PROCEDURĂ din 21 martie 2007de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2006-2009 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 martie 2007  1. Obiectivul ProgramuluiObiectivul Programului naţional multianual pe perioada 2006 - 2009 pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă, denumit în continuare Program, îl constituie afirmarea şi valorificarea potenţialului de producţie şi de servicii al întreprinderilor mici şi mijlocii, prin instruirea personalului lor cu funcţii de decizie şi/sau de execuţie şi facilitarea accesului acestora la servicii de consultanţă, pentru integrarea cu succes în Uniunea Europeană.Programul urmăreşte:- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor şi recenta integrare a României în Uniunea Europeană;- îmbunătăţirea performanţelor economice şi tehnice ale întreprinderilor, prin creşterea gradului de pregătire a personalului acestora şi utilizarea serviciilor specializate de instruire şi consultanţă;- promovarea investiţiilor în producţie şi servicii prin creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare, inclusiv din fondurile structurale.Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE.2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2007 este de 1.200.000 lei, defalcat astfel:- 1.190.000 lei, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;- 10.000 lei, la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, denumită în continuare ANIMMC, pentru asigurarea derulării Programului, constând în cheltuieli pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale şi servicii).3. Beneficiari eligibili3.1. Pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului societăţile comerciale şi societăţile cooperative care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt definite conform art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006; b) au capital social integral privat; c) au cel puţin 1 an de la data înfiinţării, în momentul depunerii cererii de acord de principiu pentru finanţare; d) nu au datorii la bugetul general consolidat şi bugetele locale; e) au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans); f) au un număr mediu anual de salariaţi cuprins între 1 şi 249 inclusiv, în anul fiscal anterior; g) au sediul, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; h) au ca obiect de activitate producţia de bunuri şi/sau prestări servicii; i) să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene (OJC) nr. 244/2004.3.2. Sunt excluse de la finanţare societăţile care au ca obiect principal de activitate unul dintre următoarele domenii: a) societăţile bancare, societăţile de asigurare şi reasigurare, societăţile de administrare a fondurilor financiare de investiţii, societăţile de valori mobiliare, întreprinderile cu activitate principală de comerţ (cod CAEN 50, 51, 521-526, excepţie făcând 502, 527, 553, 554), activităţi de intermedieri financiare (cod CAEN 65, 66), activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cod CAEN 67), activităţi juridice, de contabilitate şi revizie contabilă, consultanţă în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţă şi de sondaj; consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 741), selecţia şi plasarea forţei de muncă (cod CAEN 745); b) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 ; c) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr.1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană; d) activităţi de procesare şi marketing a produselor agricole listate în anexa nr.1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de agenţii economici respectivi;- când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri); e) activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; f) ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate; g) sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1407/2002 ; h) sectorul transporturilor rutiere, dacă ajutorul este destinat achiziţionării de mijloace de transport rutiere; i) nu pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul prezentului Program întreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs) ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 de euro. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare până la atingerea plafonului de 200.000 de euro.Pentru anul în curs, prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis pentru un număr de 80 de beneficiari.4. Tipurile de ajutor financiar4.1. Prin Program se susţin, prin alocaţie financiară nerambursabilă, următoarele categorii de servicii, desfăşurate de întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, în anul în curs: a) instruirea personalului IMM-urilor având funcţii de decizie şi/sau de execuţie, pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul financiar), marketing, strategie şi planificare, surse şi metode de finanţare a investiţiilor şi în alte domenii prioritare pentru desfăşurarea activităţii întreprinderii; b) consultanţă acordată IMM-urilor eligibile, pentru elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, a studiilor de piaţă şi de fezabilitate, inclusiv cele necesare pentru obţinerea finanţărilor din fondurile structurale.4.2. Nu se încadrează în prevederile Programului finanţarea cursurilor postuniversitare, cursurilor de master, studiilor aprofundate.4.3. În cadrul Programului nu se decontează cheltuielile aferente activităţilor pentru care solicitanţii beneficiază de alocaţie financiară nerambursabilă sau orice alt tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare nerambursabilă.4.4. Valoarea maximă a finanţării pentru fiecare dintre serviciile eligibile precizate la pct. 4.1, precum şi cheltuielile eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.4.5. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile acordate beneficiarilor selectaţi reprezintă echivalentul a 90% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv TVA-ul), dar fără să depăşească plafoanele maxime pentru fiecare serviciu eligibil şi în limita sumei maxime de 15.000 de lei pentru un beneficiar.4.6. În cadrul acestui program, fiecare beneficiar poate obţine pe parcursul unui an o alocaţie financiară nerambursabilă totală de maximum 15.000 de lei.4.7. Furnizorii de servicii de instruire şi consultanţă eligibili în cadrul Programului sunt numai operatorii economici care sunt înregistraţi, au înregistrate în codul CAEN activităţi de instruire, respectiv consultanţă, şi îşi desfăşoară activitatea în România.5. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finanţare5.1. Orice aplicant trebuie să obţină un acord de principiu pentru finanţare în cadrul Programului, înainte de a beneficia de serviciile de instruire şi consultanţă prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură şi de efectuarea plăţilor.5.2. În vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare, solicitantul va completa şi va transmite la ANIMMC sau la sediile oficiilor sale teritoriale, înainte de a începe activitatea declarată de instruire şi/sau consultanţă, o cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente justificative, îndosariate: a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul din raza teritorială unde îşi are sediul societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile de activitate secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii; b) declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM-urilor pentru anul fiscal 2006, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 (anexa nr. 8 la prezenta procedură); c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii (inclusiv pentru punctele de lucru, filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, când este cazul); d) certificat de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, emis în condiţiile legii, cu privire la îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local (inclusiv pentru punctele de lucru filiale, sucursale, subunităţi ale societăţii, când este cazul); e) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare; f) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei autorizate să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare; g) certificatul de înregistrare al firmei de consultanţă, respectiv instruire, în cazul în care aceasta are activitatea de consultanţă/instruire în codul CAEN principal, sau certificatul constatator, în cazul în care aceste activităţi se regăsesc printre activităţile secundare; h) opisul cu documentele depuse pentru obţinerea acordului de principiu pentru finanţare (anexa nr. 9 la prezenta procedură).5.