ORDIN nr. 219 din 21 martie 2007pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 5 aprilie 2007    În baza prevederilor art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 1 lit. (a) al art. 8 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/1991 privind metoda de producţie agricolă ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agricole şi alimentare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 277.057 din 7 martie 2007,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Operatorii care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie produse ecologice în vederea comercializării au următoarele obligaţii: a) să îşi înregistreze activitatea în fiecare an la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) să se supună controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) În fiecare an, până la data de 1 iunie, operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, prin completarea fişelor de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezentul ordin. (2) Fişele de înregistrare, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, sunt transmise în original operatorului care a solicitat înregistrarea. (3) În situaţia în care un producător administrează mai multe ferme, solicitantul va completa câte un set de fişe de înregistrare pentru fiecare fermă/unitate ecologică. (4) În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, operatorul furnizează la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi alte documente. (5) În situaţia în care fişele de înregistrare nu sunt complete sau conţin informaţii neclare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va acorda operatorului o perioadă de 15 zile pentru rectificarea acestora. Dacă fişele de înregistrare nu sunt remediate în termenul legal, procedura de înregistrare va fi anulată. (6) Organismele de inspecţie şi certificare nu vor efectua prima inspecţie la ferma/unitatea ecologică dacă operatorul nu este înregistrat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (7) În cazul în care operatorul încetează activitatea cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, respectiv compartimentul de specialitate. (8) În fiecare an, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pune la dispoziţie celor interesaţi lista actualizată cuprinzând numele şi adresele operatorilor supuşi sistemului de inspecţie şi certificare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 219.  +  Anexa 1 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia Generală .........................FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa producătorilor în agricultura ecologicăAnul ......Se aprobă, Vizat,Director general, D.A.D.R.Nr. ...... din ...... Nr. ...... din ......1. Producător (persoană fizică/juridică) ......................Act de identificare ...........................................Domiciliu/sediul: localitatea ......, judeţul ......, str. ..... nr. ....., telefon ......, fax ......, e-mail .................. .Numele şi prenumele responsabilului în agricultură ecologică: .............Localitatea de domiciliu: ......., judeţul ......., str. ..... nr. ......., telefon ......, fax .........., e-mail ................................ .2. Angajament. Solicit înregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat*)_________ Notă *) Numai organisme de inspecţie şi certificare aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ...............Codul organismului: .................................................4. Producţia vegetală (se va completa cu datele din formularul "Registrul parcelar")Suprafaţa totală în agricultura ecologică: .................., din care:- suprafaţa certificată: ...........................;- suprafaţa în conversie: - anul 1 .................;- anul 2 ...........................................;- anul 3 .......................................... .5. Producţia animalierăNumele producătorului: ................................................────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Producţia Rasa/ Efective Mod de producţie                                   Specia ─────────────────────────                                                    Ecologic În con- Conven                                                             versie ţional────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Producţia de bovine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Vaci de lapte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Juninci rasă de lapte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Vaci gestante────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Juninci gestante────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Bovine mascule peste 2 ani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Bovine mascule între 1 şi 2 ani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Bovine mascule între 6 luni şi 1 an────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Viţei sub 6 luni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Producţia de ovine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Oi mame────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Mioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Berbeci────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Alte ovine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Producţia de caprine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Capre de lapte────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ţapi de reproducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Alte capre────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Producţia de porcine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Scroafe de reproducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Vieri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Purcei sugari────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Alţi porci────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Păsări────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Găini ouătoare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pui de carne────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Raţe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Bibilici────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Curcani────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ecvine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cai şi iepe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Alte ecvine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Apicultură────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Număr de stupi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Număr de familii de albine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Altele──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Data Semnătura  +  Anexa 2 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia Generală ......REGISTRUL PARCELAR - ANUL ...........┌─────┬─────┬────────┬───────┬──────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │Denu │Suprafa-│Suprafa│Supra │ Suprafaţa în agricultura ││par- │mirea│ta cadas│ta agr.