HOTĂRÂRE nr. 307 din 28 martie 2007privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi a unui imobil, precum şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi a unui teren curţi-construcţii aferent sediului administrativ al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul IIValoarea de inventar a imobilului - clădire sediu şi laboratoare înregistrat la poziţia cu nr. M.F. 27.188 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 2.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 martie 2007.Nr. 307.  +  Anexa 1
  1. Ordonator principal de credite 42211876 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 3519801 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *Font 8*
  Date de identificare
  Nr. M.F Cod de clasi ficare Denumire Descri- ere tehnica (pe scurt Vecinătăţi (după caz , pe scurt) Adresa Anul dobân- dirii în folo- sinta Valoarea de inventar (lei)
  8.29.06 Teren incintă sediu administrativ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi 2.934 mp N - Aleea carosabilă S - str. Bucureşti E - policlinică veterinară V - str. Nufărul Bucureşti nr. 26 România, judeţul Călăraşi str. Prelungirea 2003 126.125
   +  Anexa 2
  1. Ordonator principal de credite 42211876 Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 3519801 Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/ societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *Font 8*
  Date de identificare
  Nr. M.F Cod de clasi ficare Denumire Descri- ere tehnica (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa Anul dobân- dirii în folo- sinta Valoarea de inventar (lei)
  27.188 8.29.06 Clădire sediu, laboratoare, Unitatea pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Călăraşi şi şarpantă Suprafaţa construită 949 mp Suprafaţa desfăşu- rată = 1.263 mp P+1 Suprafaţa curţii = 3.000 mp E - cimitir S - Direcţia Sanitară Veterinară Călăraşi V - str. Prelungirea Dobrogei România, judeţul Călăraşi, Str. Dobrogei nr. 4 1995 775.800
  __________