LEGE nr. 58 din 22 martie 2007privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1^1, denumit în continuare program strategic."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Obiectivele incluse în programul strategic, prevăzute în anexa nr. 1^1, sunt de utilitate publică."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Finanţarea programului strategic se va asigura din venituri provenite din: a) surse proprii ale titularului; b) fonduri nerambursabile; c) credite bancare; d) forme legale de participare a capitalului privat; e) fonduri publice obţinute în condiţiile legii; f) alte surse legal constituite."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Anexele nr. 1^1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."5. Anexa nr. 1 se abrogă.6. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 1^1PROGRAMUL STRATEGICde dezvoltare a infrastructurii aeroportuarela Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Bucureştipentru perioada 2007-2018Etapa I1 martie 2007 - 31 decembrie 2007Aprobarea Planului urbanistic zonalEtapa a II-a1 martie 2007 - 31 decembrie 2009Desfăşurarea activităţilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:II.1. 1 martie 2007 - 31 decembrie 2007Elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate;II.2. 1 ianuarie 2008 - 30 iunie 2008Elaborarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate;II.3. 1 iulie 2008 - 30 iunie 2009Achiziţionarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiţii aprobat şi scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul; asigurarea surselor de finanţare necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii;II.4. 1 iulie 2009 - 31 decembrie 2009Obţinerea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor necesare în vederea demarării lucrărilor.Etapa a III-a1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2018Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:III.1. 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2012Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, metrou şi pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de Est a Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti;III.2. 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2018Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de pasageri prin realizarea unui nou terminal şi a sistemului de căi de rulare şi platforme necesar;III.3. 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2015Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare necesare prelucrării traficului de mărfuri şi poştă prin realizarea unei platforme multimodale cargo;Realizarea unui parc tehnologic «high tech» pentru dezvoltarea activităţilor conexe transportului aerian."7. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:"PLAN DE DEZVOLTARECompania Naţională «Aeroportul InternaţionalHenri Coandă - Bucureşti» - S.A., etapa 2018 - limiteperimetrale extindere"  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, denumirea "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A.", precum şi denumirea "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" se înlocuiesc cu denumirea "Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A.", respectiv denumirea "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 martie 2007.Nr. 58.-----------