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate, prevăzute la pct. 5.3, vor fi depuse prin delegat, în plic sigilat, la sediul ANIMMC din str. Poteraşi nr. 11, cod poştal 040263, sectorul 4, Bucureşti, sau la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC), conform anexei nr. 11 la prezenta procedură.După caz, cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate şi introduse în plic sigilat pot fi transmise şi prin poştă, numai la sediul ANIMMC.Pe plicul sigilat de către solicitant, indiferent dacă depunerea acestuia se face personal sau prin poştă, se vor menţiona în mod obligatoriu următoarele informaţii:- Agenţia Naţională pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi Cooperaţie - adresa;- denumirea completă a programului pentru care se depune documentaţia;- denumirea completă a firmei solicitante;- nr. de înregistrare în registrul comerţului;- CUI / codul de înregistrare fiscală;- suma alocaţiei financiare nerambursabile solicitate;- numele şi prenumele delegatului;- adresa solicitantului, inclusiv judeţul.Modelul de cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare poate fi ridicat atât de la sediul ANIMMC, cât şi de la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, fiind disponibil şi pe pagina de internet, la adresa: www.animmc.ro, secţiunea programe 2007.Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare se completează prin tehnoredactare în limba română şi poartă ştampila solicitantului şi semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului operatorului economic.6. Procedura de înregistrare, evaluare şi selecţie a beneficiarilor6.1. Prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie se constituie Unitatea de Implementare a Programului (UIP), compusă din reprezentanţi ai ANIMMC şi condusă de către un coordonator, în scopul evaluării solicitărilor şi implementării Programului pentru anul în curs.6.2.1. Plicul sigilat conţinând cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare şi documentele justificative îndosariate va fi înregistrat electronic la sediul ANIMMC sau la sediile OTIMMC din oraşele Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, în Registrul unic electronic al Programului, menţionându-se data, ora şi numărul de înregistrare, date care vor fi transcrise inclusiv pe plicul sigilat depus de către solicitant.6.2.2. Documentele depuse la sediile OTIMMC vor fi transmise de către acestea, în plicul sigilat de solicitant, la sediul ANIMMC în termen de maximum 48 de ore de la data depunerii, în vederea evaluării de către membrii UIP.Numărul de înregistrare al documentelor din Registrul unic electronic al Programului va fi transcris în Registrul special al Programului, care va fi constituit de către UIP.Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finanţare va începe la data intrării în vigoare a ordinului preşedintelui ANIMMC de aprobare a Procedurii de implementare a Programului şi se va efectua în zilele lucrătoare după cum urmează:- pentru documentele depuse prin delegat, între orele 9,00-15,30, conform principiului primul venit - primul servit;- pentru documentele transmise prin poştă şi primite la sediul ANIMMC, între orele 15,30-16,30 în ziua corespunzătoare primirii acestora, în mod aleatoriu.OTIMMC vor acorda asistenţă gratuită solicitanţilor pentru întocmirea şi completarea documentaţiei necesare în vederea accesării Programului, în condiţiile prevăzute de prezenta procedură.6.3. Solicitările vor fi analizate conform principiului "primul venit - primul servit" în limita bugetului alocat Programului, în concordanţă cu data şi ora înregistrării documentelor prevăzute la pct. 5.2, prin verificarea cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare şi a documentelor justificative privind conformitatea acestora cu criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, activităţilor şi cheltuielilor propuse.6.4. ANIMMC va face publică epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finanţare.6.5. Data limită de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare este 1 octombrie 2007, în condiţiile neepuizării până la această dată a bugetului alocat Programului.6.6. ANIMMC va efectua procesul de evaluare a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, însoţită de toate documentele justificative, în ordinea înscrierii în Registrul unic electronic al Programului, în termen de 25 de zile lucrătoare.Pentru solicitanţii selectaţi pentru finanţare, ANIMMC va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, pentru realizarea finanţării în condiţiile precizate în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare.Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3 sau cele privind activităţile şi cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedură vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare.În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare nu este completată corect ori nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate, procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării unei noi cereri-tip de acord de principiu pentru finanţare cu completările şi corecţiile necesare.Cererile de acord de principiu pentru finanţare care au fost înregistrate în Registrul special al Programului, dar care excedează bugetul alocat nu vor mai fi evaluate.7. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile7.1. Alocaţia financiară nerambursabilă va fi eliberată solicitanţilor care au fost selectaţi, după ce aceştia au efectuat serviciul eligibil/serviciile eligibile şi plata cheltuielilor aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare.7.2. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la UIP-ANIMMC prin poştă sau curier, însoţită de următoarele documente îndosariate: a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedură, însoţit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură în original şi în copie, în ordinea serviciilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont, copiile având pe ele menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura împuternicitului sau administratorului societăţii; b) opisul tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocaţiei financiare nerambursabile (anexa nr. 10 la prezenta procedură).7.3. Beneficiarii sunt obligaţi să efectueze serviciile pentru care au solicitat finanţare şi să depună cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data emiterii notificării de acord de principiu pentru finanţare.În caz contrar, solicitantul nu va mai putea beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program multianual pe toată durata derulării acestuia.7.4. Termenul limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile completată este data de 21 noiembrie a anului bugetar în curs.7.5. Beneficiarii eligibili pot schimba o singură dată furnizorul serviciului/serviciilor şi vor înştiinţa UIP înainte de data efectuării serviciului/serviciilor prin declaraţie pe propria răspundere. În caz contrar nu se va elibera alocaţia financiară nerambursabilă pentru serviciul la care s-a schimbat furnizorul.7.6. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante, în cadrul serviciilor şi cheltuielilor eligibile.7.7. În cazul plăţilor în valută se decontează valoarea în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii de către beneficiar.7.8. În urma analizei setului de documente prevăzut la pct. 7.2, suma aprobată care constituie alocaţie financiară nerambursabilă va fi virată de către ANIMMC în contul IBAN al beneficiarului de forma 5070, deschis de beneficiar la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală. Termenul de analiză al documentelor depuse este de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile (anexa nr. 4 la prezenta procedură).Documentele originale vor fi ridicate de către beneficiari de la sediul ANIMMC după virarea efectivă a alocaţiei financiare nerambursabile.7.9. Reprezentanţii ANIMMC şi cei ai OTIMMC au dreptul să verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, serviciilor şi cheltuielilor efectuate de beneficiar în cadrul Programului.În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă sau au schimbat destinaţia acesteia, beneficiarul are obligaţia de a rambursa sumele primite.7.10. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la acest Program către Unitatea de Implementare a Programului din cadrul ANIMMC, pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă sau fax a formularului prevăzut în anexa nr. 7 la procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie din anul următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, beneficiarul nu va mai putea accesa niciunul dintre programele derulate de către ANIMMC pentru o perioadă de 5 ani.8. Anularea cererii de solicitare a alocaţiei financiare nerambursabile8.1. În cazul în care una sau mai multe din informaţiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare pentru care ANIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu se modifică, solicitanţii au obligaţia de a transmite la ANIMMC prin poştă sau curier cererea-tip de anulare totală sau parţială a finanţării pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 6 la procedură, în intervalul de timp în care solicitantul avea obligaţia să desfăşoare serviciul eligibil, serviciile şi cheltuielile rămase nemodificate beneficiind în continuare de alocaţie financiară nerambursabilă. Pentru serviciile, cheltuielile eligibile şi părţile contractante care au suferit modificări, solicitantul poate transmite o nouă cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare, concomitent sau ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totală sau parţială a finanţării.8.2. Cererea-tip de anulare totală sau parţială a finanţării pentru care există acordul de principiu se transmite semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii sau de împuternicitul acestuia, după caz. Completarea cererii-tip de anulare totală sau parţială a finanţării se face prin tehnoredactare şi în limba română.9. Prevederi referitoare la acordarea, monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis9.1. ANIMMC va informa în scris, prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, agenţii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC nr. 379/2006.9.2. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile. Dacă cumularea conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensităţii fixat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu se va acorda.9.3. ANIMMC va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a agentului economic că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv pe anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro.9.4. ANIMMC va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentului Program, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, a momentului acordării, modalităţi de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi a metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la ANIMMC timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.9.5. Agenţii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de 10 ani.9.6. Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine ANIMMC, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, a raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.9.7. La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, ANIMMC va furniza în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condiţiile impuse de legislaţia incidentă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari.10. ConfidenţialitateDocumentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul prezentului program sunt confidenţiale, membrii Unităţii de Implementare a Programului (UIP) având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane.ANIMMC este autorizată să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordate, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).11. PrecizăriDocumentele depuse de către solicitanţi pentru obţinerea aprobării de principiu a finanţării în cadrul prezentului Program şi care nu au fost supuse analizei datorită finalizării fondurilor alocate vor fi ţinute la dispoziţia agenţilor economici în vederea ridicării de către aceştia până la data de 1 decembrie 2007, urmând ca după acest termen să fie distruse.  +  Anexa 1 -------la procedura-------------SERVICIILE ŞI CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTECARE CONSTITUIE OBIECTUL FINANTARII
  Nr. crt Servicii eligibile Cheltuieli eligibile Valoarea ma- xima a fi- nantarii pe serviciu - lei - Documente justificative
  1. 2. Participarea personalului întreprinderilor mici şi mijlo- cii având functii de decizie şi/sau execuţie la cursuri de formare profesionala organizate pe tematici prioritare: manage- ment (inclusiv managementul fi- nanciar), marketing, strategie şi planificare, surse şi metode de finanţare a investitiilor şi în alte domenii prioritare pen- tru desfăşurarea activităţii intreprinderii. Contractarea de servicii de consultanţă, pentru elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, a studiilor de piaţa şi de fezabilitate, inclusiv a celor necesare pentru obtinerea de finanţări din fondurile structurale. Cheltuieli pentru instruire indivi- duala şi de grup, la solicitarea IMM cu tematica la co- manda: - taxa de partici- pare individuala, inclusiv docu- mentatia necesară instruirii - Cheltuieli pen- tru achizitia de servicii de con- sultanta*2), din care: 1. elaborare plan de afaceri 2. studiu de feza- bilitate 3. plan de marke- ting 4. studiu de piaţa 7.500 (maxim 1.500 per partici- pant/ cursant) 15.000 7.500 7.500 7.500 7.500 1. contracte de servicii cu organizatorul instruirii*1); 2. diploma/certificatul obţinut; 3. declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurarilor sociale de stat,în original, înregistrată la casa teritoriala de pensii, valabila pentru luna/lunile anterioare efectuării cursului/cursurilor de instruire; 4. declaratie pe propria raspundere, semnata şi stampilata de reprezentantul legal sau de imputernicitul agentului economic, privind evidenta nominala a salariatilor care au efectuat cursuri de instruire, respectiv functiile de decizie sau de execuţie deţinute de acestia în cadrul societatii comerciale; 5. factura fiscala/chitanta fiscala; 6. ordine de plată; 7. copie după extrasul de cont. 1. Contracte de servicii*3) 2. Factura fiscala/chitanta fiscala; 3. Ordine de plată; 4. Copie după extrasul de cont 5. Copie după materialele elaborate în cadrul contractelor incheiate cu furnizorii de servicii de consultanţă.
  --------*1) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a instruirii, tematica cursurilor, precum şi numărul persoanelor ce vor beneficia de servicii de instruire.Documentele 1, 3 şi 5-7 se vor depune în original şi în copie, acestea din urmă purtând menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal al firmei sau a persoanei împuternicite; documentul 2 se va depune în copie purtând menţiunea "conform cu originalul".*2) Alocaţia financiară nerambursabilă aferentă activităţilor realizate la pct. 2 nu va depăşi suma de 15.000 lei.*3) În contract se vor preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi tematica serviciilor de consultanţă furnizate.Toate documentele de la 1-4 se vor depune în original şi în copie, acestea din urmă purtând menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal al firmei sau a persoanei împuternicite.
   +  Anexa 2 -------la procedura------------
                                        
