NORME METODOLOGICE din 14 februarie 2007de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2007  Notă
  Aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 168 din 14 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 28 februarie 2007.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc conținutul-cadru al caietului de sarcini, documentației de atribuire a contractului de concesiune, instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare, precum și cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, denumită în continuare ordonanță de urgență.  +  Articolul 2Contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 3 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 3(1) În scopul ținerii evidenței documentelor și informațiilor cu privire la desfășurarea procedurilor de concesionare și la derularea contractelor de concesiune, concedentul întocmește și păstrează două registre:a) registrul "Oferte", care cuprinde date și informații referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se precizează cel puțin datele și informațiile referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată;b) registrul "Contracte", care cuprinde date și informații referitoare la executarea contractului de concesiune; se precizează cel puțin datele și informațiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plată a redevenței, obligațiile de mediu.(2) Registrele prevăzute la alin. (1) se întocmesc și se păstrează la sediul concedentului.  +  Articolul 4Concedentul are obligația de a întocmi dosarul concesiunii în condițiile prevăzute la art. 60-63 din ordonanța de urgență.  +  Capitolul II Procedura administrativă de inițiere a concesionării  +  Secţiunea 1 Inițiativa concesionării  +  Articolul 5(1) Concesionarea are loc potrivit art. 9 alin. (1) din ordonanța de urgență.(2) Orice persoană interesată poate înainta o propunere de concesionare concedentului, care se înregistrează de către acesta în registrul "Oferte".(3) Propunerea de concesionare fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social și de mediu se face în scris și cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă și serioasă a intenției de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.  +  Secţiunea a 2-a Studiul de oportunitate  +  Articolul 6(1) Studiul de oportunitate se întocmește potrivit prevederilor art. 10 din ordonanța de urgență.(2) Studiul de oportunitate se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.(3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 alin. (2) din ordonanța de urgență, concedentul nu întocmește studiul de oportunitate.  +  Secţiunea a 3-a Documentația de atribuire  +  Articolul 7(1) Caietul de sarcini se elaborează conform art. 12 alin. (3) din ordonanța de urgență.(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.(3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanța de urgență, nu se întocmește caietul de sarcini.  +  Articolul 8(1) După elaborarea caietului de sarcini, concedentul întocmește documentația de atribuire.(2) Documentația de atribuire se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.(3) Documentația de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 2.(4) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanța de urgență, documentația de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin elementele enumerate la pct. 1, 2, 6 și 7 din anexa nr. 2.(5) În cazul în care concedentul solicită garanții, acesta trebuie să precizeze în documentația de atribuire natura și cuantumul lor.  +  Secţiunea a 4-a Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare  +  Articolul 9Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare se elaborează de către concedent și fac parte din documentația de atribuire, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 10Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare se elaborează atât pentru procedura licitației, cât și pentru procedura negocierii directe, precum și în cazul atribuirii directe.  +  Secţiunea a 5-a Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor  +  Articolul 11(1) Ofertele se redactează în limba română.(2) Ofertanții transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data și ora.(3) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:a) o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;b) acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor concedentului;c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.(4) Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.(5) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.  +  Articolul 12Instrucțiunile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor se elaborează de către concedent și fac parte din documentația de atribuire, potrivit anexei nr. 2.  +  Secţiunea a 6-a Reguli privind anunțul de licitație și anunțul negocierii directe  +  Articolul 13(1) Anunțul de licitație se întocmește după aprobarea documentației de atribuire de către concedent.(2) Anunțul de licitație trebuie să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 14(1) Anunțul negocierii directe se întocmește în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 26 din ordonanța de urgență.(2) Anunțul negocierii directe trebuie să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Secţiunea a 7-a Comisia de evaluare  +  Articolul 15(1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.(3) Comisia de evaluare este alcătuită după cum urmează:a) în cazul în care concedentul este unul dintre ministerele prevăzute la art. 5 lit. a) din ordonanța de urgență, din reprezentanți ai ministerelor respective și ai Ministerului Finanțelor Publice, numiți în acest scop;b) în cazul în care concedentul este un organ de specialitate prevăzut la art. 5 lit. a) din ordonanța de urgență, din reprezentanți ai acestuia și ai Ministerului Finanțelor Publice, numiți în acest scop;c) în cazul în care concedentul este unul dintre consiliile prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanța de urgență, din reprezentanți ai consiliului respectiv și ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, numiți în acest scop;d) în cazul în care concedentul este una dintre instituțiile publice prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanța de urgență, din reprezentanți ai instituțiilor publice respective, ai consiliului județean sau ai consiliului local ori ai Consiliului General al Municipiului București și ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, numiți în acest scop.(4) În cazul în care pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului, potrivit legislației în vigoare, comisia de evaluare include în componența sa și un reprezentant al autorității competente pentru protecția mediului.  +  Articolul 16(1) Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.(2) Președintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentanții acestuia în comisie.(3) Secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre membrii acesteia.(4) La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități recunoscute pentru experiența și competența lor în domenii care prezintă relevanță din perspectiva concesionării bunului proprietate publică, aceștia neavând calitatea de membri.  +  Articolul 17(1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.(2) Persoanele prevăzute la art. 16 alin. (4) beneficiază de un vot consultativ.(3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.  +  Articolul 18(1) Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la art. 46-49 din ordonanța de urgență.(2) Membrii comisiei de evaluare, supleanții și invitații sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii.(3) În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanți.  +  Articolul 19Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.  +  Articolul 20Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:a) analiza și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;c) analizarea și evaluarea ofertelor;d) întocmirea raportului de evaluare prevăzut de prezentele norme metodologice;e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice;f) desemnarea ofertei câștigătoare.  +  Articolul 21(1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.(2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 22Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.  +  Capitolul III Atribuirea contractului de concesiune  +  Secţiunea 1 Depunerea ofertelor  +  Articolul 23(1) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunțul de licitație ori în anunțul negocierii directe, după caz, în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior, care vor conține documentele prevăzute la art. 11 din prezentele norme metodologice.(2) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.  +  Articolul 24(1) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent și prevăzut în anunțul de licitație sau în anunțul negocierii directe, după caz.(2) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.  +  Secţiunea a 2-a Licitația  +  Articolul 25(1) Pentru desfășurarea procedurii licitației este obligatorie participarea a cel puțin 3 ofertanți.(2) Plicurile, închise și sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație sau în anunțul negocierii directe, după caz.(3) După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la art. 11.(4) Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puțin 3 oferte să întrunească condițiile prevăzute la art. 11 alin. (3).  +  Articolul 26După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va menționa rezultatul analizei.  +  Articolul 27Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la art. 26 de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.  +  Articolul 28Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.  +  Articolul 29(1) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.(2) Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.  +  Articolul 30(1) În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 29, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.(3) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune la dosarul concesiunii.  +  Articolul 31(1) Pe parcursul procedurii de licitație, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanța de urgență.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanților vizați.(3) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.  +  Secţiunea a 3-a Negocierea directă  +  Articolul 32În cazul în care nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitații publice, concedentul va decide inițierea procedurii de negociere directă.  +  Articolul 33Concedentul procedează la publicarea anunțului negocierii directe, în condițiile art. 27 din ordonanța de urgență și cu respectarea art. 14.  +  Articolul 34Art. 27-30 se aplică în mod corespunzător procedurii negocierii directe.  +  Articolul 35La data prevăzută în anunțul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul programează ofertanții și îi informează, în scris, despre data negocierii directe.  +  Articolul 36Pentru negocierea directă va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru licitație.  +  Articolul 37(1) Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării.(2) Negocierile se desfășoară potrivit condițiilor prevăzute în documentația de atribuire.(3) Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute la art. 28, nu pot face obiectul negocierii.  +  Articolul 38(1) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări și completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanța de urgență.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertanților vizați.(3) Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.  +  Secţiunea a 4-a Determinarea ofertei câștigătoare  +  Articolul 39Pentru determinarea ofertei câștigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire prevăzute în documentația de atribuire și stabilite în conformitate cu prevederile art. 36 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 40(1) În cazul în care în documentația de atribuire sunt prevăzute, pe lângă cel mai mare nivel al redevenței, și alt/alte criteriu/criterii de atribuire, ponderea fiecărui criteriu se stabilește în documentația de atribuire.(2) Ponderea criteriului prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanța de urgență trebuie să fie mai mare de 50%.  +  Articolul 41(1) Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute la art. 40.(2) Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.(3) În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanța de urgență, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanța de urgență.  +  Articolul 42(1) Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în conformitate cu art. 41, secretarul acesteia întocmește procesul-verbal care trebuie semnat de toți membrii comisiei.(2) În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câștigător despre alegerea sa și pe ceilalți ofertanți despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.  +  Articolul 43(1) Anunțul de atribuire se transmite spre publicare în condițiile art. 40 din ordonanța de urgență.(2) Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 5.  +  Capitolul IV Contractul de concesiune  +  Secţiunea 1 Încheierea contractului de concesiune  +  Articolul 44(1) Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.