PROCEDURA DE IMPLEMENTARE din 21 martie 2007a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERAŢIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2007  1. Obiectivul ProgramuluiObiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, denumit în continuare Program, îl constituie creşterea competitivităţii şi capitalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii, realizându-se astfel o mai bună consolidare a capitalului şi a competiţiei la care sunt supuse aceste societăţi pe piaţa unică.Prin acest Program, se alocă fonduri în valoare de până la 100 mii lei/beneficiar, în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit.Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE.2. Bugetul ProgramuluiBugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2007 este de 9.600 mii lei, din care:- 9.580 mii lei pentru alocaţii financiare;- 20 mii lei la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, pentru decontarea cheltuielilor privind implementarea, administrarea, monitorizarea şi evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale şi servicii).Pentru anul 2007 prin implementarea Programului se estimează acordarea de ajutor de minimis pentru 400 agenţi economici.3. Beneficiari eligibili (1) Pot beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului agenţii economici care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate :- sunt persoane juridice (societăţi comerciale/societăţi cooperative) aşa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; au numărul mediu scriptic anual de personal de până la 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate, respectiv 31 decembrie 2006. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;- nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;- au capital social integral privat, sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;- au cel puţin 1 an de la înfiinţare la data depunerii cererii-tip pentru alocarea de fonduri;- şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor către bugetul general consolidat;- şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor către bugetele locale;- au încheiat anul fiscal anterior anului în curs cu bilanţ pozitiv şi au reinvestit în tot sau în parte profitul;- nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru activele pentru care solicită fonduri în cadrul acestui Program;- nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004. (2) Agentul economic este obligat să menţină investiţia pentru care va beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul acestui Program pentru o perioadă de minimum 3 ani. (3) Nu se acordă alocaţii financiare în cadrul Programului pentru: a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 ; activităţi legate de producţia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană; b) activităţi de procesare şi marketing al produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, în următoarele cazuri:- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de agenţii economici respectivi;- când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri); c) activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; d) ajutoarele destinate utilizării produselor naţionale în detrimentul celor importate; e) sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 ; f) sectorul transporturilor rutiere, dacă ajutorul este destinat achiziţionării de mijloace de transport rutiere.4. Cheltuieli eligibileSumele cheltuite în anul 2006, din profit, pentru investiţii în: a) active corporale:- echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) - grupa 2 subgrupa 2.1 - conform Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004;- computere şi echipamentele periferice ale acestora; b) active necorporale:- brevete, drepturi de autor, licenţe, mărci de comerţ sau de fabrică şi alte valori similare, precum şi achiziţionarea ori producerea programelor informatice.5. Tipurile de ajutor financiar (1) Prin Program se alocă 16% din sumele cheltuite în anul 2006, din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei, pentru achiziţionarea de active corporale şi necorporale, prevăzute la pct. 4, facturate, achitate integral şi puse în funcţiune în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2006.Ex. de calcul:- în anul 2006 agentul economic a achiziţionat din profit un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei; prin program se alocă 100 mii lei x 16% = 16 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie să depăşească impozitul pe profit datorat şi plătit, aferent anului 2006;- în anul 2006 un agent economic a achiziţionat un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei - 60 mii lei din credit şi 40 mii lei din profit; prin program se alocă 40 mii lei x 16% = 6,4 mii lei; sumele astfel calculate nu trebuie să depăşească impozitul pe profit datorat şi plătit, aferent anului 2006. (2) Alocaţiile financiare vor fi acordate numai dacă activele achiziţionate sunt noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi pentru care nu s-a aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003. (3) Nu se acordă alocaţii financiare pentru activele corporale şi necorporale achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele corporale second hand. (4) Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante.6. Modalitatea de derulare a Programului6.1 (1) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură, va fi însoţită de următoarele documente justificative:- certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărei rază teritorială îşi are sediul agentul economic, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal, sediu principal, sedii secundare, puncte de lucru, structura acţionariatului, situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii), emis cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii;- copie certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul agentul economic, a anexelor la Certificatul de înregistrare sau/şi a Certificatului constatator eliberat conform prevederilor art. 17.1 din Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;- dovada cifrei de afaceri anuale nete, a activelor totale şi a numărului mediu anual de salariaţi (anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 la procedură);- certificate fiscale, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru cu personalitate juridică;- certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;- copie certificată a situaţiilor financiare pe anul 2006 (bilanţ, contul de profit şi pierdere, situaţia activelor, situaţia repartizării profitului) şi a Declaraţiei 101, depuse şi înregistrate la Administraţia Financiară;- documente în copie certificată care atestă achiziţionarea şi achitarea investiţiei (facturi şi/sau declaraţii vamale, extrase de cont, ordine de plată, chitanţe fiscale, contracte);- documente în copie certificată care atestă achitarea impozitului pe profit, aferent exerciţiului financiar al anului 2006 (ordine de plată, extrase de cont, foi de vărsământ ş.a);- declaraţie pe propria răspundere că activul (activele) achiziţionate este (sunt) nou (noi), că nu aplică, pentru acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi că acestea au fost puse în funcţiune până la 31 decembrie 2006;- copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat cu codul de clasificare al acestuia, conform HG nr. 2.139/2004;- declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte pentru ce activităţi solicită alocaţia, pentru operatorii economici care au declarate şi autorizate activităţi prevăzute la pct. 3 alin. (3) din procedură;- declaraţie pe propria răspundere privind valoarea investiţiilor efectuate din profit, pentru care se solicită alocaţie financiară în situaţia în care investiţia a fost efectuată parţial din profit. (2) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri şi celelalte documente, copii certificate, declaraţii pe propria răspundere poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează la cerere o împuternicire în original, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al solicitantului; se anexează, de asemenea, copia buletinului/cărţii de identitate al/a persoanei autorizate/împuternicite. Cererile şi celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit). (3) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri pentru finanţare se completează în limba română, prin tehnoredactare sau prin scriere cu majuscule. (4) Prin copii certificate, în cadrul acestui Program se înţelege fotocopii cu ştampila agentului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului şi menţiunea "conform cu originalul". (5) Prin copie legalizată se înţelege fotocopie autentificată conform legii de Notarul Public sau alt organism autorizat. (6) Formularul cererii-tip şi modelul declaraţiilor sunt disponibile pe pagina web a ANIMMC la adresa www.animmc.ro, la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie sau în Monitorul Oficial al României, Partea I.6.2. Evaluarea cererilor-tip pentru alocarea de fonduri în condiţiile prevăzute de Program va fi efectuată de către Unitatea de Implementare a Programului.6.3. Acordarea fondurilor se face pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar.7. Procedura de înregistrare, evaluare şi selecţie a beneficiarilor7.1.(1) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri şi documentele justificative îndosariate, prevăzute la pct. 6.1.(1), vor fi transmise prin delegat, în plic sigilat, la sediul ANIMMC din strada Poteraşi nr. 11, cod poştal 040263, sector 4, Bucureşti, sau la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie (OTIMMC anexa nr. 5 la procedură) şi vor fi înregistrate în Registrul unic electronic al Programului, menţionându-se data, ora şi numărul de înregistrare. Pe plicul sigilat se vor menţiona : denumirea completă a programului pentru care se depune documentaţia, denumirea completă a solicitantului, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul unic de înregistrare (CUI) şi codul de înregistrare fiscală, judeţul, suma alocaţiei financiare nerambursabile solicitate, numele şi prenumele delegatului care depune dosarul; documentele înregistrate electronic la sediile OTIMMC vor fi expediate la ANIMMC în termen de maxim 48 de ore de la data înregistrării. (2) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri şi documentele justificative îndosariate, în plic sigilat, pot fi transmise şi prin poştă, numai la sediul ANIMMC unde vor fi de asemenea înregistrate în Registrul unic electronic al Programului, menţionându-se data, ora şi numărul de înregistrare; (3) Pe plicul sigilat de către solicitant se vor menţiona următoarele: a) la rubrica "destinatar":- Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie - adresa;- denumirea completă a programului pentru care se depune documentaţia;- suma alocaţiei financiare nerambursabile solicitate; b) la rubrica "expeditor":- denumirea completă a solicitantului;- numărul de înregistrare în registrul comerţului;- codul unic de înregistrare (CUI) şi codul de înregistrare fiscală;- judeţul. (4) Înregistrarea se va efectua în zilele de lucru, după cum urmează:- pentru documentele depuse prin delegat, între orele 9,00 şi 15,30;- pentru documentele transmise prin poştă la sediul ANIMMC, între orele 15,30 şi 16,30, în ziua corespunzătoare primirii acestora, în mod aleatoriu; (5) Datele din Registrul unic electronic al Programului vor fi listate, semnate şi ştampilate zilnic;7.2. UIP va efectua evaluarea conform principiului "primul venit - primul servit", în limita bugetului alocat Programului, în concordanţă cu data şi ora înregistrării documentelor prevăzute la pct. 6.1 (1), în baza verificării cererilor-tip pentru alocarea de fonduri pentru finanţare şi a documentelor justificative privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, activităţilor şi cheltuielilor efectuate.7.3.