PROCEDURĂ din 15 octombrie 2004de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în constructii P.A.T. 2-2004*) Emitent : MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIPublicată în : MONITORUL OFICIAL nr. 1.167 bis din 9 decembrie 2004___________ Notă *) Aprobata de Ordinul nr. 1889 din 15 octombrie 2004 publicat în Monitorul Oficial nr. 1167 din 9 decembrie 2004, Partea I.1. Prevederi generale1.1. Prezenta procedura stabileste cadrul instituţional, condiţiile de abilitare, criteriile de evaluare şi metodologia de evaluare şi abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în constructii, denumite în continuare organisme elaboratoare de AT, în aplicarea prevederilor Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii cuprins în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2002.1.2. Prevederile prezentei proceduri nu se aplică pentru evaluarea şi abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice europene, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru constructii.2. Cadrul instituţional şi condiţiile de abilitare2.1. Autoritatea competenţa în domeniu este Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit în continuare CTPC, care, conform prevederilor art. 3 alin. (2) al HG nr. 622/2004, inlocuieste Comisia Naţionala de Agrement Tehnic în Constructii şi preia atribuţiile şi responsabilitatile acesteia, prevăzute de HG nr. 766/1997 cu modificările ulterioare.2.2. Organismele elaboratoare de AT sunt organisme specializate, cu sediul în România, abilitate în acest scop de autoritatea competentă.2.3. Abilitarea organismelor elaboratoare de AT are ca scop recunoasterea, în urma unei evaluari bazate pe criterii specificate, a competentei acestor organisme de a efectua activităţi aferente elaborarii AT în anumite domenii de specialitate, identificate prin grupele specializate de AT.2.4. Abilitarea se acordă unui organism, la solicitarea acestuia, pentru una sau mai multe grupe specializate de AT, dacă în urma evaluării se constată că sunt indeplinite criteriile specificate cu referire la domeniile de specialitate respective.2.5. Abilitarea se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. Numărul de prelungiri este nelimitat.2.6. Pe perioada abilitarii, organismele trebuie să-şi menţină gradul de indeplinire a criteriilor specificate la nivelul admisibil pentru evaluarea initiala şi trebuie să respecte cerinţele de functionare prevăzute prin Procedura de agrement tehnic în constructii - P.A.T. 1-2004. Pentru verificarea acestor cerinţe organismele abilitate sunt supuse monitorizarii permanente exercitata de CTPC.2.7. Orice modificare ce poate afecta în mod semnificativ indeplinirea criteriilor specificate trebuie adusa la cunoştinţa CTPC în termen de maximum 5 zile de la producerea acesteia.2.8. O abilitare acordată poate fi suspendata, anulata, restransa sau extinsa, la cererea organismului abilitat sau la propunerea comisiei de evaluare a CTPC, în functie de gradul de indeplinire a criteriilor specificate pentru evaluarea initiala şi/sau a cerințelor de functionare.2.9. Costurile aferente abilitarii se suporta de organismul solicitant pe baza unui contract de abilitare, incheiat între acesta şi CDCAS - Departamentul "Secretariatul CTPC". Secretariatul CTPC poate subcontracta activităţi de audit cu persoane fizice sau juridice care au competenţa profesionala corespunzătoare.2.10. Secretariatul CTPC asigura evidenta la zi a situaţiei organismelor elaboratoare de AT, precum şi elaborarea periodica a listei cuprinzand denumirile, adresele şi domeniile de specialitate ale organismelor abilitate pentru elaborarea de AT. Lista aprobata prin decizie CTPC se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.3. Criterii de evaluare a organismelor elaboratoare de AT în vederea abilitarii3.1. Clasificarea criteriilor3.1.1. Criteriile utilizate în vederea abilitarii organismelor elaboratoare de AT se clasifica în două categorii principale: a) criterii eliminatorii; b) criterii de evaluare propriu-zise.3.1.2. Criteriile eliminatorii sunt acele criterii a caror indeplinire este o condiţie obligatorie - sine qua non - pentru a fi admise, în continuare, în actiunea de evaluare pentru abilitare.3.1.3. Criteriile de evaluare propriu-zise sunt acele criterii a caror apreciere (punctare) intră în calculul punctajului de evaluare luat în considerare în vederea abilitarii organismelor elaboratoare de AT.3.2. Criterii eliminatorii3.2.1. Criteriile eliminatorii se referă la urmatoarele elemente: a) statutul juridic; b) obiectul de activitate; c) organizarea; d) capabilitatea tehnica; e) bonitatea financiară; f) sistemul de management al calităţii (SMC); g) grupele specializate de AT.Criteriile de la lit. d), f) şi g) includ şi aspecte care fac obiectul unor criterii de evaluare.3.2.2. Statutul juridic. Organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea trebuie să fie persoane juridice române sau asociaţii de persoane juridice române.Demonstrarea statutului juridic al organismelor respective se face prin prezentarea urmatoarelor documente, în copie: a) actul constitutiv (hotărâre a Guvernului, statutul societatii sau contractul de asociere, după caz); b) Certificatul Unic de Înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.3.2.3. Obiectul de activitate al organismelor elaboratoare de AT solicitante trebuie să cuprindă servicii tehnice în domeniile corespunzătoare profilului grupelor specializate de AT pentru care solicită abilitarea.Demonstrarea obiectului de activitate trebuie să rezulte din actul constitutiv şi din Certificatul Unic de înregistrare.3.2.4. Organizarea. Organismele elaboratoare de AT care solicită abilitarea trebuie să dispună de o organizare administrativa şi functionala care să confere independenta de decizie, în afara oricăror interese, şi imparţialitate în judecarea şi instrumentarea solicitarilor de AT. În cazul în care un organism elaborator de AT solicita abilitarea pentru mai multe grupe specializate de AT, în structura sa organizatorica trebuie să existe un compartiment sau un responsabil de AT pentru a asigura coordonarea procedurala, precum şi lucrarile de secretariat şi evidenta aferente intregii activităţi.Indeplinirea cerințelor privind organizarea se demonstreaza prin documentele care stabilesc functiile şi compartimentele implicate în activitatea de AT, atribuţiile şi responsabilitatile aferente, precum şi relatiile între acestea: organigrama, regulamentul de organizare şi functionare (ROF), alte regulamente şi proceduri proprii.3.2.5. Capabilitatea tehnica. Organismele elaboratoare de AT trebuie să dispună de personalul, spatiile, resursele materiale şi mijloacele tehnice şi logistice necesare pentru desfăşurarea adecvata a activităţii de elaborare AT în domeniile de specialitate solicitate.Capabilitatea tehnica a organismelor elaboratoare de AT se demonstreaza prin urmatorii indicatori, prezentati prin declaratie pe propria raspundere a solicitantului: a) numărul de personal (total şi defalcat pe domeniile de specialitate solicitate) implicat în activităţile aferente elaborarii AT, din care personal cu studii superioare; b) lista cuprinzand spatiile şi dotarile tehnice (echipamente) şi logistice (tehnica de calcul, software) existente, alocate pentru desfăşurarea activităţilor aferente AT în domeniile de specialitate solicitate; c) lista incercarilor posibil de efectuat pe domeniile de specialitate solicitate, în laboratoare acreditate sau autorizate.3.2.6. Bonitatea financiară. Organismele elaboratoare de AT trebuie să dispună de stabilitate şi suport financiar adecvat (solvabilitatea organismelor), pentru a permite desfăşurarea activităţii de AT fără presiuni exterioare, de orice natură.Bonitatea financiară a organismelor elaboratoare de AT se demonstreaza prin indicatorii rezultati din ultimul bilant anual şi din bugetul pe anul în curs şi/sau din alte documente, în ceea ce priveste: cifra de afaceri, profit sau pierderi, finantarea activităţii etc.3.2.7. Sistemul de management al calităţii. Organismele elaboratoare de AT trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calităţii (SMC) functional pentru activităţile aferente AT, realizat în concordanta cu cerinţele aplicabile ale standardului SR EN ISO 9001:2000.3.2.8. Grupele specializate de AT. Organismele elaboratoare de AT trebuie să aibă constituita cel puţin o grupa specializata de AT.3.3. Criterii de evaluare propriu-zise3.3.1. Principalele criterii de evaluare propriu-zise, prin care se determina punctajul de evaluare, în vederea abilitarii organismelor elaboratoare de AT solicitante, se referă la urmatoarele elemente: a) stadiul implementarii şi aplicarii SMC; b) modul de efectuare a incercarilor de laborator aferente activităţii de AT; c) criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea de AT; d) nivelul de confidentialitate şi securitate al activităţii şi documentelor de AT; e) nivelul de informare şi documentare; f) organizarea şi functionarea grupelor specializate.3.3.2. Stadiul implementarii şi aplicarii SMC în organismele elaboratoare de AT se evalueaza pe baza urmatoarelor date şi documente:3.3.2.1. Documente SMC elaborate, cu relevanta pentru activităţile aferente AT: a) manualul de management al calităţii (MMC); b) proceduri ale functiilor de sistem PFS (nr. şi titluri); c) proceduri administrative PAD (nr. şi titluri); d) proceduri tehnice specifice PTS (nr. şi titluri).3.3.2.2. Situaţia SMC: a) certificat (în copie); b) în curs de certificare (prin ce organism); c) necertificat, dar exista intentia de certificare; d) evaluat, prin audit extern (prin cine); e) în curs de evaluare - auditare (prin cine); f) implementat şi aplicat (nr. de auditori interne efectuate); g) documentat, în curs de implementare; h) în curs de documentare (elaborare documente).3.3.2.3. Nivelul de instruire AQ al cadrelor de conducere cu responsabilităţii în activităţile aferente AT: numărul de cadre de conducere (directori şi şefi de compartimente) din total, care au urmat cursuri AQ organizate de organisme specializate.3.3.3. Modul de efectuare a incercarilor de laborator aferente activităţii AT se evalueaza în functie de numărul de încercări, din cele declarate în lista prevăzută la pct. 3.2.5. lit. c), efectuate în urmatoarele situaţii: a) prin laboratorul propriu sau asociat:- autorizat;- acreditat. b) prin subcontractare cu un laborator extern independent:- autorizat;- acreditat.Evaluarea se face pe baza datelor inscrise în Certificatele de acreditare/autorizare prezentate.3.3.4. Criterii deontologice pentru personalul implicat în activitatea de AT. Se iau în considerare urmatoarele cerinţe: a) asigurarea obiectivitatii şi imparţialităţii în executarea activităţii de AT; b) pastrarea secretului profesional; c) asigurarea independentei personalului în instrumentarea AT şi luarea deciziilor aferente; d) asigurarea interdicţiei de a se acordă consultanţă agentilor economici pentru care se instrumenteaza AT şi de a accepta avantaje materiale de la acestia.Evaluarea acestor cerinţe se face pe baza prevederilor din documentele interne ale organismelor elaboratoare de AT.3.3.5. Nivelul de confidentialitate şi securitate al activităţii şi documentelor de AT se evalueaza pe baza urmatoarelor cerinţe: a) asigurarea confidentialitatii informaţiilor vehiculate în cadrul desfăşurării activităţii de AT şi a celor cuprinse în documentele elaborate şi arhivate; b) limitarea accesului la documentele din arhiva prin dispozitii scrise ale conducerii organismului elaborator de AT; c) luarea de măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de AT sa nu aiba acces la elementele de secret profesional, care nu-l privesc; d) limitarea prin măsuri specifice a difuzarii elementelor confidentiale către întreaga masa a personalului din organismul elaborator de AT; e) luarea de măsuri pentru pastrarea în siguranţa a documentelor privind activitatea de AT.Evaluarea acestor cerinţe se face pe baza prevederilor din documentele interne ale organismelor elaboratoare de AT.3.3.6. Nivelul de informare şi documentare al organismului elaborator de AT se evalueaza prin natura şi volumul surselor respective în domeniile de specialitate aferente AT: a) bănci de date existente în cadrul organismului elaborator de AT; b) posibilitati de acces la retele de bănci de date:- interne;- internationale. c) numărul de titluri de documentaţii existente în biblioteca:  - cărţi * româneşti              * straine  - reviste * româneşti              * straine  din care intrate în ultimii 3 ani:  - cărţi * româneşti              * straine  - reviste * româneşti              * straine3.3.7. Organizarea şi functionarea grupelor specializate de AT. Grupele specializate se evalueaza concomitent, în cadrul actiunii de abilitare a organismului elaborator de AT. Principalele criterii de evaluare care trebuie indeplinite şi demonstrate (prin documente), de către grupele specializate de AT, în vederea abilitarii organismului, se referă la urmatoarele elemente ale acestor grupe: a) conducerea, organizarea şi functionarea; b) componenta; c) calitatea membrilor; d) realizari în materie de AT.3.3.7.1. Conducerea, organizarea şi functionarea grupelor specializate de AT se demonstreaza prin urmatoarele documente: a) documentele de desemnare (numire) a conducerii grupei, emise de conducerea organismului elaborator de AT şi anume:- pentru preşedintele grupei;- pentru raportorul grupei; b) regulamentul de organizare şi functionare a grupei specializate; c) registrul special de procese-verbale ale sedintelor de lucru ale grupei specializate.3.3.7.2. Componenta grupelor specializate de AT se demonstreaza printr-un document de informare preliminara, semnat de preşedintele grupei, care cuprinde lista nominala a membrilor grupei, cu specificarea urmatoarelor date:- numele şi prenumele;- profesiunea;- organizaţia unde lucreaza;- categoria profesionala pe care o reprezinta.3.3.7.3. Calitatea membrilor grupei, se demonstreaza printr-un document semnat de preşedintele grupei, specificand urmatoarele date şi informaţii:- pregătirea de specialitate (diplome de studii sau cursuri de specialitate, titluri stiintifice, etc.);- experienta practica în domeniu (vechime în specialitate);- caracterizare privind respectarea criteriilor deontologice.La aceasta situaţie se vor anexa curriculum vitae pentru presedinte şi raportori.3.4. Verificarea criteriilor3.4.1. Verificarea gradului de indeplinire de către organismele elaboratoare de AT a criteriilor de evaluare se face, conform prevederilor din cap. 5, astfel: a) pentru criteriile eliminatorii, pe baza informaţiilor prezentate de organismul solicitant prin Chestionarul de informare şi autoevaluare preliminara, prevăzut în anexa nr. 2, şi a documentatiei asociate acestuia, depuse odata cu solicitarea abilitarii; b) pentru criteriile de evaluare propriu-zise, pe baza documentelor auditului de abilitare, efectuat de echipa de audit a CTPC.3.4.2. Punctarea criteriilor de evaluare se face, pe baza indicatiilor din anexa nr. 5, de către comisia de evaluare a CTPC.4. Pregătirea procesului de evaluare şi abilitare a organismelor elaboratoare de AT4.1. Pregătirea, în cadrul CTPC, a procesului de abilitare a organismelor elaboratoare de AT, comporta urmatoarele acţiuni: a) stabilirea listei actualizate a domeniilor de specialitate pentru care se organizeaza grupe specializate de AT; b) înfiinţarea comisiei de evaluare a organismelor elaboratoare de AT; c) organizarea uneia sau mai multor echipe de audit.4.2. Lista actualizata a domeniilor de specialitate, pentru care se organizeaza grupe specializate de AT, se stabileste prin hotărâre a CTPC, prin reanalizarea domeniilor în care funcţionează grupele specializate existente şi ţinând seama de activitatea desfăşurată de aceste grupe, de la înfiinţarea lor până în prezent, sub aspectele: volumului de activitate pe fiecare domeniu (nr. de AT), rezultatelor obtinute, a calităţii şi eficientei agrementelor tehnice instrumentate şi acordate. Secretariatul CTPC pune aceasta lista la dispoziţia organismelor care îşi anunta intentia de a obtine abilitarea.4.3. Comisia de evaluare a organismelor elaboratoare de AT se infiinteaza prin hotărâre a CTPC, fiind alcatuita din 5-7 membri ai CTPC, dintre care este numit un presedinte al comisiei, şi un secretar din cadrul personalului Secretariatului CTPC. Comisia de evaluare are ca atributie principala instrumentarea abilitarii organismelor elaboratoare de AT, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.În etapa de pregatire a procesului de evaluare şi abilitare, comisia de evaluare avizeaza planificarile intocmite de Secretariatul CTPC privind desfăşurarea activităţilor aferente, pe măsura primirii solicitarilor de la organismele elaboratoare de AT.4.4. Organizarea echipelor de audit consta în stabilirea, de către Secretariatul CTPC, a uneia sau mai multor echipe formate din minimum 3 auditori, dintre care unul este desemnat auditor-sef. Echipele de audit pot fi constituite numai din personalul aparţinând Secretariatului CTPC sau prin subcontractare cu persoane fizice sau organisme independente cu competenţa profesionala adecvata, în ultimul caz cel puţin un membru al echipei facand parte din personalul Secretariatului CTPC. Aceste echipe vor efectua analiza documentatiei preliminare şi auditurile de abilitare şi de supraveghere la organismele elaboratoare de AT, pe baza unor "Chestionare de audit" intocmite de echipa de audit şi avizate de comisia de evaluare.4.5. Secretariatul CTPC - care funcţionează şi ca secretariat al comisiei de evaluare - deschide pentru fiecare organism elaborator de AT solicitant un dosar de abilitare, pe care îl păstrează pe toata durata de valabilitate a abilitarii. Dosarul de abilitare trebuie să conţină toate documentele furnizate de solicitant, cele intocmite de CTPC şi structurile sale de lucru (comisia de evaluare, echipa de audit, secretariat), precum şi corespondenta aferenta, rezultate în cadrul instrumentarii initiale a abilitarii şi pe parcursul valabilităţii acesteia (anexa nr. 6).4.6. Organismele elaboratoare de AT se înregistrează de către Secretariatul CTPC, pe baza cererii de abilitare, ca organisme solicitante, iar după obtinerea certificatului de abilitare, ca organisme abilitate.5. Metodologia de abilitare a organismelor elaboratoare de AT5.1. Fazele procesului de abilitare5.1.1. Procesul de abilitare a organismelor elaboratoare de AT cuprinde urmatoarele faze: a) Faza 0: Iniţierea abilitarii. Informarea şi