HOTĂRÂRE nr. 296 din 21 martie 2007privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 6 aprilie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Mecanismele de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Suma alocată de la bugetul de stat, anual, Ministerului Economiei şi Comerţului va fi utilizată pentru acoperirea, parţială sau totală, a cheltuielilor necesare aplicării Programului de promovare a exportului, care cuprinde următoarele acţiuni: a) participarea la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate, conform programului elaborat anual de Ministerul Economiei şi Comerţului; b) organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exporturilor în străinătate; c) realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe; d) realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe pieţe de interes pentru exportul românesc; e) realizarea unui portal de informaţii de comerţ exterior, pe baze concurenţiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare; f) susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic ale Ministerului Economiei şi Comerţului; g) finanţarea unor categorii de cheltuieli pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti. (2) Ministerul Economiei şi Comerţului administrează şi coordonează acţiunile de promovare a exportului prevăzute la alin. (1). (3) Acţiunile de promovare a exportului prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi g) se administrează de Ministerul Economiei şi Comerţului împreună cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, prin delegarea către acesta a operaţiunilor de încheiere, finanţare şi derulare a contractelor de prestări de servicii pentru realizarea acţiunilor respective. (4) Pentru acţiunile de promovare a exportului prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) se instituie scheme de minimis care se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. Finanţarea în cadrul schemelor se acordă numai după aprobarea acestora prin ordin.  +  Articolul 3 (1) Repartizarea pe acţiunile de promovare a exportului prevăzute la art. 2 alin. (1) a sumei alocate anual de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului se face conform propunerilor ordonatorului principal de credite, cu aprobarea Consiliului de export. (2) Sumele repartizate conform alin. (1) se pot redistribui în cursul anului pe acţiuni de promovare a exportului, în condiţiile prevăzute la alin. (1), în limita sumei alocate de la bugetul de stat pentru Programul de promovare a exportului.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.100/2004 privind aprobarea Mecanismelor de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Programului de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.147 din 3 decembrie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru comerţ,Iuliu WinklerDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 296.  +  Anexa MECANISMEde derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului  +  Capitolul I Participarea la târguri şi expoziţii internaţionale  +  Articolul 1 (1) Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziţii, pe bază de programe anuale elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului, în consultare cu patronatele de ramură, aprobate de Consiliul de export. (2) Selectarea târgurilor şi expoziţiilor prevăzute în programul anual se face în baza următoarelor criterii: a) asigurarea expansiunii şi diversificării geografice a exportului românesc pe pieţe cu potenţial de import ridicat; b) promovarea produselor şi serviciilor cu valoare adăugată ridicată; c) importanţa târgurilor respective pe plan internaţional; d) performanţele obţinute de participanţii români la ediţiile anterioare ale târgurilor respective.  +  Articolul 2 (1) Administrarea programului de participare la târguri şi expoziţii internaţionale se face către Ministerul Economiei şi Comerţului împreună cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, prin delegarea către acesta a operaţiunilor de încheiere, finanţare şi derulare a contractelor de prestări de servicii pentru realizarea acţiunilor respective. (2) Contractele de prestări de servicii pentru organizarea participării la târguri şi expoziţii internaţionale se încheie de către Centrul Român pentru Promovarea Comerţului cu operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare societate organizatoare, selectaţi în conformitate cu metodologia aprobată în condiţiile legii de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, pe baza caietelor de sarcini pentru selectarea societăţii organizatoare, elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului, Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi patronatele de ramură sau asociaţiile profesionale. Patronatele de ramură sau asociaţiile profesionale