HOTĂRÂRE nr. 87 din 31 ianuarie 2007privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitoare la bunul public "Biroul Vamal Turnu, judeţul Arad", cu nr. M.F.P. - 28.387, se modifică conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute la poziţia 1 din anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.  +  Articolul 3Se aprobă trecerea unui sector de drum, având datele de identificare prevăzute la poziţia 2 din anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 şi 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 87.  +  Anexa 1 INVENTARUL BUNURILOR DIN DOMENIULPUBLIC AL STATULUI
                     
    Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţileAdresaAnul dobândirii /dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Baza legală
    28.3878.29.06Clădiri, drum, terenSuprafaţa terenului - 5 haÎntre frontiera de stat a României, Canalul Cutaş, Canalul Ier şi terenul Asociaţiei Agricole "Înfrăţirea"Satul Turnu, comuna Pecica, judeţul Arad19966.418.068Hotărârea Guvernuluinr. 67/1994
          Drum - 10,2 km
          Suprafaţa clădirilor - 5.250 m2Hotărârea Guvernuluinr. 700/1993
    Hotărârea Guvernuluinr. 159/1994
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa unor imobile aflate în domeniul public al statului, caretrec din administrarea Ministerului Finanţelor PubliceAgenţia Naţională de Administrare Fiscală - AutoritateaNaţională a Vămilor în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul General alPoliţiei de Frontieră şi în administrarea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prinCompania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
                   
    Nr. crt.Adresa imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobiluluiValoarea de inventar  - lei -Număr de inventar
    Cod de clasificare
    1.Satul Turnu, comuna Pecica, judeţul Arad, la frontiera cu UngariaMinisterul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a VămilorMinisterul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră-suprafaţa terenului = 5 ha3.237.32428.387
      -suprafaţa desfăşurată a clădirilor = 5.250 m2   8.29.06 (parţial)
    2.DN7B De la DN7 Cearda, la frontiera cu UngariaMinisterul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Autoritatea Naţională a VămilorMinisterul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România-drum = 10,2 km3.180.74428.387
    8.29.06 (parţial)
  -------