ORDIN nr. 95 din 2 aprilie 2007privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 24 aprilie 2007    Văzând Referatul de aprobare nr. 70.344 din 23 februarie 2007, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 82/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 şi 832 bis din 14 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 96/23/CEE privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 125, 23.05.1996, p. 10, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Consiliului 2006/104/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 363, 20.12.2006, p. 352-367, şi preia prevederile Deciziei Comisiei 97/747/CE care fixează nivelurile şi frecvenţele de prelevare a probelor prevăzute de Directiva Consiliului 96/23/CE pentru supravegherea anumitor substanţe şi reziduuri ale acestora în anumite produse de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 303, 6.11.1997, p. 12, şi ale Deciziei Comisiei 98/179/CE ce stabileşte reguli detaliate pentru prelevare oficială de probe pentru supravegherea anumitor substanţe şi reziduuri ale acestora la animale vii şi produse de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 65, 5.03.1998, p. 31.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 2 aprilie 2007.Nr. 95.  +  AnexăNORMA 02/04/2007