HOTĂRÂRE nr. 148 din 14 februarie 2007privind înscrierea unor monumente de for public în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 20 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a monumentelor de for public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 februarie 2007.Nr. 148.  +  Anexa LISTAmonumentelor de for public care se înscriu în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
  Nr. crt. Denumirea bunului imobil Locaţia Valoarea de inventar - lei - Caracteristici Persoana juridică care are în administrare bunul
  1. Statuie Mihai Eminescu Munici- piul Blaj, judeţul Alba 150.000 - autor: Mircea Spătaru - bronz - H-3 m, x 1,20 m x 4 m Ministerul Cultu- rii şi Cultelor
  2. Ansamblul monumental Bogdan Voievod Comuna Bogdan Vodă, judeţul Maramu- res 1.290.000 - autor: Ioan Marchiş - 10 m h x 4 m l x 5,4 m L Ministerul Culturii şi Cultelor
  3. 15 statui de Ion Irimescu: 1. Fată citind 2. Orfeu 3. Ocrotire 4. Mama cu copilul 5. Astronom 6. Povară 7. Buna vestire 8. Domniţa 9. Muzica 10. Clepsidra IV 11. Orga 12. Clepsidra 13. Muzica 14. Mihai Eminescu 15. Xenia Oraşul Fălti- ceni, Muzeul de Arta "Ion Irimes- cu" - Fălti- ceni, str. Mihai Eminescu nr. 4, judeţul Suceava 200.000 - bronz 1.320x 340x 43 mm 1.270x 550x 280 mm 1.070x 600x 210 mm 1.560x 460x 320 mm 1.170x 280x 360 mm 610x 465x 60 mm 950x 500x 200 mm 1.100x 680x 190 mm 1.190x 450x 270 mm 690x 520x 210 mm 1.180x 650x 490 mm 690x 520x 210 mm 1.100x 680x 190 mm 1.600x 700x 500 mm - marmură 1.470x 530x 450 mm Ministerul Culturii şi Cultelor
  4. Statuie Alexandru Ioan Cuza Munici- piul Bu- cureşti, Aleea Dealul Mitro- poliei, secto- rul 5 750.000 - autor: Paul Vasilescu - bronz -statuie H - 5,5 m -soclu H - 1,5 m Ministerul Cultu- turii şi Cultelor
  5. Bust Liviu Rebreanu Republi- ca Mol- dova, Chişinău Aleea Clasici- lor 12.000 - autor Miliţa Petraşcu - bronz - bust H - 1,38 m - soclu H - 15 m Ministerul Cultu- rii şi Cultelor
  6. Bust preot Răuţescu Ioan Munici- piul Câmpu- lung, str. Negru Vodă nr. 154, judeţul Argeş În faţa biseri- cii Sfântul Nicolae 10.000 - autor Daicu Nicolae - bronz - bust H - 1,20 m - soclu H - 1,50 m Ministerul Cultu- rii şi Cultelor
  7. Bust Grigore T. Popa Munici- piul Iaşi, Str. Univer- sităţii nr. 16, judeţul Iaşi În faţa Univer- sităţii de Medi- cină 8.000 - autor Doru Drăguşin - bronz - bust H - 1,18 m - soclu H - 1,60 m Ministerul Cultu- rii şi Cultelor
  8. Ansamblul monumental "Glorie eternă eroilor şi Re- voluţiei române din decembrie 1989" Munici- piul Bucu- reşti, Calea Victo- riei, Zona Parc Senat, sectorul 1 4.107.143 - autor: Alexandru Ghilduş - granit şi bronz - suprafaţa desfă- şurată = 2.400 mp - piramida: 4,5 x 4,5 x 3 x H - 25 m - două arce de cerc: 11 m R x 9 m x H - 1,75 m, 11 m R x 6 m x H - 1,75 m Ministerul Cultu- rii şi Cultelor
  9. Ansamblul monumental "Memorialul Revoluţiei 1848" Arad Munici- piul Arad, Parcul Reconci- lierii Arad, judeţul Arad 9.000.000 - autor: Ioan Bolborea - arc monumental H - 12 m - 14 basoreliefuri - grup statuar 12 persoane 3,5 x 4 x 10 m Ministerul Cultu- rii şi Cultelor
  --------