(2) Contractul de concesiune trebuie să conțină:a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini;b) alte clauze contractuale stabilite de părți prin acordul lor.(3) Forma și conținutul-cadru al contractului de concesiune sunt prezentate în anexa nr. 6.  +  Articolul 45În cazul neîncheierii contractului de concesiune, daunele-interese prevăzute la art. 50 din ordonanța de urgență se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel.  +  Articolul 46În cazul în care ofertantul declarat câștigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condițiile legii, studiul de oportunitate păstrându-și valabilitatea.  +  Secţiunea a 2-a Efectele contractului de concesiune  +  PARAGRAFUL 1 Drepturile și obligațiile concesionarului  +  Articolul 47(1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândește dreptul de a exploata, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.(2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părți prin contractul de concesiune.  +  Articolul 48(1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și permanență, a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii.(2) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii decât în condițiile art. 59 din ordonanța de urgență și ale prezentelor norme metodologice.(3) Concesionarul este obligat să plătească redevența la valoarea și în modul stabilit în contractul de concesiune.(4) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică.  +  Articolul 49În termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună garanția prevăzută la art. 56 din ordonanța de urgență.  +  Articolul 50La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit și libere de orice sarcini.  +  Articolul 51În condițiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forța majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent.  +  Articolul 52În cazul în care concesionarul sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului.  +  PARAGRAFUL 2 Drepturile și obligațiile concedentului  +  Articolul 53(1) Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile stabilite în contractul de concesiune.  +  Articolul 54(1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, numai în condițiile prevăzute de art. 53 alin. (1) din ordonanța de urgență.(2) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune.  +  Articolul 55(1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de lege.(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.  +  Secţiunea a 3-a Încetarea contractului de concesiune  +  Articolul 56(1) Contractul de concesiune încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile prevăzute de lege.(2) În cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în condițiile stabilite inițial.  +  Articolul 57(1) Concedentul poate denunța unilateral contractul de concesiune în condițiile art. 57 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență.(2) În situația prevăzută la alin. (1), concedentul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de concesiune și va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.(3) Părțile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului și modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, dacă părțile nu stabilesc altfel.  +  Articolul 58În cazul nerespectării din culpă a obligațiilor asumate de către una dintre părți prin contractul de concesiune sau al incapacității îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunțe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părțile nu stabilesc altfel.  +  Articolul 59(1) În cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată concedentului dispariția bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunțarea la concesiune.(2) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situațiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 60Prin contractul de concesiune părțile pot stabili și alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții finale  +  Articolul 61Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CAIETUL DE SARCINI
  Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:1. informații generale privind obiectul concesiunii:1.1. descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;1.2. destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii;1.3. condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii;2. condiții generale ale concesiunii:2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii);2.2. obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare;2.3. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență;2.4. interdicția subconcesionării bunului concesionat/posibilitatea subconcesionării, după caz;2.5. condițiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;2.6. durata concesiunii, care nu poate depăși 49 de ani;2.7. redevența minimă și modul de calcul al acesteia;2.8. natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent;2.9. condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:2.9.1. protejarea secretului de stat;2.9.2. materiale cu regim special;2.9.3. condiții de siguranță în exploatare;2.9.4. condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, după caz;2.9.5. protecția mediului;2.9.6. protecția muncii;2.9.7. condiții impuse de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;3. condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
  Documentația de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:1. informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;2. instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare;3. caietul de sarcini;4. instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;5. informații detaliate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câștigătoare, precum și ponderea lor;6. instrucțiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;7. informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  ANUNȚUL DE LICITAȚIE
  Anunțul de licitație trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:1. informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc.;2. informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;3. informații privind documentația de atribuire;3.1. modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intră în posesia unui exemplar al documentației de atribuire;3.2. denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire;3.3. costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006;3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;4. informații privind ofertele:4.1. data limită de depunere a ofertelor;4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;5. data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor;6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;7. data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  ANUNȚUL NEGOCIERII DIRECTE
