ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează activităţile de constatare şi de recuperare a sumelor plătite necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum şi din fondurile de cofinanţare aferente, ca urmare a unor nereguli."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi cofinanţările aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuială neeligibilă prejudiciază bugetul general al Comunităţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentă; b) frauda reprezintă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu obţinerea, utilizarea sau gestionarea fondurilor comunitare provenind din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau din bugetele de cofinanţare aferente, incriminată prin Codul penal, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin alte legi speciale; c) fondurile comunitare sunt sume provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană; d) creanţele bugetare rezultate din nereguli reprezintă sume de recuperat la bugetul general al Comunităţilor Europene sau la bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau la bugetele de cofinanţare aferente, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente; e) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare sunt agenţiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în cadrul programelor finanţate din fonduri comunitare pentru agricultură, autorităţile de management în cadrul programelor operaţionale finanţate din fonduri comunitare structurale şi de coeziune, autorităţile naţionale responsabile de participarea României la alte programe finanţate din fonduri comunitare; f) constatarea existenţei creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă; g) activitatea de recuperare constă în exercitarea funcţiei administrative de către autorităţile cu atribuţii specifice, în vederea stingerii creanţelor bugetare rezultate din nereguli, şi care este reglementată de prezenta ordonanţă şi de actele normative emise în aplicarea acesteia; h) Codul de procedură fiscală semnifică Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."3. Titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aObiectul constatării existenţei şi recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli"4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Obiectul constatării existenţei creanţelor bugetare îl constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării şi administrării fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente. (2) Constituie titlu de creanţă: a) actul/documentul de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare rezultate din nereguli, precum şi accesoriile acestora şi costurile bancare; b) hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaţia de plată privind creanţele bugetare rezultate din nereguli. (3) Creanţele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor prin care se utilizează fondurile comunitare şi cofinanţarea aferentă, înscrise în titlul de creanţă specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc în moneda utilizată pentru efectuarea plăţilor în cadrul contractului sau acordului de finanţare şi în lei, cu specificarea sumei echivalente în lei în cazul în care moneda utilizată este euro, utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanţă. (4) Titlul de creanţă specificat la alin. (2) lit. a) constituie înştiinţare de plată şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi elemente specifice, acolo unde este necesar. (5) Titlul de creanţă se comunică debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală."5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Constituie obiect al recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinanţarea aferentă ca urmare a neregulilor, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, majorări de întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului. (2) Creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt asimilate creanţelor fiscale, în sensul drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor, autorităţilor cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare nerambursabile şi debitorilor."6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Plătitor al creanţelor bugetare rezultate din nereguli este persoana juridică sau fizică stabilită debitor prin titlul de creanţă. (2) În cazul în care creanţa bugetară rezultată din nereguli nu a fost achitată de către persoanele prevăzute la alin. (1), este obligată la plata sumei datorate persoana juridică sau fizică ce îşi asumă obligaţia la plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii la nivelul obligaţiei la plată."7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin plata voluntară efectuată de către persoanele prevăzute la art. 5, prin deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), prin executare silită ori prin alte modalităţi prevăzute de lege."8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntară sau deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), se efectuează în conturile indicate în titlul de creanţă, în moneda stabilită în contractul sau acordul de finanţare. (2) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silită, se efectuează în lei, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală, în conturile indicate în titlul de creanţă. (3) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute la alin. (2), debitorul datorează, după acest termen, majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale."9. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu influenţează în niciun mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, infracţiuni."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Pentru creanţele bugetare rezultate din nereguli, actul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a), comunicat debitorului, constituie titlu executoriu în condiţiile Codului de procedură fiscală. (2) Pentru creanţele bugetare rezultate din nereguli asupra cărora s-a pronunţat instanţa judecătorească, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti care constituie titlu executoriu în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă. (3) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plată voluntară sau deducere, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevăzute la alin. (1) şi (2) Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv organelor teritoriale subordonate acesteia, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii şi vor efectua procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, provenite din fondurile comunitare şi din fondurile de cofinanţare aferente bugetelor pentru care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are competenţa conform legii şi în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. (4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se virează în lei în conturile indicate