HOTĂRÂRE nr. 236 din 7 martie 2007privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 16 martie 2007    În scopul asigurării în România a prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare,în temeiul art. 108, al art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se desemnează Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor ca autoritate competentă pentru acordarea etichetei ecologice.  +  Articolul 2 (1) Pe lângă Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este înfiinţată şi funcţionează Comisia Naţionala pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în evaluarea dosarului necesar pentru acordarea etichetei ecologice. Pe baza acestei evaluări, Comisia Naţionala pentru Acordarea Etichetei Ecologice propune modificările corespunzătoare cu privire la informaţiile care urmează să fie incluse pentru obţinerea etichetei ecologice. (2) Comisia Naţionala pentru Acordarea Etichetei Ecologice este formată din 3 reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, un reprezentant al Ministerului Economiei şi Comerţului, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 4 reprezentanţi ai patronatelor din domeniile supuse etichetarii, 4 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului şi protecţiei consumatorilor, desemnaţi de către acestea, numiţi prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza nominalizarilor primite de la ministerele, instituţiile, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale implicate. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale pentru Acordarea Etichetei Ecologice se elaborează de către membrii acesteia şi se aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Participarea în cadrul şedinţelor reprezintă sarcina de serviciu pentru reprezentanţii instituţiilor publice prevăzute la alin. (2) şi nu este remunerată.  +  Articolul 3Solicitarile pentru acordarea etichetei ecologice pentru produsele introduse pe piaţa se înaintează autorităţii competente de către operatorii economici - producători, importatori, prestatori de servicii sau comercianţi.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea competenţa trebuie informată în cazul modificării caracteristicilor produsului, chiar dacă aceste modificări nu afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologica. (2) În cazul în care aceste modificări afectează respectarea criteriilor pe baza cărora s-a acordat eticheta ecologica, este necesară o noua solicitare pentru acordarea etichetei ecologice.  +  Articolul 5 (1) După acordarea dreptului de utilizare a etichetei ecologice, autoritatea competentă încheie cu solicitantul un contract privind condiţiile de utilizare a etichetei ecologice. (2) Contractul-cadru privind condiţiile de utilizare a etichetei ecologice este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6 (1) Fiecare solicitare pentru acordarea etichetei ecologice unui produs/serviciu este supusă plăţii unei sume ce reprezintă tariful pentru procesarea cererii respective. (2) Regimul tarifelor pentru solicitarea acordării etichetei ecologice şi a tarifelor anuale este prevăzut în anexa nr. 1. (3) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor încasează sume provenite din tarife. Acestea constituie un fond de stimulare a personalului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin utilizarea unui procent de 25%, iar diferenţa de 75% se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 7 (1) Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte: a) introducerea pe piaţa a produselor care poarta eticheta ecologica fără sa fi fost acordat dreptul de a purta aceasta eticheta; b) refuzul operatorului economic de a prezenta contractul referitor la condiţiile de utilizare a etichetei ecologice la cererea organului de control; c) publicitatea falsa sau inselatoare ori utilizarea oricărei etichete care poate fi confundata cu eticheta ecologica; d) prezentarea de către operatorul economic de date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performantelor produsului; e) introducerea pe eticheta ecologica a altor menţiuni decât a celor prevăzute în Regulament. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, pentru prevederile alin. (1) lit. a) şi e) sau de Garda Naţionala de Mediu, pentru prevederile alin. (1) lit. b), c) şi d).  +  Articolul 8Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 7 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 8 martie 2002.*Prezenta hotărâre creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 237/2000.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele AutorităţiiNaţionale pentru ProtecţiaConsumatorilor,Marian ZloteaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 7 martie 2007.Nr. 236.  +  Anexa 1 TARIFEpentru cererile de acordare a etichetei ecologice şi tarife anuale  +  Articolul 1 (1) Orice cerere de acordare a etichetei ecologice este supusă plăţii unui tarif, în funcţie de costurile de procesare a acesteia. (2) Tariful minim se fixează ca fiind echivalentul în lei a 300 de euro, iar tariful maxim se fixează ca fiind echivalentul în lei a 1.300 de euro. (3) Cuantumul tarifelor pentru cererea de acordare a etichetei ecologice se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (4) Tariful pentru depunerea cererii se reduce cu 25% atât pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cat şi pentru producătorii şi prestatorii de servicii din ţările în curs de dezvoltare.  +  Articolul 2 (1) Orice operator economic care a obţinut eticheta ecologica plăteşte autorităţii competente un tarif anual pentru utilizarea acesteia. (2) Tariful anual se plăteşte începând cu ziua în care a fost acordată eticheta ecologica operatorului economic. (3) Cifrele care indica volumul anual al vânzărilor se bazează pe preţul de fabrica, dacă produsul pentru care s-a acordat statutul ecologic este un bun. Acestea se bazează pe preţul de livrare, dacă este vorba despre servicii. (4) Tariful anual este egal cu 0,15% din volumul anual al vânzărilor produsului care a obţinut eticheta ecologica în cadrul Comunităţii Europene. (5) Tariful minim anual se fixează ca fiind echivalentul în lei a 500 de euro pe grupa de produse şi pe operator economic, iar tariful maxim se fixează ca fiind echivalentul în lei a 25.000 de euro. (6) Tariful anual se reduce cu 25% atât pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cat şi pentru producătorii şi prestatorii de servicii din ţările în curs de dezvoltare. (7) Tariful anual se reduce cu 15% pentru operatorii economici înregistraţi conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările ulterioare, sau ale standardului român SR EN ISO 14001:2005. Aceasta reducere se supune condiţiei ca operatorul economic să se angajeze explicit prin politica sa de mediu să asigure întreaga conformitate a produselor sale etichetate ecologic cu criteriile etichetarii ecologice pe întreaga durata a valabilităţii contractului şi ca acest angajament să fie de comun acord înscris în obiectivele ecologice detaliate. Operatorii economici certificati conform normei SR EN ISO 14001:2005 au obligaţia sa demonstreze în fiecare an respectarea acestui angajament. Operatorii economici recunoscuţi în cadrul sistemului comunitar de audit şi management ecologic - EMAS au obligaţia sa furnizeze în fiecare an o copie a declaraţiei ecologice anuale verificate. (8) Autoritatea competenţa poate acorda reduceri maxime de 25% primilor 3 operatori economici din fiecare stat membru care obţin eticheta ecologica pentru o grupa data de produse sau servicii. (9) Autoritatea competenţa poate acorda o reducere de până la 30%, în cazul în care produsului respectiv i s-a acordat, de asemenea, o alta eticheta ecologica în conformitate cu cerinţele generale ale standardului SR EN ISO 14024. (10) Toate reducerile menţionate anterior sunt cumulative şi se aplică tarifului anual, fără a depăşi în total 50%. (11) Produsele rezultând din transformarea sau încorporarea semiproduselor care au făcut deja obiectul plăţii unui tarif anual sunt supuse plăţii unui tarif corespunzător vânzărilor anuale ale produsului după ce s-au dedus costurile totale actualizate ale acestor semiproduse.  +  Articolul 3Tariful pentru depunerea cererilor şi tarifele anuale nu includ costurile încercărilor şi verificărilor necesare pentru produsele care fac obiectul cererilor. Costurile acestor încercări şi verificări se suporta de către operatorii economici.  +  Articolul 4Adoptarea sau reexaminarea, la nivelul Comunităţii Europene, a grupelor de produse care pot beneficia de eticheta ecologica a Uniunii Europene conform procedurii prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE pot determina modificări în modul de aplicare a tarifelor pentru o grupa de produse. Aceste modificări trebuie să fie prevăzute explicit în hotărârile Guvernului privind stabilirea criteriilor ecologice pentru acea grupa de produse.  +  Anexa 2 CONTRACT-CADRUreferitor la condiţiile de utilizare a etichetei ecologiceÎntre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, cod fiscal ..........., cont nr. ......., deschis la Trezoreria (lei) ......................., deschis la DTCPMB, reprezentat de .../(numele complet al ministrului mediului şi gospodăririi apelor)..........., în calitate de autoritate competentă,şi..../(numele complet al beneficiarului).........., având adresa/sediul .............., cod fiscal ..........., cont nr. .........., deschis la ..................., sediul social, denumit în continuare beneficiarul, reprezentat de către ..../(numele complet al reprezentantului)............., în calitate de .../ (producător/importator, prestator de servicii, comerciant) ......,a intervenit prezentul contract-cadru:  +  Articolul 1Drepturi şi obligaţii1.1. Autoritatea competenţa acorda beneficiarului dreptul de a utiliza eticheta ecologica pentru produsele sale care corespund descrierii ce figurează în specificaţiile produselor, anexate, şi care sunt conforme criteriilor privind categoriile de produse corespunzătoare aplicabile pentru perioada ......., adoptate de Comisia Europeană la ..../(data)....., publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene din ...../(se completează toate informaţiile)................., anexate prezentului contract-cadru.1.2. Eticheta ecologica trebuie să fie utilizata numai în forma şi în culoarea prevăzute în specificaţiile privind eticheta ecologica puse la dispoziţie de autoritatea competentă şi anexate prezentului contract-cadru şi trebuie să fie vizibila. Dreptul de utilizare a etichetei ecologice nu se poate extinde şi asupra utilizării etichetei ecologice în calitate de componenta a marcii înregistrate a produsului.1.3. Beneficiarul trebuie să se asigure ca produsul care urmează să fie etichetat se conformează, pe toată durata prezentului contract-cadru, tuturor condiţiilor de utilizare şi prevederilor prezentului contract-cadru, precum şi criteriilor aferente categoriei de produse şi specificatiilor privind eticheta ecologica, prevăzute în anexa la prezentul contract-cadru în vigoare pe perioada avută în vedere. Nu este necesară o noua solicitare pentru modificarea caracteristicilor produselor care nu afectează conformarea cu criteriile. Beneficiarul are obligaţia sa informeze autoritatea competentă asupra acestor modificări prin scrisoare recomandată. Autoritatea competenţa poate efectua verificările considerate oportune.1.4. Contractul-cadru poate fi extins la o gama mai larga de produse decât cea prevăzută iniţial, cu acordul autorităţii competente, cu condiţia ca produsele adăugate sa apartina aceleiaşi categorii de produse şi ca acestea sa corespundă criteriilor aplicabile acestei categorii. Autoritatea competenţa poate verifica dacă aceste condiţii sunt îndeplinite. În aceasta situaţie, anexa care conţine specificaţiile va fi modificată în consecinţa.1.5. Participarea la sistemul etichetarii ecologice se realizează fără a se aduce atingere cerinţelor de mediu sau reglementărilor impuse de dreptul comunitar ori intern care se aplică diferitelor stadii de utilizare a unui bun şi, după caz, a unui serviciu.  +  Articolul 2Publicitatea2.1. Beneficiarul se angajează sa folosească eticheta ecologica numai în ceea ce priveşte produsul menţionat la art. 1 şi în anexa la prezentul contract-cadru.2.2. Beneficiarul trebuie să evite orice publicitate eronată sau inselatoare, orice invocare ori utilizare a oricărei etichete sau mărci aplicate care poate crea confuzii cu eticheta ecologica ori poate dăuna integrităţii sale.2.3. Beneficiarul este responsabil, conform prevederilor prezentului contract-cadru, faţă de modul de utilizare a etichetei ecologice, în raport cu produsul sau, în special în contextul publicităţii.  +  Articolul 3Controlul conformitatii3.1. Autoritatea competenţa, inclusiv reprezentanţii abilitaţi în acest scop de către aceasta, pot proceda la orice verificări necesare pentru a controla dacă beneficiarul respecta criteriile aferente categoriei de produse şi condiţiile de utilizare, precum şi dispoziţiile prezentului contract-cadru. În acest scop, autoritatea competentă poate solicita orice document relevant care să demonstreze conformarea, iar beneficiarul este obligat sa îl furnizeze.3.2. În plus, autoritatea competentă, inclusiv reprezentanţii împuterniciţi în acest scop de aceasta, pot în orice moment şi fără preaviz să solicite accesul în sediul beneficiarului sau în orice locatie prevăzută în anexa, conform prevederilor pct. 3.1, iar beneficiarul este obligat să asigure accesul.3.3. Beneficiarul va suporta cheltuielile pentru controlul conformitatii, efectuate de autoritatea competentă conform dispoziţiilor prezentului articol.  +  Articolul 4Confidenţialitatea4.1. Autoritatea competenţa şi reprezentanţii împuterniciţi de aceasta au obligaţia de a nu divulga sau utiliza în alte scopuri decât cele referitoare la prezentul contract-cadru informaţiile la care au avut acces în cursul evaluării unui produs în vederea acordării etichetei ecologice ori în cursul controlului de conformitate efectuat conform dispoziţiilor art. 3.4.2. Autoritatea competenţa are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a proteja documentele care îi sunt încredinţate împotriva falsificării şi a dispariţiei.4.3. Autoritatea competenţa are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru protecţia documentelor care îi sunt încredinţate împotriva distrugerii pe o perioadă de cel puţin 3 ani socotiţi de la data încetării prezentului contract-cadru. La sfârşitul acestei perioade, autoritatea competentă poate distruge documentele.  +  Articolul 5Suspendarea şi retragerea5.1. În cazul în care beneficiarul nu poate îndeplini condiţiile de utilizare sau prevederile art. 1-3, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru autorităţii competente şi de a nu utiliza eticheta ecologica până când condiţiile de utilizare sau dispoziţiile prevăzute la art. 1-3 nu sunt îndeplinite şi autoritatea competentă a fost informată în acest sens.5.2. Dacă autoritatea competentă considera ca beneficiarul a încălcat vreuna dintre condiţiile de utilizare sau vreo prevedere a prezentului contract-cadru, autoritatea competentă are dreptul sa suspende sau sa retragă autorizaţia de utilizare a etichetei ecologice eliberata beneficiarului şi sa ia toate măsurile necesare pentru prevenirea folosirii în continuare de către beneficiar a acesteia, inclusiv măsurile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 6Limitele responsabilităţii şi despăgubirea6.1. Beneficiarul nu poate include eticheta ecologica în nicio garanţie de calitate sau conformitate a produsului menţionat la pct. 1.1.6.2. Autoritatea competenţa, inclusiv reprezentanţii împuterniciţi, nu pot fi făcuţi responsabili de eventualele pierderi sau daune suferite de către beneficiar din cauza acordării ori utilizării etichetei ecologice.6.3. Autoritatea competenţa, inclusiv reprezentanţii împuterniciţi, nu pot fi făcuţi responsabili de eventualele pierderi sau daune suferite de către un terţ din cauza acordării ori utilizării etichetei ecologice, inclusiv în publicitate.6.4. Beneficiarul va despăgubi autoritatea competentă/reprezentanţii împuterniciţi pentru oricare daune sau raspunderi pe care aceştia le suporta ca rezultat al încălcării prezentului contract-cadru de către beneficiar ori ca rezultat al utilizării de către autoritatea competentă a informaţiilor sau documentelor furnizate de beneficiar, inclusiv pentru pretenţiile formulate de o terta parte.  +  Articolul 7Tarifele7.1. Beneficiarul se angajează sa plătească autorităţii competente unul sau mai multe tarife pentru utilizarea etichetei ecologice pe produsul vizat la pct 1.1 pentru perioada de utilizare fixată în prezentul contract-cadru, conform regulilor referitoare la tarife, în vigoare la data încheierii prezentului contract-cadru, furnizate de autoritatea competentă la ... (data şi referinţele complete) şi anexate prezentului contract-cadru. În cazul în care contractul-cadru este suspendat sau încetează înainte de termen, atât din iniţiativa autorităţii competente, cat şi din iniţiativa beneficiarului, beneficiarul nu are dreptul la restituirea tarifelor, în tot sau în parte.7.2. Utilizarea etichetei ecologice este condiţionată de plată la termen a tarifelor corespunzătoare.  +  Articolul 8Reclamaţiile8.1. Autoritatea competenţa poate informa beneficiarul despre toate reclamaţiile formulate împotriva produsului căruia îi este acordată eticheta ecologica şi are dreptul de a solicita beneficiarului să le răspundă. Autoritatea competenţa poate să nu dezvaluie beneficiarului identitatea reclamantului.8.2. Orice răspuns oferit de către beneficiar la o cerere intemeiata pe prevederile pct. 8.1 nu trebuie să aducă atingere drepturilor sau obligaţiilor autorităţii competente, prevăzute la art. 3 şi 5.  +  Articolul 9Durata contractului şi legile aplicabile9.1. Cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 9.2, 9.3 şi 9.4, prezentul contract-cadru intră în vigoare de la data semnării până la data expirării criteriilor pentru categoria de produse.9.2. În cazul nerespectării de către beneficiar a uneia dintre condiţiile de utilizare a etichetei ecologice sau a uneia dintre dispoziţiile prezentului contract-cadru, în sensul pct. 5.2, autoritatea competentă poate considera aceasta ca dându-i dreptul, în plus faţă de dispoziţiile pct. 5.2, de a rezilia contractul-cadru, prin scrisoare recomandată adresată beneficiarului, la o dată anterioară datei stabilite la pct. 9.1, înăuntrul unui termen stabilit de autoritatea competentă.9.3. Beneficiarul poate denunta unilateral contractul-cadru, cu o notificare adresată autorităţii competente cu cel puţin 3 luni înaintea datei la care doreşte încetarea contractului-cadru, prin scrisoare recomandată.9.4. În cazul în care perioada de valabilitate a criteriilor privind categoria de produse menţionate la pct. 1.1 este prelungită fără modificări pentru o perioadă data şi dacă autoritatea competentă nu a notificat beneficiarul cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea valabilităţii criteriilor referitoare la categoria de produse sau a prezentului contract-cadru, autoritatea competentă va informa beneficiarul, cu cel puţin 3 luni înainte de data stabilită pentru încetarea contractului-cadru, durata acestuia prelungindu-se pentru o perioadă egala cu perioada de valabilitate a criteriilor referitoare la categoria de produse.9.5. După expirarea prezentului contract-cadru, beneficiarul nu are dreptul de a utiliza eticheta ecologica pentru produsul indicat la pct. 1.1 şi în anexa pentru etichetare şi nici în scopuri publicitare. Cu toate acestea, eticheta ecologica poate fi afişată, pe o perioadă de până la 6 luni după expirarea contractului-cadru, pe stocurile fabricate înainte de data expirării, care sunt deţinute de către beneficiar sau de către alţi agenţi. Aceasta ultima dispoziţie nu se aplică în cazul în care contractul-cadru a fost reziliat din motivele prevăzute la pct. 9.2.9.6. Orice disputa (neînţelegere) între autoritatea competentă şi beneficiar şi orice plângere a uneia dintre părţi împotriva celeilalte, care nu au putut fi soluţionate pe cale amiabila, se supun legislaţiei româneşti. Litigiile se soluţionează de instanţele judecătoreşti româneşti.Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul contract-cadru:- un exemplar al Regulamentului nr. 1980/2000/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind elaborarea unui sistem comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice;- specificaţiile produsului, cuprinzând cel puţin menţiunea detaliată a numelor şi/sau a numerelor de referinţa interne ale fabricantului, locurile de fabricare şi/sau numerele de înregistrare ale licenţei etichetei ecologice;- un exemplar al Hotărârii Guvernului nr. ........ (privind criteriile referitoare la categoria de produse);- specificaţiile etichetei ecologice, indicând în mod expres ca eticheta trebuie să fie imprimata în doua culori (verde pantone 347 şi albastru pantone 279), cu negru pe fond alb sau cu alb pe fond negru.      Redactat în ........... Redactat în .............      la data de ............ la data de ..............      Autoritatea competenţa, Beneficiar,         ................. .......................          Reprezentant, Reprezentant,      .................... .....................           Semnatura Semnatura      .................... .........................  Ştampila autorităţii competente Ştampila beneficiarului------