│faţa │ ecologica ││celei│par- │trala │exploa │în ├─────┬─────┬──────────────────────────────┤│cadas│celei│ │tata*) │agri │Cultu│Supra│ din care: ││trale│ │ │ │cul- │ra │faţa ├──────┬───────┬────────┬──────┤│ │ │ │ │tura │ │ │Conver│Conver │Conver │Certi ││ │ │ │ │conven│ │ │sie │sie │sie │ficat ││ │ │ │ │tio- │ │ │anul I│anul II│anul III│ecolo ││ │ │ │ │nala │ │ │ │ │ │gic ││ │ ├───┬────┼───────┼──────┤ ├─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ha │ mp │ ha │ ha │ │ ha │ ha │ ha │ ha │ ha │├─────┼─────┼───┼────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼───┼────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼───┼────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼───┼────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼───┼────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼───┼────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼─────┼───┼────┼───────┼──────┼─────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴─────┴───┴────┴───────┴──────┴─────┴─────┴──────┴───────┴────────┴──────┘_________ Notă *) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrală, indicaţi suprafaţa exploatată.  +  Anexa 3 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia Generală .........................FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa procesatorilor în agricultura ecologicăAnul ......(operaţii de condiţionare şi/sau de transformare a produselor agricole)Se aprobă, Vizat.Director general, D.A.D.R.Nr. ..... din ..... Nr. ..... din .....1. Procesator (persoană fizică/juridică) ...............................Act de identificare ....................................................Domiciliul/sediul: localitatea ......, judeţul ......, str. ...... nr. ...., telefon ....., fax ........, e-mail .................................Numele şi prenumele responsabilului în agricultură ecologică: ..............Localitatea de domiciliu: ......, judeţul ......, str. ..... nr. ....., telefon ......., fax ........., e-mail ...................... .2. Angajament. Solicit înregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea şi completarea anexei la ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat*)________ Notă *) Numai organisme de inspecţie şi certificare aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ......................Codul organismului: .......................................................4. Specificarea locurilor de transformare şi/sau de condiţionare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor şi a produselor, prin precizarea locului de procesareNumele procesatorului: ...............................................┌───────────────────┬────────────┬────────────────────┬──────────────────┐│ Produsul finit*) │ Locul de │ Cantitatea │ Natura ││ │transformare│ estimată în 2007 │ operaţiilor**) ││ │ │ (kg sau litri) │ │├───────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┤├───────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┤├───────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┤├───────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┤├───────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┤├───────────────────┼────────────┼────────────────────┼──────────────────┤└───────────────────┴────────────┴────────────────────┴──────────────────┘_________ Notă *) Produsul care iese din unitatea de procesare (de exemplu: pâine, brânză de oaie, făină de grâu). Notă **) Operaţii privind: - condiţionarea fără transformare (se va nota cu cft);- transformarea cu condiţionare (se va nota cu tcc);- transformarea fără condiţionare (se va nota cu tfc).Data Semnătura  +  Anexa 4 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia Generală .........................FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa importatorilor de produse ecologice(importate din terţe ţări în UE)Anul ......Se aprobă, Vizat,Director general, D.A.D.R.Nr. ..... din ..... Nr. ..... din .....1. Importator .....................................................Certificat de înmatriculare la registrul comerţului ...............Codul fiscal ................., sediul ............................Banca ....., cont ......., telefon ........., fax ......., e-mail .......Reprezentat legal prin ............., în calitate de ....................2. Angajament. Solicit înregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat*)Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ............Codul organismului: ..............................................4. Localizarea ţării de origine a produselor importate şi natura produselor, cu precizarea locurilor de depozitareNumele importatorului: ..............................................┌────────┬─────────────┬───────┬──────────────────────┬──────────────────────┐│ │ │ │Locurile de depozitare│ Volumul importat în:││Produsul│ Codul │Ţara de│ (ţară şi oraş) │ (kg/litri/buc.) ││ │produsului*1)│origine│ ├───────────┬──────────┤│ │ │ │ │ Anul │ Anul ││ │ │ │ │anterior*2)│în curs*3)│├────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┤├────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┤├────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┤├────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┤├────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┤├────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┤├────────┼─────────────┼───────┼──────────────────────┼───────────┼──────────┤└────────┴─────────────┴───────┴──────────────────────┴───────────┴──────────┘_________*1) Codul corespunzător produsului importat, din lista prevăzută în anexa nr. 5.*2) Producţia importată în anul anterior.*3) Producţia importată în anul în curs (estimare). Notă *) Numai organisme de inspecţie şi certificare aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.Data Semnătura  +  Anexa 5 LISTA PRODUSELOR ŞI CODUL DE IDENTIFICARE
    *Font 8*
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┐│ Produse Tipul de producţie │Codul││ │produ││ │sului│├───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Produse neprocesate provenite │Cereale şi plante industriale (de exemplu: oleaginoase, │ ││din producţia vegetală │leguminoase proteice, plante furajere etc.) │ 01││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Legume │ 02││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Fructe şi plante destinate preparării băuturilor │ 03││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Plante aromatice, medicinale şi derivate │ 04││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Citrice │ 05││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Ciuperci │ 06│├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Produse neprocesate provenite │Miere │ 07││din producţia animalieră ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Ouă │ 08││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Carne de măcelărie (neprelucrată) │ 09││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │ Păsări de curte │ 