  Data/ora înregistrării ...... Numărul înregistrării ....... Nume reprezentant ANIMMC .... Semnatura ...................
     
    CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE (Se completează obligatoriu toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
     
    Subscrisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având calitatea de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , solicit finanţarea în condiţiile prevederilor Programului pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANIMMC nr. . . . . ./2007
  SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantului
         
    Denumire întreprindere: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod poştal . . . . . . . . .
    Telefon: . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data înregistrării societăţii/data înregistrării autorizaţiei administrative/autorizaţiei
    eliberate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale (după caz): . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerţului (după caz): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul unic de înregistrare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. cont în care se solicită transferarea alocaţiei financiare nerambursabile (LEI): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Forma juridică: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Forma de proprietate 100% privatăNU [] DA []
     
    Capitalul social:. . . . . . . . . . . . lei deţinut de
    - persoane fizice:. . . . . . . . . . . . %
    - IMM1):. . . . . . . . . . . . %
    - societăţi comerciale mari:. . . . . . . . . . . . %.
     
    Obiectul principal de activitate:
    Cod CAEN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior): . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Cifra de afaceri (în anul fiscal anterior): . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
    Valoare active totale (în anul fiscal anterior)3) . . . . . . . . . . . . . . lei
    Venitul anual (cf. Declaraţiei anuale de impunere a venitului în cazul persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lei
     
    Numele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Funcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data semnării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  --------*1) IMM sunt definite ca societăţi comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv) raportat în anul anterior, şi realizează o cifra de afaceri anuală neta de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depasesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului anterior, prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.*2) societatea mare este acea societate comerciala cu numărul mediu scriptic de personal mai mare decat 250 (inclusiv) sau o cifra de afaceri anuală neta de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care depasesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului anterior.*3) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans. Notă *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceiasi persoana autorizata sa reprezinte legal agentul economicSECŢIUNEA B Prezentarea serviciilor pentru care solicit finanţare în cadrul ProgramuluiTipul de servicii pentru care se solicita finantarea:
  [ ] Participarea personalului IMM având functii de decizie şi/sau de execuţie la cursuri de formare profesionala organizate pe tematici prioritare: management (inclusiv managementul financiar), marketing, strategie şi planificare, etc. (conform pct. 4.1 lit. a) din procedura. [ ] Contractarea de servicii de consultanţă, pentru elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, studiilor de fezabili- tate şi de piaţa.
  Denumirea serviciilor Tip de cheltuiala pentru care se solicita finanţare Valoarea cheltuielilor eligibile*1) - LEI - Valoarea finantarii solicitate*2 - LEI -
  [ ] Participarea personalului IMM având functii de decizie şi/sau de execuţie la cursuri de formare profesionala organizate pe tematici prioritare: management (inclusiv mana- gement financiar),marketing strategie şi planificare etc. (conform pct. 4.1, lit. a) din procedura. [ ] cheltuieli pentru instruire individuala şi de grup, la solicitarea IMM, cu tematica la comanda: - taxa de participare indivi- duala, inclusiv documentaţia necesară instruirii*3)
  Numar de persoane instruite
  TOTAL
  Denumirea şi tematica cursu- lui*5):
  Date privind organizatorul*6):
  Denumire: .............................................. Adresa ................................................. Telefon ................................................ Fax ....................................................
  ┌───┬───────────────────────────┬───┬───────────────────────────┬─────────────┬───────────────┐│[ ]│Contractarea de servicii │[ ]│- Cheltuieli pentru achizi-│ │ ││ │de consultanţă,pentru │ │tia de servicii de consul- │ │ ││ │elaborarea planurilor de │ │tanta:*7)*3) │ │ ││ │afaceri şi de marketing, ├───┴───────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤│ │a studiilor de piaţa şi de │Obiectul contractului de consultanţă: ..................... ││ │fezabilitate, inclusiv │ ││ │cele necesare pentru obţi- │ ││ │nerea de finanţări din ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │fondurile structurale. │Date privind prestatorul serviciului de consultanţă*8)*4): ││ │ │Denumire: .............................................. ││ │ │Adresa: .................................... ││ │ │Telefon .................................... ││ │ │Fax ........................................ │└───┴───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘---------*1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.*2) 90% din valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.*3) Suma totala a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăşi 1.500 LEI/participant (cursant), suma totala a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăşi 7.500 LEI.*5) Se completeaza pentru fiecare curs*6) Se completeaza pentru fiecare organizator.*7) Suma totala a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăşi 15.000 LEI.*8) Se completeaza pentru fiecare prestator al serviciului de consultanţăCa urmare a desfăşurării activităţilor finantate prin prezentul Program, estimam realizarea urmatorilor indicatori:- cresterea cifrei de afaceri ................- cresterea numarului de angajaţi ............- cresterea numarului de clienti .............- diversificarea activităţii intreprinderii: NU [] DA []SECŢIUNEA C Declaratie pe propria raspundere
    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , identificat(ă) cu B.I./C.I. seria . . . . . . nr. . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . ., cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . bl. . . . . ., sc. . . . . , ap. . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de reprezentant legal al agentului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete, iar societatea nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile "Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Declar pe propria răspundere că serviciile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui program de finanţare de la bugetul de stat sau orice alt tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare nerambursabilă, şi că voi îndeplini prevederile pct. 7.8 din procedură.
     
