HOTĂRÂRE nr. 46 din 1 februarie 2007pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 13 februarie 2007    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La capitolul II "Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ", după articolul 26 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a IV^1-a, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a IV^1-aMăsuri privind unificarea practicii judiciareArt. 26^1 . - (1) La nivelul fiecărei secţii sau, după caz, al fiecărei instanţe, acolo unde nu sunt organizate secţii se organizează întâlniri lunare ale judecătorilor, în care vor fi discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor soluţii diferite. (2) Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de către preşedintele secţiei sau, după caz, de vicepreşedintele instanţei ori de judecătorul delegat de preşedintele instanţei, care va prezenta un studiu asupra acestora, cu referire şi la practica judiciară a altor instanţe, în care, în mod obligatoriu, îşi va expune opinia motivată, studiu ce se supune dezbaterii judecătorilor. (3) Opiniile judecătorilor asupra problemelor de drept dezbătute se consemnează într-o minută care va fi analizată în cadrul întâlnirilor trimestriale ce se organizează la nivelul curţii de apel.Art. 26^2. - (1) Vicepreşedintele curţii de apel răspunde de organizarea întâlnirilor trimestriale ale judecătorilor din cadrul curţii şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, în care vor fi dezbătute problemele de drept care au generat o practică neunitară. Întâlnirile pot fi organizate şi pe domenii de specializare. Dispoziţiile alin. (2) ale art. 26^1 se aplică în mod corespunzător. (2) La întâlnirile prevăzute la alin. (1) poate fi invitat şi procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.Art. 26^3. - În cazul în care întâlnirile trimestriale se organizează pe domenii de specializare, sunt invitaţi şi judecători din cadrul secţiei de specialitate a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în scopul discutării problemelor de practică neunitară la nivel naţional.Art. 26^4. - Preşedinţii secţiilor sau, după caz, vicepreşedinţii instanţelor, judecătorul delegat cu organizarea studiului profesional al judecătorilor vor urmări ca în cadrul întâlnirilor periodice ale acestora să fie analizată practica instanţelor de control judiciar. De asemenea, va fi organizată discutarea, în colective de judecători, a noilor reglementări şi a modului de interpretare a acestora.Art. 26^5. - (1) Pentru publicarea hotărârilor judecătoreşti pe portalul instanţelor de judecată, judecătorii vor prezenta lunar un rezumat al hotărârilor considerate relevante din punctul de vedere al problemelor de drept soluţionate, cu indicarea numărului hotărârii şi a domeniului asociat. (2) Trimestrial, curţile de apel vor întocmi Buletinul jurisprudenţei cu decizii relevante."2. La articolul 137, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Preşedinţii curţilor de apel vor lua măsuri pentru achiziţionarea, de către serviciile de documentare, în limita fondurilor disponibile, a culegerilor de decizii ale Curţii Constituţionale, jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a curţilor de apel, precum şi a jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului şi a Curţii Europene de Justiţie."  +  Articolul IIRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,judecător Anton PandreaBucureşti, 1 februarie 2007.Nr. 46.------