HOTĂRÂRE nr. 284 din 21 martie 2007privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValoarea de inventar a imobilului - clădire sediu, aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F. 40.244 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 284.  +  Anexa
  1. Ordonator principal de credite 42211876 Ministerul Agriculturii, Pădurilor Şi dezvoltării Rurale
  2. Ordonator secundar de credite 4777043 Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare- dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌──────┬───────┬───────┬───────────────────────────────────────────┬────┬──────┐│ │ │ │ Date de identificare │Anul│Valoa-││ │ │ ├────────────────┬───────────┬──────────────┤do- │rea de││Nr. │Cod de │Denu- │ Descriere │Vecinătăţi │ Adresa │ban-│inven-││M.F. │clasi- │mire │ tehnica │(după caz, │ │di- │tar ││ │ficare │ │(pe scurt) │pe scurt │ │rii/│(în ││ │ │ │ │ │ │dari│lei) ││ │ │ │ │ │ │în │ ││ │ │ │ │ │ │folo│ ││ │ │ │ │ │ │sin-│ ││ │ │ │ │ │ │ta │ │├──────┼───────┼───────┼────────────────┼───────────┼──────────────┼────┼──────┤│40.244│8.29.06│Clădire│Suprafaţa │SCPCB Mureş│România, │1980│54.531││ │ │sediu │construită=330mp│Blocuri de │judeţul Mureş,│ │ ││ │ │ │P + 1 │locuit │Comuna │ │ ││ │ │ │Suprafaţa │DM nr. 15 │Sângeorgiu │ │ ││ │ │ │desfăşurată │ │de Mureş │ │ ││ │ │ │= 660 mp │ │nr. 1.225 │ │ ││ │ │ │Cărămidă şi │ │ │ │ ││ │ │ │prefabricate │ │ │ │ │└──────┴───────┴───────┴────────────────┴───────────┴──────────────┴────┴──────┘__________