ORDIN nr. 2.514 din 28 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2007    În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 56 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul INormele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 53 alineatul (1), literele c), d) şi f) vor avea următorul cuprins:"c) o şedinţă de atribuire cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport, în vederea atribuirii traseelor/curselor rămase nesolicitate sau neatribuite la şedinţele de atribuire prevăzute la lit. a) şi b); d) după intrarea în vigoare a programelor de transport se va organiza trimestrial câte o şedinţă de atribuire pentru traseele cuprinse în programele de transport judeţene rămase nesolicitate sau neatribuite;............................................................................................ f) pentru un traseu nou-introdus în programul de transport interjudeţean/judeţean, cursele se vor atribui în cadrul unor şedinţe de atribuire organizate cu 60 de zile înainte de împlinirea unui an, respectiv 2 ani, de la data intrării în vigoare a programului de transport interjudeţean/judeţean."2. La articolul 53, alineatele (2) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(2) Cursele interjudeţene care nu au fost solicitate sau atribuite la şedinţele de atribuire prevăzute la alin. (1) vor fi scoase din programul de transport interjudeţean............................................................................................... (6) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile, în format electronic, în vederea atribuirii traseelor/curselor cuprinse în programele de transport, în intervalul cuprins între a 15-a zi şi a 10-a zi înainte de data la care se desfăşoară şedinţa de atribuire respectivă."3. La articolul 61 litera c), punctele (i) şi (îi) vor avea următorul cuprins:"(i) în cazul transportului interjudeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat cursa în mai puţin de 90% din numărul de zile prevăzute, în graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru cursa respectivă, a se efectua într-o lună calendaristică;(îi) în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puţin de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulaţie al licenţei de traseu a se efectua într-o lună calendaristică;".4. Articolul 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82. - În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licenţei de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz."5. Articolul 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84. - Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obţinerii unei licenţe de traseu în următoarele condiţii: a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licenţei de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul; b) dacă solicitantul a fost sancţionat în ultimul an prin suspendarea unui număr de copii conforme reprezentând 10% din numărul total de copii conforme pe care îl deţine, ca urmare a săvârşirii unor abateri grave prevăzute la art. 11; c) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor beneficiari, precum şi dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o cursă/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulaţie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului."6. Articolul 120 se abrogă.7. Articolul 129 va avea următorul cuprins:"Art. 129. - În situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de autogară sau desfăşoară activităţi de autogară numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară pentru acestea, întreprinderea va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are punctul de lucru sau sucursala un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale, nota de constatare prevăzută la art. 126 alin. (2) va fi întocmită de agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. pe a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are deschis punctul de lucru sau sucursala, care va elibera licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezentele norme."8. La articolul 130, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi desfăşurate de autogară se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile."9. Articolul 139 va avea următorul cuprins:"Art. 139. - (1) În situaţia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăşoare activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public pentru obţinerea licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public, întreprinderea va depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. în a cărei rază administrativă întreprinderea îşi are sediul un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 136 lit. a), b), c) şi d) pentru fiecare punct de lucru sau sucursală. (2) Agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. eliberează câte o licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere pentru fiecare dintre punctele de lucru sau sucursale în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme."10. La articolul 140, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier - activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile."11. Alineatul (2) al articolului 186 va avea următorul cuprins:"(2) Utilizatorul vehiculului este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate de imobilizare terţilor, inclusiv persoanelor transportate, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul transporturilor şi de îndeplinirea condiţiilor pentru continuarea transportului."12. Articolul 210 se abrogă.13. Punctul 4 al anexei nr. 7b) la norme va avea următorul cuprins:"4. Punctajul obţinut la criteriile de evaluare 1, 2, 3 şi 5 menţionate în anexa nr. 7a) se cumulează. Din suma astfel obţinută se scade punctajul rezultat la criteriul 4, obţinându-se punctajul general."  +  Articolul IIAutoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascălu,secretar de statBucureşti, 28 decembrie 2006.Nr. 2.514.------