LEGE nr. 48 din 13 martie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 998 din 29 octombrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) al articolului 43 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Medicii de medicină a muncii din secţiile, clinicile, compartimentele de medicină a muncii/boli profesionale şi cabinetele de medicină a muncii din ambulatoriul de specialitate aflate în subordinea spitalelor desfăşoară activităţi profilactice, diagnostice, curative şi de reabilitare medicală în caz de boli profesionale, boli legate de profesie şi boli asociate pe perioada internării şi după, precum şi alte activităţi de reabilitare medicală şi dispensarizare şi prescriu recomandări care includ tratamente medicale."2. La articolul 46, alineatul (1) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 martie 2007.Nr. 48._________