PROCEDURĂ din 15 octombrie 2004de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii P.A.T. 1-2004*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.167 bis din 9 decembrie 2004  ___________ Notă *) Aprobata de Ordinul nr. 1889 din 15 octombrie 2004 publicat în Monitorul Oficial nr. 1167 din 9 decembrie 2004, Partea I.  +  Capitolul I PREVEDERI GENERALE  +  Articolul 1 (1) Prezenta procedura stabileste condiţiile şi metodologia de lucru pentru solicitarea, elaborarea şi acordarea agrementului tehnic în constructii (AT), prevăzut de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, şi de Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii, cuprins în anexa nr. 5 a Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, considerat ca agrement tehnic naţional. (2) Prevederile prezentei proceduri nu sunt aplicabile pentru agrementul tehnic european, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru constructii.  +  Articolul 2În scopurile prezentei proceduri termenii de specialitate se înţeleg conform definitiilor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Prevederile acestei proceduri sunt obligatorii în conformitate cu Legea nr. 10/1995, pentru toţi agentii economici şi factorii implicati în fabricarea, furnizarea şi utilizarea de noi produse, procedee şi echipamente pentru constructii, realizate în tara, sau procurate din import.  +  Articolul 4La elaborarea agrementului tehnic în constructii se vor avea în vedere urmatoarele principii şi obiective generale: a) Agrementul tehnic se elaboreaza pentru produse şi echipamente care pot fi realizate fizic şi la care se păstrează constanta calitatea pe linia de fabricatie, acestea fiind complet definite prin structura, sistem constructiv, forma, alcatuire, caracteristici fizico-mecanice, modul de punere în opera, legaturile cu ansamblul construcţiei în care sunt incorporate şi destinatie precisa. b) Fundamentarea prin examinari, calcule, încercări, aprecieri, etc. A AT cu un risc asumat, prin cunoasterea stiintifica şi practica a elementelor de justificare a aptitudinii la utilizare a noilor produse, procedee şi echipamente de constructii. c) Furnizarea, prin documentele AT a unei opinii autorizate şi a unor informaţii tehnice pertinente şi concrete asupra caracteristicilor, modului de fabricare, punere în opera şi a domeniului de utilizare a produselor, precum şi asupra comportarii previzibile în exploatare a construcţiilor realizate cu noile produse, procedee şi echipamente de constructii, care fac obiectul AT, care să permită agentilor economici şi factorilor implicati în domeniul construcţiilor sa ia decizii şi responsabilităţii în deplina cunoştinţa de cauza pentru alegerea şi utilizarea produselor/procedeelor/echipamentelor. d) Asigurarea obiectivitatii şi neutralitatii în acordarea AT, printr-o apreciere echilibrata, ţinând seama de interesele tuturor factorilor implicati. e) Promovarea progresului tehnic în constructii în condiţiile respectarii cerințelor esentiale şi a nivelurilor de siguranţă pentru constructii şi de performanţă pentru produsele, procedeele şi echipamentele ce formeaza obiectul AT.  +  Articolul 5Agrementul tehnic se elibereaza de către un organism elaborator, sub coordonarea Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, denumit în continuare CTPC, la cererea unui solicitant care poate fi: a) pentru produse sau echipamente, producătorul sau reprezentantului autorizat al acestuia în România, sau un alt distribuitor care detine acordul producătorului; b) deţinătorul procedeului sau cel care îl foloseşte pe baza licentei, în cazul procedeelor noi în constructii.  +  Articolul 6AT nu are ca efect pentru detinator acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare a produselor, procedeelor şi echipamentelor.  +  Articolul 7Elaboratorul agrementului tehnic raspunde de exactitatea datelor inscrise în AT şi de evaluarea bazata pe examinari, calcule, încercări, aprecieri care au fundamentat aceste date. În cazul efectuării de încercări, un esantion reprezentativ se va pastra depozitat de către elaboratorul agrementului pe o perioadă conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8Produsele pentru care s-au eliberat AT sunt supuse actiunii de certificare de conformitate a calităţii, conform prevederilor din anexa nr. 7 a Hotărârii Guvernului nr. 766/1997.  +  Articolul 9AT se acordă pe o perioadă limitata, conform anexei nr. 5 a Hotărârii Guvernului nr. 766/1997, existand posibilitatea prelungirii valabilităţii, extinderii sau modificarii acestuia la cererea titularului de AT.  +  Capitolul II METODOLOGIA PRIVIND SOLICITAREA AGREMENTULUI TEHNIC  +  Articolul 10 (1) Solicitantul de AT se adreseaza unuia dintre organismele elaboratoare de AT abilitate în acest scop, a caror lista este disponibila pe site-ul CTPC, care are o grupa specializata ce corespunde obiectului de AT. (2) Solicitantul trebuie să prezinte o cerere, conform modelului din anexa nr. 2, însoţită de un dosar preliminar, alcătuit în conformitate cu prevederile capitolului III. Prin cererea sa, solicitantul autorizeaza organismul elaborator de AT caruia i s-a adresat sa informeze secretariatul CTPC despre conţinutul cererii şi se obliga sa puna la dispoziţia organismului elaborator documentaţia şi esantioanele necesare pentru elaborarea AT. (3) Solicitarea pentru un agrement tehnic se poate face numai unui singur organism elaborator de agrement tehnic. (4) Organismul elaborator de AT informeaza secretariatul CTPC despre conţinutul cererii şi urmare acceptului secretariatului CTPC privind necesitatea şi oportunitatea elaborarii AT poate începe negocierea contractului. Cu solicitantul.  +  Articolul 11Organismul elaborator, după analiza dosarului preliminar de către raportorul grupei specializate desemnat, informeaza solicitantul de AT despre costul şi durata de elaborare a AT avandu-se în vedere ca durata maxima de elaborare este de 4 luni.  +  Articolul 12 (1) După negociere, dacă solicitantul este de acord cu oferta, organismul elaborator înregistrează dosarul şi începe elaborarea AT. Pe parcursul instrumentarii, după caz, poate emite la cerea solicitantului o adresa prin care confirma ca produsul, procedeul sau echipamentul nou se afla în curs de instrumentare. (2) În cazul în care negocierile cu solicitantul de AT nu au condus la semnarea contractului, organismul elaborator este obligat ca în maximum 5 zile sa instiinteze secretariatul CTPC, asupra nesemnarii acestuia inclusiv motivatia (motive financiare sau nefinanciare). Secretariatul CTPC informeaza organismul elaborator de AT dacă solicitantul se poate sau nu adresa altui organism elaborator de AT.  +  Capitolul III ALCATUIREA DOSARULUI PRELIMINAR DE AGREMENT TEHNIC  +  Articolul 13 (1) Dosarul preliminar trebuie întocmit de către solicitant şi va cuprinde în principal, în functie de etapa solicitarii: a) cererea pentru AT; b) acordul producătorului privind comercializarea produsului de către solicitant, în cazul în care solicitantul este altul decat reprezentantul sau autorizat; c) descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (în limba română); d) pentru produsele provenite din import, lista utilizarilor anterioare semnificative (cu indicarea anului în care s-a aplicat); e) documentele tehnice de referinţa; f) informaţii privind stadiul de implementare a sistemului de management al calităţii (SMC) şi/sau a sistemului de control al productiei la producător; g) avize tehnice la zi obtinute în alte tari sau reglementari tehnice naţionale în baza cărora produsul respectiv este fabricat şi utilizat în tara de origine; h) agremente tehnice anterioare (în cazul solicitarilor de prelungire); i) procesul-verbal de omologare interna pentru produsele fabricate în România; j) avize în conformitate cu reglementarile în vigoare (după caz). (2) Dosarul tehnic preliminar face parte integrantă din dosarul tehnic al AT.  +  Articolul 14Cererea pentru AT se completeaza cu informaţiile prevăzute în modelul din anexa nr. 2, cu menţionarea în clar a numelui şi functiei semnatarului.  +  Articolul 15Acordul producătorului trebuie să conţină menţiunea expresa cu referire la solicitant "este abilitat pentru a comercializa produsele noastre în România", precum şi data emiterii.  +  Articolul 16 (1) Descrierea produsului, procedeului sau echipamentului va urmări prezentarea tuturor caracteristicilor sale tehnice şi a modului de realizare a lucrărilor, pentru care acesta este destinat, precum şi domeniul şi condiţiile de utilizare. (2) Descrierea trebuie să permită identificarea clara a produsului, procedeului sau echipamentului, cuprinzand în acest scop: a) prezentarea materialelor utilizate cu indicarea caracteristicilor şi performantelor reprezentative; b) descrierea fluxului tehnologic de fabricatie, pornind de la materiile prime componente, cu precizarea planului de control a calităţii; c) precizarea caracteristicilor şi performantelor produsului final; d) prezentarea elementelor/subansamblurilor de construcţie, la care se preconizeaza utilizarea produsului/echipamentului, specificîndu-se tehnologia de execuţie, utilajele necesare, condiţiile de calitate aferente, reglementarile tehnice româneşti ce trebuiesc respectate; e) descrierea modului de punere în opera a elementelor/ansamblelor de constructii, mentionandu-se utilajele, elementele de inventar, masurile de protectia muncii, metodele şi aparatura de control a calităţii. f) planuri de ansamblu, de detaliu sau prospecte.  +  Articolul 17Lista utilizarilor anterioare semnificative în tara de origine a produsului sau în alte tari va cuprinde specificarea clara a locurilor unde produsul, procedeul sau echipamentul a fost utilizat, destinaţia avuta, precum şi datele necesare localizarii lui (identitatea utilizatorului), după caz.  +  Articolul 18Documentele tehnice de referinţa, care fac parte din dosarul tehnic preliminar, trebuie să cuprindă de regula: a) documente care conţin dovezi privind performantele declarate, care sunt demonstrabile, şi/sau elemente de convingere pentru acele performante care rămân subiect de apreciere. b) rapoarte de incercare pe esantioane reprezentative, ca urmare a incercarilor efectuate în laborator/"în situ" de către laboratoare acreditate (autorizate) în tara, sau acreditate naţional în tara de origine; c) date rezultate din analizele efectuate asupra comportarii în timp a produsului/echipamentului, în condiţii de exploatare (pentru prelungirea AT); d) date referitoare la documentele tehnice existente (reglementari tehnice, caiete de sarcini, etc.) aferente pentru părţile traditionale ale sistemului constructiv la care se aplică produsul, procedeul sau echipamentul, precum şi AT eliberat pentru produse, procedee sau echipamente din aceeasi familie; e) aprecieri bazate pe observarea comportarii în exploatare a lucrărilor realizate cu produse, procedee sau echipamente similare; f) rezultatele unor studii analitice şi calcule efectuate pe baza masuratorilor experimentale; g) caiete de sarcini pentru fabricatie şi/sau punere în opera impuse deţinătorilor de licente, precum şi modalitatile de control a aplicarii lor.  +  Articolul 19 (1) Informaţiile privind stadiul implementarii SMC constau, după caz, în declaratia producătorului cu privire la existenta şi functionarea SMC sau copia unui document de certificare a SMC. (2) Informaţiile privind sistemul de control al productiei la producător trebuie să prezinte modul de efectuare a controlului pe fluxul tehnologic şi pe produsul finit.  +  Articolul 20Procesul-verbal de omologare interna trebuie să conţină informaţii relevante în legătură cu: a) constituirea comisiei de omologare; b) executarea şi încercarea prototipului; c) natura productiei ulterioare (unicat, serie).  +  Capitolul IV METODOLOGIA DE INSTRUMENTARE A AGREMENTULUI TEHNIC  +  Articolul 21 (1) Instrumentarea dosarului de solicitare a AT se efectueaza de către organismul elaborator de AT, prin grupa specializata pe domeniul respectiv, şi începe după inregistrarea acestuia potrivit prevederilor art. 12. (2) La elaborarea documentelor privind agrementul tehnic se va tine cont de precizarile din ghidul de agrement tehnic pentru produsul sau grupa de produse luate în discutie (dacă exista), iar în lipsa acestuia de prevederile standardelor şi normelor tehnice aferente domeniului de utilizare, pentru respectarea cerințelor Legii nr. 10/1995. (3) Raportorul desemnat de grupa specializata împreună cu colectivul stabilit în cadrul grupei, care poate fi compus din trei până la cinci membri ai grupei specializate, vor elabora urmatoarele documente: a) dosarul tehnic, cuprinzand toate elementele care au fundamentat solicitarea AT inclusiv rezultatele incercarilor/evaluarilor suplimentare, cerute de raportor. b) proiectul de agrement tehnic.  +  Articolul 22 (1) Grupa specializata analizeaza şi concluzioneaza asupra rezultatelor consemnate în documentele cuprinse în dosarul tehnic şi poate solicita efectuarea unor încercări suplimentare în laboratoare autorizate (acreditate) atunci când sunt puse sub semnul intrebarii o serie de date intocmite de unele laboratoare. (2) În afara acestor analize, după caz, se pot efectua verificări "în situ" şi audit la producător, cat şi la cel puţin o utilizare la care s-a folosit produsul pentru care se solicita AT. (3) În cazul în care pentru instrumentarea elaborarii AT pentru un produs, grupa specializata nu dispune de specialisti în domeniul de utilizare a produsului, organismul elaborator poate solicita colaborarea unor specialisti din componenta unor grupe specializate aparţinând altor organisme elaboratoare de AT.  +  Articolul 23Încercările/evaluarile suplimentare, considerate ca necesare pentru clarificarea unor situaţii aparute în timpul elaborarii AT, conform art. 22, se vor efectua pe cheltuiala solicitantului.  +  Articolul 24După intocmirea proiectului de AT, acesta se va transmite solicitantului de AT care va fi invitat ca în termen de 15 zile sa transmita grupei specializate acordul/observatiile sale.  +  Articolul 25În termen de 5 zile de la primirea acordului/observatiilor solicitantului de AT, raportorul va prezenta colectivului de specialisti urmatoarele documente: a) dosarul tehnic; b) proiectul de AT; c) acordul sau observatiile solicitantului de AT şi modul de solutionare a acestora; d) raportul suplimentar (dacă este necesar).  +  Articolul 26Documentaţia va fi analizata de grupa specializata în cadrul unei şedinţe de avizare. La aceasta sedinta poate fi invitat sa participe şi solicitantul de AT precum şi specialistii colaboratori, după caz.  +  Articolul 27În cadrul termenului global de patru luni, dacă solicitantul nu îşi respecta oblibaţiile asumate prin cerere sau nu satisface condiţiile suplimentare cerute de grupa specializata (asigurarea esantioanelor de produs necesare incercarilor de laborator şi altele asemanatoare), dosarul preliminar va fi returnat acestuia şi contractul se renegociaza sau se suspenda, după caz. În astfel de situaţii, organismul elaborator va informa secretariatul CTPC.  +  Articolul 28 (1) După finalizarea proiectului de AT, acesta va fi inaintat de către organismul elaborator secretariatului CTPC (1 exemplar original şi o copie) în vederea verificării conformitatii cu prevederile prezentei proceduri, a avizarii proiectului de AT de către comisia tehnica de specialitate a CTPC şi a emiterii Avizului Tehnic al CTPC. (2) Avizul Tehnic are valabilitate 2 ani şi în cazul în care în această perioadă sunt indeplinite condiţiile privind constanta calităţii produsului, prevăzute în AT, prelungirea se va face urmare raportului favorabil întocmit de elaboratorul agrementului tehnic cu inca 2 ani sau până la expirarea termenului de valabilitate al AT (dacă acesta are valabilitate sub 4 ani).  +  Articolul 29 (1) Secretariatul CTPC analizeaza proiectele de AT şi, dacă acestea corespund exigentelor procedurii propune printr-un referat (anexa nr. 3) comisiei tehnice de specialitate a CTPC analizarea acestora. Urmare aprecierii favorabile, comisia tehnica de specialitate propune CTPC eliberarea Avizului Tehnic (anexa nr. 4). (2) În cazul respingerii de către secretariatul CTPC, într-o perioadă de 12 luni, a mai mult de 3 proiecte de AT aparţinând aceluiasi organism elaborator de AT, secretariatul CTPC va propune plenului CTPC suspendarea activităţii de elaborare AT a organismului respectiv pe o perioadă de minimum 3 luni. În această perioadă, organismul elaborator de AT nu poate primi spre instrumentare dosare tehnice preliminare de la solicitanţi şi nu va elabora proiecte de AT. Reluarea activităţii organismului elaborator suspendat se va face după un audit efectuat de secretariatul CTPC.  +  Articolul 30 (1) CTPC numeste prin decizie componenta comisiilor tehnice de specialitate şi presedintii acestora, care analizeaza proiectele de AT acceptate de secretariatul CTPC. (2) Sedintele de avizare de vor desfăşura cel puţin o dată pe luna, cu participarea a minimum 5 membri din comisie, specialisti în domeniul tratat de proiectul de AT în discutie. (3) Comisia tehnica de specialitate analizeaza de fond proiectul de AT: oportunitatea emiterii AT, domeniile de utilizare preconizate, perioada de valabilitate a AT, rezultatele incercarilor/evaluarilor efectuate în vederea justificarii concluziei grupei specializate şi altele, şi în cazul în care concluzia este favorabila, propune eliberarea Avizului Tehnic. (4) În cazul respingerii de către comisia tehnica de specialitate a mai mult de 3 proiecte de AT elaborate de un organism într-o perioadă de 12 luni, comisia tehnica de specialitate propune plenului CTPC suspendarea activităţii organismului elaborator pe o perioadă de minimum 6 luni. În această perioadă, organismul elaborator de AT nu poate primi spre instrumentare dosare tehnice preliminare de la solicitanţi şi nu va elabora proiecte de AT. Reluarea activităţii organismului elaborator de AT se va face după un audit efectuat de către reprezentanti ai comisiilor tehnice de specialitate care au respins proiectele de AT. Reprezentantii care vor efectua auditul vor fi numiti de Preşedintele CTPC.  +  Articolul 31În situaţiile prevăzute la art. 29 alin. (2) şi la art. 30 alin. (4), dosarele aflate în curs de instrumentare la organismul elaborator a cărui activitate a fost suspendata pentru care solicitantul nu poate accepta intarziere de 3, respectiv 6 luni, se vor repartiza pentru finalizare altor organisme competente în domeniul respectiv, prin decizie a CTPC. Costurile nejustificate de activitatea organismului elaborator suspendat se transfera noului organism elaborator.  +  Articolul 32 (1) În unele cazuri justificate, aprecierea aptitudinii pentru utilizare poate fi condiţionată de realizarea prealabila a unei lucrari experimentale. În astfel de situaţii, grupa specializata propune un program de experimentare, care se supune avizarii comisiei tehnice de specialitate în acelasi regim ca un AT nou. Programul de experimentare precizeaza obiectivele urmarite în cadrul acestuia, testele ce urmeaza a fi efectuate pe parcursul experimentarii, condiţiile de remediere a eventualelor neconformitati aparute în timpul executiei precum şi modul de utilizare a lucrării după perioada de experimentare. (2) Pentru programele de experimentare avizate de comisia tehnica de specialitate CTPC elibereaza un Aviz Tehnic de Experimentare (ATEx). ATEx va avea termen de valabilitate de 1-2 ani şi se referă la realizarea unei singure lucrari experimentale.Solicitantul de AT poate executa lucrarea experimentala în condiţiile prevăzute prin ATEx.  +  Capitolul V CONTINUTUL AGREMENTULUI TEHNIC  +  Articolul 33AT va fi alcătuit din: a) agrementul tehnic propriu-zis; b) dosarul tehnic, care face parte integrantă din agrementul tehnic.  +  Articolul 34 (1) AT propriu-zis va cuprinde, conform modelului din anexa nr. 5: a) descrierea succinta a produsului, procedeului sau echipamentului şi inscripţia de identificare. b) domeniul şi condiţiile de utilizare acceptate, cu raportare la reglementarile tehnice în vigoare. c) aprecieri cu privire la produs, procedeu sau echipament exprimand:* aptitudinea de exploatare, cu indicarea privind nivelul de calitate;* durabilitatea produsului cu menţionarea dacă aceasta a putut fi apreciata prin comparatie cu produse similare sau nu a putut fi apreciata, în care caz produsul trebuie recomandat pentru experimentare, precum şi condiţiile de întreţinere care se impun;* parametrii indicati de producător cu privire la fabricatie, controlul productiei şi punerea în opera; d) condiţii de conceptie; e) condiţii de fabricare; f) condiţii de livrare; g) condiţii de punere în opera; h) alte condiţii prevăzute în ghidurile tehnice pentru AT în constructii; i) concluzii cu privire la:* aprecierea globală a calitatilor de utilizare în domeniul prevăzut, care nu poate fi decat FAVORABILA (în caz contrar nu se elibereaza AT).* durata de valabilitate a AT. (2) AT este semnat de directorul organismului elaborator, de preşedintele grupei specializate (sau de inlocuitorul sau stabilit oficial), de raportorul desemnat şi de membrii grupei specializate care au participat la elaborarea acestuia şi va avea înscrisă data la care s-a tinut sedinta grupei specializate de aprobare a proiectului de AT, al carei proces-verbal trebuie inclus în dosarul tehnic.  +  Articolul 35 (1) Durata de valabilitate a unui AT este în general de 3 ani, putand fi extinsa la 5 ani în cazul produselor, procedeelor sau echipamentelor: a) care nu implica riscuri; b) care necesita o perioadă mai lunga pentru confirmarea aptitudinii de utilizare; c) în cazul prelungirii valabilităţii AT, când produsul/procedeul/echipamentul este verificat în timp. (2) Comisiile tehnice de specialitate pot solicita o valabilitate a AT mai mica de 3 ani pentru produsele pentru care nu sunt informaţii suficiente asupra comportarii în timp a componentelor acestora.  +  Articolul 36Dosarul tehnic aferent AT va fi format din dosarul tehnic preliminar întocmit de solicitant la începerea lucrării, completat cu raportul grupei specializate, cu rezultatele verificărilor facute în timpul analizarii obiectului AT, şi va cuprinde: a) descrierea detaliata a produsului, procedeului sau echipamentului la care se referă; b) rezultatele incercarilor efectuate, care sustin aprecierile cuprinse în AT; c) interpretarile şi aprecierile privind aptitudinea de utilizare, durabilitatea etc. d) interpretarile rezultatelor la încercări; e) referinţe asupra modului de utilizare a produsului, procedeului sau echipamentului; f) extras din procesul-verbal al sedintei de deliberare din cadrul grupei specializate.  +  Capitolul VI METODOLOGIA DE PRELUNGIRE, EXTINDERE SAU MODIFICARE A AGREMENTULUI TEHNIC  +  Articolul 37Prelungirea unui AT se face la cererea titularului, cu 3 luni înainte de încetarea termenului de valabilitate al AT. Procedura ce va fi urmata se va desfăşura după aceleasi etape ca la AT initial, iar dosarul tehnic preliminar va cuprinde: a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 6; b) copia AT pentru care se solicita prelungirea; c) minimum 3 referinţe din partea beneficiarilor produsului/procedeului/echipamentului pus în opera în perioada de valabilitate a AT; d) lista lucrărilor semnificative la care a fost pus în opera obiectul AT; e) rezultatele verificărilor privind constanta calităţii produsului/procedeului/echipamentului care sunt cuprinse în agrementul tehnic la cap. Condiţii; f) certificate de calitate pentru produs, actualizate; g) avize în conformitate cu reglementarile în vigoare (după caz), actualizate.  +  Articolul 38 (1) Extinderea sau modificarea AT se poate face la cererea titularului, ca urmare a unor modificari aduse produsului, sau la propunerea grupei specializate de profil, ca urmare a constatarii unor neconformitati privind caracteristicile sau comportarea obiectului AT faţă de prevederile AT initial, caz în care propunerea grupei specializate va fi anunţată secretariatului CTPC şi titularului AT de către organismul elaborator de AT. (2) Dosarul tehnic preliminar pentru extinderea sau modificarea AT va cuprinde: a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 7; b) copia AT faţă de care se solicita extinderea sau modificarea; c) explicatii relevante în legătură cu elementele ce fac obiectul extinderii sau modificarii AT.  +  Articolul 39Instrumentarea cererii de prelungire se va desfăşura astfel: a) pe baza observatiilor şi elementelor tehnice de apreciere, adunate de către raportorul grupei specializate, acesta va redacta un raport ce va fi prezentat titularului de AT care va formula în scris acordul sau observatiile sale şi modul de solutionare; b) în termen de 5 zile de la data primirii acordului/observatiilor titularului de AT, raportorul va prezenta grupei specializate un raport tehnic insotit de proiectul de AT prelungit; c) grupa specializata va analiza documentaţia inaintata în prima sa sedinta planificata; grupa specializata poate cere titularului de AT dacă va considera necesar, clarificari sau observatii proprii. d) în cadrul unui termen global de doua luni de la data cererii de prelungire, grupa specializata de profil va formula proiectul de AT prelungit, restul procedurii fiind identica cazului solicitarii de agrement nou.  +  Articolul 40Procedura de extindere sau modificare a AT se desfăşoară identic cu procedura de prelungire, grupa specializata analizand numai documentaţia care fundamentează motivul extinderii sau modificarii.  +  Articolul 41Prelungirea, extinderea sau modificarea unui AT se va efectua de regula de către organismul elaborator al AT initial. În cazuri justificate (de exemplu: desfiintarea organismului elaborator, organism elaborator în perioada de suspendare şi altele) titularul se poate adresa şi altui organism elaborator de AT.  +  Capitolul VII PREVEDERI FINALE  +  Articolul 42Cheltuielile aferente elaborarii şi instrumentarii AT cad în sarcina solicitantului de AT, care va achita valoarea respectiva (pe bază de contract) organismului elaborator de AT. Valoarea cheltuielilor legate de elaborare se stabileste în baza unui deviz negociat şi acceptat de solicitant.  +  Articolul 43Cheltuielile necesare analizarii proiectelor de AT şi eliberarii Avizelor Tehnice sunt suportate de către organismele elaboratoare de AT în beneficiul CTPC.  +  Articolul 44În referirea la un AT în corespondenta comerciala, în anunturi publicitare şi în contracte, se vor menţiona: denumirea produsului, procedeului sau echipamentului, numărul AT, producătorul şi data valabilităţii AT.  +  Articolul 45Urmarirea aplicarii şi controlul respectarii prevederilor prezentei proceduri se efectueaza de către CTPC.  +  Articolul 46Incalcarea dispoziţiilor prezentei proceduri atrage după sine anularea AT, cat şi raspunderi şi sancţiuni, potrivit legii.  +  Articolul 47Prezenta procedura inlocuieste instrucţiunile I.A.T. 1-2002 pentru formularea şi eliberarea agrementului tehnic în constructii.  +  Articolul 48Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Anexa 1 la P.A.T. 1-2004TERMENI DE SPECIALITATE ŞI DEFINITII1. Agrement tehnic în constructii: apreciere tehnica favorabila concretizata într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare, în conformitate cu cerinţele legii calităţii în constructii, a unor noi produse, procedee şi echipamente pentru care nu exista şi nu pot fi inca elaborate standarde naţionale sau alte reglementari tehnice oficiale sau pentru care exista astfel de standarde şi reglementari, dar produsele nu se încadrează în cerinţele acestora, diferenţa influentand una dintre cerinţele prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii.2. Producător: persoana responsabila pentru proiectarea şi realizarea unui produs, în scopul introducerii pe piaţa, în numele sau; responsabilitatile producătorului se aplică oricarei persoane fizice sau juridice care asambleaza, ambaleaza sau eticheteaza produse în vederea introducerii pe piaţa în nume propriu.3. Reprezentant autorizat al producătorului: persoana juridica imputernicita de producător sa actioneze în numele acestuia.4. Produs pentru constructii: orice produs realizat în scopul de a fi incorporat în mod permanent în constructii, termenul desemnand materiale, elemente şi componente - individuale sau alcatuind un set, inclusiv pentru sisteme prefabricate sau instalaţii, plasate pe piaţa în forma în care urmeaza a fi incorporate, asamblate, aplicate sau instalate în constructii prin operaţii şi/sau lucrari de constructii.5. Constructii - orice obiect care este construit sau rezultă din operaţii şi/sau lucrari de constructii şi este fixat de pamant, termenul desemnand atât cladirile cat şi lucrarile de inginerie civila.  +  Anexa 2 la P.A.T. 1-2004CEREREPENTRU AGREMENT TEHNIC IN CONSTRUCTIINr. .......... din ............1. ADRESANT: Organismul elaborator de agrement tehnic în constructii2. SOLICITANT: firma (reprezentanta), adresa, telefon, fax3. PRODUS/PROCEDEU/ECHIPAMENT: definirea produsului, procedeului sau echipamentului, inclusiv denumirea comerciala (nu se admite numai denumirea comerciala)4. UNITATEA PRODUCĂTOARE: firma, tara, adresa, telefon, fax5. ACORDUL PRODUCĂTORULUI: în cazul în care solicitantul este altul decat producătorul6. TITULAR AGREMENT: agentul economic care comercializeaza produsul, procedeul sau echipamentul (firma, tara, adresa, telefon, fax)7. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI/PROCEDEULUI/ECHIPAMENTULUI: se vor indica în anexa8. DOMENII PROPUSE DE UTILIZARE IN CONSTRUCTII:PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMATOARELOR OBLIGATII:* ASIGURAREA ESANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE TESTELOR DE LABORATOR;* PERMITEREA EFECTUARII DE TESTE DE LABORATOR SUPLIMENTARE LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE, DE CATRE UN LABORATOR AUTORIZAT;* PERMITEREA CONSTATARII CONDIŢIILOR DE FABRICATIE A PRODUSULUI SAU ECHIPAMENTULUI DACA ESTE CAZUL;* DECONTAREA PE BAZA DE CONTRACT A TUTUROR CHELTUIELILOR DERIVATE DIN PROCEDURA DE ELABORAREA AGREMENTULUI TEHNIC.AM LUAT LA CUNOSTINTA CA DURATA MAXIMA DE ELABORARE A AGREMENTULUI TEHNIC ESTE DE 4 LUNI, INCEPAND CU DATA LA CARE SUNT INDEPLINITE TOATE OBLIGATIILE CONTRACTATE CU ORGANISMUL ELABORATOR DE AGREMENT TEHNIC CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ESANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE INCERCARILOR DE LABORATOR.SOLICITANTGHIDUL SOLICITANTULUI IN VEDEREA OBTINERII AGREMENTULUI TEHNICNOTIUNI GENERALE* Agrementul tehnic este subsistemul calităţii care atesta aptitudinea de utilizare în constructii a produselor, procedeelor şi echipamentelor incorporate în constructii, care, prin noutatea lor sau prin condiţiile de utilizare, nu sunt cuprinse în domeniul reglementat tehnic.Agrementul tehnic se elibereaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii publicată în Monitorul Oficial nr. 12/1995 şi ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii, cuprins în anexa nr. 5 a Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 publicată în Monitorul Oficial nr. 352/10.12.1997 şi modificata prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2002.Agrementul tehnic se acordă numai pentru utilizare în constructii, nu şi pentru utilizare în instalaţii tehnologice.* Agrementul tehnic se solicita de către:- producătorul sau reprezentantului autorizat al acestuia în România, sau un alt distribuitor care detine acordul producătorului, pentru produse sau echipamente;- deţinătorul procedeului sau cel care îl foloseşte pe baza licentei, în cazul procedeelor noi în constructii.* Agrementul tehnic se acordă pe o perioadă limitata până la maxim 5 ani şi este valabil pentru titulari şi pentru distribuitorii producătorului solicitati prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.* Agrementul tehnic nu-l absolva pe producător sau pe deţinătorul procedeului de responsabilitatile legale privind calitatea produselor/procedeelor/echipamentelor şi nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare, respectiv de utilizare.Procedura: Solicitantul trebuie să contacteze unul din organismele elaboratoare de agrement tehnic a cărui grupa specializata corespunde tipului de produs solicitat spre agrementare, prezentandu-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde:- cererea pentru agrement tehnic pentru fiecare produs sau familie de produse în parte conform formularului tip (faţa);- acordul producătorului în cazul în care agentul economic care comercializeaza produsul este altul decat producătorul, acesta trebuind să prezinte o imputernicire scrisa din partea producătorului cu menţiunea expresa "ESTE ABILITAT PENTRU A COMERCIALIZA PRODUSELE NOASTRE IN ROMÂNIA";- descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (în limba română);- documente tehnice de referinţa;- agremente tehnice anterioare, certificate privind sistemul calităţii sau avize tehnice la zi obtinute în alte tari sau reglementari tehnice naţionale în baza cărora produsul respectiv este fabricat şi utilizat în tara de origine;- lista completa a utilizarilor anterioare (din tara şi strainatate, cu indicarea anului în care s-a aplicat);- procesul-verbal de omologare interna (pentru produsele fabricate în România).Organismul elaborator, după analiza dosarului tehnic preliminar de către raportorul desemnat, informeaza secretariatul CTPC cu privire la conţinutul solicitarii şi după obtinerea acceptului acestuia privind necesitatea şi oportunitatea elaborarii AT, negociaza cu solicitantul de agrement tehnic costul şi durata de elaborare a agrementului tehnic avandu-se în vedere ca durata maxima de elaborare este de 4 luni.După negociere organismul elaborator va inregistra dosarul şi poate emite o adresa prin care confirma ca produsul, procedeul sau echipamentul nou se afla în curs de agrementare. Adresa este valabila pentru prezentarea firmei la licitatii, comert, import-export, etc. dar nu şi pentru punerea în opera, acest lucru realizandu-se numai după obtinerea agrementului tehnic.