ORDONANŢĂ nr. 24 din 31 ianuarie 2007privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 2 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială care se finanţează din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil ce nu poate depăşi 1,3% din valoarea sumelor virate. (2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu plăţile aferente lunii ianuarie 2007.  +  Articolul 2Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Locuinţa de serviciu se pune la dispoziţie beneficiarului, complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreţinere a locuinţelor de serviciu şi amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarii, în limita unei sume de 18.600 lei anual. Cuantumul acestei sume poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul 3 (1) Începând cu data de 1 aprilie 2007 se finanţează postul de inspector general de stat şi două posturi de inspectori generali adjuncţi, care vor organiza demararea activităţii Inspecţiei Sociale conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială. (2) În vederea asigurării în anul 2007 a fondurilor necesare organizării şi funcţionării Inspecţiei Sociale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006, se autorizează Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, să introducă modificările corespunzătoare în anexe, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu StroeMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 24.------