10││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Alte produse neprocesate provenite din creşterea animalelor │ 11│├───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Produse procesate pe bază de carne (mezeluri, conserve) │ 12│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Produse din lapte │ 13│├───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Produse pe bază de legume │Produse pe bază de cartofi │ 14││şi fructe ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Suc de fructe şi legume │ 15││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Fructe uscate │ 16││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Alte preparate şi conserve pe bază de fructe, │ ││ │inclusiv 04 şi 05 │ 17││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Preparate şi conserve pe bază de legume, inclusiv 04 şi 05 │ 18│├───────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Produse pe bază de uleiuri │Uleiuri nerafinate şi şroturi │ 19││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Uleiuri rafinate şi produse asociate │ 20│├───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Produse din acvacultură │ 21│├───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Făinuri, cereale procesate │Produse obţinute din seminţe (orez, făină, griş, fulgi de │ 22││şi produse cu amidon │ cereale) │ ││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Produse cu amidon (ulei de porumb şi tapioca etc.) │ 23│├───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Furaje pentru animale │ 24│├───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Produse alimentare diverse │Pâine şi produse de patiserie proaspete (inclusiv pâine │ ││ │congelată) │ 25││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Pesmeţi, biscuiţi şi produse de patiserie conservate │ 26││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Zaharuri │ 27││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Ciocolată şi dulceţuri │ 28││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Paste alimentare │ 29││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Cafea │ 30││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Ceai │ 31││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Cacao │ 32││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Infuzii de plante │ 33││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Ierburi aromatice, condimente etc. │ 34││ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│ │Produse alimentare dietetice şi destinate copiilor │ 35│├───────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Băuturi (cu excepţia sucului de fructe) │ 36│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Uleiuri esenţiale │ 37│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│Altele │ 38│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘
     +  Anexa 6 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia Generală .........................FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa exportatorilor de produse ecologiceAnul ......Se aprobă. Vizat.Director general, D.A.D.R.Nr. ..... din ..... Nr. ..... din .....1. Exportator ............................................Certificat de înmatriculare la registrul comerţului ...............Codul fiscal ................, sediul .............................Banca ................., cont .....................................Telefon ......., fax ........, e-mail .............................Reprezentat legal prin ............., în calitate de ..............2. Angajament. Solicit înregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat*)_________ Notă *) Numai organisme de inspecţie şi certificare aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ....................Codul organismului: ...................................................4. Localizarea unităţii de origine a produselor exportate şi natura produselor, cu precizarea destinaţiei exportuluiNumele exportatorului: ............................................┌─────────┬──────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┐│Produsul │Volumul exportat │Unitatea de unde │ Ţara de destinaţie ││ │estimat(kg/litri/buc.)│se face exportul │ a exportului │├─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤├─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤├─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤├─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤├─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤├─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┤└─────────┴──────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┘Data Semnătura  +  Anexa 7 MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia Generală .........................FIŞĂ DE ÎNREGISTRAREa comercianţilor de produse ecologiceAnul ......Se aprobă. Vizat.Director general, D.A.D.R.Nr. ...... din ...... Nr. ...... din ......1. Comerciant .......................................................Certificat de înmatriculare la registrul comerţului .................Codul fiscal ..............., sediul ................................Banca ..............., cont .........................................Telefon ......, fax ......, e-mail .................................,Reprezentat legal prin ............., în calitate de .............. .2. Angajament. Solicit înregistrarea şi mă angajez să respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind metoda de producţie ecologică, procesarea, comercializarea, depozitarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 527/2003 pentru aprobarea Regulilor privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;- Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 317/190/2006 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 417/110/2002 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice.3. Alegerea organismului de inspecţie şi certificare aprobat*)_________ Notă *) Numai organisme de inspecţie şi certificare aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.Numele organismului de inspecţie şi certificare ales: ...............Codul organismului: .................................................Numele comerciantului: ..............................................┌────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ │ │ Destinaţia produselor ││Produsul│Volumul estimat│ Locuri │ (consumator/unităţi de ││ │ comercializat │de depozitare │ comercializare/unităţi ││ │(kg/litri/buc.)│ │ de procesare) │├────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤├────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤├────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤├────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤├────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤├────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤├────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤├────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤├────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────────────────────────┤└────────┴───────────────┴─────────────────┴───────────────────────────────┘Data Semnătura_________