HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 ianuarie 2007pentru aprobarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 2 februarie 2007    În baza prevederilor art. 3 alin. (1), ale art. 16 şi ale art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,având în vedere prevederile art. 79 alin. (4), ale art. 80 alin. (2), ale art. 83 lit. a) şi ale art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,în baza hotărârii luate în şedinţa Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 16 ianuarie 2007,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Norma nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).  +  Articolul 3Departamentul autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul tehnic şi cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Preşedintele Comisiei de Supravegherea Sistemului de Pensii Private,Mircea OanceaBucureşti, 16 ianuarie 2007.Nr. 2.  +  Anexa NORMA Nr. 1/2007privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultativeAvând în vedere prevederile art. 79 alin. (4), ale art. 80 alin. (2), ale art. 83 lit. a) şi ale art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative,în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta normă stabileşte regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii facultative, de calcul al valorii activului net şi al valorii unităţilor de fond.  +  Articolul 2Prezenta normă se adresează administratorilor de fonduri de pensii facultative, depozitarilor şi auditorilor acestora.  +  Articolul 3 (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, denumită în continuare Lege. (2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. piaţă reglementată - sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, care: a) funcţionează regulat şi operează în mod ordonat; b) respectă regulile care definesc condiţiile de acces pe piaţă, de operare şi de admitere la cota oficială a anumitor instrumente financiare, reguli emise sau autorizate de către o autoritate de reglementare, autorizare şi supraveghere competentă în acest sens; c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor;2. preţ de închidere - preţul la care se efectuează ultima tranzacţie în cadrul sesiunii de tranzacţionare a secţiunii principale a unei pieţe reglementate;3. marcare la piaţă - operaţiunea de ajustare a valorii unui cont pentru a reflecta, la sfârşitul fiecărei sesiuni de tranzacţionare, câştigurile sau pierderile aferente poziţiilor deschise în cont care au rezultat din variaţia preţului.  +  Capitolul II Reguli de evaluare a activelor  +  Articolul 4 (1) Valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt evaluate la preţul de închidere al secţiunii principale a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul. (2) Atunci când sunt admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate, valoarea la care se iau în calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată de preţul de închidere al pieţei de pe care au fost achiziţionate.  +  Articolul 5 (1) Instrumentele pieţei monetare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt evaluate prin alegerea uneia dintre următoarele metode: a) metoda bazată pe preţul de închidere al secţiunii principale a respectivei pieţe reglementate; b) metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului. (2) Metoda aleasă este specificată în prospectul schemei de pensii şi este menţinută cel puţin un an. (3) Prevederile art. 4 alin. (2) se aplică şi în cazul instrumentelor pieţei monetare evaluate conform prevederilor alin. (1) lit. a).  +  Articolul 6Instrumentele financiare cu venit fix se evaluează conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din prezenta normă.  +  Articolul 7 (1) Deţinerile din contul curent se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. (2) În calculul activului net se iau în considerare sumele în tranzit, precum şi sumele în curs de rezolvare, care se recunosc la valoarea nominală de înregistrare în contabilitate.  +  Articolul 8Înregistrarea în contabilitatea fondurilor de pensii facultative a tranzacţiilor cu instrumente financiare se face la data efectuării respectivei tranzacţii.  +  Articolul 9Evaluarea instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată trebuie să ia în considerare marcarea la piaţa pe care aceste instrumente sunt tranzacţionate şi în conformitate cu prevederile art. 4 din prezenta normă.  +  Articolul 10 (1) Acţiunile nou-emise care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se evaluează la preţul din cadrul ofertei publice primare în care au fost achiziţionate respectivele acţiuni, cu condiţia ca acestea să fie înscrise la tranzacţionare în termen de cel mult un an. (2) Instrumentele financiare cu venit fix nou-emise care urmează să fie admise la tranzacţionare se evaluează conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) din prezenta normă, cu condiţia ca acestea să fie înscrise la tranzacţionare în termen de cel mult un an.  +  Articolul 11Dividendele şi acţiunile distribuite cu titlu gratuit vor fi luate în calculul activului fondului de pensii facultative la data încasării contravalorii acestora în contul curent al fondului, respectiv la data înregistrării majorării capitalului social la depozitarul central.  +  Articolul 12Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv tranzacţionate pe o piaţă reglementată se evaluează conform prevederilor art. 4 din prezenta normă.  +  Articolul 13 (1) Pentru acţiunile netranzacţionate pe o perioadă de maximum 30 de zile, evaluarea va lua în calcul cea mai mică valoare dintre preţul de achiziţie şi valoarea contabilă pe acţiune. Valoarea contabilă pe acţiune este determinată prin raportarea poziţiei "Capitaluri proprii" din bilanţul contabil depus la Ministerul Finanţelor Publice ori la autorităţi echivalente din statele membre sau state terţe la numărul de acţiuni emise. Valoarea contabilă pe acţiune se recalculează în termen de maximum 3 luni de la data de depunere la Ministerul Finanţelor Publice sau la autorităţi echivalente din statele membre ori state terţe a situaţiilor financiare. (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) nu se aplică pentru acţiuni suspendate de la tranzacţionare în respectivul interval de timp, în cazul apariţiei unor evenimente de natura celor prevăzute la art. 224 alin. (5) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, evaluarea va avea drept bază de calcul cel mai mic preţ înregistrat pe piaţă în intervalul de 30 de zile anterior suspendării de la tranzacţionare. (3) Acţiunile care au fost delistate pot fi păstrate în portofoliul fondului de pensii facultative pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data delistării, iar evaluarea acestora se va face conform alin. (1).  +  Articolul 14În anumite situaţii justificate, în scopul protejării intereselor participanţilor şi beneficiarilor, Comisia poate solicita administratorului şi depozitarului ca instrumentele financiare care nu mai sunt admise la tranzacţionare să fie luate în calculul activului net la valoarea zero.  +  Capitolul III Reguli de calcul al activelor fondului  +  Articolul 15Valoarea netă a activelor unui fond de pensii facultative se calculează prin scăderea obligaţiilor din valoarea totală a activelor:     Valoarea netă = Valoarea totală - Valoarea     a activelor a activelor obligaţiilor      fondului fondului  +  Articolul 16Valoarea totală a activelor fondului se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile art. 4-14 din prezenta normă.  +  Articolul 17Obligaţiile unui fond sunt constituite din: a) cheltuieli cu comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioanele de tranzacţionare, comisioanele bancare, taxele de auditare a fondului de pensii facultative; b) provizioane tehnice.  +  Articolul 18Cheltuielile prevăzute la art. 17 lit. a) se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele: a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variaţii semnificative în valoarea unităţii de fond; b) cheltuielile cu comisionul de administrare din activul total al fondului şi cel de depozitare sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net şi regularizate la sfârşitul lunii, iar comisionul de administrare din contribuţiile participanţilor se înregistrează şi se ia în calculul valorii activului net la data încasării respectivelor contribuţii; c) cheltuielile cu comisioanele de tranzacţionare, comisioanele bancare şi taxele de auditare a fondului de pensii facultative sunt estimate zilnic, înregistrate şi regularizate conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond de pensii facultative pentru o anumită dată se realizează după următoarea formulă:     Valoarea unitară a activului = Valoarea netă a activelor        net la acea dată fondului la acea dată    ──────────────────────────────────────────────────────────────             Numărul total de unităţi de fond la acea dată (2) Numărul de unităţi de fond este diferenţa dintre numărul total de unităţi emise şi numărul total de unităţi de fond anulate ca urmare a plăţii drepturilor, în caz de invaliditate sau deces al participantului, ori a transferului activului personal al acestuia. (3) Valoarea iniţială a unei unităţi de fond în cazul fondurilor de pensii facultative este de 10 lei, conform art. 81 alin. (2) din Lege. (4) Contribuţiile la un fond de pensii facultative şi transferurile de lichidităţi băneşti se convertesc în unităţi de fond şi diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale, în maximum două zile lucrătoare de la data încasării acestora. (5) Convertirea contribuţiei în unităţi de fond se face prin împărţirea acesteia la valoarea unităţii de fond din ziua în care a fost primită contribuţia. (6) Valoarea unitară a activului net se calculează în fiecare zi lucrătoare şi este valabilă pentru ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.  +  Articolul 20 (1) În cazul în care unele elemente de activ sunt exprimate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei se utilizează cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua pentru care se efectuează calculul. (2) În situaţia în care există elemente de activ exprimate în valute pentru care Banca Naţională a României nu publică un curs de schimb valutar, se utilizează cursul monedei respective faţă de euro, comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este exprimat elementul de activ, şi cursul euro/leu comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua pentru care se efectuează calculul.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 21Încălcarea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare._________