    De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs:
    [] nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis;
    [] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de minimis:
  ┌────┬──────────────┬──────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────┐│Nr. │Anul acordarii│ Forma │ Institutia │Programul prin care │ Cuantumul ││Crt.│ ajutorului │ajutorului│finantatoare│ a beneficiat de │ ajutoarelor ││ │ │ │ │ finanţare │ acordate │├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────┤├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────┤├────┼──────────────┼──────────┼────────────┼────────────────────┼─────────────┤├────┴──────────────┴──────────┴────────────┴────────────────────┴─────────────┤│ TOTAL │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 379/2006.
     
    Solicitantul nu este obligat să suporte nici o taxă din partea nici unei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii ANIMMC pot discuta cu solicitanţii, toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.
    În cadrul Programului vor fi acceptate numai Cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare care sunt completate în mod corect, orice modificare a conţinutului acesteia faţă de varianta transmisă şi publicată în Monitorul Oficial al României atrăgând după sine respingerea de la finanţare.
     
    Numele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Funcţia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*)
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data semnării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  --------- Notă *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceiasi persoana autorizata sa reprezinte legal agentul economic
   +  Anexa 3 -------la procedura------------
                                     
  Data ...................... Numărul notificarii .......
    - NOTIFICARE1) -
    Privind acordul de principiu pentru finanţare
     
    DESTINATAR:
    Denumirea agentului economic/solicitantului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data înregistrării agentului economic/data înregistrării autorizaţiei administrative eliberate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale (după caz): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului (după caz): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul unic de înregistrare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Urmare Cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . ., vă notificăm prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finanţarea următoarelor servicii şi cheltuieli aferente acestora:
  Denumirea serviciilor Tipul de cheltuiala pentru care se acordă finanţare Valoarea finantarii aprobate de principiu - lei -
  [ ] Participarea personalului IMM având functii de decizie şi/sau de execuţie la cursuri de instruire profesionala organizate pe tematici prioritare: management (managementul financiar), marketing, strategie şi planificare etc., conform pct. 4.1. lit. a) din pro- cedura [ ] Cheltuieli pentru instruire individuala şi de grup, la solicitarea IMM, cu tematica la comanda: taxa de participare, inclusiv documentaţia necesară instru- irii*2) Denumire şi tematica curs: ... Denumire furnizor curs formare profesionala: ....... Numar de persoane instruite: .......... .........
  TOTAL
  [ ] Contractarea de servicii de consultanţă pentru elaborarea planurilor de afaceri şi de marketing, studii de fezabilitate şi de piaţa. [ ] Cheltuieli pentru achizitia de servicii de consultanţă*3) Obiectul contractului de consultanţă: ................
  Denumirea prestatorului de consultanţă: ................
  Valoarea totala a finantarii aprobate de principiu .........
  --------*1) Se completeaza de către ANIMMC.*2) Suma totala a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăşi 1.500 lei/participant (cursant).*3) Suma totala a alocatiei financiare nerambursabile nu va depăşi 15.000 lei, în conformitate cu anexa nr. 1.
    Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE.
    Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro.
     
    Coordonator UIP:
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 4 -------la procedura------------
                                            
