ORDIN nr. 320 din 15 februarie 2007privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 23 februarie 2007    Având în vedere prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 1.389 din 12 februarie 2007,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă conţinutul Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical, încheiat între spital prin manager şi şeful secţiei/ laboratorului sau serviciului medical, prevăzut în anexă.  +  Articolul 2 (1) Lista indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical, anexă la Contractul de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical, se propune de comitetul director al spitalului şi se aprobă de către manager. (2) Nivelul indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical se aprobă anual de către managerul spitalului, având în vedere valorile medii naţionale ale indicatorilor specifici.  +  Articolul 3Şefii de secţii, şefii de laborator sau şefii de servicii medicale, numiţi pe bază de concurs organizat conform legii sau pe baza funcţiilor didactice, cu respectarea prevederilor în vigoare, încheie contract de administrare conform modelului anexat.  +  Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi unităţile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 15 februarie 2007.Nr. 320.  +  Anexa CONTRACT DE ADMINISTRAREa secţiei/laboratorului/serviciului medical .............I. Părţile contractuluiSpitalul ..............................., reprezentat prin domnul/doamna .........................., în calitate de manager, şi domnul/doamna ...................................., şef al secţiei/laboratorului sau serviciului medical ........................., domiciliat/domiciliată în ......................................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........... nr. ................., CNP ............................., au convenit încheierea prezentului contract de administrare.II. Obiectul contractuluiObiectul prezentului contract de administrare este organizarea şi conducerea activităţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical ......................., pe baza obiectivelor şi a indicatorilor specifici de performanţă cuprinşi în proiectul de management, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare, în scopul furnizării de servicii medicale şi alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţa.III. Durata contractului (1) Prezentul contract de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical se încheie pe o perioadă de 3 ani. (2) Prezentul contract de administrare poate fi prelungit sau poate înceta, înainte de termen, în principal, în cazul neîndeplinirii indicatorilor specifici de performanţă.IV. Drepturile şi obligaţiile părţilorA.1. Drepturile şefului de secţie/laborator/serviciu medical:1. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;2. dreptul de a fi sprijinit, la cerere, de către manager, consiliul medical şi comitetul director în implementarea activităţilor specifice;3. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical, având acces la toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acesteia/acestuia;4. dreptul de a suspenda, pe perioada existenţei contractului de administrare, eventualul contract de muncă încheiat cu o altă instituţie publică din domeniul sanitar;5. dreptul să desfăşoare activitate conform pregătirii profesionale în secţia/laboratorul sau serviciul medical în care deţine funcţia de conducere.A.2. Obligaţiile şefului de secţie/laborator/serviciu medical, după caz:1. îndrumă şi realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspunde de calitatea actului medical;2. organizează şi coordonează activitatea medicală din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare;3. răspunde de crearea condiţiilor necesare acordării de asistenţă medicală de calitate de către personalul din secţie/laborator sau serviciul medical;4. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat;5. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;6. evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;7. angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;8. aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical;9. înaintează comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;10. înaintează comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;11. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor specifici de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de administrare;12. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului spitalului;13. răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical a regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;14. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;15. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;16. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;17. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;18. supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei;19. aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă;20. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;21. avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;22. evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice şi fişei postului;23. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;24. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;25. răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice;26. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;27. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;28. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;29. urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;30. în domeniul financiar îndeplineşte atribuţiile conducătorului compartimentului de specialitate, conform normelor şi procedurilor legale, şi face propuneri de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul spitalului;31. propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea consiliului medical;32. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;33. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital.B.1. Drepturile managerului spitalului:1. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical, putând solicita documente referitoare la activitatea medicală şi economico-financiară a acesteia, cu respectarea Legii drepturilor pacientului nr. 51/2003;2. dreptul de a elibera din funcţie şeful de secţie/laborator sau serviciu medical în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului sau serviciului medical, după caz, timp de cel puţin un an;3. dreptul de a fi informat prompt asupra evenimentelor deosebite legate de activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical.B.2. Obligaţiile managerului spitalului:1. asigură şefului de secţie/laborator sau serviciu medical libertate în conducerea şi organizarea activităţii secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în vederea îndeplinirii indicatorilor prevăzuţi în contract;2. monitorizează îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă ai secţiei/laboratorului sau serviciului medical de către şeful de secţie/laborator sau serviciu medical;3. oferă suport consultativ privind strategia de dezvoltare a spitalului şi cea specifică secţiei/laboratorului sau serviciului medical, date comparative privind performanţa altor spitale ori secţii/laboratoare sau serviciului, suport tehnic privind elaborarea planurilor de dezvoltare, management financiar, colectare şi analiza de date pentru indicatori de performanţă;4. evaluează lunar, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie realizarea indicatorilor de performanţă şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical;5. analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie realizarea planului de achiziţii publice, a investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical;6. numeşte, la propunerea şefului de secţie/laborator sau serviciu medical, un înlocuitor al acestuia pentru perioadele când acesta nu este prezent în spital.V. Răspunderea părţilor (1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract de administrare, părţile răspund potrivit prevederilor legale. (2) Şeful secţiei/laboratorului sau serviciului răspunde civil, contravenţional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale şi pentru daunele produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia.VI. Încetarea contractuluiPrezentul contract de administrare încetează prin: a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au convenit prelungirea acestuia; b) revocarea din funcţie a şefului de secţie/laborator sau serviciu medical, în cazul:- nerealizării indicatorilor de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului sau serviciului medical, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia;- neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin prezentul contract; c) acordul de voinţă al părţilor semnatare; d) apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, prevăzută de lege; e) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a şefului de secţie/laborator sau serviciu medical; f) renunţarea şefului de secţie/laborator sau serviciu medical în situaţia neasigurării condiţiilor prevăzute în contract sau în cazul apariţiei altor situaţii întemeiate; g) împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege.VII. Modificarea contractuluiPrezentul contract de administrare poate fi modificat cu acordul părţilor sau pe baza unor reglementări legale ulterioare încheierii acestuia.VIII. LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de administrare se rezolvă pe cale amiabilă, iar în cazul în care litigiile nu se rezolvă pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente.IX. Dispoziţii finalePrevederile prezentului contract de administrare pot fi completate cu dispoziţii specifice, corelate cu specificul fiecărei secţii/laborator sau serviciu medical.Prezentul contract de administrare a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, .........................., şi constituie act adiţional la contractul individual de muncă, conform art. 17 alin. (4) din Codul muncii.Manager, Şef secţie/laborator sau serviciu medical,............. ...................................---------