HOTĂRÂRE nr. 141 din 14 februarie 2007privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 19 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă activităţile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 beneficiarilor prevăzuţi la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 300.000 mii lei, cuantumul sprijinului financiar, precum şi suma totală alocată fiecărei activităţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrulagriculturii,pădurilor şidezvoltării rurale,Dănuţ Apetrei,secretar de statMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 14 februarie 2007.Nr. 141.  +  Anexa ACTIVITĂŢILEpentru care se acordăsprijin financiarproducătorilor agricolidin sectorul zootehnic,în anul 2007, cuantumulacestuia, precum şisuma totală alocatăfiecărei activităţi  ┌───┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┐ │Nr.│ │ Valoarea │Valoarea│ │Crt│ │ unitara │ totală │ │ │ │(cuantum) │ │ ├───┼─────────────┬────────────────────────┬─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │a)conducerea registrelor│bovine │ 7,5 │ 1690 │ │ │ │genealogice pentru: │ │ lei/cap │ mii lei│ │ │ │ ├─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │ovine/caprine│ 3,68 │ 368 │ │ │ │ │ │ lei/cap │ mii lei│ │ │ ├────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │1.controlul │ │ │ │ │ │ │oficial al │ │ │ │ │ │ │producţiei de│ 5,18 │ │ │ │ │ │lapte la │ lei/cap │ │ │ │ │ │ovine şi │ │ │ │ │ │ │caprine │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │2.controlul │ │ │ │ │ │b)efectuarea controlului│oficial al │ 0,50 │ │ │ │ │oficial al │producţiei de│ lei/cap │ │ │ │ │performanţelor de │lână la ovine│ │ 613 │ │ │ │producţie la ovine/ ├─────────────┼──────────┤ mii lei│ │ │ │caprine, astfel: │3.controlul │ 1,0 │ │ │ │ │ │oficial al │ lei/cap │ │ │ │ │ │producţiei de│ │ │ │ │ │ │pielicele la │ │ │ │ │ │ │ovine │ │ │ │ │ │ ├─────────────┼──────────┤ │ │ │ │ │4.controlul │ 0,80 │ │ │ │ │ │oficial al │ lei/cap │ │ │ │ │ │producţiei de│ │ │ │ │ │ │carne de │ │ │ │ I.│Susţinerea │ │ovine/caprine│ │ │ │ │ameliorării ├────────────────────────┴─────────────┼──────────┼────────┤ │ │populaţiilor │c)introducerea, la nivelul fermelor, a│ │ │ │ │de animale │tehnicilor, biotehnologiilor şi │ │ │ │ │ │practicilor moderne de reproducţie la │ │ │ │ │ │speciile de animale, respectiv │ │ │ │ │ │achiziţia de containere pentru │ 3.500 │ 3.500 │ │ │ │conservarea materialului seminal │ lei/buc. │ mii lei│ │ │ │congelat cu capacitate de peste 20 │ │ │ │ │ │litri şi cu autonomie dinamică de │ │ │ │ │ │peste 90 zile │ │ │ │ │ ├────────────────────────┬─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d)susţinerea │1.tăuraşi │ 1000 │ 50 │ │ │ │cheltuielilor de testare│ │ lei/cap │ mii lei│ │ │ │a masculilor de ├─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │reproducţie, respectiv: │2.berbecuţi/ │ 50 │ 500 │ │ │ │ │ţapi │ lei/cap │ mii lei│ │ │ ├────────────────────────┴─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │e)susţinerea cheltuielilor pentru │ │ │ │ │ │efectuarea testului naţional de │ │ │ │ │ │disecţie pentru autorizarea │ │ │ │ │ │echipamentelor de clasificare a │ │ │ │ │ │carcaselor de porcine conform │ 800 │ 100 │ │ │ │Sistemului de clasificare EUROP şi │ lei/cap │ mii lei│ │ │ │pentru stabilirea formulei matematice │ │ │ │ │ │de calcul al procentului de ţesut │ │ │ │ │ │muscular în carcasă, pentru porcinele │ │ │ │ │ │din România │ │ │ ├───┼─────────────┼────────────────────────┬─────────────┼──────────┼────────┤ │II.│Susţinerea │a)îmbunătăţirea │1.carcase │ 120 lei/ │ │ │ │îmbunătăţirii│calităţii producţiilor │porcine E │ carcasă │ 80.000 │ │ │calităţii │de carne prin susţinerea├─────────────┼──────────┤ mii lei│ │ │produselor de│financiară a │2.carcase │ 100 lei/ │ │ │ │origine │implementării sistemului│porcine U │ carcasă │ │ │ │animală │de clasificare a ├─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │carcaselor, respectiv: │3.bovine │ 100 lei/ │ 5.000 │ │ │ │ │ │ carcasă │ mii lei│ │ │ ├────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │b)îmbunătăţirea │1.scrofiţe │ │ │ │ │ │calităţii şi a │din ferme │ │ │ │ │ │parametrilor de │comerciale │ │ │ │ │ │producţie în creşterea │care provin │ 150 │ 3.000 │ │ │ │efectivelor prin │din ferme de │ lei/cap │ mii lei│ │ │ │susţinerea producţiilor │reproducţie │ │ │ │ │ │de carne şi ouă consum, │în rasă pură │ │ │ │ │ │astfel: │sau hibridare│ │ │ │ │ │ │la prima │ │ │ │ │ │ │fătare │ │ │ ├───┼─────────────┼────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │ │2.carne │ 1,6 │114.779 │ │ │ │ │pasăre-pui │ lei/cap │mii lei │ │ │ │ │broiler │ │ │ │ │ ├────────────────────────┴─────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │c)îmbunătăţirea calităţii producţiei │ 20 lei/ │ 7.000 │ │ │ │de miere prin susţinerea familiilor de│familie de│mii lei │ │ │ │albine │ albine │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │ │d)îmbunătăţirea calităţii şi igienei │ │ │ │ │ │laptelui de vacă destinat procesării │ │ │ │ │ │pentru atingerea standardelor de │ │ │ │ │ │calitate din Uniunea Europeană, │ 0,3 │ 78.400 │ │ │ │respectiv susţinerea laptelui livrat │lei/litru │mii lei │ │ │ │cu număr total de germeni (NTG) mai │ │ │ │ │ │mic sau egal cu 100.000/ml şi un │ │ │ │ │ │număr de celule somatice mai mic sau │ │ │ │ │ │sau egal cu 400.000/ml; │ │ │ ├───┼─────────────┼──────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ │III│Susţinerea │a)Susţinerea achiziţionării de │ 6 lei/ │ 3.000 │ │ │măsurilor │medicamente în vederea combaterii │familie de│mii lei │ │ │pentru │varoozei │ albine │ │ │ │producerea şi├──────────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ │ │comercializa-│b)susţinerea repopulării în stupi pe │ 15 lei/ │ 2.000 │ │ │rea │teritoriul naţional prin │ matcă │mii lei │ │ │produselor │achiziţionarea mătcilor din rasa │de albine │ │ │ │apicole │autohtonă │ │ │ ├───┴─────────────┴──────────────────────────────────────┴──────────┴────────┤ │TOTAL: 300.000 mii lei│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘---------