi sa administreze rezervele internationale ale statului.  +  Articolul 10Regimul valutar (1) Banca Naţionala a României poate elabora reglementari privind monitorizarea şi controlul tranzactiilor valutare pe teritoriul tarii şi emite autorizaţii pentru operaţiuni valutare de capital, tranzactii pe pieţele valutare şi alte operaţiuni specifice. (2) Reglementarile Băncii Naţionale a României se referă în principal la: a) autorizarea şi retragerea autorizatiei, precum şi supravegherea persoanelor care au obţinut autorizatia de a efectua tranzactii valutare; b) stabilirea de plafoane şi alte limite pentru detinerea de active externe şi operaţiuni cu acestea, pentru persoane juridice şi fizice; c) stabilirea plafonului şi a condiţiilor indatorarii externe a persoanelor juridice şi fizice care intra sub incidenţa regimului valutar.  +  Articolul 11Monitorizare şi raportarePentru monitorizarea tranzactiilor valutare, persoanele juridice autorizate sa desfasoare operaţiuni valutare raporteaza Băncii Naţionale a României asupra tranzactiilor efectuate, prin documente ale caror forma şi continut se stabilesc de către aceasta.  +  Capitolul III Emisiunea monetara  +  Articolul 12Dreptul exclusiv de emisiuneBanca Naţionala a României este unica institutie autorizata sa emita insemne monetare, sub forma de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.  +  Articolul 13Unitatea monetaraMoneda naţionala este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.  +  Articolul 14Insemnele monetare (1) Banca Naţionala a României este singura în drept sa stabileasca valoarea nominala, dimensiunile, greutatea, desenul şi alte caracteristici tehnice ale bancnotelor şi monedelor. (2) Bancnotele poarta semnatura guvernatorului Băncii Naţionale a României şi a casierului central. (3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor şi monedelor se pedepseste conform legii. (4) Dispozitiile legale privitoare la titlurile la purtator pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor şi monedelor emise de Banca Naţionala a României. (5) Grafica bancnotelor şi a monedelor este protejata prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci din România. Orice reproducere color a acestora, la scara 1/1, parţială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 15Programul de emisiune monetara (1) Banca Naţionala a României elaboreaza programul de emisiune a bancnotelor şi monedelor, astfel încât să se asigure necesarul de numerar, în stricta concordanta cu nevoile reale ale circulaţiei banesti. (2) Suma totala a bancnotelor şi monedelor în circulatie, care exclude rezerva de numerar, se evidentiaza ca element de pasiv în contabilitatea Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 16Mijloace legale de platăBancnotele şi monedele emise şi neretrase din circulatie de către Banca Naţionala a României reprezinta insemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominala pentru plata tuturor obligaţiilor publice şi private.  +  Articolul 17Emisiunea şi punerea în circulatie a insemnelor monetare (1) Banca Naţionala a României asigura tipărirea bancnotelor şi baterea monedelor şi ia măsuri pentru pastrarea în siguranţa a celor care nu sunt puse în circulatie, precum şi pentru custodia şi distrugerea, când aceasta este necesară, a matritelor, cernelurilor şi a bancnotelor şi monedelor retrase din circulatie. (2) Banca Naţionala a României distribuie emisiunea monetara realizata şi administreaza rezerva de numerar sub forma de bancnote şi monede. (3) Bancnotele şi monedele uzate sau necorespunzatoare vor fi retrase din circulatie şi distruse de către Banca Naţionala a României, inlocuindu-se cu bancnote şi/sau cu monede noi. (4) Banca Naţionala a României inlocuieste, fără taxe şi comisioane, bancnotele şi monedele emise şi neretrase din circulatie. (5) Banca Naţionala a României poate refuza inlocuirea bancnotelor şi a monedelor care prezinta deformari, sunt ilizibile sau dacă lipseste mai mult de 40% din suprafaţa lor. Aceste insemne monetare vor fi retrase din circulatie şi distruse, fără acordarea de compensatii deţinătorilor, exceptand cazurile speciale menţionate în regulamentele proprii. (6) Banca Naţionala a României nu poate fi obligata sa acorde compensatii pentru bancnotele sau monedele care au fost pierdute, furate, distruse, contrafacute sau falsificate.  +  Articolul 18Schimbarea insemnelor monetare (1) Banca Naţionala a României poate hotari anularea sau retragerea din circulatie a oricăror bancnote sau monede care au fost emise şi, în locul acestora, punerea în circulatie a altor tipuri de insemne monetare. (2) Modalitatea şi perioada de preschimbare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în cel puţin două cotidiane de circulatie naţionala. (3) La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele şi monedele retrase din circulatie nu mai pot fi utilizate pentru plata obligaţiilor publice şi private. (4) Suma totala a bancnotelor şi monedelor retrase din circulatie, dar nepreschimbate în termenul stabilit, se scade din totalul numerarului în circulatie înregistrat în evidentele contabile şi se înregistrează ca venit al Băncii Naţionale a României.  +  Capitolul IV Operaţiuni cu instituţiile de credit  +  Articolul 19Creditarea instituţiilor de credit (1) În cadrul politicii sale monetare şi de curs de schimb, Banca Naţionala a României poate acorda instituţiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la: a) titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul Băncii Naţionale a României, sau b) depozite constituite la Banca Naţionala a României sau la alte persoane juridice agreate de Banca Naţionala a României. (2) Începând cu data aderarii României la Eurosistem, sfera de cuprindere a activelor eligibile pentru garantarea creditelor acordate de Banca Naţionala a României se extinde la cele două categorii de active eligibile definite de Banca Centrala Europeana.  +  Articolul 20Condiţii şi costuri de creditare (1) Banca Naţionala a României stabileste şi face publice condiţiile de creditare, nivelul minim al ratei dobanzii la creditele care se acordă instituţiilor de credit şi criteriile ce trebuie indeplinite de instituţiile de credit pentru a putea solicita credite de la Banca Naţionala a României pe baze competitive. (2) Banca Naţionala a României poate stabili plafoane de creditare, niveluri ale ratei dobanzii, termene de rambursare şi alte condiţii în care se pot acorda credite de către Banca Naţionala a României pe baze competitive. (3) Pentru toate operaţiunile de creditare efectuate, Banca Naţionala a României stabileste şi încasează dobanzi şi comisioane.  +  Articolul 21*)Conturi deschise la Banca Naţionala a României (1) Banca Naţionala a României deschide şi opereaza conturi ale instituţiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi, rezidente şi nerezidente, stabilite prin reglementari ale Băncii Naţionale a României. (2) Banca Naţionala a României efectueaza decontarea finala, irevocabila şi neconditionata, a transferurilor de fonduri în conturile titularilor. (3) Pentru toate operaţiunile efectuate în conturile deschise în evidentele sale, cu excepţia conturilor având ca titulari Comisia Europeana şi organisme financiare internationale, Banca Naţionala a României stabileste şi încasează comisioane.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform alin. (1) al art. XXVII din Secţiunea a 15-a a Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante şi până la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operaţiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidentele Băncii Naţionale a României şi, respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevăzute la art. 21 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.Oblibaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţionala a României, reprezentand comisioane şi orice alte sume neplatite în perioada 30 iulie 2004 şi data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, ca urmare a aplicarii dispoziţiilor art. 21, 28 şi 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plata.  +  Articolul 22Sisteme de plati (1) Banca Naţionala a României monitorizează sistemele de plati, inclusiv instrumentele de plată, în scopul asigurarii securitatii şi eficientei acestora şi pentru a evita riscul sistemic. Pentru indeplinirea acestei atribuţii, Banca Naţionala a României stabileste masurile necesare, le pune în aplicare şi urmareste implementarea acestora, reglementeaza, autorizeaza şi supraveghează sistemele de plati, şi poate reglementa instrumentele de plată. (2) Banca Naţionala a României reglementeaza, autorizeaza şi supraveghează administratorii sistemelor de plati şi poate emite reglementari privind instrumentele de plată utilizate în cadrul acestor sisteme. (3) Banca Naţionala a României poate furniza lichiditati instituţiilor de credit, prin acordarea de facilităţi, în condiţiile art. 19, şi prin cumpararea de titluri eligibile, în conformitate cu reglementarile proprii. (4) Începând cu data aderarii României la Eurosistem, prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi altor participanti pe piaţa.  +  Articolul 23Servicii de compensare, depozitare, decontare şi plata (1) Banca Naţionala a României poate asigura servicii de compensare, depozitare, decontare şi plata prin intermediul conturilor deschise în evidentele sale, în condiţiile art. 21. (2) Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana, Banca Naţionala a României poate, pe cont propriu ori în numele şi pe contul statului, sa participe la aranjamente de compensare, depozitare, decontare şi plata sau la alte contracte având acest scop, incheiate cu institutii centrale sau cu organizaţii colective de specialitate, publice şi private, având sediul în strainatate.  +  Articolul 24Prevenirea şi limitarea riscurilorPentru prevenirea şi limitarea riscurilor de plată şi credit, Banca Naţionala a României poate presta servicii de colectare şi difuzare, la cerere, contra cost, conform reglementarilor proprii, de date şi informaţii privind incidentele de plati şi riscurile de creditare în sistemul instituţiilor de credit, în condiţii de asigurare a secretului bancar.  +  Capitolul V Supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit  +  Articolul 25Reglementarea, autorizarea şi supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit (1) Banca Naţionala a României are competenţa exclusiva de autorizare a instituţiilor de credit şi raspunde de supravegherea prudentiala a instituţiilor de credit pe care le-a autorizat sa opereze în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru asigurarea funcţionarii şi viabilitatii sistemului bancar, Banca Naţionala a României este imputernicita: a) sa emita reglementari, sa ia măsuri pentru impunerea respectarii acestora şi să aplice sanctiunile legale în cazurile de nerespectare; b) sa controleze şi sa verifice, pe baza raportarilor primite şi prin inspecţii la faţa locului, registrele, conturile şi orice alte documente ale instituţiilor de credit autorizate, pe care le considera necesare. (3) Membrii Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României şi personalul acesteia, insarcinat sa exercite atribuţii de supraveghere prudentiala, nu raspund civil sau penal, după caz, dacă instantele judecătorești constata indeplinirea sau omisiunea indeplinirii de către aceste persoane, cu buna-credinta şi fără neglijenta, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de supraveghere prudentiala. (4) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare initiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (3) se suporta de Banca Naţionala a României. (5) Personalului cu atribuţii de supraveghere îi este interzisa participarea în cadrul comisiilor de expertiza, precum şi la orice alte acţiuni de verificare care excedeaza atribuţiile şi competentele conferite acestuia prin lege.  +  Articolul 26Protejarea contra riscului sistemicÎn vederea indeplinirii atributiei Băncii Naţionale a României privind asigurarea stabilitatii financiare, în mod excepţional şi numai de la caz la caz, Banca Naţionala a României poate acorda instituţiilor de credit şi alte credite, negarantate sau garantate cu alte active decat cele prevăzute la art. 19.  +  Capitolul VI Operaţiuni pe contul statului  +  Articolul 27Contul curent general al Trezoreriei Statului (1) Banca Naţionala a României tine în evidentele sale contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice. (2) Functionarea contului curent general al Trezoreriei Statului şi inregistrarea operaţiunilor în acest cont se stabilesc prin conventii incheiate între Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 28*)Operaţiuni cu Trezoreria Statului (1) Banca Naţionala a României primeste încasările pentru contul curent general al Trezoreriei Statului şi efectueaza plăţile în limita disponibilitatilor existente în acest cont. (2) Banca Naţionala a României percepe comisioane la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis în evidentele sale, şi plateste dobanzi la disponibilitatile din acest cont. (3) Banca Naţionala a României poate actiona ca agent al statului în stabilirea instituţiilor de credit eligibile a primi depozite ale Trezoreriei Statului, în condiţii care vor fi stabilite împreună cu Ministerul Finanţelor Publice.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform alin. (1) al art. XXVII din Secţiunea a 15-a a Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante şi până la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operaţiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidentele Băncii Naţionale a României şi, respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevăzute la art. 28 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.Oblibaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţionala a României, reprezentand comisioane şi orice alte sume neplatite în perioada 30 iulie 2004 şi data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, ca urmare a aplicarii dispoziţiilor art. 21, 28 şi 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plata.  +  Articolul 29*)Operaţiuni cu titluri de stat (1) Conform prevederilor art. 6 alin. (1), Banca Naţionala a României nu poate achizitiona titluri de stat de pe piaţa primara. (2) În baza convenţiilor incheiate în prealabil cu Ministerul Finanţelor Publice şi în conformitate cu reglementarile proprii, Banca Naţionala a României poate actiona, cu perceperea unui comision, ca agent pe contul statului, în ceea ce priveste: a) plasarea către terti a emisiunilor de titluri de stat şi alte instrumente negociabile de îndatorare ale statului român; b) exercitarea functiilor de agent de înregistrare, depozitare şi transfer al titlurilor de stat; c) plata capitalului, dobanzilor, comisioanelor şi a spezelor aferente; d) executarea decontarilor în contul curent general al Trezoreriei Statului; e) alte operaţiuni în conformitate cu obiectivul fundamental şi atribuţiile băncii centrale; f) efectuarea de plati aferente celor de mai sus prin conturi deschise în evidentele sale, inclusiv a celor aferente serviciului datoriei emitenţilor şi altor costuri de tranzactionare şi operare. (3) Imprumuturile statului pe bază de titluri de stat se efectueaza conform convenţiilor incheiate între Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor Publice, prin care se stabilesc cel puţin urmatoarele elemente: valoarea imprumutului, data scadentei, rata dobanzii şi modul de calcul al dobanzii pe toata durata creditului, costurile serviciului datoriei, precum şi date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fiecare împrumut.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform alin. (1) al art. XXVII din Secţiunea a 15-a a Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante şi până la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operaţiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidentele Băncii Naţionale a României şi, respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevăzute la art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.Oblibaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţionala a României, reprezentand comisioane şi orice alte sume neplatite în perioada 30 iulie 2004 şi data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, ca urmare a aplicarii dispoziţiilor art. 21, 28 şi 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plata.  +  Capitolul VII Operaţiuni cu aur şi active externe  +  Articolul 30Rezervele internationale (1) Banca Naţionala a României, respectand regulile generale privind lichiditatea şi riscul specific activelor externe, stabileste şi menţine rezerve internationale, în astfel de condiţii încât să poată determina periodic marimea lor exacta, rezerve alcatuite cumulativ ori selectiv din urmatoarele elemente: a) aur detinut în tezaur în tara sau depozitat în strainatate; b) active externe, sub forma de bancnote şi monede sau disponibil în conturi la bănci sau la alte institutii financiare în strainatate, exprimate în acele monede şi deţinute în acele tari, pe care le stabileste Banca Naţionala a României; c) orice alte active de rezerva, recunoscute pe plan international, inclusiv dreptul de a efectua cumparari de la Fondul Monetar International în cadrul transei de rezerva, precum şi detinerile de drepturi speciale de tragere; d) cambii, cecuri, bilete la ordin, precum şi obligaţiuni şi alte valori mobiliare, negociabile sau nu, emise sau garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate în primele categorii de către agentiile de apreciere a riscurilor, recunoscute pe plan international, exprimate şi platibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Naţionala a României; e) bonuri de tezaur, obligaţiuni şi alte titluri de stat, emise sau garantate de guverne straine sau de institutii financiare interguvernamentale, negociabile sau nu, exprimate şi platibile în valută în locuri acceptabile pentru Banca Naţionala a României. (2) Banca Naţionala a României urmareste menţinerea rezervelor internationale la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale României. (3) Dacă exista pericolul diminuarii rezervelor internationale, până la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum şi în cazul în care diminuarea s-a produs, Banca Naţionala a României va prezenta Guvernului şi Parlamentului un raport privind situaţia rezervelor internationale şi cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandarile Băncii Naţionale a României privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preintampinarea sau remedierea situaţiei.  +  Articolul 31Administrarea rezervelor internationaleBanca Naţionala a României este autorizata, în condiţiile pe care le stabileste şi le poate modifica periodic, să efectueze urmatoarele operaţiuni: a) sa cumpere, sa vanda şi să efectueze alte tranzactii cu lingouri şi monede din aur şi cu alte metale pretioase; b) sa cumpere, sa vanda şi să efectueze alte tranzactii cu valute; c) sa cumpere, sa vanda şi să efectueze alte tranzactii pe piaţa secundara cu bonuri de tezaur, obligaţiuni şi alte titluri emise sau garantate de guverne straine sau de organizaţii financiare interguvernamentale; d) sa cumpere, sa vanda şi să efectueze alte tranzactii cu valori mobiliare emise sau garantate de bănci centrale, de institutii financiare internationale, de societăţi bancare şi nebancare; e) sa deschidă şi sa menţină conturi la alte bănci centrale şi autorităţi monetare, societăţi bancare şi la institutii financiare internationale; f) sa deschidă şi sa tina conturi şi să efectueze operaţiuni de corespondent pentru institutii financiare internationale, bănci centrale şi autorităţi monetare, societăţi financiare şi bancare, organizaţii financiare interguvernamentale din strainatate, precum şi pentru guverne straine şi agentiile lor.  +  Capitolul VIII Conducerea şi administrarea  +  Articolul 32Conducerea Băncii Naţionale a României (1) Banca Naţionala a României este condusa de un consiliu de administratie. (2) Conducerea executiva a Băncii Naţionale a României, în cadrul Comitetului de Politica Monetara şi a Comitetului de Supraveghere, se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator şi de cei doi viceguvernatori, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern, aprobat de consiliul de administratie. (3) Activitatea consiliului de administratie este reglementata de prevederile prezentei legi şi de regulamentele Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 33Consiliul de administratie (1) Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României hotaraste, în condiţiile legii: a) politicile în domeniul monetar şi al cursului de schimb, urmarind aducerea la indeplinire a acestora; b) masurile în domeniul autorizarii, reglementarii şi supravegherii prudentiale a instituţiilor de credit şi monitorizarii sistemelor de plati pe care le-a autorizat; c) directiile principale în conducerea operaţiunilor şi raspunderile ce revin personalului Băncii Naţionale a României; d) organizarea interna, indemnizatiile, salariile şi alte drepturi banesti ale personalului; e) atribuţiile şi componenta Comitetului de Politica Monetara, Comitetului de Supraveghere, Comitetului de Administrare a Rezervelor Internationale şi Comitetului de Audit, care funcţionează în cadrul Băncii Naţionale a României; f) delegarea temporara a competentelor sale către conducerea executiva, atunci când situaţii speciale