(1) În cazurile în care nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor, activităţilor şi cheltuielilor efectuate, solicitanţii vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii cererii-tip pentru alocarea de fonduri pentru finanţare ; (2) În cazurile în care cererea-tip pentru alocarea de fonduri nu este completată corect sau nu este însoţită de toată documentaţia necesară ori există neconcordanţe în informaţiile furnizate, solicitarea de alocare de fonduri în cadrul programului va fi respinsă şi procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării unei noi cereri-tip pentru alocarea de fonduri pentru finanţare, cu completările şi corecţiile necesare.7.4. UIP va transmite solicitanţilor o notificare cu privire la alocarea fondurilor, iar alocarea fondurilor se va realiza în termen de 25 de zile lucrătoare de la data transmiterii notificării.7.5. Termenul maxim până la care se primesc cereri în cadrul acestui program este 05 decembrie 2007, în condiţiile în care bugetul alocat Programului nu se epuizează înainte de această dată.8. ConfidenţialitateDocumentele justificative depuse de solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţiile menţionate în acestea către terţe persoane.9. Prevederi referitoare la acordarea, monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis9.1. ANIMMC va informa în scris, prin intermediul Notificării pentru finanţare, agenţii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind aplicare art. 87 şi 88 ale Tratatului CVE, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene OJL 379/2006.9.2. Ajutorul de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile. Dacă cumularea conduce la o intensitate a ajutorului care depăşeşte nivelul intensităţii fixat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană, ajutorul de minimis nu se va acorda.9.3. ANIMMC va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a agentului economic că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro.9.4 Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului fiscal în curs în cererea prevăzută la anexa nr. 1 la procedură.9.5. ANIMMC va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentului Program, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul a ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la ANIMMC timp de zece ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.9.6. Agenţii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de zece ani.9.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor revine ANIMMC, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în România şi a registrului ajutoarelor de minimis.9.8. La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, ANIMMC va furniza în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în solicitare toate datele pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru a aprecia dacă au fost respectate condiţiile impuse de legislaţia incidentă, în special suma totală a ajutorului de minimis primit de beneficiari.10. Prevederi finale10.1. ANIMMC, prin membrii UIP, are dreptul să verifice respectarea de către beneficiari a condiţiilor impuse de prezentul ordin.10.2. În vederea asigurării monitorizării, beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UIP din cadrul ANIMMC, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea prin poştă, fax sau e-mail a formularului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă.10.3. ANIMMC este autorizată să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul AFN acordată, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).  +  Anexa 1 la procedură
                                    CERERE - TIP
              pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului pentru
             sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
       prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
       (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
      Subscrisa :
      Denumirea societăţii comerciale ...........................................
      Adresa ....................................................................
      Telefon ..............., fax ............., e-mail ........................
      Data înregistrării societăţii comerciale ..................................
      Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ..........................
      Codul fiscal ..............................................................
      Codul unic de înregistrare ................................................
      Cont (5070) nr. ................. deschis la Trezoreria ..................,
    solicit alocarea sumei de ............................. lei, reprezentând 16%
    din sumele cheltuite din profit în anul 2006, dar nu mai mult de 100 mii lei
    şi de valoarea impozitului pe profit datorat şi achitat pe anul 2006, pentru
    investiţii în active corporale/necorporale prevăzute la pct. 4 din Program.
      * Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali,
    inclusiv anul în curs:
     _
    │_│ nu am beneficiat de ajutor de stat şi ajutoare de minimis;
     _
    │_│ am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi ajutoare de minimis:
   
  Nr. crt. Anul acordării ajutorului Forma ajutorului Instituţia finanţatoare Programul prin care a beneficiat de finanţare Cuantumul ajutorului acordat
      în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1998/2006 privind
    aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al
    Comisiei Europene OJL 379/2006.
