HOTĂRÂRE nr. 283 din 21 martie 2007privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi includerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 27 martie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDatele de identificare ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului la poziţiile "Nr. MF. 147.738" şi "Nr. MF. 147.739" din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă includerea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a imobilului situat în comuna Nufărul, judeţul Tulcea, aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 283.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului la poziţiile "Nr. MF. 147.738" şi "Nr. MF. 147.739"
  *Font 9*
  Nr c r t . Denumirea Adresa Persoana juridică ce administrează bunul Descrierea tehnică Numărul MF Codul de clasificare
  0 1 2 3 4 5
  1. Teren şi construcţii Comuna Nufărul, judeţul Tulcea Ministerul Culturii şi Cultelor Suprafaţa totală = 671 mp, din care 258 mp teren arabil şi 402 mp curţi construcţii, sola 308/1, din care: Suprafaţa construită = 90,70 mp casă de locuit, 24 mp magazie şi 8 mp grajd Nr. cadastral 129 Număr MF 147.738 Cod de clasificare 8.27._.
  2. Teren şi construcţii Comuna Nufărul, judeţul Tulcea Ministerul Culturii şi Cultelor Suprafaţa totală = 1.520,63 mp, din care: Suprafaţa construita = 112,89 mp Nr. cadastral 491/1 sola 13, parcelele 285, 286, 287 Număr MF 147.739 Cod de clasificare 8.27._.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, care se include în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 9*
  ┌──────────┬──────────────────────────────┬─────┬───────┬────────────────────┬──────┬──────┐│Denumirea │ Datele de identificare │Anul │Valoa- │Situaţia juridica │Situ- │ ││ ├─────────┬────────────┬───────┤doban│rea de ├───────────┬────────┤atia │ ││ │Descrie- │Vecinatatile│Adresa │dirii│inven- │ Baza │ În │juri- │ ││ │rea │(după caz, │ │/ │tar │ legala │adminis-│dica │ ││ │tehnica │pe scurt) │ │darii│- lei │ │trare/ ├──────┼──────┤│ │(pe │ │ │în │ │ │concesi-│Conce-│ ││ │scurt) │ │ │folo-│ │ │une │siune/│ Tipul││ │ │ │ │sinta│ │ │ │inchi-│bunu- ││ │ │ │ │ │ │ │ │riat/ │lui ││ │ │ │ │ │ │ │ │dat cu│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │titlu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │gratu-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │it │ │├──────────┼─────────┼────────────┼───────┼─────┼───────┼───────────┼────────┼──────┼──────┤│Teren şi │Suprafaţa│Nord şi Est-│Comuna │2005 │110.000│Contract │Admini- │ - │Imobil││cons- │totală = │drum; │Nufărul│ │ │de vânzare-│strare │ │ ││trucţii │2.532,37 │Sud - Cămin │judeţul│ │ │cumpărare │ │ │ ││ │mp din │Cultural │Tulcea │ │ │autenti- │ │ │ ││ │care: │Nufărul; │ │ │ │ficat │ │ │ ││ │Suprafaţa│Vest - │ │ │ │sub nr. │ │ │ ││ │constru- │Hristu │ │ │ │3.030 din │ │ │ ││ │ită │Nichita │ │ │ │29.11. │ │ │ ││ │= 96 mp │ │ │ │ │2005 │ │ │ ││ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadas- │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tral │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │131 │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴─────────┴────────────┴───────┴─────┴───────┴───────────┴────────┴──────┴──────┘__________