pot impune aceasta solutie. (2) Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României este compus din 9 membri, astfel: a) un presedinte, care este şi guvernator al Băncii Naţionale a României; b) un vicepresedinte, care este şi prim-viceguvernator; c) 7 membri, dintre care 2 sunt şi viceguvernatori, iar ceilalti 5 membri nu sunt salariati ai Băncii Naţionale a României. (3) Membrii Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiti de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului. (4) Numirile se fac pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului. (5) În cazul descompletarii consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectiva, cu respectarea prevederilor alin. (3) şi (4). (6) Revocarea din functie a oricărui membru al consiliului de administratie se face de către Parlament, la propunerea comuna a comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, dacă acesta inceteaza sa indeplineasca condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave. (7) Nici un membru al Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României nu va fi schimbat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevăzută la alin. (6). (8) Numirile, retragerile şi revocarile din functie ale membrilor Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (9) Hotărârea de revocare din functie a membrilor Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României poate fi atacata la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, în termen de 15 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (10) La sedintele Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României pot participa ministrul finanţelor publice şi un secretar de stat din Ministerul Finanţelor Publice, fără drept de vot.  +  Articolul 34Incompatibilităţi şi conflicte de interese (1) Membrii Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României nu pot fi deputati ori senatori, sau membri ai unui partid politic şi nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administratia publică. (2) Începând cu data aderarii României la Eurosistem, membrii Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României, implicati în exercitarea atribuţiilor legate de Sistemul European al Băncilor Centrale, nu pot avea alte functii care se pot afla în conflict de interese cu oblibaţiile ce le revin, în calitate de membri ai consiliului. (3) Membrii consiliului de administratie şi salariaţii cu functii de conducere ai Băncii Naţionale a României sunt supuşi regimului incompatibilitatilor şi conflictelor de interese prevăzut de lege. (4) Membrii consiliului de administratie se dedica exclusiv exercitarii atribuţiilor lor, cu posibilitatea desfăşurării de activităţi didactice şi de cercetare stiintifica.  +  Articolul 35Atribuţiile guvernatorului Băncii Naţionale a României (1) Guvernatorul Băncii Naţionale a României dispune măsuri pentru executarea dispoziţiilor legale, a hotărârilor consiliului de administratie, precum şi a altor reglementari privind Banca Naţionala a României. Guvernatorul poate delega prim-viceguvernatorului şi viceguvernatorilor unele dintre atribuţiile sale, în condiţiile stabilite de consiliul de administratie. (2) Guvernatorul numeste în functie personalul din aparatul central al Băncii Naţionale a României şi pe directorii sucursalelor şi ai agentiilor. (3) Guvernatorul emite ordine şi decizii şi reprezinta Banca Naţionala a României în relatiile cu tertii, semnand, direct sau prin persoane imputernicite de el, toate tratatele sau conventiile incheiate. (4) În numele consiliului de administratie, guvernatorul prezinta Parlamentului, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual al Băncii Naţionale a României, care cuprinde activităţile Băncii Naţionale a României, situaţiile financiare anuale şi raportul de audit, dezbatute, fără a fi supuse votului, în sedinta comuna a celor două Camere ale Parlamentului. (5) În cazul absentei sau imposibilitatii guvernatorului de a actiona, acesta va fi suplinit de prim-viceguvernator.  +  Articolul 36Auditarea situaţiilor financiare anuale (1) Situaţiile financiare anuale ale Băncii Naţionale a României sunt supuse auditarii de către auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, selectati de către consiliul de administratie, pe bază de licitaţie. (2) Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României şi vor fi publicate împreună cu situaţiile financiare anuale.  +  Capitolul IX Situaţiile financiare anuale şi evidenţa contabilă  +  Articolul 37Situaţii financiare anuale (1) Situaţiile financiare ale Băncii Naţionale a României sunt intocmite conform principiilor şi regulilor contabile prevăzute de standardele internationale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de Banca Centrala Europeana şi trebuie să cuprindă: bilantul, contul de profit şi pierdere şi notele explicative. (2) Situaţiile financiare anuale ale Băncii Naţionale a României trebuie să ofere o imagine fidela a pozitiei financiare şi a performantei financiare pentru respectivul exercitiu financiar. (3) Modelele situaţiilor financiare anuale sunt elaborate de Banca Naţionala a României, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 38Capitalul Băncii Naţionale a României (1) Capitalul actual al Băncii Naţionale a României se majoreaza la 300 miliarde lei şi aparţine în intregime statului. (2) Majorarea capitalului va fi efectuata la data de 31 decembrie 2004, prin incorporarea sumelor existente la acea data în fondul de rezerva, astfel încât să se atinga nivelul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 39Rezerve statutare (1) Rezervele statutare se vor constitui prin preluarea sumelor rămase în fondul de rezerva după efectuarea majorarii de capital prevăzute la art. 38. (2) Rezervele statutare se majoreaza anual, conform prevederilor art. 43.  +  Articolul 40Planul de conturi (1) Banca Naţionala a României va emite reglementari proprii de organizare şi conducere a contabilitatii, în conformitate cu legislatia în vigoare, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice. (2) Operaţiunile economico-financiare ale Băncii Naţionale a României sunt contabilizate, potrivit planului propriu de conturi, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 41Bugetul de venituri şi cheltuieliBugetul anual de venituri şi cheltuieli se aproba de Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României şi se verifica, în execuţie, conform practicilor şi procedurilor controlului şi auditului intern.  +  Articolul 42Evaluarea posturilor prevăzute în situaţiile financiare (1) Banca Naţionala a României efectueaza periodic, cel puţin anual, evaluarea posturilor cuprinse în situaţiile financiare. (2) Diferentele nete din evaluarea activelor şi pasivelor, exprimate în monede straine, drepturi speciale de tragere, aur, argint şi alte metale pretioase, a monedelor şi a altor obiecte din aur, argint, a altor metale şi pietre pretioase, ca urmare a modificarii valorii sau a cursului în lei al acestora, vor fi evidentiate separat în contul special de reevaluare.  +  Articolul 43Determinarea şi utilizarea profitului (1) Banca Naţionala a României virează la bugetul statului o cota de 80% din veniturile nete rezultate după deducerea urmatoarelor elemente: a) cheltuielile aferente exercitiului financiar, inclusiv cheltuielile cu provizioanele constituite conform alin. (3); b) pierderea exercitiilor precedente rămasă neacoperita după aplicarea prevederilor art. 44. (2) Plata cotei prevăzute la alin. (1) se efectueaza lunar, până la data de 25 a lunii urmatoare, inclusiv, în baza unei declaratii speciale. Aceasta cota reprezinta venit la bugetul de stat. Regularizarile aferente exercitiului financiar vor fi efectuate până la termenul de depunere a bilantului anual, conform legii, în baza unei declaratii speciale rectificative. (3) Banca Naţionala a României constituie provizioane de risc de credit, conform normelor proprii aprobate de către Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice. (4) Provizioanele constituite de Banca Naţionala a României conform normelor proprii aprobate de către consiliul de administratie, altele decat cele prevăzute la alin. (3), se suporta din profitul ramas după aplicarea alin. (1). (5) Profitul ramas după aplicarea prevederilor alin. (1) şi (4) se repartizeaza pe destinatii, în urmatoarea ordine de prioritate: a) pentru rezervele statutare - repartizari de până la 60%; b) pentru constituirea surselor proprii de finanţare repartizari de până la 30%; c) pentru fondul de participare a salariatilor la profit un procent de până la 10%; d) sumele eventual rămase după repartizarile efectuate conform lit. a)-c) sunt alocate pentru destinatiile care se stabilesc de către Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 44Acoperirea pierderilorDacă într-un exercitiu financiar Banca Naţionala a României înregistrează pierdere, aceasta se acopera din sursele disponibile, în urmatoarea ordine de prioritate: a) contul special de reevaluare; b) rezervele statutare.  +  Articolul 45Raspunderea de înregistrarePentru eventualele erori la plati sau la înregistrări în conturile titularilor, Banca Naţionala a României raspunde numai până la limita sumei eronat platite sau înregistrate în cont, inclusiv de penalitatile aferente care se varsă la bugetul de stat, suportate de titularii de cont, în cazurile prevăzute de lege, dacă este sesizata cu reclamatie scrisa până la expirarea termenului general de prescriptie.  +  Articolul 46Publicarea situaţiilor financiare anualeSituaţiile financiare anuale auditate ale Băncii Naţionale a României, după adoptarea lor de către consiliul de administratie, se publică în Monitorul Oficial al României, împreună cu raportul auditorului financiar.  +  Capitolul X Dispozitii finale  +  Articolul 47Legislatia aplicabila (1) Operaţiunile Băncii Naţionale a României sunt supuse prevederilor legale aplicabile în materie, în măsura în care Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificările şi completările ulterioare şi prezenta lege nu dispun altfel. (2) Operaţiunile comerciale efectuate de Banca Naţionala a României, care se reflecta în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile financiare anuale, sunt supuse controlului ulterior al Curtii de Conturi.  +  Articolul 48Reglementarile Băncii Naţionale a României (1) Banca Naţionala a României este imputernicita sa emita reglementarile necesare pentru a pune în aplicare şi a impune respectarea prevederilor legale. (2) Reglementarile Băncii Naţionale a României pot fi sub forma de regulamente, ordine, norme şi circulare, având caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice şi private, precum şi pentru persoanele fizice.  +  Articolul 49Informaţii statistice (1) Banca Naţionala a României este autorizata sa colecteze date şi informaţii statistice primare care sunt necesare pentru aducerea la indeplinire a atribuţiilor sale legale. (2) Banca Naţionala a României este imputernicita să-şi stabileasca metodologiile privind culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de date statistice în domeniile sale de competenţa. (3) Persoanele juridice publice şi private, precum şi persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze gratuit Băncii Naţionale a României, la termenele, periodicitatile şi în forma solicitata, date şi informaţii statistice, în conformitate cu reglementarile şi instrucţiunile emise de Banca Naţionala a României, în baza prezentei legi. Pentru entitatile fără personalitate juridica, oblibaţiile de raportare statistica revin persoanelor desemnate sa reprezinte aceste entităţi. (4) Banca Naţionala a României are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor şi informaţiilor raportate şi corespondenta lor cu evidentele deţinătorilor de date primare. Dacă informaţiile şi documentaţia obtinute nu sunt adecvate sau exista rezerve cu privire la corectitudinea sau integralitatea acestora, Banca Naţionala a României va putea cere informaţii suplimentare şi explicatii în acest sens. (5) Datele şi informaţiile statistice care permit identificarea subiectilor statistici, în mod direct sau indirect, dezvaluind astfel informaţii cu caracter individual, sunt considerate confidentiale. Datele şi informaţiile statistice confidentiale nu pot servi ca probe în justiţie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru subiectii statistici la care se referă. (6) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate de Banca Naţionala a României, în intregime sau în parte, numai în condiţiile în care identificarea directa ori indirecta a persoanelor juridice sau fizice nu este posibila. (7) Banca Naţionala a României asigura măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecti individuali persoane juridice sau fizice - date obtinute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse.  +  Articolul 50Garantii speciale (1) Conventiile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Naţionala a României constituie titluri executorii, în caz de neplata, pentru intregul sold al creantei de platit, inclusiv dobanzile sau alte costuri aferente. (2) Organele de executare competente executa creanta Băncii Naţionale a României pe baza simplei notificari din partea acesteia. (3) În cazul în care debitorul nu îşi indeplineste angajamentele asumate, Banca Naţionala a României este în drept sa procedeze la recuperarea creanţelor prin executarea garantiilor, astfel: a) vanzarea totala sau parţială, pe contul debitorului, a titlurilor şi efectelor care i-au fost date în garantie, în termen de maximum 3 zile, după o simpla somatie printr-un act extrajudiciar; b) din venitul rezultat din vanzare se recupereaza creantele, avansurile, dobanzile şi orice alte cheltuieli efectuate de Banca Naţionala a României, iar eventualul surplus ramas se remite debitorului.  +  Articolul 51Operaţiuni în favoarea tertilor (1) Banca Naţionala a României poate efectua unele operaţiuni în favoarea tertilor, numai în condiţiile prezentarii documentelor pe care le considera necesare. Banca Naţionala a României poate, ori de cate ori considera necesar, sa ceara constituirea de garantii reale sau personale. (2) Cu excepţia prevederilor art. 7, Banca Naţionala a României nu va acorda asistenţa financiară sub forma de credite, angajamente de resurse, preluare integrală sau parţială a obligaţiilor aferente unui împrumut ori altui instrument de îndatorare, asumare a unei datorii sau a unui pasiv adiacent ori în vreo alta forma. (3) Cu respectarea prevederilor alin. (2), Banca Naţionala a României poate: a) să investească resursele sale financiare în valori mobiliare cu grad mare de lichiditate, emise de debitori cu bonitate; b) sa achizitioneze, în cursul executarii creanţelor pe care le are, orice fel de drepturi care pot fi valorificate; c) sa acorde salariatilor săi cate un credit pentru locuinte şi credite pentru bunuri de folosinţă indelungata, cu dobânda la nivelul dobanzii medii lunare de la băncile comerciale.  +  Articolul 52Secretul profesional (1) Membrii consiliului de administratie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligati sa pastreze secretul profesional asupra oricarei informaţii nedestinate publicarii, de care au luat cunoştinţa în cursul exercitarii functiilor lor, şi nu vor folosi aceste informaţii pentru obtinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sanctionata conform legii. Membrii consiliului de administratie şi salariaţii Băncii Naţionale a României vor fi obligati sa pastreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii, orice încălcare fiind sanctionata în condiţiile legii. Prevederile prezentului alineat se aplică şi auditorilor financiari care sunt împuterniciţi să efectueze acţiuni de supraveghere, în condiţiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Furnizarea de informaţii de natura celor prevăzute la alin. (1) va putea fi facuta sub semnatura guvernatorului Băncii Naţionale a României sau a persoanelor imputernicite în acest sens, în urmatoarele situaţii: a) în cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisa a organelor