autoevaluarea preliminara; b) Faza 1: Verificarea criteriilor eliminatorii. Contractarea abilitarii; c) Faza 2: Depunerea şi analizarea documentatiei. Iniţierea auditului de abilitare; d) Faza 3: Auditul de abilitare; e) Faza 5: Evaluarea finala şi decizia de abilitare; f) Faza 6: Supravegherea organismelor elaboratoare de AT abilitate.5.2. Faza 0: Iniţierea abilitarii. Informarea şi autoevaluarea preliminara.5.2.1. Organismul interesat transmite Secretariatului CTPT o scrisoare de intentie privind obtinerea abilitarii ca organism elaborator de AT.5.2.2. Secretariatul CTPC transmite în maximum 5 zile o scrisoare de răspuns, prin care i se pun la dispoziţia organismului interesat: a) lista actualizata a grupelor specializate de AT; b) modelul cererii de abilitare, prevăzut în anexa nr. 1; c) chestionarul de informare şi autoevaluare preliminara, prevăzut în anexa nr. 2; d) sistemul de tarifare aferent abilitarii.5.2.3. Organismul interesat depune la Secretariatul CTPC un dosar conţinând: a) cererea de abilitare, completata; b) chestionarul de informare şi autoevaluare preliminar, completat; c) documentele necesare verificării criteriilor eliminatorii, prevăzute la pct. 3.2.; d) dovada de plată a sumei aferente pentru iniţierea abilitarii.5.3. Faza 1: Verificarea criteriilor eliminatorii. Contractarea abilitarii5.3.1. Secretariatul CTPC înregistrează cererea de abilitare şi documentele primite de la fiecare organism în registrul special de evidenta pentru abilitare, şi deschide dosarul de abilitare al organismului solicitant. În termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, dosarele constituite se pun la dispoziţia comisiei de evaluare în vederea verificării criteriilor eliminatorii.5.3.2. Comisia de evaluare verifica, direct sau prin echipa de audit, indeplinirea criteriilor eliminatorii (pct. 3.2.) pe baza raspunsurilor din chestionarul de informare şi autoevaluare preliminara şi a informaţiilor continute de celelalte documente primite, consemnand, într-un Raport de evaluare (RE-1) semnat de toţi membrii comisiei, rezultatele verificării şi concluzia privind acceptarea/respingerea în aceasta faza a abilitarii organismului respectiv.5.3.3. În cazul organismelor solicitante care indeplinesc criteriile eliminatorii, Secretariatul CTPC întocmeşte proiectul de contract privind abilitarea şi îl transmite acestora în termen de maximum 10 zile de la finalizarea Raportului de evaluare (RE-1).5.3.4. În cazul organismelor solicitante care nu indeplinesc criteriile eliminatorii, procesul de abilitare se stopeaza. Secretariatul CTPC transmite organismelor în cauza o adresa de informare în acest sens, însoţită de Raportul de evaluare (RE-1) în copie. Organismele respective pot face contestaţie în termen de 15 zile calendaristice de la primirea comunicarii, care se adreseaza plenului CTPC. Modul de rezolvare a contestaţiei se stabileste în maximum 30 de zile de la primirea acesteia prin hotărâre a CTPC. După eliminarea motivelor de respingere, organismele respinse pot reveni cu o noua cerere de abilitare, reluand procesul din faza 0.5.3.5. Pentru intocmirea proiectului de contract, Secretariatul CTPC se consulta cu echipa de audit şi cu organismul solicitant pentru a stabili de comun acord planificarea acţiunilor contractuale aferente fazelor procesului de abilitare.5.3.6. Organismul solicitant trebuie să transmita contractul semnat în maximum 30 de zile de la data emiterii. În caz contrar, procesul de abilitare se stopeaza. Organismul poate reveni cu o noua cerere de abilitare, reluand procesul din faza 0.5.4. Faza 2: Depunerea şi analizarea documentatiei. Iniţierea auditului de abilitare5.4.1. La termenul stabilit prin contract, organismul solicitant depune la Secretariatul CTPC documentaţia completa necesară pentru verificarea criteriilor de evaluare propriu-zise, prevăzută în anexa nr. 7 la punctele III-VII, respectiv: a) documente privind organizarea şi functionarea organismului solicitant pentru activitatea de AT (organigrama, regulamentul de organizare şi functionare, fisele posturilor, regulamentul de ordine interioara); b) documentele aferente SMC propriu (prevăzute în anexa nr. 3) aplicabile în activitatea de AT sau documentul de certificare al SMC, după caz; c) documentele privind modul de efectuare a incercarilor de laborator (certificate de acreditare/autorizare pentru laboratorul propriu/asociat/subcontractant, contractul de asociere/subcontractare, alte documente relevante, după caz); d) documente privind organizarea grupelor specializate, competenţa profesionala şi condiţiile deontologice pentru personalul implicat în activitatea de AT (deciziile de numire a conducerii grupelor, componenta grupelor specializate constituite, C.V.-uri pentru preşedintele şi raportorul grupei, documentele privind calitatea membrilor, dovezi privind semnarea codului deontologic); e) documente privind elaborarea AT (procedurile de instrumentare a cererilor de AT, contract - tip pentru AT).5.4.2. Secretariatul CTPC transmite imediat documentaţia echipei de audit, care efectueaza în maximum 15 zile analizarea preliminara a documentatiei depuse de organismul solicitant, consemnand intr-o "Fisa de observatii" completitudinea sau, dacă e cazul, lipsa unor documente sau informaţii. Fisa de observatii este introdusa în dosarul de abilitare, iar dacă documentaţia nu este completa sau sunt necesare informaţii suplimentare, acestea sunt comunicate organismului solicitant, prin Secretariatul CTPC, pentru a fi pregatite şi puse la dispoziţia echipei de audit în cadrul auditului de abilitare.5.4.3. Echipa de audit întocmeşte "Programul de audit" şi "Chestionarul de audit", luand în consideratie, în general, verificarea tuturor cerințelor aferente criteriilor de evaluare propriu-zise şi, în special, verificarea acelor aspecte deficitare rezultate din analiza preliminara a documentatiei.5.4.4. Cu cel puţin 15 zile înainte de data planificata pentru auditul de abilitare, comisia de evaluare analizeaza dosarul de abilitare constituit la acest stadiu, programul de audit şi chestionarul de audit, stabileste forma finala a celor două documente de auditare şi emite avizul de efectuare a auditului de abilitare.5.4.5. Secretariatul CTPC transmite organismului solicitant, cu cel puţin 10 zile înainte de data planificata pentru auditul de abilitare, programul de audit şi componenta echipei de audit. Organismul solicitant poate avea eventuale obiectiuni asupra datei auditului şi/sau componentei echipei de audit. Aceste obiectiuni şi motivatia lor sunt comunicate Secretariatului CTPC, care le rezolva în mod operativ împreună cu comisia de evaluare şi organismul solicitant.5.5. Faza 3: Auditul de abilitare5.5.1. La data planificata, echipa de audit efectueaza auditul de abilitare la sediul solicitantului, conform programului de audit şi pe baza chestionarului de audit, prestabilite, cu respectarea cerințelor referitoare la desfăşurarea auditului prevăzute de standardul SR EN ISO 19011:2003.5.5.2. În functie de situaţia reala intalnita, pentru aprecierea cat mai corecta şi completa a gradului de indeplinire a criteriilor de evaluare, echipa de audit poate recurge la intrebari şi/sau examinari suplimentare faţă de prevederile documentelor prestabilite.5.5.3. Auditul de abilitare se incheie cu un Raport de audit, în care se consemneaza aspectele pozitive şi, dacă e cazul, neconformitatile constatate şi Rapoartele de acţiuni corective deschise, în legătură cu cerinţele aferente criteriilor de evaluare, precum şi concluzia echipei de audit privind oportunitatea/neoportunitatea efectuării unui audit de urmărire pentru a se verifica modul de rezolvare a neconformitatilor constatate.5.5.4. Raportul de audit se întocmeşte în 2 exemplare, semnate de ambele părţi - echipa de audit şi organismul auditat, din care 1 ex. revine organismului auditat şi 1 ex, insotit de toate documentele asociate, se depune la dosarul de abilitare.5.5.5. În cazul în care este prevăzută efectuarea unui audit de urmărire, pregătirea şi realizarea acestuia sunt în responsabilitatea directa a echipei de audit în colaborare cu Secretariatul CTPC. Rezultatele auditului de urmărire sunt consemnate într-un al doilea Raport de audit, întocmit şi tratat conform prevederilor de la pct. 5.5.4.5.5.6. În paralel cu auditul de abilitare, au loc şi operaţiunile de evaluare a grupelor specializate de AT constituite de organismul solicitant, putandu-se aplică în acest scop unul sau mai multe din urmatoarele procedee: a) analizarea documentelor prezentate de preşedintele grupei; b) audierea presedintelui şi a raportorului grupei specializate; c) interviuri prin sondaj cu membri ai grupei (după caz); d) analizarea prin sondaj a unor AT eliberate de grupa.5.5.7. Analizarea documentelor prezentate de preşedintele grupei specializate are în vedere toate documentele specificate la pct. 3.3.7. Aceasta analiza se referă la aspecte privind legalitatea, forma de prezentare, conţinutul şi veridicitatea documentelor respective şi va cuprinde aprecieri asupra calităţii, completitudinii şi corectitudinii datelor şi informaţiilor cuprinse în documente şi a respectarii prevederilor din reglementarile aplicabile. Rezultatele analizarii documentelor se consemneaza intr-o Fisa de