  Data/ora înregistrării ...... Numărul înregistrării ....... Nume reprezentant ANIMMC .... Semnatura ...................
  CERERE-TIP DE ELIBERARE A ALOCATIEIFINANCIARE NERAMBURSABILE(Se completeaza toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)Subscrisa ........................... având datele de identificare menţionate la pct. A, reprezentata legal prin dl/dna ...................... având calitatea de ......................................, identificat(a) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ........ eliberat de ............. la data de ............, cu domiciliul în localitatea ............. str. ................ nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........., cod postal .......... solicit eliberarea alocatiei financiare nerambursabile, conform notificarii nr. ...... din data de .........., în condiţiile prevederilor Programului pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă aprobat prin Ordinul Presedintelui ANIMMC nr. ....../2007.A. Datele de identificare a agentului economic/solicitantului:Denumirea societatii: ........................................Data înregistrării societatii/data înregistrării autorizatiei administrative/autorizatiei eliberate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale (după caz): ............................Nr. de inmatriculare la oficiul registrului comerţului (după caz): ......Codul unic de înregistrare: ......................................Adresa: ..........................................................Telefon: ......... fax: ............... e-mail: ...............Cont bancar nr. .......... 5070 ..... deschis la Trezoreria ...........Anexez la prezenta formularul de decont (conform anexei nr. 5) precum şi documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la procedura, în original şi în copie, în ordinea serviciilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont.NOTA IMPORTANŢA!Solicitantul nu este obligat sa suporte nici o taxa din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajuta în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitanţii despre toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sa completeze cererea în locul acestora.Numele: ................................Semnatura autorizata şi stampila solicitantului*) Functia------- Notă *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceiasi persoana autorizata sa reprezinte legal solicitantul.Data semnarii: .........................
   +  Anexa 5 -------la procedura-------------                            FORMULAR DE DECONT*1)    Intreprinderea: .......... Data: ...............                                                                                    - lei -┌───────────┬────────┬───────┬───────┬───────────────┬─────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Document de plată ││ │Obiectul│ Nr. │ Data │Valoare factura├────────────┬───┬────┬───────────────┤│Serviciul*2)facturii│factura│factura│ │ Felul │ │ │ Valoarea ││ │ │ │ ├──────┬────────┤documentului│Nr.│Data├──────┬────────┤│ │ │ │ │Cu TVA│Fără TVA│ │ │ │Cu TVA│Fără TVA│├───────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────────┼───┼────┼──────┼────────┤├───────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────────┼───┼────┼──────┼────────┤├───────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────────┼───┼────┼──────┼────────┤├───────────┼────────┼───────┼───────┼──────┼────────┼────────────┼───┼────┼──────┼────────┤│ Total: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────┴───────┴───────┴──────┴────────┴────────────┴───┴────┴──────┴────────┘Numele: ..............................Semnatura autorizata şi stampila solicitantului*3)-------*1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative, în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum şi documentele justificative în original şi în copie, în conformitate cu anexa nr. 1 la procedura.*2) Conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.*3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceiasi persoana autorizata sa reprezinte legal agentul economic.  +  Anexa 6 -------la procedura-------------CERERE-TIPde anulare totala sau parţială a finantariipentru care exista acord de principiu(Se completeaza în cazul modificarii uneia dintrecondiţiile în care s-a obţinut acordul deprincipiu asupra finantarii.)Subscrisa ................... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentata legal prin dl/dna .................... având calitatea de ..............., solicit anularea acordului de principiu de finanţare, obţinut prin Notificarea nr. ............ din data de ............ pe Programul pentru susţinerea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la servicii de instruire şi consultanţă, pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.SECŢIUNEA A Prezentarea solicitantuluiDenumire intreprindere .................Adresa .................................Telefon: ....... fax: .......... e-mail: .............Data înregistrării agentului economic/data înregistrării autorizatiei administrative/autorizatiei eliberate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale (după caz): ......................Nr. de inmatriculare la oficiul registrul comerţului (după caz) .....Codul unic de înregistrare (după caz) ...............................Numele: ....................................Functia ....................................Semnatura autorizata şi stampila solicitantului*1)----*1) Toate cererile incluse în dosar vor fi semnate de aceeasi persoana autorizata sa reprezinte legal agentul economic.Data semnarii: .............................NOTA IMPORTANŢA!Solicitantul nu este obligat sa suporte nicio taxa din partea niciunei persoane sau institutii care îl ajuta în completarea acestei cereri. Reprezentantii ANIMMC pot discuta cu solicitanţii despre toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis sa completeze cererea în locul acestora.SECŢIUNEA B Cheltuieli pentru care se solicita anularea finantarii┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ │ │Valoarea finantarii││ Denumirea serviciilor │ Tipul de cheltuiala │ pentru care se ││ │ │ solicita anularea ││ │ │ - LEI - │├───┬─────────────────────────────┼───┬───────────────────────────────────┼───────────────────┤│[ ]│Participarea personalului IMM│[ ]│cheltuieli pentru instruire │ ││ │având functii de decizie │ │individuala şi de grup, la solici- │ ││ │şi/sau de execuţie la cursuri│ │tarea IMM, cu tematica la comanda: │ ││ │de formare profesionala │ │ │ ││ │organizate pe tematici │ │ │ ................. ││ │prioritare: management │ │ - taxa de participare, inclusiv │ ││ │(managementul financiar), │ │documentaţia necesară instruirii │ ││ │marketing, strategie şi pla- │ │ │ ││ │nificare etc. cf. pct. 4.1 │ │ │ ││ │lit. a) din procedura. │ │ │ ││ │ ├───┴───────────────────────────────────┴───────────────────┤│ │ │Denumirea şi tematica cursului*2): ││ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │Date privind organizatorul*3): ││ │ │Denumire ............................................. ││ │ │Adresa ............................................... ││ │ │Telefon .............................................. ││ │ │Fax .................................................. │├───┼─────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────┬───────────────────┤│[ ]│Contractarea de servicii de │[ ]│Cheltuieli pentru achizitia de │ ................. ││ │consultanţă pentru elaborarea│ │servicii de consultanţă │ ││ │planurilor de afaceri şi de ├───┴───────────────────────────────────┼───────────────────┤│ │marketing, studii de fezabi- │Obiectul contractului de consultanţă │ ................. ││ │litate şi de piaţa. │Date privind prestatorul serviciului │ ................. ││ │ │de consultanţă*4): │ ││ │ ├───┬───────────────────────────────────┴───────────────────┤│ │ │ │Denumire: ............................................ ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Adresa ............................................... ││ │ │ │...................................................... ││ │ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │Telefon .............................................. ││ │ │ │Fax .................................................. │└───┴─────────────────────────────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────┘--------*2) se completeaza pentru fiecare curs*3) se completeaza pentru fiecare organizator*4) se completeaza pentru fiecare prestator al serviciului de consultanţă.SECŢIUNEA C Declaratie pe propria raspundere
    Subsemnatul/subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , identificat/identificată cu actul de identitate/paşaportul seria . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , ap. . . . . , sectorul/judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în calitate de reprezentant legal al agentului economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , declar pe propria răspundere că solicit anularea totală sau parţială a finanţării pentru care am primit acordul de principiu al ANIMMC, obţinut prin Notificarea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Semnătura autorizată şi ştampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 7 -------la procedura------------FORMULAR DE RAPORTARE TEHNICA*)pentru Programul pentru susţinerea accesuluiîntreprinderilor mici şi mijlociila servicii de instruire şi consultanţă(Se completeaza toate rubricileîn limba română, prin tehnoredactare.)Perioada pentru raportare: anul .............Datele de identificare a societatii:Denumirea societatii comerciale ....................Adresa ...........................................Telefon: ......... fax: .......... e-mail ...........Data înregistrării societatii comerciale ..................Numărul de inmatriculare în Registrul comerţului (după caz) ........Codul unic de înregistrare (după caz) ..............................Am obţinut Notificarea de acord de principiu pentru finanţare numărul ............/zz.ll.aa., iar eliberarea alocatiei financiare s-a efectuat pe baza Cererii-tip de eliberare a AFN numărul ........ din data de ............Date de raportare tehnica:- Cifra de afaceri: ................................... lei;- Profitul brut: ...................................... lei;- Valoarea absoluta a exportului realizat: ............ lei;- Ponderea valorii exportului în total cifra de afaceri: ........%;- Numărul mediu scriptic anual de personal: ......................;- Cheltuielile realizate pentru dezvoltarea activităţii (studii de piaţa, planuri de marketing, studii de fezabilitate etc.):Total ......... lei, din care din ajutoare publice .......... lei;- În perioada considerata ati exportat pe noi piete?NU [ ]DA [ ], în urmatoarele tari: ..............................Subsemnatul/Subsemnata ...................., identificat/identificata cu actul de identitate seria ....., nr. ........., eliberat de .......... la data de .................., cu domiciliul în localitatea ............., str. ............ nr. ..... bl. ....., sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul .................., în calitate de reprezentant legal al societatii ................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.Semnatura autorizata şi stampila solicitantului*1) Functia: .............Data semnarii: .................--------- Notă *) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocatii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordarii alocatiei financiare de către ANIMMC.*1) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeasi persoana autorizata sa reprezinte legal societatea.  +  Anexa 8 ───────la procedura────────────Formularul ADECLARATIEprivind incadrarea intreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresa sediului social
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Cod unic de înregistrare
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numele şi funcţia
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
     