      * Declar pe propria răspundere că societatea nu se află în dificultate, în
    conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind ajutorul de stat pentru
    salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicate în Jurnalul
    Oficial al Comisiei Europene OJC 244/2004.
    Anexez la prezenta următoarele documente prevăzute la pct. 6.1(1) din
    Procedura de implementare a Programului:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Certificatul constatator, în original, emis de oficiul registrului comer-
      ţului de pe lângă tribunalul din raza teritorială a sediului întreprinde-
      rii, care cuprinde:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      datele de identificare ale societăţii;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      codul unic de înregistrare;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      acţionarii/asociaţii
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      reprezentanţii legali ai societăţii;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      punctele de lucru şi alte sedii secundare ale societăţii;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      fond de comerţ;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      situaţia societăţii (dacă este în stare de funcţionare, dizolvare, reorga-
      nizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară
      a activităţii);
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Copie certificată a certificatului de înregistrare emis de oficiul regis-
      trului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi
      are sediul agentul economic,
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Copie certificată a anexelor la certificatul de înregistrare sau/şi a cer-
      tificatului de înscriere menţiuni conform prevederilor art. 17.1 la Legea
      nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4. Dovada numărului mediu anual de salariaţi, a cifrei de afaceri anuală netă
      şi activelor totale, anexa nr. 2 şi anexa nr. 3 la Procedură
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5. Certificatul fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul
      general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat de direc-
      ţiile generale teritoriale ale finanţelor publice, atât pentru sediul
      social cât şi pentru toate punctele de lucru cu personalitate juridică;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. Certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată
      către bugetele locale, în original sau în copie legalizată, eliberat de
      către direcţiile de impozite şi taxe locale din cadrul primăriilor din
      raza/razele teritoriale unde societatea îşi desfăşoară activitatea atât
      pentru sediul social cât şi pentru toate punctele de lucru
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   7. Copie certificată a situaţiilor financiare depuse şi înregistrate la admi-
      nistraţia financiară pe anul 2006 :
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - contul de profit şi pierdere
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - declaraţia 101
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - situaţia activelor
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - repartizarea profitului (proces-verbal al adunării generale a
        acţionarilor/asociaţilor)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   8. x) Documente în copie certificată care atestă achitarea impozitului pe
      profit, aferent exerciţiului financiar al anului 2006:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - ordin de plată;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - extras de cont;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - foi de vărsământ;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   9. xx) Documente în copie certificată care atestă achiziţionarea şi achitarea
      integrală a investiţiei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - facturi şi/sau declaraţii vamale;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - ordine de plată;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - extrase de cont;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - chitanţe fiscale;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   10. xxx) Copie certificată de pe fişa de amortizare a activului achiziţionat
      cu codul de clasificare al acestuia;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   11. Declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte pentru ce activităţi
       solicită alocaţia, pentru operatorii economici care au declarate şi
       autorizate activităţi prevăzute la pct. 3, alin (3)
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   12. Declaraţie pe propria răspundere privind valoarea investiţiilor efectuate
       din profit, pentru care se solicită alocaţie financiară în cadrul
       Programului, în situaţia în care investiţia a fost efectuată parţial din
       profit;
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   13. Copia buletinului de identitate/cărţii de identitate a reprezentantului
       legal
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   14. Împuternicirea reprezentantului societăţii solicitante, care semnează
       documentele din cadrul programului
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   15. Copia buletinului de identitate/cărţii de identitate a împuternicitului.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Reprezentantul legal/împuternicitul agentului economic
      Numele .................................... Ştampila
      Semnătura .................................
      Funcţia: ..................................
      Data semnării: ............................
      NOTĂ:
    x) Fiecare ordin de plată va fi însoţit de extras de cont.
   xx) Fiecare factură/declaraţie vamală va fi însoţită de documente de plată
       (chitanţe, ordine de plată şi extrase de cont pe care se va marca suma
       corespunzătoare achitată).
  xxx) Fişa de amortizare se ataşează la factura/declaraţia vamală
       corespunzătoare.
       Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este
       cuprins în dosar.
       Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei
       persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri.
       Reprezentanţii ANIMMC pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte
       din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea
       în locul acestora.
       Agenţia nu îşi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul
       dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în
       cuprinsul acestuia.
   +  Anexa 2 la procedură
                                     DECLARAŢIE
       privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici
                                     şi mijlocii
      I. Date de identificare a întreprinderii
      Denumirea întreprinderii
    .............................................................................
      Adresa sediului social
    .............................................................................
      Codul unic de înregistrare
    .............................................................................
      Numele, prenumele şi funcţia
    .............................................................................
     (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
      II. Tipul întreprinderii
      Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    _
   │_│ Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt
    preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante.
    Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 3 la procedură.
    _
   │_│ Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultă-
    telor calculelor efectuate conform anexei nr. 3 la procedură, precum şi a
    fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    _
   │_│Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
    calculelor efectuate conform anexei nr. 3 la procedură, precum şi a fişelor
    adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
      III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1)
   
  Exerciţiul financiar de referinţă*2)
  Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
      Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele
    financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii
    într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică,
    mijlocie sau mare).
    _
   │_│ Nu
    _
   │_│ Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la
       exerciţiul financiar anterior)
      Semnătura .................................................................
          (numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)
      Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe
    sunt conforme cu realitatea.
    Data întocmirii ..................... Ştampila
    Semnătura ...........................
  __________
   *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006.
   *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri
   anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
   financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari
   sau asociaţi.
   +  Anexa 3 la procedurăCALCULULpentru întreprinderile partenere sau legateSecţiunile care trebuie incluse, după caz:- secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);- secţiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).
      Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
      Perioada de referinţă
   
  Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/miieuro) Total active (mii lei/mii euro)
  1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situa- ţiile financiare anuale con- solidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B2)
  2. Datele cumulate*1) în mod proporţional ale tuturor în- treprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor în- troduce datele din secţiunea A)
  3. Datele cumulate ale tutu- ror întreprinderilor legate *1)(dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel(se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B)
  TOTAL:
      Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul
    "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr.
    2 la procedură
  __________
      *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri
    anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu
    financiar, raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari
    sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la
    numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele
    totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
      *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt
    determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii
    sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consoli-
    date ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în
    care întreprinderea este inclusă.
   +  Secţiunea A Întreprinderi partenerePentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.       Tabelul A.1 - Date de identificare şi date financiare preliminare 
  Întreprinderea parteneră- Date de identificare Numărul Cifra de Active
  mediu afaceri totale
  Numele Adresa Cod unic Numele şi prenu-anual de anuală (mii lei/
  sau denu-sediului de înre- mele preşedinte-salariaţi netă mii euro)
  mirea în-social gistrare lui consiliului (mii lei/
  treprin- de administraţie mii euro)
  derii director general
  sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  TOTAL:
      NOTĂ:    Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza  "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea  solicitantă este direct sau indirect parteneră.    Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din  tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate"  (referitor la întreprinderile partenere).    Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din  alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în  proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această  întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în  situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere.    Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi"  pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare  anuale consolidate.                              FIŞA DE PARTENERIAT    1. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea întreprinderii  .............................................................................    Adresa sediului social  .............................................................................    Codul unic de înregistrare  .............................................................................    Numele, prenumele şi funcţia  ............................................................................. (preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)    2. Date referitoare la întreprinderea legată 
  Perioada de referinţă
  Numărul mediu anual de salariaţi*1) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
  TOTAL:
      NOTĂ:    Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii  partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de  100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere  parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate  au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere.  Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru între-  prinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.    3. Calculul proporţional    a) Indicaţi exact proporţia deţinută2) de întreprinderea solicitantă (sau  de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de  parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:  .............................................................................  .............................................................................    Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la  care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solici-  tante (sau în întreprinderea legată)  .............................................................................  .............................................................................    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional  obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face refe-  rire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct.1.                          Tabelul de parteneriat - A.2 
  Procent Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale*3) (mii lei/miieuro)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare pro- cent la datele în- troduse în tabelul de la pct. 1.
  Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.___________*1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.*2) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră.*3) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.