observatii.5.5.8. Audierea presedintelui şi a raportorului grupei specializate poate avea loc la sediul CTPC sau la sediul organismului solicitant şi are ca scop obtinerea de informaţii relevante cu privire la conducerea grupei specializate. Conţinutul audierii se consemneaza într-un proces-verbal, iar concluziile intr-o Fisa de observatii.5.5.9. Interviurile cu membri ai grupei specializate se efectueaza cu un numar de 1-3 membri. Interviurile au ca scop identificarea şi verificarea datelor personale, precum şi cunoasterea modului real de lucru la nivelul membrilor grupei, comparativ cu informaţiile cuprinse în documentele primite oficial. Conţinutul interviurilor se consemneaza într-un proces-verbal, iar concluziile intr-o Fisa de observatii.5.5.10. În afară de procedeele de evaluare din prezenta procedura, comisia de evaluare poate aplica şi alte procedee, în functie de situaţia fiecarei grupe specializate.5.5.11. Rezultatele obtinute în urma operaţiilor de evaluare, efectuate conform procedeelor menţionate, se concretizeaza în Rapoartele de evaluare a grupelor specializate de AT cu propuneri referitoare la: a) acceptarea fiecarei grupe specializate apreciata ca indeplineste în mod corespunzător criteriile de evaluare; b) amanarea acceptarii grupelor specializate apreciate că nu indeplinesc în mod corespunzător, unele din condiţiile de evaluare; c) reorganizarea grupelor specializate care nu indeplinesc majoritatea criteriilor de evaluare.5.5.12. Rapoartele de evaluare a grupelor specializate de AT se intocmesc în doua exemplare, din care 1 ex. se introduce în dosarul de abilitare şi 1 ex. se transmite organismului în curs de abilitare.5.6. Faza 4: Evaluarea finala şi decizia de abilitare5.6.1. Pentru efectuarea evaluării finale a organismelor elaboratoare de AT solicitante, comisia de evaluare trebuie să dispună de urmatoarele date şi elemente reunite în cadrul dosarului de abilitare: a) documentaţia depusa de solicitant, conţinând cererea de abilitare (anexa nr. 1), chestionarul de informare şi autoevaluare preliminara (anexa nr. 2) şi celelalte documente justificative pentru criteriile eliminatorii; b) documentele intocmite de echipa de audit (anexa nr. 4); c) indicatii privind punctarea criteriilor de evaluare a organismelor elaboratoare de AT, în vederea abilitarii (anexa nr. 5); d) documente interne ale organismelor solicitante privitoare la desfăşurarea procesului de instrumentare şi eliberare a AT pentru agenti economici (anexa nr. 7).5.6.2. În judecarea indeplinirii criteriilor de evaluare, comisia de evaluare acorda punctaje de evaluare, pe baza analizarii Fiselor de observatii, a Rapoartelor de audit şi a Rapoartelor de evaluare a grupelor specializate de AT. Pentru acordarea punctelor aferente diferitelor criterii se aplică indicatiile din anexa nr. 5.5.6.3. Pe baza indicatiilor din anexa nr. 5, membrii comisiei de evaluare acorda, în mod individual, note (puncte) fiecarui criteriu. În urma notarii, fiecare membru evaluator întocmeşte o fisa de evaluare conform modelului din anexa nr. 5 tabel 2.5.6.4. Baremurile de punctare, în vederea abilitarii sunt urmatoarele: a) punctajul maxim total, care se poate acorda unui organism elaborator de AT este de 100 de puncte; b) punctajul minim pe care trebuie să-l obtina un organism elaborator de AT pentru a fi abilitat este de 75 de puncte.5.6.5. Punctajul final acordat unei organism elaborator de AT rezultă ca medie a punctajelor acordate de fiecare evaluator, conform fiselor de evaluare.5.6.6. Rezultatele consemnate în fisele de evaluare ale fiecarui organism elaborator de AT sunt dezbatute de către comisia de evaluare, pe baza analizarii dosarelor de abilitare respective, intocmindu-se Rapoarte de evaluare finala (RE-2) pentru fiecare dosar, cu propunere de admitere/respingere a abilitarii, în functie de punctajele totale obtinute la indeplinirea criteriilor de evaluare.5.6.7. În cursul evaluării finale, comisia de evaluare poate solicita lamuriri suplimentare de la organismul elaborator de AT solicitant. Aceste lamuriri se pot referi atât la datele şi documentele cuprinse în dosarele de abilitare, cat şi la o serie de aspecte care ar putea contribui la formarea unei impresii cat mai exacte a stadiului în care se afla organismele elaboratoare de AT solicitate.5.6.8. Rapoarte de evaluare finala (RE-2) intocmite de comisia de evaluare, conţinând propunerile de admitere/respingere a abilitarii, împreună cu dosarele de abilitare ale organismelor elaboratoare de AT respective, completate cu toate documentele aferente, conform anexei 6, se inainteaza la Secretariatul CTPC pentru a fi supuse aprobării CTPC.5.6.9. În urma aprobării prin hotărâre a CTPC a propunerii de admitere a abilitarii, Secretariatul CTPC înregistrează organismul în Registrul de evidenta a organismelor abilitate şi completeaza în 2 exemplare Certificatul de abilitare (anexa nr. 8), care se semneaza de preşedintele CTPC. Un exemplar se remite organismului elaborator de AT abilitat, iar celalalt se introduce în dosarul de abilitare al organismului respectiv, ramas în arhiva CTPC.5.6.10. Respingerea abilitarii unui organism elaborator de AT, cu motivarea deciziei, se notifica organismului respectiv.5.7. Faza 5: Monitorizarea organismelor elaboratoare de AT abilitate5.7.1. În perioada de valabilitate a abilitarii se efectueaza audituri periodice de supraveghere la 6, 18, 30, 42 şi 54 de luni de la abilitare, având ca scop verificarea gradului de indeplinire a condiţiilor şi criteriilor pe baza cărora s-a acordat abilitarea.5.7.2. Auditul de supraveghere se pregăteşte şi se efectueaza în acelasi mod ca şi auditul de abilitare, de regula, de către aceeasi echipa de audit şi, eventual, cu simplificarea şi restrangerea chestionarului de audit, în functie de situaţia reala a fiecarui organism elaborator de AT abilitat.5.7.3. La aceleasi intervale prevăzute la pct. 5.7.1, Secretariatul CTPC întocmeşte Rapoarte de monitorizare a activităţii organismului abilitat, prin care prezinta, sub aspect cantitativ şi calitativ, activitatea de AT desfăşurată de organism prin grupele sale specializate.5.7.4. Rapoartele auditurilor de supraveghere şi Rapoartele de monitorizare a activităţii organismului abilitat sunt analizate de comisia de evaluare, concluziile analizei concretizandu-se în Rapoarte de evaluare de supraveghere ce conţin, după caz, propuneri de: a) mentinere a abilitarii acordate initial, dacă în activitatea curenta de AT nu au fost identificate deficiente majore şi punctajul de evaluare se încadrează în limita acceptabila; b) mentinere condiţionată a abilitarii acordate initial, dacă în activitatea curenta de AT au existat 2 proiecte de agremente tehnice respinse de Secretariatul CTPC şi/sau 2 proiecte de agremente tehnice respinse de comisiile tehnice de specialitate şi punctajul de evaluare se încadrează în limita acceptabila, sau dacă în activitatea curenta nu au fost identificate deficiente majore dar punctajul de evaluare se situeaza sub limita acceptabila cu maximum 10 puncte; c) suspendare temporara a abilitarii acordate initial, dacă organismul se afla în perioada de suspendare a activităţii de AT, determinata de respingerea a 3 proiecte de agremente tehnice de către Secretariatul CTPC şi/sau comisiile tehnice de specialitate, şi punctajul de evaluare se încadrează în limita acceptabila; d) restrangere a abilitarii acordate initial, în sensul anularii abilitarii pentru acele grupe de specialitate care nu au functionat corespunzător sau nu mai indeplinesc condiţiile de acceptare, dacă punctajul de evaluare global se încadrează în limita acceptabila; e) anulare totala a abilitarii acordate initial, dacă în activitatea curenta de AT au existat cel puţin 2 perioade de suspendare şi/sau punctajul de evaluare se situeaza sub limita acceptabila.5.7.5. Propunerile comisiei de evaluare sunt aprobate prin hotărâre a CTPC, care este adusa la cunoştinţa organismului abilitat de către Secretariatul CTPC.5.8. Contestatii5.8.1. Organismele elaboratoare de AT pot face contestatii cu privire la hotărârile în legătură cu abilitarea, care trebuie depuse la secretariatul CTPC în termen de 15 zile de la data comunicarii lor.5.8.2. În vederea solutionarii contestatiilor primite şi înregistrate la secretariat, preşedintele CTPC desemneaza un membru al CTPC pentru efectuarea în termen de 30 de zile a unei anchete, în condiţii de etica profesionala şi confidentialitate, cu privire la obiectul contestaţiei.5.8.3. În urma anchetei efectuate, membrul CTPC insarcinat cu aceasta, întocmeşte un raport cu propuneri de solutionare pe care îl sustine în prima sedinta a CTPC.5.8.4. CTPC analizeaza raportul şi dispune secretariatului emiterea raspunsului către solicitant şi demararea eventualelor acţiuni necesare.5.8.5. În cazul în care organismul care face contestaţia nu este satisfacut de răspunsul CTPC, se poate adresa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea solutionarii de către acesta, a contestaţiei sale.6. Prelungirea valabilităţii abilitarii organismelor elaboratoare de AT6.1. Cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de abilitare de 5 ani, organismele elaboratoare de AT pot solicita prelungirea abilitarii acordate, depunand la Secretariatul CTPC o cerere de prelungire