    II. Tipul întreprinderii
    Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [] Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără formularul B.
    [] Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [] Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
     
    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)
  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Exercitiul financiar de referinţa*2) │├──────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────┤│Numărul mediu anual de│Cifra de afaceri anuală neta│ Active totale ││ salariati │ (mii lei/mii Euro) │ (mii lei/mii Euro) │├──────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤├──────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤├──────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤├──────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────┤└──────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────┘
    Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul[]Nu
    financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).[]Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)
     
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
     
    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
     
    Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ---------*1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa nr. 27/2006.*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală neta şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală neta şi activele totale se determina şi se declara pe propria raspundere.Formularul BCALCULULpentru intreprinderile partenere sau legateSecţiunile care trebuie incluse, după caz:- secţiunea A, dacă intreprinderea solicitanta are cel puţin o intreprindere partenera (precum şi orice fise aditionale);- secţiunea B dacă intreprinderea solicitanta este legata cu cel puţin o intreprindere (precum şi orice fise aditionale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referinţa
  Numărul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii Euro) Total active (mii lei/mii Euro)
  1. Datele*1) intreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B*2)
  2. Datele cumulate*1) în mod proportional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secţiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă exista) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)
  TOTAL
  Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii" din formularul A. ----------*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală neta şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală neta şi activele totale se determina şi se declara pe propria raspundere.*2) Datele intreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor intreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale intreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care intreprinderea este inclusa.  +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare intreprindere pentru care a fost completata "fisa de parteneriat" [cate o fisa pentru fiecare intreprindere partenera a intreprinderii solicitante şi pentru orice intreprindere partenera a oricarei întreprinderi legate, ale carei date nu au fost inca incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din aceasta fisa de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare şi date financiare preliminareTabelul A.1
  Intreprinderea partenera - Date de identificare
  Numele sau denumirea intreprinde- rii Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numele şi prenumele presedintelui consiliului de administratie, director general sau echivalent Numărul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/ mii Euro
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Total
  NOTĂ:Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza "fisei de parteneriat", pentru fiecare intreprindere cu care intreprinderea solicitanta este direct sau indirect partenera.Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la intreprinderile partenere).Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale intreprinderii partenere, dacă exista, la care se adauga în proportie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu aceasta intreprindere partenera, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale intreprinderii partenere. Dacă este necesar, adaugati "fise privind legătură dintre întreprinderi" pentru intreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.FISA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresa sediului social
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Codul unic de înregistrare
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numele, prenumele şi funcţia
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent
     
    2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referinţa
  Numărul mediu anual de salariati*3) Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  -----------*3) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.
    NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
     