vor defini detaliile de arhitectură şi/sau de execuţie ale standului, care vor constitui anexă la caietul de sarcini pentru selectarea societăţii organizatoare.3) Cheltuielile aferente publicării anunţului privind organizarea procedurii de selecţie a societăţii organizatoare a participării la târguri şi expoziţii internaţionale se suportă din sumele bugetare alocate pentru realizarea programului de participare la târguri şi expoziţii internaţionale. (4) Programele promoţionale, cum sunt seminarii, mese rotunde, întâlniri de afaceri şi altele asemenea, de publicitate, reclamă comercială şi de negocieri se realizează cu ocazia manifestărilor expoziţionale prevăzute la art. 1 de către Ministerul Economiei şi Comerţului, în colaborare cu patronatele de ramură sau asociaţiile profesionale şi Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, în limita cheltuielilor prevăzute cu această destinaţie în contractul de prestări de servicii.  +  Articolul 3 (1) Beneficiarii programului de participare la târguri şi expoziţii internaţionale sunt operatorii economici, persoane juridice române, care îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate: a) sunt înregistraţi conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România; b) nu au beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro; c) nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în alte situaţii reglementate de lege; d) la data depunerii cererii de înscriere pentru participare la târgul internaţional să nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate; e) nu sunt consideraţi firme în dificultate. O firmă este considerată ca fiind în dificultate în următoarele situaţii: în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni, sau în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi responsabili pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu şi mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni, ori pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului; f) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată; g) au în obiectul de activitate operaţiuni de export; h) nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea; i) produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată; j) au rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare; k) numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an. Un operator economic poate fi selectat pentru participare la un număr mai mare de târguri internaţionale numai în cazul în care pentru târgul respectiv se înregistrează un număr redus de cereri de participare din partea operatorilor economici, comparativ cu numărul de participanţi necesar pentru utilizarea integrală a spaţiului de expunere angajat; l) respectarea de către solicitant a prevederilor normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de societăţile comerciale participante la târguri şi expoziţii internaţionale finanţate parţial de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului în cazul prezenţei acestuia la astfel de acţiuni anterioare. (2) Selectarea operatorilor economici participanţi la târguri şi expoziţii internaţionale se face de o comisie numită prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, formată din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, ai patronatelor de ramură/asociaţiilor profesionale şi ai Centrului Român pentru Promovarea Comerţului, în funcţie de suprafaţa de expunere disponibilă pentru fiecare acţiune şi de îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1). (3) Participanţii la târguri şi expoziţii internaţionale depun o garanţie în valoare de 2.000 de lei la Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, iar documentul care atestă depunerea garanţiei se va anexa la cererea de înscriere pentru selecţia firmelor participante la târgul respectiv. Garanţia se restituie firmelor selectate după încheierea manifestării expoziţionale sau se execută în cazul neparticipării operatorului economic la acţiunea respectivă. În situaţia în care valoarea cheltuielilor efectuate de societatea organizatoare pentru operatorul economic neparticipant este mai mare decât valoarea garanţiei, operatorul economic va plăti diferenţa până la acoperirea integrală a cheltuielilor ce îi revin. Pentru operatorii economici care nu au fost selectaţi pentru participarea la târgul respectiv, garanţia se restituie în termen de 14 zile de la data hotărârii Comisiei de selecţie a participanţilor la târguri internaţionale. (4) Operatorii economici participanţi la târguri internaţionale au obligaţia să respecte prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de societăţile comerciale participante la târguri şi expoziţii internaţionale finanţate parţial de la bugetul de stat, aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. (5) În cazul în care operatorul economic nu respectă prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de societăţile comerciale participante la târguri şi expoziţii internaţionale finanţate parţial de la bugetul de stat, acesta nu va mai putea accesa acest instrument de promovare a exportului pentru o perioadă de 2 ani de la data constatării neîndeplinirii prevederilor respective.  +  Articolul 4Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea programului de participare la târguri şi expoziţii internaţionale se asigură Centrului Român pentru Promovarea Comerţului de Ministerul Economiei şi Comerţului, în baza unui contract de finanţare încheiat în acest scop. Sumele astfel repartizate se utilizează pentru acoperirea parţială sau totală a unor categorii de cheltuieli, după cum urmează: a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice; b) 100% din cheltuielile pentru transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile promoţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a pavilioanelor naţionale, standurilor specializate pe produse şi miniexpoziţiilor, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 5 (1) Operatorii economici participanţi la târgurile şi expoziţiile internaţionale în cadrul programului administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului împreună cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului asigură finanţarea în cotă de 50% a cheltuielilor prevăzute la art. 4 lit. a). (2) Cota de 50% din cheltuielile de transport, cazare şi asigurare medicală pentru un delegat al firmei participante se va deconta de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, prin societatea organizatoare, pe bază de documente justificative, după aprobarea decontului final al acţiunii. Cheltuielile pentru cazare vor fi decontate pentru numărul de zile aferente perioadei oficiale de desfăşurare a manifestării expoziţionale, plus două nopţi înainte de începerea acesteia sau plus 3 nopţi în cazul în care aceasta se desfăşoară în ţări care necesită un timp de transport mai mare şi o noapte după închiderea acesteia. (3) Transportul exponatelor va fi efectuat de către o firmă de specialitate, selectată pe baze concurenţiale de către societatea organizatoare. Volumul exponatelor aferent fiecărui expozant va fi corelat cu suprafaţa de expunere repartizată în cadrul pavilionului expoziţional. Operatorii economici vor efectua plata integrală a transportului exponatelor către firma transportatoare selectată, urmând ca decontarea să se facă de către societatea organizatoare în baza documentelor vamale de încheiere a operaţiunii de export temporar şi a documentelor de plată a transportului exponatelor, după aprobarea decontului final al acţiunii de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, cu excepţia exponatelor şi mostrelor fără valoare comercială, care se oferă cu titlu gratuit partenerilor externi, a materialelor de publicitate şi reclamă şi a produselor de protocol achiziţionate din România, pentru care decontarea se va face pe baza documentelor vamale de expediţie şi a documentelor de plată a transportului până la standul expoziţional. (4) Decontarea cheltuielilor în valută efectuate de operatorul economic şi de societatea organizatoare se face de către Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data efectuării plăţilor de către aceştia, conform documentelor financiar-contabile prezentate. Pentru ţările a căror monedă oficială nu este dolarul SUA ori euro, decontarea cheltuielilor în valută se va efectua în baza chitanţei de schimb valutar prezentate, valabilă la data efectuării plăţilor de către operatorul economic sau de către societatea organizatoare.  +  Articolul 6Cheltuielile de reprezentare şi protocol se realizează pentru oferirea unor trataţii în limita echivalentului în lei al sumei de 500 de euro/acţiune. În situaţii justificate, suma poate fi majorată, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Cheltuielile se referă la achiziţionarea de produse alimentare pentru trataţii curente şi pentru cocteil, apă minerală, băuturi răcoritoare şi slab alcoolizate, produse de patiserie şi cofetărie şi altele asemenea. Băuturile alcoolice se achiziţionează numai în cazul organizării de cocteiluri.  +  Articolul 7Ministerul Economiei şi Comerţului poate modifica sau completa programul anual de participare la târguri şi expoziţii cu alte acţiuni de interes pentru promovarea exporturilor româneşti, în baza consultării cu patronatele de ramură şi cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, cu aprobarea Consiliului de export, în limita plafonului de cheltuieli alocat cu această destinaţie.  +  Capitolul II Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate  +  Articolul 8 (1) Misiunile economice sunt acţiuni organizate în scopul explorării, consolidării, valorificării şi dezvoltării oportunităţilor de afaceri pe pieţe externe cu potenţial de import. (2) Acţiunile de promovare a exportului se referă la prezentări de produse, miniexpoziţii, reuniuni de afaceri, seminarii economice şi zile economice. (3) Misiunile economice şi acţiunile de promovare a exportului se organizează în ţări de interes pentru exportatorii români şi se stabilesc în baza consultării Ministerului Economiei şi Comerţului cu patronatele de ramură sau cu asociaţiile profesionale şi cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, având în vedere următoarele criterii: a) expansiunea şi diversificarea geografică a exportului românesc pe pieţe cu potenţial de import ridicat; b) promovarea produselor şi serviciilor cu valoare adăugată ridicată. (4) Misiunile economice şi acţiunile de promovare a exportului se administrează şi se coordonează de Ministerul Economiei şi Comerţului împreună cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, prin delegarea către acesta a operaţiunilor de încheiere, finanţare şi derulare a contractelor de prestări de servicii pentru realizarea acţiunilor respective. (5) Contractele de prestări de servicii pentru organizarea misiunilor economice şi a acţiunilor de promovare a exportului se încheie de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului cu operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare societate organizatoare, selectaţi în conformitate cu metodologia aprobată în condiţiile legii de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, pe baza caietelor de sarcini pentru selectarea societăţii organizatoare, elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului, Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi patronatele de ramură sau asociaţiile profesionale, pentru fiecare acţiune în parte. (6) Cheltuielile aferente publicării anunţului privind organizarea procedurii de selecţie a societăţii organizatoare a participării la misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate se suportă din sumele bugetare alocate pentru realizarea acestor acţiuni de promovare. (7) Programe promoţionale, cum sunt seminarii, mese rotunde, întâlniri de afaceri şi altele asemenea, de publicitate şi reclamă comercială şi de negocieri se realizează cu ocazia misiunilor economice de Ministerul Economiei şi Comerţului, în colaborare cu patronatele de ramură sau cu asociaţiile profesionale şi cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, în limita cheltuielilor prevăzute în contractul de prestări de servicii cu această destinaţie.  +  Articolul 9Participarea operatorilor economici la aceste manifestări promoţionale se face pe baza următoarelor criterii de eligibilitate: a) sunt înregistraţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) nu au beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 de euro; c) nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în alte situaţii reglementate de lege; d) la data depunerii cererii de finanţare să nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, sau provenind din neplata contribuţiilor de asigurări sociale, a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj, a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de sănătate; e) nu sunt consideraţi firme în dificultate. O firmă este considerată ca fiind în dificultate în următoarele situaţii: în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social şi mai mult de un sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni, sau în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi responsabili pentru datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu şi mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în cursul ultimelor 12 luni, ori pentru întreprinderile de orice formă juridică, când respectiva întreprindere întruneşte condiţiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislaţia privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului; f) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată; g) au prevăzut în obiectul de activitate operaţiuni de export; h) nomenclatorul de export corespunde domeniilor prevăzute în tematica misiunii economice sau a acţiunii de promovare; i) produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată; j) au înregistrat rezultate concrete ca urmare a participării la astfel de acţiuni anterioare.  +  Articolul 10Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea misiunilor economice şi a acţiunilor de promovare a exportului se asigură Centrului Român pentru Promovarea Comerţului de Ministerul Economiei şi Comerţului, în baza contractului de finanţare încheiat în acest scop. Sumele astfel repartizate se utilizează pentru acoperirea parţială sau totală a unor categorii de cheltuieli, după cum urmează: a) 50% din cheltuielile de transport extern, cazare şi asigurare medicală pentru un participant de la fiecare firmă, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice; b) 100% din cheltuielile privind transportul în interiorul ţării de destinaţie, pentru persoanele care participă la acţiunile respective, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, cheltuielile pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, cum sunt TV, video, retroproiector, computer şi altele asemenea, cheltuielile de reprezentare şi protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea, cheltuielile pentru transportul şi asigurarea mostrelor, cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor, cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe plan local, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice sau a acţiunii de promovare, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 11 (1) Operatorii economici participanţi la misiuni economice şi la acţiuni de promovare a exportului asigură finanţarea cotei de 50% din cheltuielile prevăzute la art. 10 lit. a). (2) Cota de 50% din cheltuielile de transport, cazare şi asigurare medicală pentru un delegat al firmei participante se va deconta de către Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, pe bază de documente justificative, după aprobarea de către acesta a decontului final, prezentat de societatea organizatoare a acţiunii. Cota de 50% din cheltuielile pentru cazare va fi decontată pentru perioada de desfăşurare a manifestării promoţionale, stabilită prin contractul cu societatea organizatoare. (3) Decontarea cheltuielilor în valută efectuate de operatorul economic şi societatea organizatoare se face de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data efectuării plăţilor de către aceştia, conform documentelor financiar-contabile prezentate. Pentru ţările a căror monedă oficială nu este dolarul SUA sau euro, decontarea cheltuielilor în valută se va efectua în baza chitanţei de schimb valutar prezentate, valabilă la data efectuării plăţilor de către operatorul economic sau de către societatea organizatoare.  +  Articolul 12Cheltuielile de reprezentare şi protocol se realizează pentru oferirea unor trataţii în limita echivalentului în lei al sumei de 500 de euro/acţiune. În situaţii justificate, suma poate fi majorată, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Cheltuielile se referă la achiziţionarea de produse alimentare pentru trataţii curente şi pentru cocteil, apă minerală, băuturi răcoritoare şi slab alcoolizate, produse de patiserie şi cofetărie şi altele asemenea. Băuturile alcoolice se achiziţionează numai în cazul organizării de cocteiluri.  +  Capitolul III Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, pe baze concurenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu finanţare în cotă de 50% din cheltuielile aferente  +  Articolul 13Mecanismul şi etapele de realizare şi finanţare a studiilor de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, sunt următoarele: a) prezentarea la Ministerul Economiei şi Comerţului de către patronatul de ramură sau asociaţia profesională, în calitate de beneficiar, de propuneri pentru realizarea de studii, însoţite de conţinutul tematicii aferente acestora; b) selectarea propunerilor se face de o comisie numită prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, în funcţie de următoarele criterii de eligibilitate: existenţa potenţialului de absorbţie al pieţei respective pentru produsul respectiv şi capacitatea beneficiarului de a susţine financiar realizarea studiului; c) încheierea protocolului de cofinanţare pentru realizarea studiului între Ministerul Economiei şi Comerţului şi beneficiarul studiului selectat, cu privire la modalităţile de finanţare, organizarea concursului de oferte, încheierea contractului de servicii şi efectuarea plăţilor către prestatorul de servicii selectat; d) elaborarea de către beneficiar împreună cu Ministerul Economiei şi Comerţului a caietului de sarcini; e) organizarea concursului de oferte pentru selectarea prestatorului de servicii pe baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. Cheltuielile aferente publicării anunţului privind organizarea procedurii de selecţie a prestatorului de servicii se suportă din sumele bugetare alocate pentru realizarea de studii; f) încheierea contractului pentru realizarea studiului între Ministerul Economiei şi Comerţului, beneficiar şi prestatorul de servicii; g) efectuarea plăţii contravalorii studiului de către beneficiar şi Ministerul Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 14Plata cheltuielilor pentru realizarea studiului se face de Ministerul Economiei şi Comerţului în proporţie de 50% din cheltuielile totale, în contul prestatorului de servicii, în baza următoarelor documente: a) contractul pentru realizarea studiului, încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului, beneficiar şi prestatorul de servicii; b) procesul-verbal încheiat între beneficiar şi prestatorul de servicii privind recepţia şi acceptarea studiului; c) copia ordinului de plată emis de beneficiar către prestatorul de servicii pentru plata cotei sale de 50% din valoarea studiului; d) factura emisă de prestatorul de servicii pentru cota de 50% aferentă Ministerului Economiei şi Comerţului.  +  Capitolul IV Realizarea de acţiuni de publicitate şi reclamă cu caracter general, pe pieţe de interes pentru exportul românesc, pe baze concurenţiale, cu suportarea totală a cheltuielilor, inclusiv a cheltuielilor pentru distribuirea materialelor de publicitate şi reclamă cu caracter general în străinătate şi la ambasadele străine din România  +  Articolul 15Acţiunile de publicitate şi reclamă cu caracter general constau în realizarea de cataloage, broşuri, CD-uri, expoziţii virtuale, site/portal şi altele asemenea, având ca destinaţie mediul de afaceri din ţări de interes pentru exportul românesc, crearea şi promovarea mărcilor etc., în conformitate cu Strategia naţională de export.  +  Articolul 16Mecanismul de realizare şi finanţare a materialelor de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general cuprinde următoarele: a) prezentarea de către patronatele de ramură şi asociaţiile profesionale la Ministerul Economiei şi Comerţului a cererilor pentru realizarea materialelor de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general; b) selectarea proiectelor care se finanţează din fonduri bugetare se face de comisia numită prin ordin al ministrului economiei şi comerţului; c) elaborarea de către Ministerul Economiei şi Comerţului, în colaborare cu patronatele de ramură sau asociaţiile profesionale solicitante, a caietului de sarcini privind conţinutul, structura şi condiţiile tehnice de realizare a materialelor de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general; d) organizarea concursului de oferte pentru selectarea prestatorului de servicii pe baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei şi comerţului. Cheltuielile aferente publicării anunţului privind organizarea procedurii de selecţie a prestatorului de servicii se suportă din sumele bugetare alocate pentru realizarea materialelor de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general; e) încheierea contractului dintre Ministerul Economiei şi Comerţului şi prestatorul de servicii selectat, referitor la condiţiile tehnico-economice şi financiare de realizare a materialelor de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general; f) încheierea procesului-verbal pentru bun de tipar între Ministerul Economiei şi Comerţului, patronatele de ramură sau asociaţiile profesionale beneficiare şi prestatorul de servicii, pentru recepţia machetei materialelor de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general; g) încheierea procesului-verbal între Ministerul Economiei şi Comerţului, patronatele de ramură sau asociaţiile profesionale beneficiare şi prestatorul de servicii, pentru recepţia finală a materialelor de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general; h) decontarea cheltuielilor aferente realizării şi distribuirii materialelor de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general se face de Ministerul Economiei şi Comerţului, pe baza contractului pentru realizarea proiectului, a facturii emise de prestatorul de servicii şi a procesului-verbal de recepţie prevăzut la lit. g).  +  Articolul 17Distribuirea în străinătate şi la ambasadele străine din România a materialelor de publicitate şi reclamă comercială cu caracter general se face de prestatorul de servicii către reprezentanţele diplomatice şi comerciale ale României în străinătate, instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în promovarea schimburilor comerciale internaţionale, partenerii externi, delegaţiile participante la manifestări promoţionale organizate în străinătate, precum şi la instituţii guvernamentale, patronate de ramură şi asociaţii profesionale, pentru a fi utilizate în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii mediului de afaceri din străinătate, pe baza repartiţiei stabilite de Ministerul Economiei şi Comerţului şi beneficiar.  +  Capitolul V Realizarea pe baze concurenţiale a unui portal de informaţii de comerţ exterior, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare  +  Articolul 18Structura, informaţiile şi serviciile aferente portalului vor fi stabilite de Ministerul Economiei şi Comerţului împreună cu patronatele de ramură şi cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului.  +  Articolul 19 (1) Realizarea şi administrarea portalului se vor face de o firmă specializată, selectată de Ministerul Economiei şi Comerţului, în conformitate cu prevederile legislaţiei privind achiziţiile publice. (2) Informaţiile conţinute de portal sunt destinate accesului liber şi nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici interesaţi.  +  Capitolul VI Susţinerea financiară a unor acţiuni de promovare a exportului organizate de birourile consilierului economic ale Ministerului Economiei şi Comerţului în ţările de reşedinţă  +  Articolul 20Acţiunile de promovare se organizează de consilierul economic al Ministerului Economiei şi Comerţului în ţara de reşedinţă şi constau în participarea acestuia la unele târguri şi expoziţii internaţionale, altele decât cele cuprinse în Programul anual de participare a României la târguri şi expoziţii internaţionale, la care organizatorii oferă gratuit un spaţiu pentru prezentarea ofertei de export româneşti.  +  Articolul 21Metodologia privind procedura de selecţie şi finanţare a acţiunilor promoţionale prevăzute la art. 20 se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.  +  Capitolul VII Finanţarea unor categorii de cheltuieli pentru organizarea în România a acţiunilor de promovare a exportului, la care participă firme străine, potenţial importatoare de bunuri şi servicii româneşti  +  Articolul 22 (1) Acţiunile de promovare a exportului organizate în România se realizează în scopul identificării de oportunităţi pentru valorificarea ofertei de export. (2) Acţiunile de promovare a exportului sunt focalizate pe atragerea unor firme străine cu potenţial semnificativ de import, interesate în dezvoltarea relaţiilor economice cu firme din România prin contractarea de bunuri şi servicii româneşti sau cooperarea în producţie. Acţiunile sunt organizate cu ocazia desfăşurării unor târguri sau expoziţii internaţionale în România, care au ca obiect promovarea de bunuri şi servicii pentru export, precum şi cu ocazia organizării în România a unor misiuni economice străine, cu scopul achiziţiei şi/sau contractării de bunuri şi servicii româneşti. (3) Acţiunile de promovare a exportului în România sunt organizate de Ministerul Economiei şi Comerţului împreună cu patronatele de ramură sau cu asociaţiile profesionale şi cu Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, în baza recomandării reprezentantului biroului consilierului economic al Ministerului Economiei şi Comerţului din străinătate, având în vedere: capacitatea de import a firmelor străine, posibilităţile de diversificare a structurii exportului şi penetrarea pe noi pieţe. (4) Categoriile de cheltuieli finanţate integral de la bugetul statului pentru realizarea acţiunilor de promovare a exportului sunt următoarele: cheltuieli pentru închirierea spaţiilor de desfăşurare a programului acţiunii de promovare şi a dotărilor aferente, cum sunt: TV, video, retroproiector, computer şi altele asemenea, cheltuieli de reprezentare şi protocol, cheltuieli pentru elaborarea de materiale de promovare şi de prezentare, cum sunt: cataloage, pliante, CD-uri, bannere, ecusoane şi altele asemenea, cheltuieli pentru mediatizarea acţiunii, cheltuieli de transport pe teritoriul României la obiective economice de interes, pentru îndeplinirea scopului acţiunii de promovare a exportului, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice, alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunii respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (5) Ministerul Economiei şi Comerţului deleagă Centrului Român pentru Promovarea Comerţului activităţile de contractare şi derulare a operaţiunilor prevăzute la alin. (2). (6) Contractele de prestări de servicii pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) se încheie de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului cu operatori economici specializaţi, selectaţi în conformitate cu metodologia aprobată în condiţiile legii de Centrul Român pentru Promovarea Comerţului, pentru fiecare acţiune în parte.  +  Articolul 23Fondurile bugetare repartizate anual pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 22 alin. (4) se asigură Centrului Român pentru Promovarea Comerţului de Ministerul Economiei şi Comerţului, în baza contractului de finanţare încheiat în acest scop.  +  Articolul 24Cheltuielile de reprezentare şi protocol se realizează pentru oferirea unor trataţii în limita echivalentului în lei al sumei de 500 de euro/acţiune. În situaţii justificate, suma poate fi majorată, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Cheltuielile se referă la achiziţionarea de produse alimentare pentru trataţii curente şi pentru cocteil, apă minerală, băuturi răcoritoare şi slab alcoolizate, produse de patiserie şi cofetărie şi altele asemenea. Băuturile alcoolice se achiziţionează numai în cazul organizării de cocteiluri._________