în titlul de creanţă."11. După articolul 10 se introduce un nou capitol, capitolul II^1, cu următorul titlu:"CAPITOLUL II^1Responsabilităţile şi obligaţiile autorităţilor competente cu constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi ale altor autorităţi cu competenţe de control al modului de gestionare a fondurilor comunitare"12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente au responsabilitatea de a lua măsurile necesare pentru identificarea neregulilor şi constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, în cadrul domeniului lor de competenţă, precum şi pentru recuperarea sumelor reprezentând creanţe bugetare rezultate din nereguli. (2) În scopul identificării neregulilor, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinanţării aferente au obligaţia verificării sesizărilor provenite din interiorul şi din exteriorul autorităţii, inclusiv a celor cuprinse în rapoartele de audit şi în rapoartele de control ale instituţiilor cu atribuţii de control al obţinerii, derulării şi utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente. (3) Constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, prin compartimentele de specialitate organizate în acest scop în cadrul autorităţii sau în cadrul instituţiei în structura căreia funcţionează autoritatea. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), la solicitarea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează de compartimentele de specialitate din cadrul ministerului coordonator al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare. (5) Constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, în situaţiile în care: a) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare are calitatea de beneficiar; b) persoanele din cadrul autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, implicate în procesul de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, au un interes personal sau patrimonial ce ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce le revin potrivit legii; c) sunt necesare acţiuni de control complexe, cu implicaţii interinstituţionale, la sesizarea expresă a ministrului coordonator al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare; d) Comisia Europeană a stabilit debite ca urmare a unor nereguli în cadrul programelor PHARE anterioare Programului PHARE 1998; e) Comisia Europeană a stabilit, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, debite ca urmare a unei nereguli în cadrul participării României la programele comunitare. (6) În urma desfăşurării activităţii de constatare, în limitele atribuţiilor ce le revin, toate autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude."13. După articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 11^1, 11^2, 11^3, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României, prin structurile sale la nivel central şi regional, este autoritatea naţională competentă să efectueze audit extern, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu legislaţia naţională, asupra modului de gestionare a fondurilor comunitare. (2) În vederea evaluării sistemelor de management şi control privind modul de gestionare a fondurilor comunitare şi pentru prevenirea şi/sau identificarea unor nereguli aşa cum sunt definite la art. 2, Autoritatea de Audit, prin structurile sale la nivel central şi regional, efectuează audit extern, pe bază de eşantionare, asupra programelor PHARE, ISPA şi SAPARD, asupra programelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi din fondul european pentru pescuit. (3) Constatările Autorităţii de Audit, rezultate ca urmare a efectuării misiunilor sale de audit, care pot constitui nereguli aşa cum sunt ele definite la art. 2, sunt comunicate autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, pentru a demara propriile proceduri în vederea emiterii titlului de creanţă. Ca urmare a acestor sesizări, aceste autorităţi vor aduce la cunoştinţa Autorităţii de Audit rezultatul misiunilor de control efectuate. (4) Constatările Autorităţii de Audit, rezultate ca urmare a efectuării misiunilor sale de audit, în care sunt descoperite indicii de posibile fraude, sunt comunicate imediat Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF. (5) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în calitate de instituţie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF, asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atribuţia de control al obţinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente. (6) Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţia de specialitate, are şi rolul de coordonare metodologică la nivel naţional pentru desfăşurarea activităţii de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli. (7) Autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, precum şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale departamentului, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.Art. 11^2. - (1) Dreptul de a stabili obligaţia de plată se prescrie în termen de 5 ani de la data închiderii programului. (2) Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei de plată se realizează în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune potrivit dreptului comun. (3) Dreptul de a cere executarea silită a creanţelor stabilite prin prezenta ordonanţă se prescrie în termen de 5 ani de la data când a luat naştere acest drept. (4) Suspendarea şi întreruperea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită sunt reglementate de Codul de procedură fiscală.Art. 11^3. - (1) În cazul debitelor stabilite de Comisia Europeană şi/sau de autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, pentru care constatarea şi/sau recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli nu a putut fi efectuată şi pentru care conturile fondurilor comunitare au fost reîntregite la termenele impuse de Comisia Europeană sau de necesitatea continuării finanţării programelor, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare pot propune reglementarea financiară de stingere a obligaţiilor bugetare generate de reîntregirea conturilor fondurilor comunitare şi a celor generate de plată în mod necuvenit a sumelor de cofinanţare aferentă. (2) Pentru debitele stabilite de Comisia Europeană, specificate la art. 11 alin. (5) lit. d) şi e), se împuterniceşte Ministerul Finanţelor Publice pentru recuperarea în condiţiile legii sau, după caz, propunerea reglementării financiare de stingere a obligaţiilor bugetare generate de reîntregirea conturilor fondurilor comunitare."  +  Articolul IIÎn termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va modifica şi va completa Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul delegat pentru controlulimplementării programelor cu finanţareinternaţională şi urmărirea aplicăriiacquis-ului comunitar,Cristian DavidBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 12.-----------