şi o informare cu privire la elementele care au suferit modificari faţă de situaţia verificata la cel de-al 5-lea audit de supraveghere.6.2. Secretariatul CTPC înregistrează cererea de prelungire a abilitarii şi deschide o noua secţiune în dosarul de abilitare, referitoare la prelungirea valabilităţii abilitarii, în care se introduc cererea de prelungire şi informarea anexata.6.3. În termen de 5 zile de la primirea cererii, Secretariatul CTPC întocmeşte un raport cu privire la situaţia organismului abilitat pe perioada abilitarii, din punct de vedere al: a) activităţii de AT desfăşurată de organism prin grupele sale specializate, sub aspect cantitativ şi calitativ; b) rezultatelor celui de-al 5-lea audit de supraveghere.6.4. Raportul este introdus în dosarul de abilitare, care este transmis comisiei de evaluare în vederea analizarii.6.5. În cazul în care organismul elaborator de AT şi-a desfăşurat activitatea în mod corespunzător, a fost supus celui deal 5-lea audit de supraveghere şi rezultatele acestuia s-au finalizat cu "menţinerea abilitarii" şi nu au survenit modificari semnificative faţă de situaţia din acel moment, comisia de evaluare poate propune prelungirea valabilităţii abilitarii fără alte verificări suplimentare.6.6. În cazul organismelor elaboratoare de AT la care au fost identificate probleme în activitatea de AT, nu a avut loc cel de-al 5-lea audit de supraveghere, acest audit s-a finalizat cu "menţinerea condiţionată" sau "suspendarea temporara" a abilitarii şi/sau au survenit modificari semnificative faţă de situaţia din acel moment, pentru prelungirea abilitarii se reia procedura de abilitare initiala din faza 3.6.7. Organismele elaboratoare de AT care au primit decizia de "anulare" a abilitarii pot reveni cu o noua cerere de abilitare, reluand procedura initiala din faza 0.6.8. Propunerile de prelungire a valabilităţii abilitarii se aproba prin hotărâre a CTPC.6.9. Prelungirea se menţionează în Certificatul de abilitare al organismului elaborator de AT.7. Extinderea, restrangerea, menţinerea condiţionată, suspendarea temporara şi anularea abilitarii7.1. Extinderea abilitarii poate fi acordată, la solicitarea organismului abilitat, în cazul în care se infiinteaza grupe specializate neincluse în abilitarea în vigoare. Procedura de extindere a abilitarii se deruleaza conform prevederilor de la pct. 5.5.6. - 5.5.11. Extinderea acordată se menţionează intr-o anexa la Certificatul de abilitare, fără a se modifica durata de valabilitate a abilitarii în vigoare.7.2. Restrangerea abilitarii poate surveni în cazul în care se desfiinteaza grupe specializate incluse în abilitarea în vigoare: a) la solicitarea organismului abilitat, în functie de propriile motive sau interese; b) la propunerea comisiei de evaluare, conform pct. 5.7.4. lit. d).Domeniile de specialitate excluse se menţionează intr-o anexa la Certificatul de abilitare, fără a se modifica durata de valabilitate a abilitarii în vigoare.7.3. Menţinerea condiţionată, suspendarea temporara şi anularea abilitarii se pot propune de comisia de evaluare în condiţiile prevăzute la pct. 5.7.4. lit. b), c) şi e), precum şi în situaţii de neonorare la termenele stabilite a obligaţiilor de plată ce revin organismului abilitat.7.4. Anularea abilitarii poate fi aprobata şi ca urmare a solicitarii în acest sens a organismului abilitat.7.5. Menţinerea condiţionată sau suspendarea temporara a abilitarii pot fi revocate în baza unor acţiuni de reevaluare, ce pot include, după caz, examinari şi audituri pentru verificarea criteriilor eliminatorii, a criteriilor de evaluare şi/sau a agrementelor tehnice elaborate.7.6. Extinderea, restrangerea, menţinerea condiţionată, suspendarea temporara şi anularea abilitarii se aproba prin hotărâre a CTPC, care se transmite organismului abilitat.7.7. Modificările survenite asupra abilitarilor acordate initial sunt înregistrate de Secretariatul CTPC în Registrul de evidenta a organismelor abilitate pentru elaborarea de AT.8. Atribuţii şi responsabilităţii8.1. Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii8.1.1. Plenul CTPC: a) aproba lista actualizata a domeniilor de specialitate pentru care se organizeaza grupe specializate de AT; b) aproba comisia de evaluare a organismelor elaboratoare de AT şi echipa (echipele) de audit; c) aproba hotărârile privind abilitarea initiala şi prelungirea valabilităţii, extinderea, restrangerea, menţinerea condiţionată, suspendarea temporara şi anularea abilitarii initiale; d) rezolva contestaţiile formulate de organismele elaboratoare de AT.8.1.2. Preşedintele CTPC: a) semneaza Certificatele de abilitare pentru organismele elaboratoare de AT admise, precum şi anexele cu menţiuni, şi dispune eliberarea certificatelor respective; b) asigura rezolvarea contestatiilor depuse de organismele elaboratoare de AT sau de grupele specializate la deciziile privind desfăşurarea abilitarii; c) semneaza, în numele CTPC, hotărârile în legătură cu abilitarea; d) rezolva eventualele litigii ivite în procesul de abilitare între structurile de lucru ale CTPC.8.1.3. Secretariatul CTPC: a) pune la dispoziţia organismelor interesate lista grupelor specializate şi formularele pentru solicitarea abilitarii; b) asigura secretariatul comisiei de evaluare; c) completeaza şi păstrează registrele de evidenta pentru abilitare, în care sunt înregistrate cererile de abilitare/prelungire a valabilităţii abilitarii, certificatele de abilitare emise, organismele elaboratoare de AT etc. şi elaboreaza lista actualizata la zi a organismelor abilitate; d) deschide, gestioneaza şi arhiveaza dosarele de abilitare, în care se depune documentaţia şi corespondenta aferenta procesului de abilitare; e) participa la pregătirea şi realizarea auditurilor de abilitare şi de supraveghere; f) întocmeşte rapoartele de monitorizare a activităţii organismelor abilitate; g) asigura legătură dintre CTPC cu celelalte părţi implicate în procesul de abilitare (comisia de evaluare, organisme elaboratoare de AT, etc); h) primeste şi înregistrează contestaţiile şi transmite modul de rezolvare a acestora către cei interesati.8.1.4. Comisia de evaluare: a) asigura instrumentarea abilitarii organismelor elaboratoare de AT, în conformitate cu prezenta procedura; b) stabileste, împreună cu echipa de audit, forma finala a programului de audit şi a chestionarului de audit şi avizeaza efectuarea auditurilor; c) efectueaza verificarea criteriilor eliminatorii şi evaluarea finala a organismelor elaboratoare de AT solicitante; d) întocmeşte rapoartele de evaluare cu propuneri de acceptare/respingere în legătură cu abilitarea; e) raspunde în faţa CTPC de propunerile formulate.8.1.5. Echipa de audit: a) analizeaza documentaţia SMC; b) pregăteşte programele de audit şi chestionarele de audit pentru auditurile de abilitare şi de supraveghere; c) propune auditurile de urmărire, după caz; d) întocmeşte documentele de audit.8.2. Organismele elaboratoare de AT a) depun la secretariatul CTPC cererea de intentie pentru abilitare, indicand domeniile de specialitate pentru care opteaza; b) depun la secretariatul CTPC cererea de abilitare şi chestionarul de informare - autoevaluare preliminara completate, precum şi documentaţia pentru abilitare; c) incheie cu secretariatul CTPC contractele de abilitare; d) asigura condiţiile necesare pentru desfăşurarea auditurilor de abilitare, urmărire (după caz) şi supraveghere; e) intreprind actiunile corective necesare pentru eliminarea neconformitatilor constatate prin rapoartele de audit; f) asigura respectarea cerințelor stabilite prin documentele aferente procedurii de abilitare şi îşi asuma responsabilitatea pentru intocmirea corecta şi completa a tuturor documentelor depuse în vederea abilitarii; g) pot depune contestatii, după caz, la deciziile CTPC, privind desfăşurarea procesului de abilitare.9. Prevederi finale9.1. Organismele care, la data aprobării prezentei proceduri, elaboreaza AT în constructii în baza atestării acordate anterior de CNATC, vor fi considerate ca organisme abilitate aflate în ultimul an de supraveghere, în stadiul de "mentinere condiţionată" a abilitarii.9.2. Organismele care doresc continuarea activităţii de AT vor solicita prelungirea valabilităţii abilitarii, conform prevederilor de la pct. 6.1, în termen de maximum 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei proceduri.9.3. În astfel de cazuri nu se va aplica însă procedura de prelungire a valabilităţii abilitarii prevăzută la pct. 6.6., ci procedura de abilitare integrală începând cu faza 0.9.4. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa 1 la P.A.T. 2-2004CERERE DE ABILITARECA ORGANISM ELABORATOR DE AGREMENTE TEHNICE IN CONSTRUCTII     1. Date de identificare    Denumirea organismului solicitant .........................................    Statutul juridic ...............................................    Sediul (adresa): localitatea ................., cod postal ...............,   str. ....................., nr. ....., jud./sectorul .............., telefon   ........, fax ........., e-mail .............., cont bancar ...............,    Numele persoanei imputernicite sa reprezinte organismul, în legătură cu  abilitarea .....................................    Functia ........................., telefon ...................    2. Obiectul cererii    Se solicita abilitarea ca organism elaborator de AT în urmatoarele domenii  de specialitate, corespunzătoare grupelor specializate de AT:
