HOTĂRÂRE nr. 88 din 31 ianuarie 2007privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitoare la bunul public "Biroul Vamal Cenad", judeţul Timiş, cu nr. M.F.P. 150.153, se modifică conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 88.  +  Anexa 1 INVENTARUL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI
                       
    Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăDatele de identificare (vecinătăţi)AdresaAnul dobândirii /dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridică/ Baza legalăSituaţia juridică actuală
    150.1538.29.06Clădire vamă, copertine, drumuri şi platformeSuprafaţa clădirii vămii = 882 m2Nu areComuna Cenad, judeţul Timiş20044.077.546Proces-verbal de recepţie nr. 1.440/2004În administrare
    Suprafaţa clădirii anexă = 201 m2
    Suprafaţa copertinelor = 961 m2
    Suprafaţa drumurilor şi platformelor = 10.775 m2
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului,care trece din administrarea Ministerului Finanţelor Publice -Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - AutoritateaNaţională a Vămilor în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul Generalal Poliţiei de Frontieră
                 
    Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehniceValoarea de inventar (lei)Numărul de identificareCodul de clasificare
    Comuna Cenad, judeţul Timiş, la frontiera cu UngariaMinisterul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a VămilorMinisterul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de FrontierăSuprafaţa clădirii = 882 m24.077.546M.F.P. 150.1538.29.06
    Suprafaţa clădirii anexă = 201 m2
    Suprafaţa copertinelor = 961 m2
    Suprafaţa drumurilor şi platformelor = 10.775 m2
  ------