În cadrul a maximum 4 luni organismul elaborator va întocmi proiectul agrementului tehnic şi-l va supune avizarii CTPC, acestea validandu-l prin "AVIZUL TEHNIC", în cazul în care agrementul tehnic corespunde exigentelor procedurii.ATENŢIE! Agrementul tehnic nu este valabil fără "AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii".  +  Anexa 3 la P.A.T. 1-2004    CONSILIUL TEHNIC PERMANENT    PENTRU CONSTRUCTII    Secretariat CTPC                                                 Nr. .......... din ..........                                    REFERAT    În urma analizarii conformitatii cu prevederile Procedurii de agrement  tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii, P.A.T.  1-2004, va propunem spre avizare în vederea eliberarii Avizului Tehnic,  urmatoarele agremente tehnice:
  Nr. crt. Nr. agrement Denumire
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
                                                    SECRETARIAT CTPC    ANEXA 4    la P.A.T. 1-2004                                    ROMÂNIA                 CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII                                  AVIZ TEHNIC    În baza procesului-verbal nr. ........, din data de ........., al Comisiei  de avizare nr. ........ a agrementelor tehnice în constructii:                 CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII                              AVIZEAZA FAVORABIL:    agrementul tehnic nr. ..............., elaborat de ....................,  pentru produsul ................, al cărui producător este ..................    Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de .................. şi se  poate prelungi în situaţia în care titularul face dovada mentinerii  aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, conform  prevederilor menţionate la cap. "condiţii" din agrementul tehnic.    Agrementul tehnic este valabil până la data de ...................., pentru  titular, producător şi distribuitorii din anexa la agrementul tehnic şi nu  tine loc de certificat de calitate.                                   PRESEDINTE                           (nume, prenume, semnatura)
  PRELUNGIT până la data de .............. PRESEDINTE
  PRELUNGIT până la data de .............. PRESEDINTE
  (Reversul Avizului Tehnic)                                  SECRETARIAT                 Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii                                    Director                           (nume, prenume, semnatura)    ANEXA 5    la P.A.T. 1-2004                 CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
  Agrement Tehnic 000-00/000-0000
  (Denumire produs, procedeu, echipament): ..................................... (limba română) ..................................... (limba franceza) ..................................... (limba engleza) ..................................... (limba germana)
     PRODUCĂTOR: ...................................                  (denumire firma producătoare)               ...................................                        (adresa completa)               ...................................                         (telefon, fax)   TITULAR: ....................................................................                   (Denumirea şi adresa titularului agrementului tehnic)   ELABORATOR AGREMENT TEHNIC: .................................................            (Denumirea şi adresa organismului elaborator al agrementului tehnic)                               .................................................         (grupa specializata nr. şi denumirea desfăşurată a grupei specializate)
  Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de ............... numai insotit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii şi nu tine loc de certificat de calitate.
      CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII    Grupa specializata nr. .......... din cadrul .................... analizand  documentaţia de solicitare de agrement tehnic, prezentată de ............. şi  înregistrată cu nr. ............. din data de ..............., referitoare la  (produsul/procedeul/echipamentul) ............................... realizat de  .............., elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 000-00/0000-0000, în  conformitate cu documentele tehnice româneşti aferente domeniului de  referinţa, cu Agrementul Tehnic (strain) nr. ......... emis de ........... şi  cu ghidul tehnic de agrement nr. .........., toate valabile la această dată.
  1. Definirea succinta
      1.1. Descrierea succinta    1.2. Identificarea produselor
  2. Agrementul Tehnic
  2.1. Domenii acceptate de utilizare în constructii2.2. Aprecieri asupra produsului (echipamentului)2.2.1. Aptitudinea de exploatare în constructii* Rezistenta şi stabilitate* Siguranţa în exploatare* Siguranţa la foc* Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protectia mediului;* Izolatie termica, hidrofuga şi economia de energie;* Protectia împotriva zgomotului.2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) şi întreţinerea produsului2.2.3. Fabricatia şi controlul2.2.4. Punerea în operaAcest produs, procedeu sau echipament se poate utiliza (aplica) fără dificultati particulare intr-o lucrare de precizie normala.2.3. Caietul de prescriptii tehnice2.3.1. Condiţii de conceptieSe indica reglementarile tehnice la care să răspundă produsul şi punerea sa în opera.2.3.2. Condiţii de fabricareSe indica concret modul în care se face verificarea fabricatiei pentru produs sau echipament, pentru pastrarea constanta a calităţii.Se va indica stadiul de implementare a Sistemului de Management al Calităţii.2.3.3. Condiţii de livrareLa livrare produsul (echipamentul) trebuie să fie însoţit de un document, care să ateste conformitatea produsului/echipamentului cu prezentul Agrement Tehnic, potrivit legislaţiei româneşti în vigoare, cu indicarea expresa a denumirii acestui act şi a reglementarii respective.Tot la livrare produsul (echipamentul), trebuie să fie însoţit de instrucţiuni de utilizare în limba română.2.3.4. Condiţii depunere în operaSe indica denumirea reglementarilor tehnice proprii, precum şi a celor româneşti, care trebuiesc respectate la punerea în opera.
  Concluzii Aprecierea globală * Utilizarea produsului, procedeului, echipamentului, în domeniile de utilizare acceptate este apreciata favorabil, în condiţiile specifice din România, dacă se respecta prevederile prezentului agrement.