*Font 9*
1: Elemente structurale şi fundatii
2: Elemente de inchidere, compartimentare, pereti nestructurali, tamplarie şi vitraje
3: Protectii la foc, termotehnica, acustica, protectii hidrofuge şi invelitori
4: Finisaje, protectii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli
5: Produse, procedee şi echipamente pentru instalatiile aferente construcţiilor, de: incalziri, climatizari, ventilatii, sanitare, gaze, electrice
6: Domotica, produse şi echipamente inglobate în constructii
7: Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi
8: Cai ferate, poduri c.f., lucrari de arta şi materiale de cale
9: Produse, procedee şi echipamente pentru irigatii, desecari, drenaje, foraje, alimentari cu apa, recuperari-redari terenuri agricole şi amenajari piscicole
10: Baraje şi acumulari de apa
11: Lucrari de gospodarie comunala, alimentari cu apa, canalizari, statii de tratare şi de epurare, transport urban şi salubritate
    3. Declaratia de acceptare a cerințelor    Subsemnatul, .............................., (conducatorul organismului),  declar că am luat cunoştinţa de cerinţele şi oblibaţiile rezultate din  Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în  constructii, cu care sunt de acord, asumandu-mi întreaga responsabilitate în  respectarea acestor cerinţe.    4. Anexe la cerere    Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:    ...........................................................................                                             Conducatorul organismului,                                             ..........................                                             (nume, prenume, semnatura)                                                        L.S.    Data: ..................
 +  Anexa 2 la P.A.T. 2-2004CHESTIONARde informare şi autoevaluare preliminara a organismuluielaborator de AT ...............................Nota introductivaChestionarul, completat pe proprie raspundere de către conducerea organismului de AT, reprezinta o informare cu privire la situaţia elementelor ce fac obiectul criteriilor de evaluare în vederea abilitarii.Chestionarul se completeaza de către fiecare organism elaborator de AT solicitant, care doreste abilitarea privind elaborarea de agremente tehnice.Raspunsurile la intrebari şi datele furnizate trebuie să fie corecte şi să se refere la situaţii reale existente la data completarii chestionarului.Raspunsurile trebuie să fie redactate lizibil, concis şi la obiect.În cazul intrebarilor la care se raspunde cu "DA" sau "NU" se bifeaza cu "X" rubrica din dreptul intrebarii.Eventualele corecturi (modificari) ale textului trebuie să fie insotite de semnatura persoanei responsabile cu redactarea raspunsurilor.CTPC şi structurile sale de lucru, care instrumenteaza abilitarea organismelor, asigura pastrarea secretului profesional asupra datelor confidentiale din continutului chestionarului.1. Date generale de identificare    1.1. Denumirea organismului elaborator de AT ..............................    1.2. Statutul juridic (persoana juridica română):    a) Organizaţie functionand după modelul regiilor autonome .................    - nr. Hotărârii Guvernului de înfiinţare sau a actului de înfiinţare ......    - Certificat Unic de Înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului  Comerţului ..........................    b) Societate comerciala ...................................................    - act juridic de constituire (statut) .....................................    - Certificat Unic de Înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului  Comerţului .........................    c) Asociaţie: .............................................................    - act juridic de constituire (contract de asociere, statut) ...............    - Certificat Unic de Înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului  Comerţului ............................    1.3. Sediul social: localitatea ..................., cod postal ..........,  str. ............................, nr. ...... judeţul/sectorul .............,  telefon .............., fax ............, e-mail ............................  cont nr. ..........................., Banca .................................    1.4. Sediul punctului de lucru*): localitatea ............................,  cod postal ................., str. ............................., nr. ......,  judeţul/sectorul ................., telefon ............., fax .............,  e-mail ...................., cont nr. .............., Banca .................___________    *) Se menţionează sediul punctului/punctelor de lucru în care se desfăşoară  activităţi aferente AT.    1.5. Conducerea organismului:    - director general (nume, prenume, telefon): ..............................    - director executiv (nume, prenume, telefon): .............................    - director tehnic (ştiinţific) care raspunde de activitatea AT (nume,  prenume, telefon): ......................................    - director economic (nume, prenume, telefon) ..............................    1.6. Persoane imputernicite (nume, functie, telefon), în legătură cu:    a) Activitatea de AT ......................................................    b) Reprezentantul managementului pentru calitate ..........................                            2. Obiect de activitate    Domenii, conform actului constitutiv/CUI, corespunzătoare profilului  grupelor specializate de AT, pentru care se cere abilitarea:    nr. 1: ....................................................................    nr. 2: ....................................................................    nr. 3: ....................................................................    nr. 4: ....................................................................    nr. 5: ....................................................................    nr. 6: ....................................................................    nr. 7: ....................................................................    nr. 8: ....................................................................    nr. 9: ....................................................................    nr. 10: ...................................................................    nr. 11: ...................................................................                          3. Organizare şi functionare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Intrebari Raspunsuri Comentariicrt. DA NU N/A───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.1. Exista o organigrama a organismului, din care să rezulte      structura organizatorica şi compartimentele (functiunile)      corespunzătoare obiectului de activitate?───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.2. Din organigrama rezultă nivelurile de subordonare ierarhica?───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.3. Sunt definite, prin documente aprobate de conducere, atribuţiile      şi responsabilitatile compartimentelor şi persoanelor care      conduc, efectueaza sau verifica activităţi în legătură cu      procesul de AT?───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.4. Exista un compartiment şi/sau o persoană responsabila cu      coordonarea procedurala şi evidenta activităţii de AT?───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4. Capabilitatea tehnica şi bonitatea financiară    4.1. Capabilitatea tehnica    a) Total personal .........................................................    din care, personal cu studii superioare ...................................    din care, personal cu studii superioare, autorizat pe post ................    b) Personal cu studii superioare ..........................................    din care, cu specialitate în domenii de AT, total .........................    din care, în domeniul .....................................................    domeniul ..................................................................    domeniul ..................................................................    domeniul ..................................................................    domeniul ..................................................................    domeniul ..................................................................    domeniul ..................................................................    NOTĂ:    Se anexeaza la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea  organismului elaborator de AT solicitant, ale documentelor care stabilesc  organizarea, functiile de conducere şi compartimentele implicate sau care au  incidenţa asupra activităţii de AT, precum şi atribuţiile şi responsabilita-  tile acestora: organigrama, regulamentul de organizare şi functionare (ROF),  regulamentul de ordine interioara (ROI), fise de sarcini, etc.    c) Dotarile tehnice şi logistice, pentru activitatea în domeniile de  specialitate aferente AT:    - echipamente (se vor nominaliza cele mai importante):  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................    - mijloace logistice: tehnica de calcul, software, etc. (se vor nominaliza  cele mai relevante):  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................    d) asigurarea incercarilor de laborator în domeniile de specialitate  aferente activităţii de AT:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Documente (nr., data şi organismul emitent) privind:   Domenii de specialitate ───────────────────────────────────────────────────────────────                                Laborator propriu sau asociat Laborator extern (sub contract)                                     autorizat/acreditat autorizat/acreditat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Se anexeaza la prezentul chestionar, copii certificate de conducerea organismului elaborator de AT, ale urmatoarelor documente: certificat de autorizare/acreditare pentru laboratorul propriu sau asociat; contract de efectuare încercări prin laborator extern autorizat/acreditat; certificat de autorizare/acreditare pentru laboratorul extern.4.2. Bonitate financiară: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Valori în mii lei pentru                                              ──────────────────────────────                                              Anul precedent Anul în curs                                                 (bilant) (buget) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Cifra de afaceri totala Sp    1. Profit (+)/pierderi (-) Lp    5. Obligaţii contractuale neonorate, total    NOTĂ:    Se anexeaza la prezentul chestionar, sinteze ale bilantului pe anul  precedent şi ale bugetului pe anul în curs.                  5. Sistemul de management al calităţii (SMC)    5.1. Documente    a) Documente SMC elaborate:    - manualul de management al calităţii MMC - cod ...........................    - PFS: nr. de proceduri ...................................................    - PAD: nr. de proceduri ...................................................    - PTS: nr. de proceduri ...................................................    NOTĂ:    Se anexeaza la prezentul chestionar, o lista a procedurilor elaborate,  semnata de conducerea organismului elaborator de AT.    5.2. Stadiul implementarii SMC ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Intrebari Raspunsuri Comentarii Crt. DA NU N/A ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Sistemul SMC este certificat?   Dacă răspunsul este afirmativ, indicati nr., data   şi emitentul certificatului .....................2. Sistemul este în curs de certificare?   Dacă răspunsul este afirmativ, indicati numele   organismului de certificare .....................3. Sistemul este necertificat, dar exista intentia de      certificare ..................................4. Sistemul este evaluat prin audit extern?   Dacă răspunsul este afirmativ, indicati organismul   de evaluare .....................................5. Sistemul este în curs de evaluare?   Dacă răspunsul este afirmativ, indicati organismul   de evaluare .....................................6. Sistemul este implementat şi aplicat?   Dacă răspunsul este afirmativ, indicati nr. de   audituri interne efectuate în ultimele 12 luni   ................7. Sistemul este documentat şi în curs de   implementare .......8. Sistemul este în curs de documentare (elaborare   documente) ..................................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.3. Structura Manualului de Management al Calităţii - MMC ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                Elemente SMC tratate în MMC Nr. paragraf Codul PFS ─────────────────────────────────────────────────────────── Nr. capitolul şi paragrafului Denumirea elementelor în MMC SREN ISO 9001:2000 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Se anexeaza la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organismului elaborator de AT, ale urmatoarelor documente: MMC şi PFS.    5.4. Cunoasterea şi aplicarea elementelor principale ale SMC ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Intrebari Raspunsuri Comentarii Crt. DA NU N/A ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Este definita în scris politica calităţii? 2. Exista un reprezentant al managementului    pentru calitate? 3. Exista un compartiment sau responsabil cu    asigurarea calităţii? 4. Sunt prelucrate şi cunoscute prevederile    documentelor SMC, de către personalul implicat    în activităţi care au incidenţa asupra calităţii? 5. Se initiaza acţiuni care să permită prevenirea    aparitiei de neconformitati? 6. Se efectueaza audituri interne ale calităţii? 7. Auditurile interne se efectueaza de persoane    independente de domeniile auditate? 8. Sunt identificate şi efectuate înregistrări    privind calitatea? 9. Sunt stabilite responsabilităţii pentru gestionarea    documentelor?10. Exista proceduri pentru tinerea sub control,    verificare, analizare şi avizarea lucrărilor de    conceptie, inclusiv AT elaborate în cadrul    organismului?11. Exista un plan anual de instruire a personalului?12. Cadrele de conducere (directorii, sefii    compartimentelor), au urmat cursuri de instruire    AQ tinute de organisme specializate?    Dacă da, a se indica intr-o anexa, urmatoarele    date:    - numele cadrelor de conducere    - cursurile absolvite şi nr. certificatelor aferente    - organismele care au eliberat certificatele ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6. Activitatea de elaborare de AT desfăşurată de organismele                                          elaboratoare de AT în ultimele 12 luni    6.1. Domenii de specialitate, corespunzătoare grupelor specializate de AT  pentru care s-au elaborat AT:  - domeniul ...................................................  - domeniul ...................................................  - domeniul ...................................................  - domeniul ...................................................  - domeniul ...................................................  - domeniul ...................................................    6.2. Numărul total de AT elaborate: ........................    din care pentru domeniile: .................................                                                                        (numar)    6.3. Numărul total de AT pentru care s-a efectuat urmarirea comportarii  în exploatare a produselor aferente .........................................    6.4. Numărul total de AT propuse a fi sistate sau anulate .................    6.5. Numărul de cereri de AT nerezolvate în termen ........................    6.6. Modul de asigurare a instruirii personalului implicat în activitatea  de AT. Se vor menţiona documente (înregistrări) aferente, inclusiv referitoare  la asigurarea indeplinirii criteriilor deontologice .........................    7. Modul de efectuare a incercarilor de laborator aferente elaborarii AT ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                            Încercări efectuate în laboratoare:                                            ───────────────────────────────────                                            autorizate acreditate variante ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7.1. Procent de încercări în laborator propriu sau asociat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7.2. Procent de încercări în laboratoare externe ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Total ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    8. Indeplinirea criteriilor deontologice de către personalul C-D, implicat  în activitatea de elaborare de AT ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Intrebari Raspunsuri Comentarii Crt. DA NU N/A ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8.1. Se asigura obiectivitatea şi imparţialitatea în      executarea activităţilor de AT?      Dacă răspunsul este afirmativ, indicati      documentul intern, prin care se prevede aceasta      obligaţie ............... 8.2. Se asigura pastrarea secretului profesional?      Dacă răspunsul este afirmativ, indicati documen-      tul intern unde se prevede aceasta obligaţie      ......................... 8.3. Se asigura independenta personalului C-D, în      instrumentarea AT şi luarea deciziilor aferente? 8.4. Este reglementata interdictia personalului C-D      de a acorda consultanţă agentilor economici      pentru care se instrumenteaza AT şi de a accepta      avantaje materiale de la acestia?      Dacă răspunsul este afirmativ, indicati      documentul de reglementare ..................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    9. Asigurarea nivelului de confidentialitate şi securitate                                           al activităţii şi documentelor de AT ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Intrebari Raspunsuri Comentarii Crt. DA NU N/A ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9.1. Se asigura confidentialitatea informaţiilor      vehiculate în cursul desfăşurării activităţii      de AT şi a celor cuprinse în documentele      aferente elaborate şi arhivate?      Dacă răspunsul este afirmativ, indicati      documentul intern care le prevede ........... 9.2. Este limitat accesul la documentele din      arhiva, prin dispozitii scrise ale conducerii      organismului?      