ORDIN nr. 448 din 21 martie 2007pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2007    În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi ale art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările şi completările ulterioare,ale art. 59 lit. a) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normativul privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător, prevăzut în anexă. (2) Anexa are cinci subanexe şi face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile normativului se aplică pentru: a) măsurarea şi evaluarea calităţii aerului înconjurător în Sistemul naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului; b) măsurarea şi evaluarea calităţii aerului înconjurător în staţiile de monitorizare a calităţii aerului care nu fac parte din Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului, exploatate de instituţii publice sau autorităţi ale administraţiei publice locale, de către operatorii economici, organizaţii neguvernamentale sau alte persoane juridice, în scopul monitorizării impactului poluării atmosferice asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.  +  Articolul 3Normativul se actualizează, se modifică şi se completează prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului pe baza noilor date privind efectele poluării atmosferice asupra sănătăţii populaţiei şi mediului rezultate în urma progresului ştiinţific şi tehnic, sau în scopul adaptării la modificările survenite în standardele şi reglementările europene şi internaţionale în domeniu, fără a conduce însă la modificarea directă sau indirectă a valorilor ţintă.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Dispoziţiile art. 19-24 ale normativului intră în vigoare la 15 februarie 2008.Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/107/CE din 15 decembrie 2004 privind arsen, cadmiu, mercur, nichel, hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 23/2005.Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 448.  +  AnexăNORMATIV 21/03/2007