judiciare abilitate sau, după caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului; b) în cadrul negocierii sau al derularii unor acorduri internationale la care România sau Banca Naţionala a României este parte; c) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorităţi sau din iniţiativa Băncii Naţionale a României, în scopul asigurarii indeplinirii atribuţiilor specifice de supraveghere şi control asupra respectarii prevederilor legale; d) în cursul procedurilor civile sau comerciale legate de declanşarea falimentului unei institutii de credit sau a lichidarii acesteia ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare, cu excepţia informaţiilor care se referă la tertii implicati în acţiuni de redresare a institutiei de credit respective. (3) Persoanele abilitate să solicite şi sa primeasca informaţii de natura secretului profesional în domeniul activităţii bancare sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestora şi le pot utiliza numai în scopul pentru care le-au solicitat sau le-au fost furnizate, potrivit legii ori acordurilor incheiate, orice abatere fiind sanctionata potrivit legii. (4) În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul autorizarii, reglementarii şi supravegherii prudentiale a instituţiilor de credit, Banca Naţionala a României poate utiliza informaţiile primite, de natura secretului profesional, numai în urmatoarele situaţii: a) verificarea indeplinirii condiţiilor referitoare la constituirea instituţiilor de credit; b) supravegherea, la nivel individual şi consolidat, a activităţii instituţiilor de credit, în special a lichidităţii, solvabilitatii, expunerilor mari, procedurilor administrative şi contabile şi a mecanismelor de control intern ale acestora; c) aplicarea de sancţiuni; d) contestarea de către instituţiile de credit a actelor administrative emise de Banca Naţionala a României; e) derularea unor proceduri judiciare initiate în baza art. 83 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Când informaţiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autorităţii care le-a furnizat şi, după caz, exclusiv în scopul pentru care s-a dat acest acord.  +  Articolul 53IndemnizatiiMembrii Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României primesc indemnizatii.  +  Articolul 54Participatii de capitalBanca Naţionala a României nu poate participa cu capital, direct sau indirect, la nici o societate comerciala sau regie autonoma, cu excepţia propriilor sale întreprinderi de imprimare a biletelor de banca şi de batere a monedei şi a altor societăţi care pot contribui la realizarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 55Proprietăţi imobiliareBanca Naţionala a României poate face investitii imobiliare numai pentru necesitatile sale de functionare şi pentru nevoile colective ale personalului, stabilite de consiliul sau de administratie.  +  Articolul 56Comunicarea cu publicul (1) Toate reglementarile emise de Banca Naţionala a României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Banca Naţionala a României va deschide şi va menţine un registru public al reglementarilor sale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Obiectivul comunicarii este de a oferi publicului larg, mediului de afaceri intern şi international, instituţiilor administraţiei publice şi comunităţii academice, o imagine clara asupra politicilor şi masurilor adoptate de către Banca Naţionala a României pentru indeplinirea atribuţiilor sale. (4) Banca Naţionala a României publică periodic raportul anual, rapoarte privind balanta de plati şi pozitia investitionala internationala a tarii, raportul asupra inflatiei, buletine şi comunicate de presa privind evolutia monedei şi a creditului, studii şi alte materiale cuprinzand informaţii destinate publicităţii.  +  Articolul 57Sancţiuni (1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi precum şi a reglementarilor şi hotărârilor Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României, în cazurile care nu cad sub incidenţa Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificările şi completările ulterioare, guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii, în conformitate cu regulamentul intern aprobat de către Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României, pot aplica urmatoarele sancţiuni: a) avertisment scris; b) amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat; c) suspendarea parţială sau totala, pe un termen de până la 90 de zile, a autorizatiei acordate de Banca Naţionala a României; d) retragerea autorizatiei acordate de Banca Naţionala a României. (2) Contestaţiile pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii şi se solutioneaza de Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României, în maximum 30 de zile de la primirea acestora. (3) În termen de 15 zile de la comunicare, hotărârile Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României pot fi contestate la Curtea de Apel Bucureşti. (4) În termenul prevăzut la alin. (2), contestaţiile pot fi formulate şi direct la Curtea de Apel Bucureşti.  +  Articolul 58AbrogariPe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 59Intrarea în vigoarePrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia dispoziţiilor art. 36, 37, 39, 40, art. 42-44 şi art. 46, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 312._______________