   +  Secţiunea B Întreprinderi legate1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:  _ │_│ Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B.1).  _ │_│ Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B.2).NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*1).2. Metode de calcul pentru fiecare caz  Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul.  Se va completa tabelul B.1 de mai jos.                                                                   Tabelul B.1 
  Numărul mediu anual de salariaţi *2) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
  TOTAL:
    *1) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006.  *2) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există  date privind numărul de personal, calculul se face prin cumulareadatelor de la întreprinderile legate.    Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor  introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi  partenere sau legate". 
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare) Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numele şi prenu- mele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
      NOTĂ:    Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost  încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate  partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi  o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.    Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul  altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre  întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale  tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B.2 de mai jos.                                                                  Tabelul B.2 
  Întreprinderea numărul: Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
  1.*)
  2.*)
  3.*)
  4.*)
  5.*)
  TOTAL:
      NOTĂ:    Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor  introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi  partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)___________  *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare  întreprindere.                                      FIŞA     privind legătura dintre întreprinderi nr. ........ din tabelul B.2,                                   secţiunea B               (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt              incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)    1. Date de identificare a întreprinderii    Denumirea întreprinderii  .............................................................................    Adresa sediului social  .............................................................................    Codul unic de înregistrare  .............................................................................    Numele, prenumele şi funcţia  ............................................................................. (preşedintele consiliului de administraţie, directorul general sau echivalent)    2. Date referitoare la întreprindere 
  Perioada de referinţă
  Numărul mediu anual de salariaţi*1) Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)
  TOTAL:
      Datele trebuie introduse în tabelul B.2 din secţiunea B.    NOTĂ:    Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase  din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora,  consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional  datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate,  situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja  incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.    Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprin-  deri direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora  şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.__________    *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există  date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin  cumularea datelor de la întreprinderile legate.
   +  Anexa 4 la procedurăFORMULAR DE RAPORTARE TEHNICĂ*)pentru Programul pentru sprijinirea dezvoltăriiîntreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limitasumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)  Perioada pentru raportare: anul .....................  Datele de identificare a societăţii:  Denumirea societăţii comerciale .............................................  Adresa ......................................................................  Telefon .............., fax ............., e-mail ...........................  Data înregistrării societăţii comerciale ....................................  Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ............................  Codul unic de înregistrare ..................................................  Am obţinut Notificarea de alocare a sumei de ......... nr. ......../zz.ll.aa.  Date de raportare tehnică:  - Cifra de afaceri .................................... lei;  - Profitul brut ....................................... lei;  - Ponderea valorii investiţiei finanţate din profit în totalul cifrei de    afaceri .............................%;  - Numărul mediu scriptic anual de personal ................................ .    Subsemnatul/Subsemnata ......................., identificat/identificată cu  actul de identitate seria ...... nr. .........., eliberat de ............. la  data de ..........., cu domiciliul în localitatea ..........................,  str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ...., sectorul/judeţul  ............., în calitate de reprezentant legal al societăţii .............,  declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în  prezentul formular sunt corecte şi complete.    Reprezentantul legal/împuternicitul agentului economic    Numele ....................... Ştampila    Semnătura ....................    Funcţia ......................    Data semnării ................____________  *) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de  alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadă  de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare de către  ANIMMC.  +  Anexa 5 la procedură
                                 OFICII TERITORIALE
   
  Nr. crt. OTIMMC Adresa Telefon
  1. Braşov Str. Prahova nr. 2, Braşov, C.P. 500209 0368-434154
  2. Cluj Str. Horea nr. 13, Cluj-Napoca, C.P. 400174 0264-487.224 0264-487.244
  3. Constanţa Bd. Tomis nr. 79-81, et.1, cod cod 900669, Constanţa, C.P.900669 0241-661253 0241-661254
  4. Craiova Str. Sfinţii Apostoli nr. 72, Craiova, C.P.200501 0251-510785
  5. Galaţi Str. Prelungirea Traian nr. 1, bl. Pescăruş, tronson C, parter, Galaţi, C.P. 800037 0236-416610
  6. Iaşi Str. Doamna Elena nr. 61A, et. 2, Iaşi, C.P.700398 0232-261101 0232-805078 0232-805079
  7. Târgu Mureş Piaţa Victoriei nr. 5, et. 2, Târgu Mureş, C.P.540029 0265-311660
  8. Timişoara Bd. Revoluţiei nr. 8, Timişoara, C.P.300024 0256-292739
  ----