PROCEDURĂ din 15 octombrie 2004privind avizarea agrementelor tehnice în constructii - P.A.T. 3-2004*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.167 bis din 9 decembrie 2004    ___________ Notă *) Aprobata de Ordinul nr. 1889 din 15 octombrie 2004 publicat în Monitorul Oficial nr. 1167 din 9 decembrie 2004, Partea I.  +  Articolul 1 (1) Agrementele tehnice în constructii se elaboreaza numai de către organismele abilitate pentru elaborarea de agremente tehnice, sub coordonarea Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit în continuare CTPC. (2) Proiectele de agremente tehnice sunt supuse avizarii CTPC în conformitate cu "Procedura de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii" - P.A.T. 1-2004.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu art. 28 din P.A.T. 1-2004, după finalizarea agrementului tehnic, acesta este inaintat de către organismul elaborator Secretariatului CTPC în vederea verificării conformitatii cu prevederile procedurii. (2) Agrementele tehnice care indeplinesc prevederile P.A.T. 1-2004 sunt inaintate de către Secretariatul CTPC, conform art. 29 din P.A.T. 1-2004, printr-un referat, comisiei tehnice de specialitate din cadrul CTPC. (3) Agrementele tehnice care nu indeplinesc prevederile P.A.T. 1-2004 sunt respinse şi returnate elaboratorilor de către Secretariatul CTPC.  +  Articolul 3Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 29 şi 30 din P.A.T. 1-2004. Din comisiile tehnice de specialitate, a caror componenta este stabilita de CTPC, fac parte specialisti cu înaltă calificare profesionala în domeniile pentru care se elibereaza agremente tehnice. Numărul mare de membri din componenta comisiilor tehnice de specialitate, se datorează necesităţii acoperirii tuturor domeniilor la care se referă agrementele tehnice avizate de fiecare comisie.  +  Articolul 4Sedintele de avizare se desfăşoară cel puţin o dată pe luna (functie de numărul agrementelor tehnice supuse avizarii) la sediul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii. La fiecare sedinta participa minimum 5 membri, specialisti în domeniul aferent agrementelor tehnice avizate, numiti de către preşedintele comisiei tehnice de specialitate.  +  Articolul 5Agrementele tehnice supuse avizarii sunt prezentate membrilor comisiei cu cel puţin 7 zile lucratoare inaintea sedintei de avizare.  +  Articolul 6Comisia tehnica de specialitate este convocata de către Secretariatul CTPC cu cel puţin 7 zile în prealabil. Lista agrementelor tehnice supuse avizarii se publică pe site-ul CTPC cu 7 zile inaintea avizarii acestora.  +  Articolul 7 (1) În conformitate cu art. 30 din P.A.T. 1-2004, comisia tehnica de specialitate analizeaza de fond agrementele tehnice supuse spre avizare şi anume: a) Necesitatea şi oportunitatea emiterii agrementului tehnic în conformitate cu prevederile Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii cuprins în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2002; b) Domeniile de utilizare în constructii preconizate; c) Perioada de valabilitate a agrementului tehnic; d) Rezultatele incercarilor/evaluarilor efectuate în vederea justificarii concluziei grupei specializate. (2) Comisia tehnica de specialitate poate stabili şi alte criterii privind condiţionarile de fond pentru conţinutul agrementului tehnic.  +  Articolul 8 (1) Analiza agrementului tehnic se face în plenul comisiei, preşedintele comisiei conduce sedinta şi după consultarea membrilor acesteia stabileste concluziile care se menţionează în procesul verbal de avizare. (2) Concluziile comisiei tehnice de specialitate pot fi: a) Avizare favorabila fără condiţii; în acest caz comisia propune CTPC eliberarea Avizului Tehnic. b) Avizare favorabila cu completari de forma; în acest caz comisia propune CTPC eliberarea Avizului Tehnic după efectuarea completarilor de către elaboratorul de agrement tehnic şi confirmarea scrisa a efectuării acestora de către preşedintele grupei specializate care a elaborat agrementul tehnic sau, la solicitarea membrilor comisiei tehnice de specialitate, de către reprezentantul comisiei tehnice de specialitate care a solicitat completarea. c) Respingerea agrementului tehnic, în cazul în care comisia tehnica de specialitate solicita completari de fond. În acest caz agrementul tehnic respins este inapoiat elaboratorului de agrement tehnic pentru refacere şi reluarea procedurii. (3) În baza procesului verbal de avizare, Secretariatul CTPC începe procedura de eliberare a Avizului Tehnic sau de respingere a agrementului tehnic, după caz.----