ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007    Pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta să se constituie într-un aparat administrativ performant şi competitiv în raport cu structurile din ţările membre ale Uniunii Europene.Ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează următoarele structuri: a) Cancelaria Primului-Ministru, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de şeful cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de un secretar de stat; şeful Cancelariei Primului-Ministru are calitatea de ordonator principal de credite; b) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general, înalt funcţionar public, numit, în condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru; în cadrul Secretariatului general al Guvernului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat; c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terţiar de credite, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat; d) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul de stat, care nu are calitatea de ordonator de credite; e) Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat; f) Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, preluată din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat; g) Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilaţi ai acestora, a căror înfiinţare şi/sau funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Normele privind funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru şi a Aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene, inclusiv atribuţiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru. (3) Normele privind funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi g), inclusiv atribuţiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru: a) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; b) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului; preşedintele agenţiei are calitatea de ordonator principal de credite; c) Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce priveşte actele de gestiune; d) Agenţia Română pentru Investiţii Străine, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru; e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite pentru fondurile care se alocă potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuţi în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie; f) Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii; g) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat; preşedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite; h) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; i) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru; k) Agenţia Naţională pentru Sport, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru; l) Agenţia Naţională Anti-doping, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 3 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 879, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora. (2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi ale fiecărei structuri din aparatul de lucru al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinţează. (2) Conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este asigurată de un preşedinte, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile specifice în domeniul radiocomunicaţiilor, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, care se desfiinţează. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei preia, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei. (3) Atribuţiile specifice în domeniul operării la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale, ce furnizează servicii publice destinate guvernării prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei se preiau de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi se exercită prin Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale, care se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea ministerului, finanţată integral din venituri proprii. (4) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Serviciile Societăţii Informaţionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (5) Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale preia, conform protocolului de predare-preluare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, o cotă din disponibilităţile bugetare existente şi din veniturile ce urmează a se încasa în semestrul I 2007, precum şi sursele de finanţare, personalul, drepturile şi obligaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, aferente atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) şi altor domenii conexe care vor fi stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (4).  +  Articolul 6 (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin preluarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, structură fără personalitate juridică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care se desfiinţează. (2) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi vicepreşedinţi, cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru. (4) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, înfiinţată potrivit alin. (1), va prelua din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, pe bază de protocol, 147 de posturi, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi obligaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile, aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor. (5) Protocolul de predare-preluare va cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structura de personal preluată, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin. (4). (6) Personalul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, înfiinţată potrivit alin. (1), îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare. (7) Prin decizie, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, dispune plata despăgubirilor acordate în conformitate cu aceste legi, stabilite prin hotărâri ale comisiilor judeţene, respectiv ale comisiei municipiului Bucureşti. Hotărârile emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, care nu întrunesc condiţiile cerute de lege, vor fi invalidate, prin decizie motivată a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, şi transmise comisiilor judeţene, respectiv comisiei municipiului Bucureşti, în vederea emiterii unor noi hotărâri. Deciziile de plată prin care se modifică hotărârile iniţiale, deciziile de invalidare şi cele prin care se soluţionează contestaţiile se comunică beneficiarilor şi pot fi atacate în termen de 30 de zile la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul. În baza deciziei de plată sau a hotărârii judecătoreşti definitive, Direcţia economică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor efectuează plata compensaţiilor băneşti. (8) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, şi ale Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în vederea aplicării acestor legi. (9) Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (10) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modificările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 7Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 8 (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite.  +  Articolul 9 (1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 10 (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 11 (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea Cancelariei Primului-Ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (3) Bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat pentru anul 2007, se preia de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Apărării, cu reîntregirea, de către Cancelaria Primului-Ministru, a creditelor alocate în vederea susţinerii activităţii oficiului pentru perioada ianuarie-aprilie 2007.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor funcţionează în continuare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, conform legii.  +  Articolul 13Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat integral din venituri proprii, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primuluiministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 15Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 16 (1) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului convenit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare - UMP-PAL, structură în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice, îşi încetează activitatea. (2) Departamentul de implementare programe şi ajustare structurală, structură în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, îşi încetează activitatea, atribuţiile şi personalul acestuia urmând a fi preluate, prin redistribuire, de alte structuri din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi al Departamentului de control al Guvernului, pe baza deciziei primului-ministru. (3) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF funcţionează în structura Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 17 (1) Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate, instituţie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. (2) Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 18 (1) Agenţia Nucleară, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) Agenţia Nucleară este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 19 (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale. (2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.  +  Articolul 20Autoritatea Naţională pentru Tineret, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului.  +  Articolul 21Departamentul pentru Dialog Social, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 22 (1) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea secretarului general al Guvernului în coordonarea şefului Cancelariei Primului-Ministru. (2) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 23 (1) Oficiul Român pentru Adopţii, Comisia Naţională de Prognoză, Institutul Naţional de Statistică şi Agenţia Naţională pentru Romi, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului. (2) Finanţarea activităţii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi din alte surse, conform legii.  +  Articolul 24Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene activităţile, posturile şi personalul aferente coordonării procesului de elaborare, adoptare şi de urmărire a implementării Strategiei de dezvoltare durabilă.  +  Articolul 25 (1) Compartimentul specializat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care asigură administrarea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului, precum şi al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Secretariatului General al Guvernului. (2) Activitatea de relaţii cu publicul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru trece la Secretariatul General al Guvernului.  +  Articolul 26Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se preia de la instituţiile ale căror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se desfiinţează sau care îşi încetează activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizării prevăzut prin actele normative în vigoare.  +  Articolul 27 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea măsurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi funcţionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau instituţii şi autorităţi publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entităţile preluate până la data intrării în vigore a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Unităţile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor desfiinţate, care îşi încetează activitatea sau ale căror structuri ori activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor nou-înfiinţate. (4) Autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte instituţii publice ori structuri vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile şi obligaţiile instituţiei desfiinţate sau care îşi încetează activitatea ori ale structurii sau activităţii din domeniile preluate, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi conţinutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului.  +  Articolul 28 (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2007, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite şi în anexele la acestea, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 27. (3) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finanţarea acestora se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Deschiderea creditelor bugetare se efectuează din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se aprobă de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizărilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 29Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului, finanţate prin bugetul altor instituţii sau autorităţi publice din subordinea Guvernului, le revin toate obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare.  +  Articolul 30 (1) Actele normative în care sunt prevăzute organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice care se desfiinţează, se reorganizează ori îşi schimbă raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se modifică în mod corespunzător. (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare: a) denumirea "Autoritatea de control a Guvernului" se înlocuieşte cu denumirea "Departamentul de Control al Guvernului"; b) denumirea "Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei", în cazul atribuţiilor specifice domeniilor prevăzute la art. 5 alin. (1); c) denumirea "Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale", în cazul atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3).  +  Articolul 31 (1) În cadrul Secretariatului General al Guvernului se organizează şi funcţionează cabinetul secretarului general al Guvernului. Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (2) Numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general al Guvernului, pentru fiecare funcţie din cadrul acestuia, este cel stabilit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, pentru funcţia de ministru. (3) Secretarul general al Guvernului beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi de cele ale Hotărârii Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 32Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 noiembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infecţie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Sport, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmaciştilor din România."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internaţionale la care România este parte şi pentru monitorizarea întregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, organizată ca organism interministerial fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Sănătăţii Publice, care îi asigură şi secretariatul tehnic."  +  Articolul 33Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi sub autoritatea primului-ministru funcţionează Departamentul de Control al Guvernului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul Departamentului de Control al Guvernului."2. Articolul 2 se abrogă.3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Departamentul de Control al Guvernului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat; b) verifică eficienţa şi transparenţa activităţii administraţiei publice locale; c) exercită controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, stabilit prin sarcină de Guvern sau dispus de primul-ministru; d) urmăreşte implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului; e) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului; f) face propuneri de reglementare şi armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităţilor cu atribuţii de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene; g) coordonează şi controlează aplicarea de către entităţile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementează controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control; h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activităţii de control; i) verifică sesizările primite de la primul-ministru; j) propune măsuri de corectare a disfuncţionalităţilor sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort; k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare, cu excepţia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. (2) În realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor Departamentului de Control al Guvernului documentele şi informaţiile solicitate. (3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentările şi competenţele fostei Autorităţi de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituţiile sau în organele de specialitate ale administraţiei publice centrale."4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectuează controale directe, întocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informări sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare şefului Departamentului de Control al Guvernului. (2) Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunică Departamentului de Control al Guvernului măsurile luate."5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, şeful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul."6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, este instituţia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF şi asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente. (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte instituţii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (3) Şeful Departamentului nu va solicita şi nu va primi instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau persoană în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la întocmirea actelor de control."7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Departamentul are următoarele atribuţii principale: a) asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) efectuează controlul obţinerii, derulării şi utilizării fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea identificării de nereguli, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privinţa fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România; c) asigură şi facilitează cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi între acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene; d) iniţiază şi avizează proiecte de acte normative privind protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; e) culege, analizează şi prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecţiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; f) elaborează şi coordonează programe de perfecţionare, stagii de pregătire şi instruire în domeniul luptei antifraudă; g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru."8. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, precum şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude."9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Actele de control se aprobă de către şeful Departamentului."10. După alineatul (6) al articolului 10 se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu următorul cuprins:"(7) În cazul identificării de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficienţelor şi, după caz, recuperarea sumelor plătite necuvenit. (8) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament şi a temeiului de drept indicat de acesta, autorităţile procedează la stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plată şi emiterea titlului de creanţă, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă. (9) Constatările Departamentului sunt obligatorii pentru autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente. (10) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situaţiei de fapt în cazul existenţei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament. (11) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii."11. Alineatul (2) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În scopul îndeplinirii atribuţiei prevăzute la art. 7 lit. e), toate autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea şi combaterea neregulilor şi fraudelor, precum şi cele cu competenţe în efectuarea urmăririi penale şi sancţionarea celor vinovaţi şi în recuperarea prejudiciilor au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate."12. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum şi pentru recuperarea eventualelor prejudicii."  +  Articolul 34Litera m) a alineatului (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi urmăreşte implementarea Strategiei postaderare a României, Planului naţional de reformă şi Strategiei privind piaţa internă a României;".  +  Articolul 35Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 31^1 din secţiunea a 8-a a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare; c) art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 5 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul delegatpentru relaţia cu Parlamentul,Mihai Alexandru VoicuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanBucureşti, 18 aprilie 2007.Nr. 25._________