  Anunțul negocierii directe trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:1. informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;2. informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului ce urmează să fie concesionat;3. informații privind documentația de atribuire:3.1. modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intră în posesia unui exemplar al documentației de atribuire;3.2. denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire;3.3. costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007;3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;4. informații privind ofertele:4.1. data limită de depunere a ofertelor;4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;5. data și locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă;6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;7. data transmiterii anunțului negocierii către instituțiile abilitate, în vederea publicării.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  ANUNȚUL DE ATRIBUIRE
  Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:1. informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;2. procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică;3. data publicării anunțului de licitație/anunțului negocierii directe în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare;5. numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile;6. denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;7. durata contractului;8. nivelul redevenței;9. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;10. data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare;11. data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  CONTRACT DE CONCESIUNE
  - model orientativ -
  I. Părțile contractanteÎntre ministerul/organul de specialitate al administrației publice centrale/consiliul județean/consiliul local/instituția publică de interes local ................, cu sediul în ..................., reprezentat prin ....................., având funcția de ................., în calitate de concedent, pe de o parte, și ................., persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) ........................, cu sediul principal în ...................., reprezentat prin ............., având funcția de ......................, în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de ......................, la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ..........................., în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, și al Hotărârii (Guvernului, consiliului județean, orășenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr. ............ din ........................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.II. Obiectul contractului de concesiune  +  Articolul 1(1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, ........................, situat în ..................................., în conformitate cu obiectivele concedentului.(2) Obiectivele concedentului sunt:a) .......................................................................;b) .......................................................................;c) .......................................................................;d) ................................................................... etc.(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:a) bunurile de retur: ....................................................;b) bunurile proprii: .................................................... .III. Termenul  +  Articolul 2(1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând de la data de ........................................(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.IV. Redevența  +  Articolul 3Redevența este de ................. lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).V. Plata redevenței  +  Articolul 4Plata redevenței se face prin conturile:– contul concedentului nr. ..............., deschis la Banca .............;– contul concesionarului nr. ............., deschis la Banca ............ . Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la ................................. .VI. Drepturile părților  +  Articolul 5Drepturile concesionarului(1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.(2) Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.  +  Articolul 6Drepturile concedentului(1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în următoarele condiții: .......................................(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local.VII. Obligațiile părților - clauze stabilite în condițiile caietului de sarcini  +  Articolul 7Obligațiile concesionarului(1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii/ Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.(4) Concesionarul este obligat să plătească redevența.(5) Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului etc.).(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini.(7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanție, o sumă de ...... lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate.(8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.(9) Concesionarul se obligă să plătească ...% din prima de asigurare.(10) Alte clauze.  +  Articolul 8Obligațiile concedentului(1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.VIII. Încetarea contractului de concesiune  +  Articolul 9(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situații:a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor și condițiilor reglementate de lege.(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:a) bunuri de retur .....................................................;b) bunuri proprii ..................................................... .IX. Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu între concedent și concesionar  +  Articolul 10....................................................................................................X. Răspunderea contractuală  +  Articolul 11Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.XI. Litigii  +  Articolul 12(1) Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.(2) Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere convențională, clauze penale)  +  Articolul 13 ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................XIII. Definiții  +  Articolul 14(1) Prin forță majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibilă și absolut imprevizibilă.(2) Prin caz fortuit se înțelege acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului și care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ............ exemplare.
  Concedent,
  .....................
  Concesionar,
  .....................
  ----