ORDIN nr. 99 din 11 aprilie 2007privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 16 aprilie 2007    Văzând Referatul de aprobare nr. 17.083 din 10 aprilie 2007, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 şi 426 bis din 17 mai 2006, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 2002/60/CE de stabilire a prevederilor specifice pentru controlul pestei porcine africane şi modifică Directiva 92/119/CEE privitoare la boala Teschen şi pesta porcină africană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 192 din 20 iulie 2002, p. 27, aşa cum a fost ultima oară modificată prin Directiva Consiliului 2006/104/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006, p. 352-367."2. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.  +  Articolul IINorma sanitară veterinară privind controlul pestei porcine africane, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 99/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 şi 426 bis din 17 mai 2006, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) exploataţie - orice clădire agricolă sau de altă natură, situată pe teritoriul României ori al unui alt stat membru al Uniunii Europene, unde sunt ţinute sau crescute porcine, permanent ori temporar; această definiţie nu include abatoare, mijloace de transport şi suprafeţe împrejmuite unde sunt ţinuţi şi pot fi vânaţi porci sălbatici; aceste suprafeţe împrejmuite trebuie să fie de o mărime şi o structură ce fac inaplicabile măsurile stabilite la art. 5 alin. (1);".2. La articolul 2, litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:"p) ucidere înseamnă uciderea porcinelor în înţelesul art. 2 lit. f) din Norma sanitară veterinară privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 23 august 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 93/119/CEE."3. La articolul 2, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:"q) sacrificare - tăierea porcinelor în înţelesul art. 2 lit. g) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 93/119/CEE."4. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) să notifice boala şi să furnizeze informaţii Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, asupra:(i) focarelor de pestă porcină africană ce sunt confirmate în exploataţii;(îi) cazurilor de pestă porcină africană ce sunt confirmate la abator sau în mijloacele de transport;(iii) cazurilor primare de pestă porcină africană ce sunt confirmate la porcii sălbatici;(iv) rezultatelor anchetei epidemiologice efectuate în conformitate cu art. 8 din prezenta normă sanitară veterinară;".5. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) să furnizeze informaţii Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene privind cazurile confirmate ulterior la porcii sălbatici într-o zonă infectată cu pestă porcină africană, în conformitate cu art. 16 alin. (3) lit. a) şi alin. (4) din prezenta normă sanitară veterinară."6. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Atunci când exploataţia este inspectată de un medic veterinar oficial, trebuie, de asemenea, să se efectueze o verificare a registrului şi a mărcilor de identificare a porcinei, menţionate la art. 4 şi 5 din Norma sanitară veterinară privind identificarea şi înregistrarea suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 238/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 octombrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 92/102/CEE."7. La articolul 4 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) niciun sortiment de carne, produse de porc, material seminal, ovule sau embrioni, furaje pentru animale, ustensile, materiale ori deşeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană să nu poată părăsi exploataţia fără o autorizare provenită de la autoritatea sanitară veterinară competentă; nu pot fi scoase din exploataţie carne, produse de porc, material seminal, ovule sau embrioni pentru comerţ intracomunitar;".8. La articolul 4 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) poate aplica măsurile prevăzute la art. 5 alin. (1) din prezenta normă sanitară veterinară, în exploataţia menţionată la alin. (3). Cu toate acestea, când consideră că permit condiţiile, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să limiteze aplicarea acestor măsuri numai la porcinele suspecte de a fi infectate sau contaminate cu virusul pestei porcine africane şi la partea exploataţiei în care au fost ţinute acestea, cu condiţia ca aceste porcine să fi fost adăpostite, cazate şi hrănite complet separat de alte porcine din exploataţie; în orice caz, atunci când porcinele sunt ucise, trebuie să se preleve un număr suficient de probe pentru a se confirma sau exclude prezenţa virusului pestei porcine africane, în conformitate cu manualul de diagnostic;".9. La articolul 4 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) poate stabili temporar o zonă de control în jurul exploataţiei menţionate la alin. (3). În exploataţiile de porcine din interiorul acestei zone trebuie să se aplice câteva sau toate măsurile menţionate la alin. (1) sau (3)."10. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Odată adoptate, măsurile prevăzute la alin. (3) nu trebuie ridicate până când nu a fost exclusă oficial prezenţa pestei porcine africane."11. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În zonele menţionate la alin. (1) trebuie să fie aplicate măsurile menţionate la art. 10 şi 11."12. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cât mai curând posibil, efectuarea unui recensământ al tuturor exploataţiilor; după stabilirea zonei de protecţie, aceste exploataţii trebuie să fie inspectate de un medic veterinar oficial în cel mult 7 zile, pentru a efectua o examinare clinică a porcinelor şi pentru a verifica registrul şi mărcile de identificare a porcinelor, menţionate la art. 4 şi 5 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 238/2006, ce transpune Directiva Consiliului 92/102/CEE;".13. La articolul 10 alineatul (1) litera g), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iv) în situaţia în care se face uz de prevederea lit. g), Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze imediat Comisia Europeană prin Comitetul Veterinar Permanent."14. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În condiţiile menţionate la alin. (3), atunci când interdicţiile prevăzute la alin. (1) sunt menţinute peste 40 de zile datorită apariţiei focarelor ulterioare de boală şi, ca urmare, apar probleme de bunăstare a animalelor sau de altă natură, legate de cazarea porcinelor, autoritatea sanitară veterinară competentă poate, în urma solicitării motivate a proprietarului, să autorizeze transportul de porcine dintr-o exploataţie din interiorul zonei de protecţie, pentru a fi transportate direct către:".15. La articolul 10 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) un medic veterinar oficial să fi efectuat o examinare clinică a porcinelor din exploataţie, în special a celor ce vor fi transportate, incluzând măsurarea temperaturii corpului, conform procedurilor stabilite de manualul de diagnostic şi verificare a înregistrării şi mărcii de identificare a porcinelor, menţionată la art. 4 şi 5 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 238/2006, ce transpune Directiva Consiliului 92/102/CEE;".16. La articolul 10 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) verificările şi examinările menţionate la lit. a) să nu fi prezentat vreo dovadă de pestă porcină africană şi să fie conforme cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 238/2006, ce transpune Directiva Consiliului 92/102/CEE."17. La articolul 10 alineatul (3) litera f), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(iv) carnea proaspătă de la aceste porcine trebuie să fie prelucrată sau marcată cu marca specială şi prelucrată separat conform regulilor stabilite în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE; acestea trebuie efectuate într-o întreprindere desemnată de autoritatea sanitară veterinară competentă; carnea trebuie să fie expediată către întreprinderea amintită, cu condiţia ca transportul să fie sigilat înainte de plecare şi să rămână sigilat pe toată durata transportului."18. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Cu toate acestea, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. g) şi alin. (2) şi (4), perioadele de 40 şi 45 de zile pot fi reduse la 30 de zile dacă, în conformitate cu manualul de diagnostic, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a aplicat un program intensiv de testare şi prelevare, făcând posibilă excluderea prezenţei pestei porcine africane în exploataţia în cauză."19. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La reintroducerea porcinelor trebuie să se ţină cont de tipul de creştere practicat în exploataţia în cauză, conform uneia dintre procedurile stabilite la alin. (3), (4), (5) şi (6)."20. La articolul 15 alineatul (2) litera b), punctul (viii) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(viii) porcinele, materialul seminal al acestora, embrionii sau ovulele destinate comerţului intracomunitar să nu fie deplasate din zona infectată;".21. La articolul 15 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:"e) atunci când astfel de testări prezintă rezultate negative în ceea ce priveşte pesta porcină africană, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să aplice măsurile stabilite de prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE."22. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Dacă aceste amendamente privesc redefinirea zonei infectate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze fără întârziere Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre aceste amendamente."23. La articolul 16 alineatul (6) litera g), punctul (îi) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(îi) inspecţia efectuată de un medic veterinar oficial şi pe testări de laborator, după cum sunt prevăzute în manualul de diagnostic; carcasele tuturor animalelor găsite pozitive trebuie să fie procesate sub supraveghere sanitară veterinară oficială; când astfel de testări arată rezultate negative în ceea ce priveşte pesta porcină africană, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să aplice măsurile stabilite de prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 853/2004/CE."24. La articolul 16 alineatul (6), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) programele de supraveghere şi măsurile de prevenire aplicabile exploataţiilor situate în zona definită şi, dacă este necesar, în împrejurimile acesteia, inclusiv transportul şi mişcarea animalelor în interiorul, din şi către această zonă; aceste măsuri trebuie să includă cel puţin interdicţia mişcării din zona infectată pentru comerţul intracomunitar a porcinelor, a materialului seminal, a embrionilor sau a ovulelor acestora şi pot include o interdicţie temporară a producţiei de porcine şi a înfiinţării de noi exploataţii:".25. La articolul 16, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Un raport referitor la situaţia epidemiologică în zona definită şi la rezultatele planului de eradicare trebuie transmis la fiecare 6 luni Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene, conform procedurii comunitare."26. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Cu toate acestea, unele funcţii ale centrului naţional de control al bolii pot fi delegate centrului local de control al bolii ce operează la nivel judeţean sau la un alt nivel, după cum prevede art. 2 alin. (2) lit. p) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 64/432/CEE, sau la un alt nivel, cu condiţia de a nu compromite obiectivele centrului naţional de control al bolii."27. La anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. În termen de 24 de ore de la confirmarea oricărui focar primar de boală, unui caz primar la porci sălbatici sau unui caz la un abator ori în mijloace de transport, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice prin intermediul Sistemului de notificare a bolilor animalelor, stabilit în conformitate cu art. 5 din Norma sanitară veterinară privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune Directiva Comisiei 82/894/CEE: a) data expedierii; b) ora expedierii; c) numele statului - România; d) numele bolii; e) numărul focarului sau al cazului; f) data la care a fost suspectată pesta porcină africană; g) data confirmării; h) metodele utilizate pentru confirmare; i) dacă boala a fost confirmată la porci sălbatici, la porcinele dintr-o exploataţie, abator sau mijloc de transport; j) localizarea geografică unde a fost confirmat focarul sau cazul de pestă porcină africană; k) măsurile aplicate pentru controlul bolii."28. La anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure că informaţiile furnizate în conformitate cu pct. 1, 2 şi 3 cu referire la orice focar sau caz de pestă porcină africană dintr-o exploataţie, abator sau mijloc de transport sunt urmate, cât mai curând posibil, de un raport scris către Comisia Europeană şi către celelalte state membre ale Uniunii Europene; acest raport trebuie să includă cel puţin: a) data la care porcinele din exploataţie, abator sau mijloc de transport au fost ucise, iar carcasele acestora prelucrate; b) rezultatele testărilor efectuate pe probe prelevate atunci când porcinele au fost ucise; c) numărul de porcine ucise şi prelucrate, numărul de porcine ce urmează să fie tăiate la o dată ulterioară, precum şi data-limită stabilită pentru tăierea acestora în situaţia în care a fost aplicată derogarea prevăzută la art. 6 alin. (1); d) toate informaţiile legate de originea posibilă a bolii sau, dacă aceasta a fost precizată, de originea reală a acesteia; e) informaţii despre sistemul de control stabilit pentru a asigura implementarea efectivă a măsurilor pentru controlul mişcărilor de animale stabilite la art. 10 şi 11; f) în cazul unui focar primar sau al unui caz de pestă porcină africană într-un abator ori într-un mijloc de transport, tipul genetic al virusului responsabil pentru focar sau pentru caz; g) atunci când porcinele au fost ucise în exploataţii de contact sau în exploataţii ce conţin porcine suspectate ca fiind infectate cu virus de pestă porcină africană, informaţii privind:(i) data uciderii şi numărul de porcine ucise din fiecare categorie şi în fiecare exploataţie;(îi) legătura epidemiologică dintre focarul sau cazul de pestă porcină africană şi fiecare exploataţie de contact ori alte motive ce au indus suspiciunea că pesta porcină africană este prezentă în fiecare exploataţie suspectată;(iii) rezultatele testărilor de laborator efectuate pe probe prelevate de la porcinele din exploataţii şi când astfel de porcine au fost ucise; când porcinele din exploataţiile de contact nu au fost ucise, trebuie furnizate informaţii asupra motivelor acestei decizii."  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 11 aprilie 2007.Nr. 99._______