    2. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
     
  ---------*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulata proportia deţinută de fiecare intreprindere legata în aceeasi intreprindere parteneraTabelul de parteneriat - A.2
  Procent Numărul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii Euro) Active totale*5) (mii lei/mii Euro)
  Valoare rezultata în urma aplicarii celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
     Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
  ---------*5) Active totale reprezinta active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
   +  Secţiunea B INTREPRINDERI LEGATE1. Determinarea situaţiei aplicabile intreprinderii care solicită incadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:[ ] Cazul 1: Intreprinderea solicitanta tine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusa în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).[ ] Cazul 2: Intreprinderea solicitanta sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/intocmesc ori nu este/nu sunt inclusa/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta deriva din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adauga în mod proportional datele oricarei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situata imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusa prin consolidare*6).-----------*6) Definitia intreprinderii legate din prezenta lege2. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezinta baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B.1
  Numărul mediu anual de salariati*7) Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  ----------*7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate. Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Intreprinderea legata (denumire/date de identificare) Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numele şi prenumele presedintelui consiliului de administratie, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ:Intreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost inca incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale intreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fisa de parteneriat" trebuie adaugate la secţiunea A.Cazul 2: Pentru fiecare intreprindere legata (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fisa privind legătură dintre întreprinderi" şi se vor adauga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.Tabelul B.2
  Intreprinderea numărul: Numărul mediu anual de salariati Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro)
  1.*)
  2.*)
  3.*)
  4.*)
  5.*)
  Total
  -------- Notă *) Atasati cate o "fisa privind legătură dintre întreprinderi" pentru fiecare intreprindere.NOTADatele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind intreprinderile legate)FISAprivind legătură dintre întreprinderi nr. ....... din tabelul B2, secţiunea B (numai pentru intreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)     1. Date de identificare a intreprinderii    Denumirea intreprinderii    ___________________________________________________________________    Adresa sediului social    ___________________________________________________________________    Codul unic de înregistrare    ___________________________________________________________________    Numele, prenumele şi functia    ___________________________________________________________________                            (presedintelui consiliului de administratie,                                  director general sau echivalent)3. Date referitoare la intreprindere
  Perioada de referinţa
  Numărul mediu anual de salariati*8) Cifra de afaceri anuală neta (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro)
  Total
  Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.----------*8) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu exista date privind numărul mediu anual de salariati, calculul se face prin cumularea datelor de la intreprinderile legate.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu intreprinderea solicitanta sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adauga în mod proportional datele oricarei eventuale întreprinderi partenere ale intreprinderii legate, situata imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu intreprinderea solicitanta. Datele aferente acestora şi "fisa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.
   +  Anexa 9 ───────la procedura────────────OPIS*)--------- Notă *) Se va nota cu X în dreptul fiecarui document numai dacă acesta este depus în dosar. ANIMMC nu îşi asuma raspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost marcate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia
    1.Certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal din raza teritorială unde îşi are sediul întreprinderea, care va cuprinde:  
      - datele de identificare ale întreprinderii  
      - codul unic de înregistrare  
      - acţionarii/asociaţii  
      - reprezentanţii legali ai întreprinderii  
      - domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare  
      - punctele de lucru sau alte sedii secundare ale întreprinderii  
    2.Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberate de către direcţia generală teritorială a finanţelor publice din raza/razele teritoriale unde întreprinderea îşi desfăşoară activitatea (inclusiv punctele de lucru)  
    3.Certificate fiscale privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, eliberate de către direcţia de impozite şi taxe locale din cadrul primăriei din raza/razele teritoriale unde întreprinderea îşi  
      desfăşoară activitatea (inclusiv punctele de lucru)  
    4.Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM pentru anul fiscal 2006, cuprinzând cifra de afaceri anuală netă, valoarea activelor totale şi numărul mediu anual de salariaţi (anexa nr. 8 la procedură)  
    5.Copia buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei autorizate să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare  
    6.Împuternicirea reprezentantului întreprinderii solicitante, care semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, dacă este cazul  
    7.Codul unic de înregistrare al societăţii furnizoare de servicii de instruire şi consultanţă  
       
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura şi ştampila .............................
   +  Anexa 10 ────────la procedură────────────OPIS*) DECONTARE-------- Notă *) Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este depus în dosar. ANIMMC nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost marcate ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
    1.Contracte de servicii de instruire/consultanţă:  
      - Original  
      - Copie conform cu originalul  
    2.Factură fiscală/chitanţă fiscală:  
      - Original  
      - Copie conform cu originalul  
    3.Ordine de plată/Copie după extrasul de cont:  
      - Originale  
      - Copii conform cu originalul  
    4.Diploma/certificatul obţinut - copii conform cu originalul  
    5.Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în original, înregistrată la casa teritorială de pensii, valabilă pentru luna/lunile anterioare efectuării cursului/cursurilor de instruire  
    6.Declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal sau de împuternicitul agentului economic, privind evidenţa nominală a salariaţilor care au efectuat cursuri de instruire, respectiv funcţiile de decizie sau de execuţie deţinute de aceştia, în cadrul societăţii comerciale  
    7.Copie după materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii de consultanţă.  
       
    Numele şi prenumele .............................
    Semnătura şi ştampila ...........................
   +  Anexa 11 ────────la procedură────────────LISTAoficiilor teritoriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii şi cooperaţie
  Nr. crt. OTIMMC ADRESA TELEFON
  1. BRAŞOV Str. Prahova nr. 2 Braşov, C.P. 500209 0368-434154
  2. CLUJ Str. Horea nr. 13 Cluj-Napoca, C.P. 400174 0264-487.224 0264-487.244
  3. CONSTANŢA Bd. Tomis 79-81, et. 1, cod 900669, Constanţa, C.P. 900669 0241-661253 0241-661254
  4. CRAIOVA Str. Sfinţii Apostoli nr. 72 Craiova, C.P. 200501 0251-510785
  5. GALAŢI Str. Prelungirea Traian nr. 1, bl. Pescăruş, tronson C, parter, Galaţi, C.P. 800037 0236-416610
  6. IAŞI Str. Doamna Elena nr. 61A, et. 2, Iaşi, C.P. 700398 0232-261101 0332-805078 0332-805079
  7. TÂRGU MUREŞ Piaţa Victoriei nr. 5, et. 2 Târgu Mureş, C.P. 540029 0265-311660
  8. TIMIŞOARA Bd. Revoluţiei nr. 8 Timişoara, C.P.300024 0256-292739
  -------