  Condiţii* Calitatea produsului şi metoda de fabricare, au fost examinate şi gasite corespunzătoare şi trebuie mentinute la acest standard pe toata durata de valabilitate a acestui agrement.* Oriunde se face referire în acest agrement la acte legislative sau reglementari tehnice, trebuie avut în vedere ca aceste acte erau în vigoare la data elaborarii acestui agrement.* Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, nu se implica în prezenta şi/sau absenta drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau intretine produsul sau echipamentul.* Orice recomandare relativ la folosirea în condiţii de siguranţă a acestui produs, procedeu sau echipament, care este continuta sau se referă la acest agrement tehnic, reprezinta cerinţe minime necesare la punerea sa în opera.* Elaboratorii agrementelor tehnice raspund de exactitatea datelor inscrise în agrementul tehnic şi de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu îi absolva pe furnizori şi/sau pe utilizatori de responsabilitatile ce le revin conform reglementarilor legale în vigoare.* Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a produsului, procedeului sau echipamentului va fi realizata conform programului stabilit de către elaboratorul agrementului tehnic (verificări/încercări de laborator, tipul şi frecventa incercarilor, documente de atestare a calităţii).* Actiunile cuprinse în program şi modul lor de realizare vor respecta actele normative şi reglementarile tehnice în vigoare.* Elaboratorul agrementului tehnic (sau alt elaborator de agrement tehnic abilitat de către CTPC în cazul în care cel initial îşi inceteaza activitatea), va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menţinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanşarea actiunii de suspendare a agrementului tehnic.* Suspendarea se declanseaza şi în cazul constatarii prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectarii mentinerii constante a condiţiilor de fabricatie şi utilizare ale produsului.* În cazul în care titularul de agrement tehnic nu se conformeaza acestor prevederi, se va declansa procedura de retragere a agrementului tehnic.
  Valabilitate: (zi, luna, an) Prelungirea valabilităţii sau revizuirea prezentului agrement tehnic trebuie solicitata cu cel puţin trei luni înainte de data expirarii. În cazul neprelungirii valabilităţii, agrementul tehnic se anulează de la sine.
    Pentru grupa specializata nr. .......................                                                  Presedinte                                            (numele şi prenumele)                                                   DIRECTOR                                            (organism elaborator)                                             numele şi prenumele
  3. Remarci complementare ale grupei specializate
  Textul se referă la previziuni privind comportarea în exploatare a produsului, procedeului sau echipamentului, eventualele rezerve privind comportarea în timp şi orice alte argumente care să fundamenteze acordarea agrementului tehnic.În cazul prelungirii agrementului tehnic, se fac referiri la comportarea acestuia în exploatare pe durata de valabilitate a agrementului, pe baza celor constatate pe teren de membrii grupei specializate.Tot aici se pot consemna constatarile reprezentantilor grupei specializate facute cu ocazia vizitei la producător.În orice caz nu de va afirma nici o dată ca acest produs este mai bun decat altul, deoarece agrementul tehnic nu reprezinta o reclama comerciala.Sinteza rapoartelor de incercare (sub forma de tabel). Aceasta sinteza va fi sustinuta în dosarul tehnic al agrementului tehnic prin rapoartele de incercare. Pentru rapoartele de incercare elaborate de terti, grupa specializata, va face menţiunea ca îşi asuma rezultatele acestor rapoarte de incercare.
  4. Anexe
    * Extrase semnificative din procesul-verbal al sedintei de deliberare a
    grupei specializate. Se indica numărul şi data procesului-verbal, care este
    consemnat într-un registru special cu pagini numerotate şi sigilat. La inceput
    se trec numele şi prenumele persoanelor care au participat la sedinta.
    * Propunerea grupei specializate de aprobare a agrementului tehnic.
    * Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 000-00/0000-0000 conţinând ........
    pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.
    * TITULARI DE AGREMENT TEHNIC (dacă este cazul).
    Raportorul grupei specializate nr. .....
                                                   (numele şi prenumele)
                                                        (semnatura)
    * Membrii grupei specializate: ..............................
                                    ..............................
                                    ..............................
                                    ..............................
  NOTĂ: DOSARUL TEHNIC AL AGREMENTULUI TEHNIC VA CONTINE:- DOSARUL TEHNIC PRELIMINAR- RAPOARTELE DE INCERCARE CA REZULTAT AL TESTELOR DE LABORATOR EFECTUATE PE ESANTIOANE- ALTE DOCUMENTE CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII AGREMENTULUI TEHNICAT 000-00/0000-0000
   +  Anexa 6 la P.A.T. 1-2004CEREREPENTRU PRELUNGIREA AGREMENTULUI TEHNICNr. ........... din ..............1. ADRESANT: Organism elaborator de agrement tehnic în constructii2. SOLICITANT: titular agrement tehnic - firma (reprezentanta), adresa, telefon, fax3. PRODUS/PROCEDEU/ECHIPAMENT: definirea produsului, procedeului sau echipamentului, inclusiv denumirea comerciala (nu se admite numai denumirea comerciala)4. UNITATEA PRODUCĂTOARE: firma, adresa, telefon, fax5. NUMARUL COMPLET AL AGREMENTULUI TEHNIC PENTRU CARE SE SOLICITA PRELUNGIREA:6. ELABORATORUL AGREMENTULUI TEHNIC:7. DATA EXPIRARII AGREMENTULUI TEHNIC:PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMATOARELOR OBLIGATII:* DEPUNEREA DOCUMENTATIEI DIN CARE SA REZULTE CA PRODUSUL S-A COMPORTAT SATISFACATOR IN EXPLOATARE IN ROMÂNIA ŞI CARE JUSTIFICA PRELUNGIREA AGREMENTULUI TEHNIC.* PERMITEREA EFECTUARII LA CEREREA GRUPEI SPECIALIZATE DE INCERCARI, PROBE, PE MINIMUM TREI CONSTRUCTII REALE, SEMNIFICATIVE, IN CARE S-A UTILIZAT PRODUSUL.* PERMITEREA CONSTATARII CONDIŢIILOR DE FABRICATIE A PRODUSULUI, IN VEDEREA VERIFICĂRII RESPECTARII PREVEDERILOR DIN AGREMENTUL CARE SE PRELUNGESTE.