DECIZIE nr. 230 din 14 martie 2007referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt şi de alte calamităţi naturale
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 5 aprilie 2007    În temeiul art. 146 lit. a) din Constituţie şi al art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, la data de 23 februarie 2007, un grup de 50 de deputaţi a solicitat Curţii Constituţionale să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt şi de alte calamităţi naturale.Sesizarea de neconstituţionalitate a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr. 1.473 din 23 februarie 2007 şi constituie obiectul Dosarului nr. 256A/2007.La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile celor 50 de deputaţi. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstituţionalitate sunt următorii: Viorel Hrebenciuc, Aurelia Vasile, Valer Dorneanu, Anghel Stanciu, Iuliu Nosa, Daniel Ionescu, Dumitru Bentu, Valeriu-Alexandru Ungureanu, Viorel Constantinescu, Mihai Nicolae Tănăsescu, Ion Sasu, Liviu Timar, Florin Iordache, Vasile-Filip Soporan, Ion Călin, Gheorghe Chiper, Alecsandru Ştiucă, Ioan Buda, Florentina Marilena Toma, Mihai Cristian Apostolache, Emil Radu Moldovan, Răzvan Petrică Bobeanu, Claudiu Adrian Pop, Ioan Bivolaru, Costică Macaleţi, Irinel Loan Stativă, Obuf Cătălin Ovidiu Buhăianu, Vasile Cosmin Nicula, Ion Mocioalcă, Titus Corlăţean, George Băeşu, Mihaela Adriana Rusu, Gabriela Nedelcu, Petru Andea, Aurel Gubandru, Mihai Dumitriu, Monalisa Găleteanu, Constantin Amarie, Vasile Mocanu, Radu Podgorean, Constantin Tămagă, Ioan Cindrea, Filonaş Chiş, George Alin Teodorescu, Octavian Ştireanu, Filip Georgescu, Niculae Bădălău, Cliveti Minodora, Doina Micşunica Dreţcanu, Romeo Gheorghe Leonard Cazan.În motivarea sesizării se arată următoarele:- măsurile de protejare a operatorilor economici locali prin excluderea altor agenţi economici din afara perimetrului "protejat" încalcă principiul constituţional al libertăţii comerţului şi al protecţiei concurenţei loiale, consacrat prin art. 135 alin. (1) şi (2) lit. a) din Constituţie;- măsurile protecţioniste prevăzute de legea criticată contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi ale art. 45 referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice şi, respectiv, la accesul liber al persoanei la o activitate economică şi libera iniţiativă;- legea criticată înfrânge principiile comunitare ale libertăţii comerţului şi libertăţii concurenţei loiale, consacrate prin art. 81 şi art. 82 din Tratatul de la Amsterdam şi prin Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului Uniunii Europene.În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sesizarea a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, precum şi Guvernului, pentru a transmite punctele lor de vedere cu privire la sesizarea de neconstituţionalitate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra sesizării de neconstituţionalitate.Potrivit dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională a solicitat o informare de la Consiliul Concurenţei cu privire la efectele legii asupra libertăţii comerţului şi a mediului concurenţial.Consiliul Concurenţei comunică Curţii Constituţionale la data de 9 martie 2007 punctul său de vedere, adoptat în plen. Autoritatea de concurenţă apreciază că legea supusă controlului "are un pronunţat caracter anticoncurenţial", atât prin natura sa, cât şi prin conţinut, deoarece "discriminează operatorii economici pe criteriul apartenenţei la un anumit teritoriu", încălcându-se astfel principiile liberei concurenţe. În continuare, se menţionează că acest punct de vedere a fost comunicat şi Preşedintelui României, cu precizarea că proiectul de lege nu a fost transmis, spre avizare, Consiliului Concurenţei.CURTEA,examinând sesizarea de neconstituţionalitate, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispoziţiile legii criticate, prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţie, precum şi celor ale art. 1, 10, 15 şi 18 din Legea nr. 47/1992, să se pronunţe asupra constituţionalităţii legii criticate.Prin sesizarea formulată sunt criticate pentru neconstituţionalitate dispoziţiile Legii pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt şi de alte calamităţi naturale.Autorii sesizării consideră că prin adoptarea dispoziţiilor de lege menţionate sunt încălcate următoarele prevederi constituţionale:- Art. 16 alin. (1): "Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.";- Art. 45: "Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.";- Art. 135 alin. (1) şi (2) lit. a): "(1) Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă. (2) Statul