Dacă răspunsul este afirmativ, indicati      documentul care contine aceste dispozitii      ................................. 9.3. Se iau măsuri pentru ca personalul implicat      în activitatea de AT sa nu cunoasca sau sa nu      aiba acces la elementele de secret profesional      care nu-l privesc?      Dacă răspunsul este afirmativ, indicati      documentul care a instituit aceste măsuri      ................................... 9.4. Se iau măsuri specifice pentru limitarea      difuzarii elementelor confidentiale către      întreaga masa a personalului din organism?      Dacă răspunsul este afirmativ, indicati      documentul privitor la aceste măsuri      .......................................... 9.5. Exista măsuri pentru pastrarea în siguranţa      a documentelor privind activitatea de AT?      Dacă răspunsul este afirmativ, indicati      documentul care le prevede ............... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    10. Nivelul de informare şi documentare al organismelor elaboratoare                                    de AT în domeniile de specialitate aferente    10.1. Bănci de date ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Intrebari Raspunsuri Comentarii Crt. DA NU N/A ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a. Dispune organismul elaborator de AT de bănci de    date, în domeniile de specialitate de AT?    Dacă răspunsul este afirmativ, indicati domeniile    AT în care exista bănci de date în organism b. Are organismul elaborator de AT acces la retelele    de bănci de date:       - interne?       - internationale?    Dacă răspunsul este afirmativ, indicati retelele    respective ............................ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    10.2. Documentaţii tehnice (biblioteca): ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                            Numar de titluri                                                      ─────────────────────────                                                      Total din care procurate                                                            în ultimii 3 ani ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numărul de titluri de documentaţii tehnice existente în biblioteca în domeniile de specialitate AT: total din care:   - cărţi româneşti   - cărţi straine   - reviste româneşti   - reviste straine ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Anexe la chestionar: ........................................................                           (documente anexate, menţionate în notele de subsol                               la diferite capitole ale chestionarului)    Declaratia conducerii organismului elaborator de AT    Confirmam prin prezenta declaratie ca acest chestionar a fost completat de  către persoane imputernicite de conducerea organismului.    Ne asumam raspunderea pentru corectitudinea şi realitatea raspunsurilor.    Director general,                                             .............................    Întocmit: (numele şi functia persoanei imputernicite sa completeze  chestionarul) .............................    Data ....................................  +  Anexa 3 la P.A.T. 2-2004LISTAdocumentelor sistemului de management al calităţii (SMC)al organismelor elaboratoare de AT1. Manualul de management al calităţii (MMC)2. Proceduri ale functiilor de sistem (PFS)3. Proceduri administrative (PAD)4. Proceduri tehnice specifice (PTS)5. Documente privind audituri interne (plan şi rapoarte audit, rapoarte de neconformitati - RNC, rapoarte de acţiuni corective - RAC).6. Documente privind analizarea SMC (procese-verbale, rapoarte)7. Documente privind evaluarea SMC (audituri externe)  +  Anexa 4 la P.A.T. 2-2004LISTAdocumentelor intocmite de echipa de audit1. Documente privind auditul de abilitare a) Plan de audit b) Componenta echipei de audit c) Chestionar de audit d) Raport de audit e) Rapoarte de acţiuni corective f) Proces verbal de sinteza a auditului de abilitare (dacă este necesar audit de urmărire, se întocmeşte după realizarea acestuia)2. Documente privind auditul de urmărire a neconformitatii a) Plan de audit b) Raport de audit cu concluzii c) Proces verbal de sinteza a auditului de abilitare3. Documente privind audituri de supraveghere: a) Plan de audit b) Raport de audit cu concluzii  +  Anexa 5 la P.A.T. 2-2004INDICATIIprivind punctarea criteriilor de evaluare a organismelorelaboratoare de AT în vederea abilitarii     Tabel 1 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea criteriilor Punctaj maxim crt. recomandat ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Stadiul implementarii şi aplicarii SMC 35 2. Modul de asigurare a incercarilor de laborator 30 3. Criterii deontologice pentru personalul implicat în AT 10 4. Nivelul de confidentialitate şi securitate al informaţiilor     şi documentelor 10 5. Surse de informare şi documentare 15 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL 100 puncte ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Notă:În cazul unor criterii cu un numar mare de indicatori se recomanda urmatorul procedeu de notare:- notarea să se faca separat pentru fiecare indicator, cu note cuprinse între 0 şi nota maxima acordată criteriului respectiv;- nota (punctajul) finala (intregita) a criteriului, rezultă ca medie a notelor partiale acordate indicatorilor.Fisa de evaluare    Tabel 2  Evaluator: Numele şi prenumele ..............................................             Institutia .......................................................             Profesia .........................................................  Organismul elaborator de AT ................................................. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea criteriilor Punctaj acordat crt. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 2. 3. 4. 5. 6. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Total punctaj: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6 la P.A.T. 2-2004CONTINUTULdosarului de abilitare pentru organismele de AT solicitante1. Documentele din Lista documentelor pe baza cărora CTPC abiliteaza organismele elaboratoare de AT (anexa nr. 7)2. Duplicatul (partea nedetasabila) a Certificatului de abilitare.3. Documente privind monitorizarea organismului pe perioada abilitarii.4. Documente privind prelungirea abilitarii.5. Documente privind tratarea eventualelor contestatii.6. Toata corespondenta legata de acordarea, menţinerea şi prelungirea abilitarii.  +  Anexa 7 la P.A.T. 2-2004LISTAdocumentelor pe baza cărora CTPC abiliteaza organismeleelaboratoare de ATI. Documente de iniţiere a abilitarii1. Cererea de abilitare a organismului elaborator de AT (anexa nr. 1)2. Chestionarul de informare şi autoevaluare preliminara (anexa nr. 2)II. Documente de identificare a organismelor elaboratoare de AT1. Hotărârea Guvernului (HG) sau actul juridic de constituire2. Certificatul Unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului ComerţuluiIII. Documente privind organizarea şi functionarea organismelor elaboratoare de AT1. Organigrama2. Regulament de organizare şi functionare (ROF)3. Regulament de ordine interioara (ROI)IV. Documente ale sistemului propriu de management al calităţii (SMC)1. Documente conform anexei nr. 32. Document de certificare SMC, eliberat de un organism de certificare acreditat (după caz)V. Documente privind asigurarea incercarilor de laborator (după caz)1. Certificat de autorizare/acreditare a laboratorului propriu/asociat/subcontractant.2. Document privind subcontractarea incercarilor de laborator cu un laborator autorizat/acreditat.VI. Documente privind pregătirea şi competenţa profesionala şi condiţii deontologice pentru personalul, implicat în activitatea de AT1. Curriculum vitae (pentru preşedintele şi raportorul grupei).2. Procese-verbale de instruire şi testare.3. Procese-verbale de interviuri.4. Dovezi privind semnarea codului deontologic.VII. Documente privind instrumentarea de către organisme a agrementelor tehnice în constructii1. Proceduri tehnice pentru instrumentarea elaborarii, prelungirii valabilităţii şi modificarii AT.2. Contract - tip pentru AT.3. Tarife pentru AT.VIII. Documente privind evaluarea şi auditarea organismelor elaboratoare de AT1. Documente elaborate de echipa de audit, conform anexei nr. 4.2. Documente procedurale şi Rapoarte de monitorizare a activităţii organismelor, elaborate de secretariatul CTPC.3. Fise de evaluare şi Rapoarte de evaluare, intocmite de comisia de evaluare.4. Dovezi pentru achitare de tarife autorizate.  +  Anexa 8 la P.A.T. 2-2004
ROMÂNIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII CERTIFICAT Nr. ............. CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII ABILITEAZA ............................................. cu sediul în ......................................... Pentru elaborarea de AGREMENTE TEHNICE IN CONSTRUCTII pentru urmatoarele domenii ............. Abilitarea s-a acordat ca urmare a raportului comisiei de evaluare din ....................... PRESEDINTE CTPC (Numele şi prenumele) L.S. Data abilitarii initiale: ................... Data abilitarii curente: .................... Termen de valabilitate: .....................