* DECONTAREA CHELTUIELILOR DE ELABORARE A PRELUNGIRII AGREMENTULUI TEHNIC ŞI DE EFECTUARE A INCERCARILOR NECESARE PE CONSTRUCTII REALE, PE BAZA DE DEVIZ INCHEIAT CU ORGANISMUL ELABORATOR DE AT.SOLICITANTGHIDUL SOLICITANTULUI IN VEDEREA OBTINERIIPRELUNGIRII AGREMENTULUI TEHNICNOTIUNI GENERALE* Agrementul tehnic este subsistemul calităţii care atesta aptitudinea de utilizare în constructii a produselor, procedeelor şi echipamentelor incorporate în constructii, care, prin noutatea lor sau prin condiţiile de utilizare, nu sunt cuprinse în domeniul reglementat tehnic.Agrementul tehnic se elibereaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii publicată în Monitorul Oficial nr. 12/1995 şi ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii, cuprins în anexa nr. 5 a Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 publicată în Monitorul Oficial nr. 352/10.12.1997 şi modificata prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2002.Agrementul tehnic se acordă numai pentru utilizare în constructii, nu şi pentru utilizare în instalaţii tehnologice.* Prelungirea agrementului tehnic se solicita de către titular, cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate al agrementului tehnic.* Agrementul tehnic se acordă pe o perioadă limitata până la maxim 5 ani şi este valabil pentru titulari şi pentru distribuitorii producătorului solicitati prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.* Agrementul nu absolva pe utilizator sau producător de responsabilitatile legale privind calitatea produselor şi nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare.Procedura: Solicitantul trebuie să contacteze un organism abilitat, de regula organismul care a elaborat agrementul tehnic initial, prezentandu-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde:- cerere conform modelului prezentat (faţa);- copia AT pentru care se solicita prelungirea;- minimum 3 referinţe din partea beneficiarilor produsului/procedeului/echipamentului pus în opera în perioada de valabilitate a AT;- lista lucrărilor semnificative la care a fost pus în opera obiectul AT;- certificate de calitate pentru produs, actualizate;- avize în conformitate cu reglementarile în vigoare (după caz), actualizate.Organismul elaborator de agrement, după analiza dosarului tehnic preliminar de către raportorul desemnat, negociaza cu solicitantul de agrement tehnic costul şi durata de elaborare a prelungirii agrementului tehnic.După negociere organismul elaborator va inregistra dosarul şi poate emite o adresa prin care atesta ca produsul, procedeul sau echipamentul nou se afla în curs de prelungire a agrementului. Adresa este valabila pentru prezentarea firmei la licitatii, comert, import-export, etc. dar nu şi pentru punerea în opera, acest lucru realizandu-se numai după obtinerea prelungirii agrementului tehnic.Elaboratorul va întocmi proiectul agrementului tehnic şi-l va supune avizarii CTPC, acestea validandu-l prin "AVIZUL TEHNIC", în cazul în care agrementul tehnic prelungit corespunde exigentelor procedurii.ATENŢIE! Agrementul tehnic nu este valabil fără "AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii".  +  Anexa 7 la P.A.T. 1-2004CEREREPENTRU EXTINDEREA SAU MODIFICAREA AGREMENTULUI TEHNICNr. ........... din .............1. ADRESANT: Organismul elaborator de agrement tehnic în constructii2. SOLICITANT: titular agrement tehnic - firma (reprezentanta), adresa, telefon, fax3. UNITATEA PRODUCĂTOARE: firma, adresa, telefon, fax4. NUMARUL COMPLET AL AGREMENTULUI TEHNIC CARE SE EXTINDE SAU SE MODIFICA ŞI DENUMIREA PRODUSULUI:5. ELABORATORUL AGREMENTULUI TEHNIC:6. DATA EXPIRARII AGREMENTULUI TEHNIC:7. LISTA CU PROPUNERILE SOLICITANTULUI DE EXTINDERE/MODIFICARE A AGREMENTULUI TEHNIC: PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMATOARELOR OBLIGATII:* PREZENTAREA DOCUMENTATIEI CARE SA FUNDAMENTEZE SAU SA JUSTIFICE EXTINDEREA SAU MODIFICAREA AGREMENTULUI* ASIGURAREA ESANTIOANELOR DE PRODUS NECESARE INCERCARILOR DE LABORATOR (DACA ESTE CAZUL);* PERMITEREA EFECTUARII DE INCERCARI "IN SITU" SAU PROBE DE LABORATOR PE PRODUSE, ECHIPAMENTE SAU PROCEDEE UTILIZATE LA CONSTRUCTII REALE (DACA ESTE CAZUL)* PERMITEREA CONSTATARII CONDIŢIILOR DE FABRICATIE A PRODUSULUI, ECHIPAMENTULUI.* DECONTAREA CHELTUIELILOR LEGATE DE EXTINDEREA SAU MODIFICAREA AGREMENTULUI TEHNIC ŞI DE EFECTUAREA INCERCARILOR NECESARE PE BAZA DE DEVIZ INCHEIAT CU ORGANISMUL ELABORATOR DE AT.SOLICITANTGHIDUL SOLICITANTULUI IN VEDEREA OBTINERIIEXTINDERII/MODIFICARII AGREMENTULUI TEHNICNOTIUNI GENERALE* Agrementul tehnic este subsistemul calităţii care atesta aptitudinea de utilizare în constructii a produselor, procedeelor şi echipamentelor incorporate în constructii, care, prin noutatea lor sau prin condiţiile de utilizare, nu sunt cuprinse în domeniul reglementat tehnic.Agrementul tehnic se elibereaza în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii publicată în Monitorul Oficial nr. 12/1995 şi ale Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii, cuprins în anexa nr. 5 a Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 publicată în Monitorul Oficial nr. 352/10.12.1997 şi modificata prin Hotărârea Guvernului nr. 675/2002.Agrementul tehnic se acordă numai pentru utilizare în constructii, nu şi pentru utilizare în instalaţii tehnologice.* Extinderea/modificarea agrementului tehnic se solicita de titularul acestuia.* Agrementul tehnic se acordă pe o perioadă limitata până la maxim 5 ani şi este valabil pentru titulari şi pentru distribuitorii producătorului solicitati prin cerere. La expirarea termenului, agrementul tehnic se poate prelungi, la cerere.* Agrementul nu absolva pe utilizator sau producător de responsabilitatile legale privind calitatea produselor şi nu are ca efect acordarea dreptului exclusiv de producere sau comercializare.Procedura: Solicitantul trebuie să contacteze un organism abilitat, de regula organismul care a elaborat agrementul tehnic initial, prezentandu-i un dosar tehnic preliminar care va cuprinde:- cerere conform modelului prezentat (faţa);- copia AT faţă de care se solicita extinderea sau modificarea;- explicatii relevante în legătură cu elementele ce fac obiectul extinderii sau modificarii AT;Organismul elaborator, după analiza dosarului tehnic preliminar de către raportorul desemnat, negociaza cu solicitantul de agrement tehnic costul şi durata de elaborare a agrementului tehnic modificat avandu-se în vedere ca durata maxima de elaborare este de 4 luni.După negociere organismul elaborator va inregistra dosarul şi poate emite o adresa prin care atesta ca produsul, procedeul sau echipamentul nou se afla în curs de modificare a agrementului. Adresa este valabila pentru prezentarea firmei la licitatii, comert, import-export, etc. dar nu şi pentru punerea în opera, acest lucru realizandu-se numai după obtinerea agrementului tehnic modificat.În cadrul celor 4 luni elaboratorul va întocmi agrementul tehnic modificat şi-l va supune avizarii CTPC, acestea validandu-l prin "AVIZUL TEHNIC", în cazul în care agrementul tehnic corespunde exigentelor procedurii.ATENŢIE! Agrementul tehnic nu este valabil fără "AVIZUL TEHNIC al Consiliului TehnicPermanent pentru Constructii".----