trebuie să asigure: a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;".De asemenea, se apreciază că sunt înfrânte dispoziţiile art. 81 şi 82 din Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene şi a altor acte conexe, precum şi dispoziţiile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2003 din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a regulilor de concurenţă prevăzute la art. 81 şi 82 din tratat.Analizând sesizarea, Curtea reţine că legea criticată reglementează măsuri ce se referă la vânzarea şi exploatarea masei lemnoase rezultate în urma calamităţilor naturale de către operatorii economici cu sediul pe teritoriul administrativ al zonei afectate de calamitate.Astfel, potrivit art. 2 alin. (1) din lege, "Vânzarea masei lemnoase neexploatată rezultată în urma producerii doborâturii de vânt şi de alte calamităţi naturale, sau exploatarea acesteia, după caz, se realizează prin licitaţie publică la care au dreptul de participare numai operatorii economici care au sediul pe teritoriul administrativ al zonei afectate de calamitate."Curtea observă că legea permite, prin excepţia prevăzută în alin. (2) al aceluiaşi articol, participarea la licitaţie şi a altor operatori economici ale căror sedii se află în alte zone, doar dacă la licitaţia anunţată nu s-au înscris cel puţin 2 operatori cu sediul pe teritoriul zonei afectate de calamitate.Curtea constată că, într-adevăr, instituirea unui regim special pentru exploatarea şi valorificarea masei lemnoase din zonele calamitate aduce atingere prevederilor constituţionale ale art. 135 alin. (2) lit. a), prin care se instituie obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.Libertatea comerţului apare ca fiind o cerinţă fundamentală a economiei de piaţă, care se concretizează în participarea neîngrădită a comercianţilor la schimburile de mărfuri şi servicii. În cauza de faţă este vorba despre valorificarea masei lemnoase rezultate în urma calamităţilor naturale.Totodată, concurenţa presupune o confruntare loială între comercianţii care acţionează pe acelaşi segment de piaţă şi oferă consumatorilor produse similare.În scopul creării cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie, statul trebuie să susţină o politică concurenţială corectă, aceasta jucând un rol esenţial în facilitarea liberei circulaţii a mărfurilor, în stimularea iniţiativei participanţilor la activitatea de comerţ, realizând şi funcţia de garanţie a unei economii de piaţă.De asemenea, Curtea constată că prin legea criticată sunt afectate regulile concurenţiale, prin sprijinirea discriminatorie a anumitor operatori economici, ceea ce duce la lipsa concurenţei loiale. Astfel, limitarea exploatării şi valorificării masei lemnoase numai de către agenţii economici locali are un caracter discriminatoriu prin stabilirea ca unic criteriu de acces pe piaţă a sediului acestora. Un asemenea criteriu apare ca fiind lipsit de obiectivitate, ceea ce face ca actul prin care se reglementează exploatarea şi valorificarea masei lemnoase să nu se aplice tuturor comercianţilor care au acelaşi obiect de activitate.Chiar dacă s-ar considera că exploatarea şi valorificarea masei lemnoase numai de către societăţile comerciale aflate pe teritoriul afectat ar asigura dezvoltarea zonelor forestiere respective, precum şi folosirea eficientă a forţei de muncă pe plan local, acestea nu justifică tratamentul juridic restrictiv şi măsurile de protecţie acordate prin excluderea agenţilor economici din afara perimetrului în care au avut loc calamităţile naturale.În fine, întrucât, potrivit argumentelor expuse, Legea pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt şi de alte calamităţi naturale este neconstituţională, analizarea celorlalte motive invocate de autorii sesizării este irelevantă.Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) din Constituţia României, precum şi al art. 15 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Constată că Legea pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt şi de alte calamităţi naturale este neconstituţională.Definitivă şi general obligatorie.Decizia se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, primului-ministru şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Dezbaterea a avut loc la data de 14 martie 2007 şi la aceasta au participat: Ioan Vida, preşedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokar Gabor, Petre Ninosu, Ion Predescu, Şerban Viorel Stănoiu şi Tudorel Toader, judecători.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent şef,Doina Suliman--------