REGULAMENT din 15 decembrie 2006de organizare şi funcţionare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
EMITENT
 • UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 1 februarie 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale, obiective şi atribuţii  +  Articolul 1Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (U.N.P.I.R.), denumită în continuare Uniune, este persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvenţă, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, denumită în continuare O.U.G.  +  Articolul 2 (1) Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie şi funcţională şi putere de autoreglementare, în conformitate cu art. 46 din O.U.G. (2) Uniunea îşi asigură resursele financiare din venituri proprii, donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, alte venituri conform prevederilor legale.  +  Articolul 3Uniunea îşi exercită autoritatea pe întregul teritoriu al României şi poate constitui filiale cu personalitate juridică în municipiul Bucureşti şi în reşedinţele de judeţ, în baza art. 45 alin. (2) din O.U.G.  +  Articolul 4Structura aparatului propriu şi bugetul de venituri şi cheltuieli se stabilesc în raport cu nevoile Uniunii şi în limita posibilităţilor financiare. Structura aparatului propriu se va stabili de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Articolul 5 (1) Uniunea are siglă proprie, aprobată de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune şi de filialele sale. (2) Sediul central al Uniunii este în municipiul Bucureşti, adresa fiind stabilită de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. (3) Denumirea Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, cu specificarea sediului central, sau, după caz, denumirea filialei judeţene ori a municipiului Bucureşti, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele emise de Uniune sau de filialele sale.  +  Articolul 6 (1) Obiectivele şi atribuţiile Uniunii sunt cele definite la art. 47 şi 48 din O.U.G. (2) În exercitarea dreptului de autoreglementare, prevăzut la art. 48 din O.U.G., regulamentele se adoptă prin hotărâri ale Congresului Uniunii, iar instrucţiunile şi normele interne, prin decizii ale Consiliului naţional de conducere al Uniunii.  +  Capitolul II Membrii Uniunii. Drepturile şi obligaţiile acestora  +  Articolul 7Pot fi membri ai Uniunii, având totodată calitatea de practician în insolvenţă, persoanele fizice şi juridice, române sau străine, în condiţiile O.U.G. şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 8 (1) Profesia de practician în insolvenţă poate fi exercitată în următoarele forme, definite la art. 4-24 din O.U.G.: a) cabinete individuale, denumite în continuare CI; b) cabinete asociate, denumite în continuare CA; c) societate civilă profesională fără personalitate juridică, denumită în continuare SPPI; d) societate civilă profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare SPRL; e) întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare IPURL. (2) Practicianul în insolvenţă nu îşi poate organiza şi desfăşura activitatea concomitent în mai multe forme de organizare şi nu poate avea calitatea de asociat decât într-o singură societate civilă profesională, cu sau fără personalitate juridică.  +  Articolul 9 (1) Forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă poate fi schimbată oricând cu oricare dintre formele menţionate la art. 8 alin. (1) din prezentul regulament, cu înştiinţarea Uniunii în termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine efectivă, în condiţiile art. 24 din O.U.G. (2) La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru operaţiunile legate de înregistrările în Tabloul de evidenţă al Uniunii (Tabloul Uniunii) şi cele în Registrul societăţilor profesionale se va percepe o taxă al cărei cuantum va fi stabilit de Congresul Uniunii.  +  Articolul 10 (1) Persoanele fizice române pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, fiind cuprinse în următoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi şi persoane incompatibile, în condiţiile art. 25 şi 27-32 din O.U.G. (2) Persoanele juridice române pot dobândi calitatea de membru al Uniunii dacă îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 9-23 din O.U.G. (3) Persoanele fizice străine şi persoanele juridice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii în condiţiile art. 26 din O.U.G.  +  Articolul 11Membrii Uniunii au următoarele drepturi, în condiţiile art. 28-30 din O.U.G.: a) să desfăşoare activitatea de practician în insolvenţă pe întregul teritoriu al României, după dobândirea calităţii de practician definitiv şi atât timp cât nu se găsesc în situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 28 din O.U.G.; b) să participe la lucrările adunărilor generale ale filialei din care fac parte, precum şi la lucrările Congresului Uniunii la care sunt delegaţi; c) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Uniunii şi ale filialelor sale, în condiţiile în care nu se găsesc în situaţii de incompatibilitate; d) să voteze în Congresul Uniunii şi în adunările generale ale filialelor, fiecare membru având dreptul la un singur vot; e) să participe la activităţile şi la manifestările Uniunii şi ale filialelor sale; f) să colaboreze la elaborarea publicaţiilor Uniunii; g) să utilizeze mijloacele de informare şi de documentare ale Uniunii şi ale filialelor sale; h) să fie recomandaţi pentru a face parte din colectivele de studii, expertize, consultanţă şi instruire profesională; i) să primească periodicul Uniunii; j) să folosească în documentele oficiale şi personale menţiunea de membru al Uniunii; k) să primească onorarii conform art. 37 din O.U.G., ţinându-se cont de gradul de complexitate al activităţii; l) să primească, dacă este membru compatibil al Uniunii, Tabloul Uniunii, prin intermediul filialei.  +  Articolul 12 (1) Membrii Uniunii aflaţi în situaţia de incompatibilitate potrivit art. 28 alin. (1) din O.U.G. pierd dreptul de a desfăşura activitatea de practician pe întregul teritoriu al României şi dreptul de a fi aleşi în organele de conducere ale Uniunii şi ale filialelor sale, pe perioada incompatibilităţii. (2) În cazul în care intervine încetarea stării de incompatibilitate, prevăzută la alin. (1), cererea de trecere în altă secţiune a Tabloului Uniunii va fi aprobată de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, pe baza documentelor justificative depuse. (3) Suspendarea la cerere, în condiţiile art. 35 lit. d) din O.U.G., duce la înscrierea membrului, persoană fizică, în secţiunea incompatibili. Cererea de suspendare se supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii. (4) Durata suspendării este de un an de la data aprobării cererii. Persoanele suspendate la cerere au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca cele înscrise în secţiunea membrilor incompatibili. (5) Reînscrierea în secţiunea membrilor compatibili a Tabloului Uniunii a persoanelor înregistrate ca suspendate la cerere se face de drept la expirarea perioadei de suspendare.  +  Articolul 13Membrii Uniunii au următoarele obligaţii: a) să respecte actele normative care reglementează activitatea de practician în insolvenţă, precum şi hotărârile şi deciziile Uniunii; b) să participe la realizarea obiectivelor Uniunii; c) să plătească cotizaţia fixă anuală, în cuantumul aprobat de Congresul Uniunii, până la data de 30 aprilie pentru anul în curs, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G.; d) să plătească contribuţia pe tranşe de venituri, calculată conform art. 71 alin. (3) lit. f) din prezentul regulament, până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în anul anterior, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G.; e) să se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, în conformitate cu prevederile art. 41 din O.U.G. şi în cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii; f) să comunice conducerii filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, numirea ca administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menţionat raportându-se la data şedinţei la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data depunerii semnăturii în registrul comerţului, după caz; g) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de Uniune; h) să completeze formularele statistice şi să le transmită filialei Uniunii, astfel:1. până la data de 30 ianuarie a fiecărui an - pentru situaţia numirilor ca administrator judiciar, administrator special sau ca lichidator, la finele anului anterior;2. până la data de 15 martie a fiecărui an - pentru declaraţia veniturilor realizate în anul anterior şi stabilirea contribuţiei anuale aferente; i) să comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite în legătură cu situaţiile de incompatibilitate, precum şi cele de natură să aducă modificări ale datelor înscrise în Tabloul Uniunii şi în fişa personală de evidenţă; j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale, excepţie făcând raporturile cu clientul şi onorariul aferent.  +  Capitolul III Organizarea şi conducerea Uniunii  +  Articolul 14Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul Uniunii, preşedintele Uniunii şi Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Secţiunea 1 Congresul Uniunii  +  Articolul 15 (1) Congresul Uniunii se constituie din: a) membrii Consiliului naţional de conducere al Uniunii; b) toţi membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii şi ai comisiilor de disciplină; c) delegaţii desemnaţi de filiale. (2) În stabilirea numărului de delegaţi ai fiecărei filiale se ia în considerare numărul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului de conducere şi ai comisiei de disciplină, iar pentru numărul astfel rezultat se desemnează câte un delegat la fiecare 20 de membri. În cazul în care un membru titular al consiliului de conducere este indisponibil, poate fi înlocuit cu un membru supleant. În cazul în care toţi membrii titulari sunt disponibili, participarea la congres a membrilor supleanţi ai organelor de conducere ale Uniunii şi ale filialelor sale se va face numai în cazul desemnării acestora de către adunarea generală a filialei, în cadrul numărului de locuri aferent normei de reprezentare de 1/20.  +  Articolul 16Congresul Uniunii se reuneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori se consideră necesar.  +  Articolul 17 (1) Congresul Uniunii se convoacă de: a) Consiliul naţional de conducere al Uniunii, conform art. 51 alin. (2) din O.U.G.; b) 25% din numărul membrilor Uniunii. (2) Convocarea Congresului Uniunii se anunţă cel puţin într-un cotidian naţional de largă circulaţie cu minimum 30 de zile înainte de data programată. Secretariatul general al Uniunii va transmite anunţul şi direct comitetelor de conducere ale filialelor, pentru afişare la sediul acestora.  +  Articolul 18 (1) Congresul Uniunii este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor prevăzuţi la art. 15, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi fizic sau prin mandat. (2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, se va stabili o altă dată şi oră pentru următorul congres. Următorul congres va hotărî cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  +  Articolul 19Congresul Uniunii adoptă hotărâri. Hotărârile vor fi numerotate în ordinea adoptării lor. În cazul în care într-un an calendaristic se convoacă mai multe congrese, hotărârile acestora vor fi numerotate în continuare pentru anul respectiv. Hotărârile vor fi semnate de secretarul general şi de preşedintele Uniunii.  +  Articolul 20Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 52 din O.U.G., Congresul Uniunii are şi următoarele atribuţii: a) stabileşte limita minimă a valorii poliţei de asigurare profesională (limitele minime ale valorilor poliţelor de asigurare profesionale sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentul regulament); b) stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale, la care se adaugă contribuţia pe tranşe de venit pentru venitul brut realizat în anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de acces în profesie şi a celui pentru dobândirea calităţii de practician definitiv, cuantumul taxei de înscriere în Tabloul Uniunii şi în Registrul societăţilor profesionale, precum şi taxele percepute pentru operaţiuni legate de Registrul societăţilor profesionale.  +  Articolul 21Congresul Uniunii poate institui funcţia de preşedinte de onoare, fără atribuţii executive, precum şi criteriile de desemnare, fiind exclusă desemnarea în această funcţie a mai multor persoane în acelaşi interval de timp.  +  Secţiunea a 2-a Preşedintele Uniunii  +  Articolul 22 (1) Preşedintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele Uniunii este şi preşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii. Preşedintele poate fi reales pentru încă un mandat de 4 ani. (2) În cazul în care preşedintele nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile, mandatul este preluat de un membru al Consiliului naţional de conducere al Uniunii, desemnat prin vot secret. (3) Mandatul incomplet nu va avea regimul numeric al mandatelor de 4 ani prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 23 (1) Preşedintele Uniunii reprezintă Uniunea în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (2) În absenţa sa, preşedintele Uniunii va desemna unul dintre vicepreşedinţi pentru exercitarea prerogativelor.  +  Articolul 24Preşedintele Uniunii angajează personalul Uniunii potrivit structurii organizatorice şi în limitele de salarizare aprobate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul naţional de conducere al Uniunii  +  Articolul 25 (1) Consiliul naţional de conducere al Uniunii este format din 11 membri titulari, dintre care un preşedinte, 3 vicepreşedinţi, 7 membri, precum şi 5 membri supleanţi, aleşi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului naţional de conducere al Uniunii pot fi realeşi pentru încă un mandat de 4 ani. (2) În cazul în care un membru titular nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar, sancţionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul Consiliului naţional de conducere al Uniunii, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat de către Consiliu prin vot secret. (3) Membrii supleanţi pot fi invitaţi la şedinţele Consiliului naţional de conducere al Uniunii fără a avea însă drept de vot la adoptarea deciziilor.  +  Articolul 26Consiliul naţional de conducere al Uniunii se întruneşte cel puţin o dată la două luni sau ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor, şi adoptă decizii privind activitatea Uniunii.  +  Articolul 27 (1) În afară de atribuţiile prevăzute la art. 53 din O.U.G., Consiliul naţional de conducere al Uniunii are următoarele atribuţii: a) acordă aviz provizoriu pentru înfiinţarea filialelor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi urmăreşte funcţionarea acestora în condiţiile legii; b) emite refuzul avizului definitiv de funcţionare unor filiale ale Uniunii, în cazul în care nu sunt respectate prevederile art. 31 alin. (1) din prezentul regulament; c) desfiinţează o filială constituită definitiv în cazul în care numărul practicienilor în insolvenţă definitivi şi compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel stabilit la art. 31 alin. (1) din prezentul regulament şi în cazul în care majoritatea membrilor filialei solicită aceasta. Membrii filialei astfel desfiinţate, precum şi cei ai filialelor care nu au primit aviz definitiv vor fi rearondaţi filialei din care s-au desprins. Patrimoniul filialelor care sunt desfiinţate, precum şi al filialelor care nu au primit aviz definitiv trece de drept la filiala din care s-au desprins la acordarea avizului provizoriu; d) aprobă înscrierea/radierea practicienilor în insolvenţă, membri ai Uniunii, în/din Tabloul Uniunii, precum şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I bis; e) aprobă înscrierea/radierea practicienilor în insolvenţă - persoane juridice în Registrul societăţilor profesionale; f) organizează examenele de acces în profesie, precum şi examenele de definitivat; g) asigură participarea unui membru al său sau al Comisiei superioare de disciplină la adunările generale de constituire ale filialelor sau la orice altă adunare generală, dacă acest lucru este solicitat de conducerea filialei; h) soluţionează contestaţiile împotriva respingerii cererii de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă şi, respectiv, în Tabloul Uniunii; i) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei superioare de disciplină privind sancţionarea membrilor comisiilor de disciplină ale filialelor; j) hotărăşte afilierea la organizaţii profesionale similare din alte ţări şi supune spre ratificare hotărârea la proximul Congres al Uniunii; k) organizează alegerile pentru organele de conducere ale Uniunii; l) aprobă normele pe baza cărora se desfăşoară adunările generale ale filialelor şi se fac nominalizările pentru organele de conducere ale Uniunii; m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a preşedintelui Uniunii, a membrilor titulari şi a celor supleanţi ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii, precum şi pentru alegerea prin vot deschis a membrilor Comisiei superioare de disciplină şi a cenzorilor; n) stabileşte nivelul diurnei pentru deplasările în interesul Uniunii şi modul de decontare a cheltuielilor de transport. (2) Pentru unele activităţi nepermanente Consiliul naţional de conducere al Uniunii poate angaja colaboratori externi.  +  Secţiunea a 4-a Comisia superioară de disciplină a Uniunii  +  Articolul 28 (1) Comisia superioară de disciplină a Uniunii funcţionează pe lângă Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi este compusă din 5 membri titulari (un preşedinte şi 4 membri) şi 3 membri supleanţi, desemnaţi de Congresul Uniunii pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în insolvenţă aflaţi în evidenţa Uniunii, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. Membrii Comisiei superioare de disciplină a Uniunii pot fi realeşi pentru încă 4 ani. (2) Comisia superioară de disciplină a Uniunii are următoarele atribuţii: a) asigură respectarea de către membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etică profesională, conform Codului de etică profesională şi disciplină al Uniunii; b) soluţionează, în complet de 3 membri, contestaţiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei; c) soluţionează, în complet de 3 membri, plângerile formulate împotriva membrilor consiliilor de conducere ale filialelor şi ai comisiilor de disciplină ale filialelor; d) face propuneri de sancţionare disciplinară în cazul abaterilor comise de membri ai consiliului de conducere al filialei, pe care le supune aprobării Congresului Uniunii, potrivit art. 52 alin. (1) lit. g) din O.U.G.; e) soluţionează plângerile formulate împotriva membrilor Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi face propuneri de sancţionare a acestora, pe care le supune hotărârii Congresului Uniunii; f) elaborează şi supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii norme privind procedura disciplinară, cu precizarea competenţelor comisiilor de disciplină ale filialelor; g) asigură instruirea periodică a comisiilor de disciplină ale filialelor şi controlul activităţii acestora; h) urmăreşte evitarea concurenţei neloiale şi acţionează prin măsuri disciplinare aplicate în baza analizării sesizărilor primite sau a unor anchete efectuate prin autosesizare; i) mediază, la solicitarea unor membri ai Uniunii, eventualele litigii, în cazul în care părţile implicate doresc stingerea litigiului pe cale amiabilă. Mediatorul va fi ales de preşedintele Comisiei superioare de disciplină a Uniunii dintre practicienii cu ţinută morală şi profesională deosebită. (3) Reclamaţiile privind abaterile comise de membri ai Comisiei superioare de disciplină a Uniunii se analizează de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii, propunerile de sancţionare disciplinară urmând a fi supuse hotărârii Congresului Uniunii. (4) În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancţionare a unor membri ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, ai Comisiei superioare de disciplină a Uniunii şi data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din funcţie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanţi ai respectivului organ. (5) Procedura privind analizarea abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor este prevăzută în anexa nr. 6 la prezentul regulament.  +  Secţiunea a 5-a Secretariatul general al Uniunii  +  Articolul 29Secretariatul general al Uniunii are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea curentă a Uniunii prin compartimentele:- Secretariat-evidenţă-comunicare;- Financiar-contabilitate, resurse umane;- Juridic-contencios;- Baze de date, Registrul societăţilor profesionale, Tabloul Uniunii; b) poate constitui, în condiţiile asigurării resurselor financiare necesare, compartimente distincte pentru activităţile profesionale, de organizare şi control, relaţii externe etc., subordonate vicepreşedinţilor de resort; c) asigură păstrarea documentelor Uniunii şi arhivarea acestora; d) efectuează operaţiunile tehnice de evidenţă a membrilor, în vederea întocmirii şi actualizării Tabloului Uniunii, precum şi a Registrului societăţilor profesionale; e) eliberează şi atestatele de membru; f) eliberează certificatele de înregistrare şi, la cerere, certificate constatatoare şi alte documente oficiale opozabile terţilor; g) urmăreşte încasarea de către filiale a taxelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor membrilor şi emite anual legitimaţia sau atestatul de membru al Uniunii, eliberat de filiale după încasarea cotizaţiilor; h) centralizează datele statistice referitoare la activitatea membrilor Uniunii; i) primeşte de la filialele Uniunii cererile şi documentele de înscriere a candidaţilor la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă; j) participă la şedinţele Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi asigură redactarea documentelor acestuia; k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi de preşedintele acesteia; l) asigură publicarea anunţurilor în presă; m) angajează, cu acordul preşedintelui Uniunii, colaboratori externi pentru unele activităţi nepermanente.  +  Articolul 30Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general, al cărui salariu se stabileşte de preşedintele Uniunii.  +  Capitolul IV Organizarea şi conducerea filialelor  +  Secţiunea 1 Constituire  +  Articolul 31 (1) Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti se constituie cu avizul Consiliului naţional de conducere al Uniunii, cu un număr minim de 12 membri persoane fizice compatibile. (2) Avizul definitiv al Consiliului naţional de conducere al Uniunii se acordă condiţionat de proba existenţei unui sediu pentru filială, având ca dotări minime un calculator, conexiune Internet şi fax, precum şi o persoană angajată pentru activitatea de secretariat. Proba acestora trebuie făcută în termen de un an de la data acordării avizului prealabil. Avizul definitiv al Consiliului naţional de conducere al Uniunii este condiţionat şi de respectarea obligaţiilor consiliului de conducere al filialei, prevăzute la art. 37 din prezentul regulament.  +  Secţiunea a 2-a Adunarea generală  +  Articolul 32 (1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală şi consiliul de conducere. (2) Adunarea generală a filialei este formată din membrii acesteia, practicieni în insolvenţă, care îşi au domiciliul sau sediul social, după caz, în raza de competenţă a filialei.  +  Articolul 33Adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an sau ori de câte ori se consideră necesar.  +  Articolul 34 (1) Adunarea generală a filialei se convoacă de: a) consiliul de conducere al filialei; b) 25% din numărul membrilor filialei. (2) Filialele vor convoca adunările generale cu minimum 15 zile înainte de data programată, publicând anunţul în presa locală, şi vor informa Secretariatul general al Uniunii. Consiliul de conducere al filialei va putea anunţa şi direct membrii filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 35 (1) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor acesteia, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi. (2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, se vor stabili o altă dată şi oră pentru următoarea adunare generală. Următoarea adunare generală va hotărî cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul de conducere al filialei  +  Articolul 36 (1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri şi poate creşte până la 5 în cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un preşedinte, precum şi 3 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru preşedintele şi membrii consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 54 alin. (1) şi (2) din O.U.G. (2) Alegerea membrilor consiliului de conducere se face prin vot secret, calitatea de membru titular şi, respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi obţinute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul Uniunii) sau prin consens. (3) Preşedintele consiliului de conducere al filialei va fi, de regulă, membrul titular cu cel mai mare număr de voturi. (4) În cazul în care un membru titular nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar, sancţionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul consiliului, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, respectiv cel care a obţinut cel mai mare număr de voturi în adunarea generală ce a ales membrii consiliului de conducere. În cazul în care membrul titular este şi preşedinte al consiliului de conducere al filialei, funcţia de preşedinte va fi preluată de un preşedinte interimar, ales prin vot secret dintre membrii consiliului de conducere.  +  Articolul 37Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuţii: a) supune spre avizare Consiliului naţional de conducere al Uniunii actul de înfiinţare a filialei şi orice modificări ale acestuia; b) asigură desfăşurarea activităţii filialei; c) transmite Consiliului naţional de conducere al Uniunii orice modificare în legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului Uniunii; d) convoacă şi organizează adunarea generală a filialei; e) propune Uniunii primirea de noi membri; f) propune adunării generale candidaţii pentru comisia de disciplină şi comisia de cenzori; g) analizează şi avizează documentaţia de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă; h) comunică Secretariatului general al Uniunii, la cererea acestuia, numirile ca administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei; i) angajează personalul executiv al secretariatului filialei.  +  Secţiunea a 4-a Comisia de disciplină a filialei  +  Articolul 38 (1) Pe lângă consiliul de conducere al filialei funcţionează o comisie de disciplină compusă din 3 membri titulari (un preşedinte şi 2 membri) şi 3 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală, prin vot deschis, pentru o perioadă de 4 ani, dintre membrii practicieni în insolvenţă definitivi şi compatibili, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. (2) Comisia de disciplină a filialei are următoarele atribuţii: a) asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a), g) şi h) din prezentul regulament cu privire la membrii filialei; b) judecă, în primă instanţă şi în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de membrii filialei respective, cu excepţia celor săvârşite de către unul dintre membrii consiliului de conducere al filialei, precum şi de membrii titulari ai comisiei de disciplină; c) comunică Secretariatului general al Uniunii, în termen de 5 zile, sancţiunile aplicate potrivit art. 69 alin. (1) din O.U.G. şi prezentului regulament. (3) Hotărârile pronunţate de comisia de disciplină a filialei pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţiile se depun la Secretariatul general al Uniunii şi se soluţionează de Comisia superioară de disciplină a Uniunii.  +  Capitolul V Abateri şi sancţiuni  +  Articolul 39Constituie abateri următoarele fapte:1. îndeplinirea de activităţi specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare;2. divulgarea secretului profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege;3. nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută la art. 41 alin. (6) din O.U.G.;4. neîndeplinirea obligaţiei de asigurare profesională până la expirarea perioadei de suspendare;5. încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii;6. desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;7. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la două congrese succesive la care au fost delegaţi;8. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocaţi;9. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri la termenul stabilit la art. 35 lit. c) din O.U.G.;10. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri sau numai a uneia dintre acestea, până la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;11. declararea incorectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de practician în insolvenţă şi implicit plata unei contribuţii anuale pe tranşe de venituri neconforme cu realitatea;12. necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul Uniunii;13. intrarea în una dintre situaţiile de nedemnitate prevăzute la art. 27 din O.U.G.;14. deschiderea împotriva practicianului în insolvenţă, prin hotărâre irevocabilă, a procedurii falimentului.  +  Articolul 40Se sancţionează cu avertisment scris faptele prevăzute la art. 39 pct. 1 şi 6.  +  Articolul 41Se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an faptele prevăzute la art. 39 pct. 2, 3, 5 şi 9.  +  Articolul 42 (1) Se sancţionează pecuniar, cu amendă, faptele prevăzute la art. 39 pct. 7, 8 şi 12. (2) Cuantumul amenzilor se stabileşte între 1.000 lei şi 5.000 lei. Sumele obţinute din sancţiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, după caz. (3) Neplata amenzii în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii duce la excluderea definitivă din Uniune.  +  Articolul 43 (1) Membrul Uniunii sancţionat cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă are următoarele interdicţii pe perioada suspendării: a) nu poate activa ca practician în insolvenţă; b) nu are drept de vot în adunarea generală a filialei şi nu poate participa la Congresul Uniunii; c) nu poate fi ales în organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii; d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea. (2) Membrii Uniunii sancţionaţi cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă sunt obligaţi ca în termen de cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare să prezinte la conducerea filialei dovada că au solicitat înlocuirea lor cu un alt practician în insolvenţă pe perioada suspendării. (3) Dacă suspendarea îl priveşte pe unul dintre membrii organelor de conducere alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi înlocuit pe perioada suspendării de către unul dintre membrii supleanţi ai organului de conducere respectiv.  +  Articolul 44 (1) Se sancţionează pecuniar, amendă care se face venit la bugetul Uniunii, fapta prevăzută la art. 39 pct. 11. (2) Amenda este egală cu suma neachitată Uniunii conform veniturilor reale realizate.  +  Articolul 45Se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă, faptele prevăzute la art. 39 pct. 4, 10, 13 şi 14.  +  Articolul 46Sancţiunea de excludere definitivă din Uniune determină radierea din Tabloul Uniunii şi pierderea calităţii de practician în insolvenţă.  +  Articolul 47 (1) Orice abatere disciplinară săvârşită de membrii unei filiale se judecă de către comisia de disciplină a acesteia, în primă instanţă şi în complet de 3 membri, care aplică sancţiunile prevăzute la art. 69 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite la art. 40-46 din prezentul regulament. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) membrii titulari ai consiliului de conducere al filialei şi ai comisiei de disciplină a filialei, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanţă de Comisia superioară de disciplină, în complet de 3 membri. (3) Contestaţiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei se depun la Secretariatul general al Uniunii în termen de 30 de zile de la comunicare şi se soluţionează de Comisia superioară de disciplină. (4) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină se poate formula acţiune în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Capitolul VI Dobândirea calităţii de practician în insolvenţă de către persoanele fizice române şi regulile de organizare şi desfăşurare a examenelor  +  Articolul 48Primirea în profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune.  +  Articolul 49 (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se organizează în mod unitar, la nivel naţional, de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii. (2) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se va desfăşura, de regulă, anual, dacă Consiliul naţional de conducere al Uniunii nu decide altfel. (3) Secretariatul general al Uniunii va anunţa cu cel puţin 60 de zile înainte, într-un cotidian naţional, precum şi pe site-ul Uniunii, data începerii sesiunii de examen şi data limită pentru depunerea documentaţiei de înscriere conţinând cererea de înscriere şi documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 25 din O.U.G. (4) Documentaţia de înscriere se va depune la comitetul de conducere al filialei, care va asigura analizarea îndeplinirii condiţiilor şi transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii. (5) Documentaţia de înscriere va fi verificată prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afişa la sediul central şi va transmite filialelor, cu cel puţin 7 zile înaintea datei examenului, lista cuprinzând candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru susţinerea examenului. (6) Consiliul naţional de conducere al Uniunii va desemna o comisie de pregătire a subiectelor de examen. Preşedintele comisiei este vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii, responsabil cu pregătirea profesională.  +  Articolul 50Documentaţia de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar va conţine: a) cererea de înscriere; b) curriculum vitae şi copie de pe cartea/buletinul de identitate; c) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept, ştiinţe economice sau de inginer; d) certificatul de cazier judiciar; e) dovada experienţei de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare de lungă durată. Dovada se face, de regulă, cu: copia carnetului de muncă, adeverinţă pentru cei care au activat în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, convenţie civilă înregistrată la camera de muncă ori adeverinţa eliberată de Baroul de avocaţi, copii ale unor diplome sau atestate [diplomă de masterat şi/sau doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR) etc.]  +  Articolul 51 (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar constă într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă. (2) Regulile de desfăşurare a examenului sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul regulament. (3) Candidaţii vor plăti o taxă de înscriere la examen. În cazul în care candidatul îşi retrage cererea de înscriere cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de înscriere. Candidaţii care solicită retragerea cererii de înscriere după împlinirea acestui termen, precum şi cei care nu se prezintă la examen la data şi ora începerii desfăşurării acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de înscriere. (4) Membrii comisiei de pregătire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestaţiilor şi ai celei de supraveghere a desfăşurării examenului vor fi remuneraţi pentru activitatea depusă, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Articolul 52 (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv se va organiza în mod unitar, la nivel naţional, de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii, data acestuia fiind adusă la cunoştinţă candidaţilor, în scris, de către consiliul de conducere al fiecărei filiale, cu cel puţin 60 de zile înainte. (2) Examenul de definitivat se va organiza anual, la el putând participa numai practicienii în insolvenţă stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională cu durata de 2 ani. (3) Practicianul în insolvenţă stagiar care la data promovării examenului pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se află în situaţia de incompatibilitate prevăzută de art. 28 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui să facă dovada încetării situaţiei de incompatibilitate în timpul stagiului complet de pregătire profesională cu durata de 2 ani. (4) Pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar. (5) În intervalul de timp menţionat practicianul în insolvenţă stagiar va putea susţine de cel mult două ori examenul de definitivat. (6) Documentaţia de înscriere la examen se va depune la consiliul de conducere al filialei şi va conţine următoarele documente: a) cererea de înscriere; b) raport de activitate privind stagiul de pregătire profesională efectuat; c) caracterizarea întocmită de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lângă care stagiarul a funcţionat ca salariat sau colaborator. (7) Candidaţii la examenul de definitivat vor plăti o taxă de înscriere aprobată de Congresul Uniunii pentru anul respectiv.  +  Articolul 53 (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă definitiv constă într-o probă scrisă. Subiectele vor fi elaborate de o comisie care are în componenţă practicieni în insolvenţă cu experienţă profesională. Comisia poate avea în componenţă membri ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi preşedinţi ai unor consilii de conducere ale filialelor. (2) Nota minimă de promovare a examenului este 7. (3) Examenul de definitivat se va desfăşura în una sau mai multe zile, în funcţie de numărul persoanelor examinate şi în conformitate cu instrucţiunile emise de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Articolul 54Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvenţă definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de exercitare a profesiei precizate la art. 8 din prezentul regulament.  +  Capitolul VII  +  Secţiunea 1 Dobândirea calităţii de practician în insolvenţă de către persoane fizice române organizate în societăţi civile profesionale, fără personalitate juridică  +  Articolul 55 (1) SPPI este constituită din mai mulţi practicieni în insolvenţă, în condiţiile art. 6 din O.U.G., pe baza contractului de societate civilă înregistrat la Uniune în Registrul societăţilor profesionale la data aprobării cererii de înscriere în Tabloul Uniunii de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Contractul de societate poate dobândi dată certă în condiţiile dreptului civil. (2) Contractul de societate civilă profesională, fără personalitate juridică, va cuprinde obligatoriu clauze referitoare la: a) numele şi prenumele asociaţilor, datele de identificare şi domiciliul acestora; b) data dobândirii calităţii de practician în insolvenţă şi data definitivării în profesie a asociaţilor; c) denumirea societăţii (care poate conţine şi numele unuia sau mai multor asociaţi, cu menţiunea "societate civilă profesională"), sediul şi, după caz, emblema acesteia; d) numele asociatului sau asociaţilor care reprezintă/ coordonează societatea în raporturile cu terţii, desemnat dintre asociaţii care au calitatea de practician în insolvenţă definitiv şi compatibil; e) constituirea patrimoniului, împărţirea beneficiilor. (3) Orice modificare a contractului se poate face numai în scris. (4) Lipsa din contract a oricărei clauze obligatorii atrage refuzul înregistrării la Uniune în Registrul societăţilor profesionale. Asociaţii, împreună sau oricare dintre ei, precum şi persoana desemnată de aceştia să reprezinte societatea în raporturile cu terţii pot complini lipsa clauzei obligatorii din contract.  +  Secţiunea a 2-a Dobândirea calităţii de practician în insolvenţă de către persoane juridice române  +  Articolul 56 (1) SPRL se constituie, în baza unui act constitutiv, prin asocierea a cel puţin 2 practicieni în insolvenţă, în condiţiile art. 9 din O.U.G. Actul constitutiv, în formă scrisă, se înregistrează la Uniune în Registrul societăţilor profesionale, la data aprobării cererii de înscriere în Tabloul Uniunii de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Actul constitutiv poate dobândi dată certă şi în condiţiile dreptului comun. (2) Actul constitutiv al SPRL va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: a) numele şi prenumele asociaţilor, codul numeric personal, datele de identificare şi domiciliul acestora; b) data dobândirii calităţii de practician în insolvenţă şi data definitivării în profesie a asociaţilor; c) denumirea societăţii (conform art. 11 din O.U.G.), sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii; d) capitalul social, integral vărsat (conform art. 15 din O.U.G.), cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în industrie, în bani sau în natură ori de clientelă, valoarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă, precum şi modul evaluării lor; aportul în numerar la formarea capitalului social nu va putea fi inferior echivalentului în lei al sumei de 3.000 de euro; e) numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, respectiv participarea la beneficii şi pierderi a fiecărui asociat; f) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai mulţi administratori şi ei formează un consiliu de administraţie, se vor preciza regulile de organizare şi funcţionare ale acestui organism; g) reguli privind transmiterea părţilor sociale şi condiţiile de retragere a asociaţilor; h) durata societăţii; i) modul de transformare, reorganizare, dizolvare şi lichidare. (3) Orice modificare a actului constitutiv al SPRL se poate face numai în scris. (4) Dispoziţiile art. 55 alin. (4) din prezentul regulament se vor aplica în mod similar.  +  Articolul 57 (1) IPURL se constituie fie prin actul de voinţă al unui singur practician în insolvenţă, fie ca urmare a decesului, incompatibilităţii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociaţi dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociaţilor la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activităţii sale sub forma IPURL. (2) Actul constitutiv al IPURL va cuprinde aceleaşi elemente cu cele menţionate pentru SPRL la art. 56 alin. (2) din prezentul regulament.  +  Capitolul VIII Dobândirea calităţii de membru al Uniunii de către persoanele fizice străine care au calitatea de practician în insolvenţă  +  Articolul 58 (1) Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolvenţă, dacă în statul în care îşi au domiciliul au această specialitate, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale, conform prevederilor art. 26 din O.U.G. (2) Pentru practicienii în insolvenţă din statele membre al Uniunii Europene nu este necesară existenţa unor convenţii bilaterale. (3) Documentaţia de evaluare pentru dobândirea calităţii de membru al Uniunii va conţine: a) cererea de evaluare; b) curriculum vitae şi copie a paşaportului; c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizată şi traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui; d) diploma universitară; e) certificat de onorabilitate; f) declaraţia de compatibilitate; g) solicitarea de stagiu de adaptare de 2 ani sau de susţinere a probei de aptitudini. (4) Etapele necesare dobândirii calităţii de membru al Uniunii şi documentele aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul regulament. (5) Convenţiile bilaterale încheiate de Uniune cu organismele similare din statele din care provin practicienii în insolvenţă, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, vor conţine în principal elemente din metodologia prezentată în anexa nr. 2, precum şi condiţii privind soluţionarea unor litigii în legătură cu activitatea practicienilor în insolvenţă.  +  Capitolul IX Dobândirea calităţii de membru al Uniunii de către persoanele juridice străine care au calitatea de practician în insolvenţă  +  Articolul 59 (1) Persoanele juridice străine care nu au sediul profesional în România pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în insolvenţă, dacă în statul în care îşi au sediul profesional desfăşoară această activitate şi au statutul de societate civilă profesională, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale, conform prevederilor art. 26 alin. (2) şi (4) din O.U.G. (2) Pentru societăţile civile profesionale de insolvenţă din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară existenţa unor convenţii bilaterale. (3) Documentaţia de evaluare pentru dobândirea calităţii de membru al Uniunii va conţine: a) cererea de evaluare, semnată de reprezentantul legal al societăţii; b) copia paşaportului reprezentantului legal al societăţii (în cazul în care acesta nu a dobândit anterior calitatea de membru al Uniunii, persoană fizică străină); c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competentă, în copie legalizată şi traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui; d) actul constitutiv sau statutul societăţii civile profesionale de insolvenţă. (4) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii, care va hotărî cu privire la înscrierea societăţii în Tabloul Uniunii.  +  Capitolul X Pregătirea profesională  +  Articolul 60 (1) Fiecare practician în insolvenţă definitiv şi compatibil are obligaţia să urmeze în decursul unei perioade de 3 ani cel puţin două seminarii de pregătire profesională, sub sancţiunea suspendării din profesie. (2) Practicienii în insolvenţă incompatibili pot participa la programul de pregătire profesională, acesta devenind însă obligatoriu de la data încetării situaţiei de incompatibilitate. (3) Fiecare practician în insolvenţă stagiar are obligaţia să urmeze în decursul perioadei de stagiu cel puţin un seminar de pregătire profesională, ceea ce condiţionează înscrierea la examenul de definitivat. (4) Seminariile de pregătire profesională vor fi conduse de formatori (lectori) selecţionaţi pe baza criteriilor stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Selecţia şi coordonarea activităţii formatorilor vor fi asigurate de o comisie numită de Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi condusă de către vicepreşedintele responsabil cu pregătirea profesională. (5) Cheltuielile aferente desfăşurării programului de pregătire profesională se suportă, în principal, din taxele de participare. Consiliul naţional de conducere al Uniunii poate aloca unele fonduri în limita sumelor prevăzute anual în bugetul de venituri şi cheltuieli. (6) Seminariile vor avea caracter interactiv şi se vor încheia, de regulă, cu o probă de verificare a cunoştinţelor în strictă corelare cu tematica seminarului şi expunerilor prezentate. Rezultatul nesatisfăcător la seminariile din cadrul ciclului de 3 ani obligă persoana în cauză la reluarea programului de pregătire, într-un interval de cel mult 2 ani. (7) Secretariatul general al Uniunii va asigura centralizarea datelor referitoare la seminarii, inclusiv a prezenţei cursanţilor la seminarii şi a calificativelor obţinute, pe baza datelor comunicate de filiale şi va raporta periodic situaţia Consiliului naţional de conducere al Uniunii pe baza rezultatelor obţinute.  +  Capitolul XI Coordonatorii de stagiu  +  Articolul 61 (1) Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvenţă stagiar, ca urmare a promovării examenului organizat de Uniune, au obligaţia efectuării stagiului de pregătire profesională cu durata de 2 ani. (2) Persoanele fizice străine, practicieni în insolvenţă în ţara în care îşi au domiciliul şi care doresc să activeze în România, pot opta pentru efectuarea unui stagiu de adaptare cu durata de 2 ani. (3) Stagiul de pregătire profesională, precum şi stagiul de adaptare se desfăşoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvenţă definitiv ori societate civilă profesională, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. (4) Pentru salariaţii societăţilor de reorganizare şi lichidare, nemembri ai Uniunii, angajaţi cu contract de muncă pe termen nelimitat la data aprobării prezentului regulament, în cazul promovării examenului de acces în profesie, vechimea înregistrată ca salariat al societăţii de insolvenţă se ia în calcul pentru durata de 2 ani a stagiului de pregătire profesională. (5) Raporturile dintre stagiar şi coordonatorul de stagiu vor fi consemnate într-un document scris, reprezentând înţelegerea dintre părţi, care va fi solicitat de Uniune numai în situaţii litigioase.  +  Articolul 62 (1) Consiliul naţional de conducere al Uniunii va atesta anual coordonatorii de stagiu pe baza unor criterii de selecţie care vor lua în considerare, în principal, următoarele: a) să aibă vechime de cel puţin 3 ani de la data înscrierii în Tabloul Uniunii; b) să nu fi suferit nicio sancţiune disciplinară de natura celor prevăzute la cap. V din prezentul regulament; c) venitul brut din activitatea de practician în insolvenţă. (2) În funcţie de volumul de activitate al coordonatorului de stagiu - pentru cabinete individuale şi pentru societăţi profesionale sau cabinete asociate - pe baza unei grile întocmite în funcţie de veniturile realizate în anul anterior atestării, Consiliul naţional de conducere al Uniunii va stabili numărul de stagiari. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 10.000 lei. (3) Lista coordonatorilor de stagiu va fi actualizată anual, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, pe baza declaraţiei de venit pentru veniturile din activitatea de practician în insolvenţă realizate în anul anterior şi se va publică pe site-ul Uniunii.  +  Capitolul XII Tabloul Uniunii  +  Articolul 63Activitatea de practician în insolvenţă poate fi desfăşurată, pe întregul teritoriu al României, numai de persoanele care au această calitate dobândită în condiţiile legii şi care sunt înscrise în Tabloul Uniunii.  +  Articolul 64Tabloul Uniunii are 7 secţiuni, definite în anexa nr. 4 la prezentul regulament, şi cuprinde datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 65 (1) La înscrierea în Tabloul Uniunii fiecare practician în insolvenţă va primi un cod numeric netransmisibil acordat de Secretariatul general al Uniunii, prin înregistrarea cererilor de înscriere în ordine alfabetică, pe filiale. În cazul reînscrierii unei persoane fizice sau juridice, se atribuie acelaşi cod numeric deţinut anterior radierii. (2) Înscrierea în Tabloul Uniunii a practicienilor în insolvenţă se face la cererea solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile necesare şi achită taxa de înscriere, astfel: a) persoanele fizice române depun cererea de înscriere la filiala Uniunii corespunzătoare domiciliului stabil; b) persoanele juridice române depun documentele doveditoare la filiala Uniunii corespunzătoare sediului principal al societăţii, aceasta asigură verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi va transmite documentele respective la Secretariatul general al Uniunii; c) persoanele fizice şi juridice străine depun la Secretariatul general al Uniunii cererile şi documentele necesare, cu respectarea condiţiilor stabilite prin lege şi prin prezentul regulament. (3) Cererea de înscriere se supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii. Secretariatul general al Uniunii eliberează decizia de înscriere, care va conţine principalele date de identificare ale practicianului în insolvenţă, precum şi codul numeric din Tabloul Uniunii şi, respectiv, numărul de înregistrare din Registrul societăţilor profesionale. (4) Codul numeric al practicianului în insolvenţă este personalizat şi are două componente, una formată dintr-o cifră sau o cifră şi o literă, reprezentând apartenenţa la una dintre secţiunile sau subsecţiunile Tabloului Uniunii (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5 şi 6), iar cea de-a doua, formată din 4 cifre care reprezintă numărul alocat persoanei înregistrate. (5) Cabinetele individuale se înregistrează cu numele titularului, urmat de sintagma "cabinet individual de insolvenţă", iar cabinetele asociate se individualizează cu numele tuturor titularilor şi sintagma "cabinete asociate de insolvenţă". (6) Societatea civilă profesională se individualizează cu denumiri personalizate sau printr-o denumire specifică, în condiţiile art. 11 din O.U.G.  +  Articolul 66 (1) Respingerea cererii de înscriere în Tabloul Uniunii poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării. Comunicarea se face de către Secretariatul general al Uniunii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Contestaţia se depune în termenul menţionat mai sus la Secretariatul general al Uniunii şi se soluţionează de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, în condiţiile art. 64 alin. (3) din O.U.G.  +  Articolul 67 (1) Tabloul Uniunii se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, prin grija Secretariatului general al Uniunii. (2) Tabloul Uniunii se transmite integral la toate filialele Uniunii şi se publică pe site-ul acesteia.  +  Articolul 68Legitimaţia de practician în insolvenţă şi, respectiv, atestatul pentru persoanele juridice şi cabinetele individuale vor fi emise anual de Secretariatul general al Uniunii, vor avea înscrise codul numeric din Tabloul Uniunii şi se vor elibera numai după achitarea cotizaţiei pe anul respectiv. Forma şi conţinutul legitimaţiei şi ale atestatului vor fi aprobate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.  +  Capitolul XIII Registrul societăţilor profesionale. Conţinut, înscriere, taxe  +  Articolul 69 (1) În Registrul societăţilor profesionale sunt înregistrate societăţile constituite în conformitate cu art. 6, 9 şi 12 din O.U.G. (2) Elemente supuse înregistrării în Registrul societăţilor profesionale computerizat sunt: a) actul constitutiv al societăţii civile profesionale (capital social, obiect de activitate, durata); b) sediul social (inclusiv codul poştal); sediu secundar, filiale, sucursale, puncte de lucru (acolo unde este cazul); c) lista asociaţilor, cu indicarea numelui şi prenumelui, domiciliului, cetăţeniei, datei şi locului naşterii, codului numeric personal, numărului de înmatriculare în Tabloul Uniunii; d) lista asociaţilor societăţii civile profesionale, cu sau fără personalitate juridică, cu indicarea numărului de înregistrare în Registrul societăţilor profesionale şi în Tabloul Uniunii; e) în cazul SPRL sau IPURL, lista angajaţilor şi a colaboratorilor permanenţi, practicieni în insolvenţă; f) în cazul SPRL sau IPURL, filialele, sucursalele, punctele de lucru şi lista practicienilor în insolvenţă, persoane fizice, angajaţi în cadrul acestora sau având statutul de colaborator permanent; g) pentru SPPI, numele şi prenumele asociatului (asociaţilor) coordonator (coordonatori), iar pentru SPRL, componenţa organelor de conducere executive şi/sau de administrare; h) informaţii financiare, prezentate anual, care trebuie să conţină: cifra de afaceri pe baza bilanţului anual depus şi veniturile realizate; i) menţiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei. (3) Se depun spre menţionare următoarele: a) dovezile vărsământului de capital social; b) cereri de îndreptare de erori materiale privind modificarea elementelor menţionate la alin. (2); c) oricare alt act prevăzut de O.U.G. sau de prezentul regulament, depus ulterior înregistrării în Registrul societăţilor profesionale. (4) Dovada înregistrării în Registrul societăţilor profesionale se face prin emiterea unui certificat de înregistrare al societăţii, ale cărui format şi conţinut vor fi stabilite prin decizie a Consiliului naţional de conducere al Uniunii. Pentru înregistrările efectuate în termenul prevăzut la art. 72 alin. (2) din O.U.G. se va emite un certificat provizoriu de funcţionare, valabil 45 de zile, până la prelucrarea documentelor depuse la înregistrare. (5) Taxele de înregistrare pentru emiterea de certificate de înregistrare, certificate constatatoare, pentru preschimbări, copii certificate şi alte operaţiuni efectuate de departamentul specializat din cadrul Secretariatului general al Uniunii vor fi stabilite anual prin hotărâre a Congresului Uniunii. (6) În cazul în care două sau mai multe societăţi optează pentru denumiri identice la înscrierea în Registrul societăţilor profesionale, prioritatea o reprezintă data înscrierii în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, denumită în continuare UNPRL. (7) Formatul Registrului societăţilor profesionale este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.  +  Capitolul XIV Patrimoniul şi veniturile Uniunii  +  Articolul 70Patrimoniul Uniunii şi al filialelor acesteia este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite de Uniune şi este gestionat de Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, de comitetele de conducere ale filialelor.  +  Articolul 71 (1) Veniturile Uniunii se constituie din taxe, cotizaţii, penalităţi pecuniare, donaţii, sponsorizări şi din alte venituri, potrivit legii. (2) Nivelul taxelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor anuale ale membrilor Uniunii se aprobă pentru anul calendaristic următor de către Congresul Uniunii, la propunerea Consiliului naţional de conducere al Uniunii. (3) Taxele, cotizaţiile şi contribuţiile sunt următoarele: a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă; b) taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie; c) taxele de operare a înscrierilor în Tabloul Uniunii; d) taxele percepute pentru operaţiuni legate de Registrul societăţilor profesionale, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul regulament; e) cotizaţia anuală; f) contribuţia anuală pe tranşe de venituri, reprezentând cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, astfel:- până la 50.000 lei: 1%;- între 50.000 lei şi 100.000 lei: 500 lei + 0,25% din sumele ce depăşesc 50.000 lei;- între 100.000 lei şi 1.000.000 lei: 1.000 lei + 0,25% din sumele ce depăşesc 100.000 lei;- peste 1.000.000 lei: 1.500 lei + 0,25% din sumele ce depăşesc 1.000.000 lei. (4) Taxele, cotizaţiile şi contribuţiile menţionate la alin. (3) sunt scutite de TVA [conform art. 141 alin. (1) lit. k) din Codul fiscal, modificat prin art. I pct. 108 din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal]. (5) Contribuţia anuală pe tranşe de venituri se determină de fiecare cotizant, pe baza unei declaraţii scrise, transmisă Secretariatului general al Uniunii până la data de 15 martie a anului în curs pentru anul anterior. Realitatea declaraţiei este supusă verificării, prin sondaj, de către cenzorii filialelor.  +  Articolul 72Neplata cotizaţiilor şi contribuţiilor anuale până la data de 30 aprilie atrage sancţionarea conform art. 42 alin. (2) din O.U.G. Eliberarea atestatelor pentru anul în curs de către filialele Uniunii este condiţionată de plată cotizaţiei şi a contribuţiei.  +  Articolul 73 (1) Repartizarea veniturilor între Uniune şi filialele sale se efectuează astfel: a) taxele de înscriere la examen şi taxele de înscriere în evidenţele Uniunii se constituie venit la bugetul Uniunii; b) veniturile realizate din încasarea cotizaţiilor şi contribuţiilor se repartizează astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata; c) veniturile realizate din încasarea taxelor pentru operaţiunile legate de Registrul societăţilor profesionale se constituie venit la bugetul Uniunii; d) sumele rezultate din vânzarea publicaţiilor proprii, editate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, se constituie venit la bugetul Uniunii; e) sumele provenite din penalităţile pecuniare se constituie venit la bugetul Uniunii sau al filialei, după caz; f) filialele Uniunii îşi vor deschide un cont la o sucursală sau o filială a băncii la care este deschis şi contul Uniunii; g) liberalităţile, donaţiile, sponsorizările etc. vor fi acceptate de Uniune sau de filialele sale cu acordul Consiliului naţional de conducere al Uniunii. (2) Filialele au obligaţia să depună un exemplar din bilanţul contabil, certificat şi aprobat, la Secretariatul general al Uniunii, până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru exerciţiul contabil al anului anterior.  +  Articolul 74 (1) În baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, Consiliul naţional de conducere al Uniunii efectuează cheltuieli pentru: a) iniţierea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute în planul de activitate al Uniunii; b) organizarea şi funcţionarea structurilor Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii; c) extinderea bazei materiale a Uniunii; d) promovarea cunoştinţelor tehnice şi a punctelor de vedere ale Uniunii; e) sprijinirea funcţionării comisiilor permanente şi temporare ale Uniunii; f) asigurarea relaţiilor cu celelalte organizaţii similare din ţară şi din străinătate, plata cotizaţiilor, în cazul afilierii la organizaţii interne sau internaţionale, şi a cheltuielilor de reprezentare şi de participare a delegaţiilor Uniunii; g) recompensarea, pentru activităţi permanente, a unor persoane care îndeplinesc funcţii eligibile; h) întreţinerea patrimoniului Uniunii şi alte cheltuieli administrative, gospodăreşti sau de reprezentare; i) asigurarea unui abonament permanent la periodicul de informare al Uniunii şi participarea la manifestările organizate de Uniune pentru toţi membrii Uniunii. (2) Soldul bugetar la sfârşitul anului calendaristic se reportează în anul următor.  +  Articolul 75 (1) Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Uniune şi filiale se organizează şi se conduce potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Uniunea, având statut de persoană juridică autonomă şi fără scop lucrativ, îşi constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 61 din O.U.G., completate cu prevederile art. 71 din prezentul regulament. Din aceste venituri îşi acoperă în întregime cheltuielile. (3) Contabilitatea sintetică şi analitică a veniturilor şi cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli. Prin bugetul de venituri şi cheltuieli se vor asigura fondurile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii Uniunii, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se întocmeşte şi se supune aprobării Congresului Uniunii. (4) Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în ţară şi în străinătate, dotări cu inventar gospodăresc şi cu mijloace de transport se stabilesc prin decizii ale Consiliului naţional de conducere al Uniunii. În cazul în care cheltuielile de protocol, pentru deplasări în interes de serviciu sau pentru dotări cu inventar gospodăresc nu depăşesc valoarea de 2.500 lei, acestea pot fi făcute şi pe baza unui referat supus aprobării preşedintelui Uniunii. (5) Filialele, având personalitate juridică conform art. 45 alin. (2) din O.U.G., au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii la sediile declarate de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale în vigoare. (6) Uniunea şi filialele au obligaţia, potrivit legii, de a întocmi bilanţul contabil anual şi în situaţia încetării activităţii, potrivit legii. Bilanţurile contabile certificate de cenzori se supun aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii sau adunărilor generale ale filialelor, după caz.  +  Capitolul XVProcedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei  +  Articolul 76 (1) Uniunea va constitui, în baza art. 4 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, un subcont special în care vor fi virate sumele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 85/2006. (2) Uniunea va încheia, prin filialele sale, cu tribunalele judeţene un protocol al cărui obiect îl constituie predarea de către tribunal şi preluarea de către filiala Uniunii a sumelor în lei, cu destinaţie - fond de lichidare, a soldului contului în care se află, a situaţiei facturilor depuse în cadrul procedurii, a situaţiei sumelor ridicate de practicienii în insolvenţă ca avansuri în cadrul procedurii şi a situaţiei sumelor nefacturate de participanţii la procedură, practicieni în insolvenţă. (3) Sumele virate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în contul Uniunii, precum şi sumele provenite de la Registrul societăţilor agricole şi Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor vor fi redistribuite în conturile deschise la filialele Uniunii conform încasărilor înregistrate pe raza filialelor respective. (4) Comisioanele bancare pentru operaţiunile de redistribuire conform alin. (3) se suportă din fondul de lichidare.  +  Articolul 77 (1) Distribuirea către practicienii în insolvenţă de către filialele Uniunii a sumelor colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii: a) cheltuieli de procedură, în ordinea vechimii; b) cheltuieli noi de procedură, în ordinea prezentării; c) onorarii vechi stabilite prin hotărâre judecătorească, în ordinea vechimii; d) onorarii curente, stabilite prin hotărâre judecătorească, ce vor fi achitate numai după achitarea onorariilor restante; e) onorarii stabilite pentru procedura prevăzută de Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ţinând cont de criteriile principale enunţate la alin. (1), consiliul de conducere al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, ţinând cont de situaţii speciale.  +  Articolul 78 (1) Operaţiunile contabile legate de fondul de lichidare se fac pe baza unei monografii contabile aprobate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. (2) Justificarea plăţii sumelor din fondul de lichidare, operată de către filialele Uniunii, se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) Cheltuielile de administrare a fondului de lichidare, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, vor fi suportate din fondul de lichidare numai pe bază de documente justificative. Nivelul maxim de salarizare a personalului angajat pentru această activitate, precum şi cheltuielile de birotică vor fi stabilite de Consiliul naţional de conducere al Uniunii pe baza propunerilor primite de la filiale. (4) La nivel central va fi constituită o comisie de analiză a sesizărilor, având şi atribuţii de control. Cheltuielile legate de activitatea comisiei se vor suporta din bugetul Uniunii. (5) Sumele restante de plată din fondul de lichidare, cuvenite fostelor societăţi comerciale profesionale sau persoanelor fizice, membre ale UNPRL, se transferă, după caz, către cabinetele individuale sau către societăţile profesionale, membre ale Uniunii, pe bază de declaraţii scrise, în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru filiala Uniunii din care fac parte membrii. Declaraţia scrisă va fi însoţită de documente justificative.  +  Capitolul XVI Măsuri tranzitorii. Dispoziţii finale  +  Articolul 79 (1) Membrii Uniunii înscrişi în Tabloul UNPRL în secţiunea I - Persoane fizice române (compatibile) pot opta pentru înscrierea în subsecţiunea IB - Practicieni definitivi organizaţi în cabinete individuale sau în subsecţiunea IC - Practicieni definitivi asociaţi în societăţi profesionale şi/sau salariaţi în interiorul profesiei. (2) Cererea-opţiune de înscriere în Tabloul Uniunii va fi depusă la filialele teritoriale în termen de cel mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. (3) Persoanele fizice care nu vor efectua această operaţiune în termenul stabilit la alin. (2) vor fi radiate din Tabloul Uniunii. (4) Conţinutul cererii-opţiune de înscriere va fi aprobat de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii, documentul urmând a conţine sau a fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere cu privire la compatibilitatea solicitantului. (5) Persoanele fizice care vor opta pentru exercitarea profesiei în cadrul unui cabinet individual sau al unor cabinete asociate vor adopta o denumire specifică, în conformitate cu prevederile art. 65 alin. (5) din prezentul regulament. (6) Înscrierea în Tabloul Uniunii a persoanelor fizice care fac obiectul prezentului articol se va efectua fără perceperea unei taxe de înscriere în evidenţă, acestea având obligaţia achitării cotizaţiei şi contribuţiei pe tranşe de venituri, în cazul în care acestea nu au fost achitate anterior solicitării înscrierii.  +  Articolul 80 (1) Membrii Uniunii înscrişi în secţiunea a II-a - Persoane juridice române a Tabloului UNPRL sunt obligaţi, conform art. 72 alin. (2) din O.U.G., să se înregistreze în Tabloul Uniunii şi în Registrul societăţilor profesionale. (2) Societăţile comerciale profesionale membre ale UNPRL, cu asociere sau acţionariat mixt, vor proceda la constituirea asocierii exclusiv dintre practicienii în insolvenţă definitivi, în condiţiile prevăzute în O.U.G. (3) Înregistrarea societăţilor civile profesionale de practicieni în insolvenţă, rezultate din transformarea societăţilor comerciale profesionale de reorganizare şi lichidare se va efectua în baza cererii şi a documentelor doveditoare ale îndeplinirii prevederilor legale, depuse la filialele teritoriale ale Uniunii. (4) Conţinutul cererii de înscriere, cu precizarea documentelor ce trebuie anexate, va fi aprobat de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. (5) Pentru societăţile civile profesionale rezultate în condiţiile alin. (2), cererea va fi însoţită de acordul scris al persoanelor care au renunţat, în condiţiile legii, la calitatea de asociat/acţionar în fostele societăţi comerciale. (6) Înscrierea în Tabloul Uniunii a societăţilor civile profesionale care fac obiectul prezentului articol se va efectua fără perceperea unei taxe de înscriere în evidenţă, acestea având însă obligaţia achitării cotizaţiei şi a contribuţiei pe tranşe de venituri, în cazul în care acestea nu au fost achitate anterior prezentării cererii de înscriere. (7) Secretariatul general al Uniunii va emite, în termen de 30 de zile de la data aprobării cererii de înscriere de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii, deciziile de înregistrare a societăţii în Registrul societăţilor profesionale. (8) În cadrul aceluiaşi termen vor fi editate şi atestatele de membru al Uniunii, ce vor fi eliberate condiţionat de achitarea cotizaţiilor anuale şi prin retragerea atestatelor de membru al UNPRL, emise anterior. Pentru înregistrările efectuate în termenul prevăzut la art. 72 alin. (2) din O.U.G. se va emite un certificat provizoriu de funcţionare valabil 45 de zile, până la prelucrarea documentelor depuse la înregistrare.  +  Anexa 1───────la regulament─────────────REGULIde desfăşurare a examenului pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiarExamenul constă într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă.În funcţie de numărul candidaţilor, comisia de pregătire a examenului va putea decide desfăşurarea examenului în mai multe serii. Organizatorii examenului vor putea pune la dispoziţia candidaţilor, la intrarea în sală, unele detalii privind desfăşurarea acestuia.Lucrările vor fi notate de la 1 la 10, proporţional cu punctajul obţinut. Nota minimă de promovare a examenului este 7.Rezultatele examenului vor fi afişate la sediul Uniunii şi al fiecărei filiale, pentru candidaţii respectivi, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.Contestaţiile asupra rezultatelor examenului vor putea fi depuse la Secretariatul general al Uniunii, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la afişarea lor, prin fax sau având data poştei în acest termen. Transmiterea contestaţiilor prin poştă se va efectua doar prin poştă rapidă sau priori-post.Contestaţiile vor fi analizate în cel mult 15 zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o comisie formată din 3 membri desemnaţi de Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Pentru toate contestaţiile primite se va proceda la reprocesarea grilelor. Activitatea Comisiei de analizare a contestaţiilor încetează la data semnării procesului-verbal.Preşedintele Comisiei de analizare a contestaţiilor este vicepreşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii, responsabil cu pregătirea profesională.Rezultatele contestaţiilor vor fi afişate la sediul Uniunii.  +  Anexa 2───────la regulament─────────────METODOLOGIAde atestare a calificării de practician în insolvenţă şi a calităţii de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (Uniune)Aprobarea cererii privind exercitarea în România a profesiei de practician în insolvenţă şi dobândirea calităţii de membru al Uniunii se realizează potrivit următoarelor 3 etape, în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004, privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România şi în temeiul art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, denumită în continuare O.U.G.A. Etapa de informareScrisoarea de informare adresată Uniunii de către solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregătire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie să însoţească cererea, tematica şi bibliografia orientativă pentru proba de aptitudini).B. Etapa de evaluare1. cererea de solicitare a accesului la profesia de practician în insolvenţă (formular-tip), în care sunt menţionate documentele necesare ce se anexează;2. fotografie tip paşaport;3. curriculum vitae - original semnat;4. paşaport - copie xerox (fără legalizare);5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul sau, după caz, unde acesta îşi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;6. diploma emisă de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minimă de 3 ani, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul respectiv şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România) - ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;7. certificat de onorabilitate eliberat de autorităţile competente sau declaraţie dată în faţa unei autorităţi competente din statul de origine sau de provenienţă al solicitantului, în copie legalizată, cu legalizarea în original efectuată în statul membru al Uniunii Europene şi cu traducere autorizată (efectuată de un notar public din România), ambele prezentate în termen de 3 luni de la data eliberării lor;8. declaraţie pe propria răspundere dată la un notariat din România, reprezentând angajamentul de a nu desfăşura alte activităţi în afara celei de practician în insolvenţă, ceea ce i-ar atrage situaţia de incompatibilitate cu practicarea profesiei;9. precizarea opţiunii solicitantului în legătură cu: a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 2 ani; b) prestarea unei probe de aptitudini.În varianta a), cererea va fi însoţită de acordul scris al unui membru al Uniunii - persoană fizică compatibilă română sau persoană juridică română - care acceptă atribuţiile de coordonator al stagiului de 2 ani al solicitantului.Coordonatorii de stagiu vor fi atestaţi anual de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii, pe baza rezultatelor activităţii lor profesionale.Lista coordonatorilor de stagiu atestaţi va fi publicată pe site-ul Uniunii www.unpir.ro.Condiţiile colaborării dintre solicitant şi coordonator vor face obiectul unui contract între părţi, care nu este necesar a fi prezentat Uniunii, cu excepţia situaţiilor litigioase, când acesta reprezenta documentul în baza căruia cererea poate intră în procedura de examinare. Acordul scris al coordonatorului de stagiu va conţine precizarea cu privire la existenţa contractului între părţi.În timpul stagiului de adaptare, coordonatorul va efectua evaluări preliminare la fiecare 6 luni şi o evaluare finală la încheierea stagiului de adaptare, care condiţionează păstrarea de către solicitant a calităţii de membru al Uniunii. Evaluările preliminare şi evaluarea finală vor fi depuse la Secretariatul general al Uniunii, prin grija solicitantului.Nedepunerea în termen a evaluărilor preliminare va fi urmată de atenţionarea în scris, atât a solicitantului, cât şi a coordonatorului de stagiu.În varianta b), cererea va fi urmată de programarea probei de cunoştinţe profesionale, care va avea loc numai după achitarea taxei de examinare, comunicată solicitantului prin grija Secretariatului general al Uniunii.Proba de cunoştinţe profesionale va consta dintr-o evaluare scrisă, sub forma unui test-grilă cu câte 3 grupe de subiecte din următoarele domenii:- drept comercial, cu accent pe domeniul insolvenţei şi lichidării voluntare (inclusiv organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare);- contabilitate;- management;- evaluare.Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul deţine şi prezintă diploma de studii superioare potrivit pct. 6.Comisia de evaluare va cuprinde atât practicieni în insolvenţă (în principal din conducerea Uniunii), cât şi cadre didactice universitare din domeniile menţionate.Comisia de evaluare, ţinând seama de tematica şi bibliografia orientativă, va elabora testele-grilă cu subiectele de evaluare, dintre care fiecare solicitant va extrage un singur test.Testele-grilă vor fi editate atât în limba română, cât şi în traducere în limbile engleză sau franceză (la alegerea solicitantului).Taxa de examinare va trebui să acopere cheltuielile de organizare a probei de aptitudini, taxa individuală fiind determinată de numărul solicitanţilor aferenţi unei sesiuni de evaluare, organizate în limita termenului stabilit potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 200/2004.Nota de promovare a probei de aptitudini este 7, cu o apreciere de la 1 la 10.Comisia de evaluare întocmeşte un proces-verbal ce se va ataşa, împreună cu testul-grilă, documentelor anexă la cererea de solicitare a accesului la profesie. În baza acestui document se încheie procedura de examinare a cererii.C. Etapa înscrierii în Tabloul Uniunii1. cererea de înscriere în Tabloul Uniunii;2. depunerea jurământului scris, cu textul prevăzut de art. 32 alin. (4) din O.U.G.;3. atestatul de asigurare profesională, conform art. 26 din O.U.G. (copie, cu legalizarea în original);4. achitarea taxei de înscriere în Tabloul Uniunii.NOTĂ: Pentru practicienii în insolvenţă din statele care nu aparţin Uniunii Europene, documentaţia va conţine şi convenţia bilaterală încheiată de Uniune cu organismul profesional similar din ţara în care solicitantul are domiciliul.  +  Anexa 3───────la regulament──────────────ACTEcabinete individuale, acte constitutive, contracte de societate, contracte de asociere  +  DECIZIE DE ÎNFIINŢAREa cabinetului individual de practician în insolvenţă.................................- model -
    Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., numele purtat anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . , B.I./C.I. seria . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., et. . . ., ap. . . ., sectorul . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . practician în insolvenţă definitiv, înscris în Tabloul Uniunii sub nr. . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . , în calitate de practician în insolvenţă titular,
     
    ÎNFIINŢEZ,
     
    în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Uniunii, cabinetul individual de practician în insolvenţă cu:
    1. Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Sediul profesional al cabinetului este în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., et. . . ., ap. . . ., sectorul . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . .
    3. Aportul la constituirea patrimoniului de afectaţiune profesională necesar cabinetului constă în: (se descriu aportul, valoarea, actul sau modalitatea de dobândire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Practicieni colaboratori:
    - domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , practician în insolvenţă, definitiv/stagiar, înscris în Tabloul Uniunii sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . .;
    - domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., practician în insolvenţă, definitiv/stagiar, înscris în Tabloul Uniunii sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    - domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., practician în insolvenţă, definitiv/stagiar, înscris în Tabloul Uniunii sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Mă angajez să achit întocmai şi la termen taxele şi contribuţiile profesionale ce îmi revin, precum şi să închei asigurarea profesională conform legislaţiei în vigoare.
     
    Data . . . . . . . . . . . . .Semnătura . . . . . . . . . . . . .
   +  CONTRACTULsocietăţii civile profesionale de practicieni în insolvenţă (SPPI)........................ - model -
    Subsemnaţii:
    - domnul/doamna . . . . . . . . . . . . , numele purtate anterior . . . . . . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . , născut/născută în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înscris/înscrisă în Tabloul Uniunii în data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
    - domnul/doamna . . . . . . . . . . . . , numele purtate anterior . . . . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . . . . ., născut/născută în . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., înscris/înscrisă în Tabloul Uniunii în data de . . . . . . . . . . . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de . . . . . . . . .;
    - societatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., sectorul . . ., judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . ., înscrisă în Registrul societăţilor profesionale membre ale Uniunii la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . ., cont bancar deschis la . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . .,
    au convenit constituirea unei societăţi civile profesionale, fără personalitate juridică, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, denumită în continuare O.U.G., şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Uniunii, denumit în continuare Regulament.
   +  Titlul I Denumire, sediu, formă, scop, durată  +  Articolul 1DenumireÎn concordanţă cu Dovada de rezervare denumire nr. ........./......., societatea este denumită ......... - societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă (SPPI).  +  Articolul 2SediulSediul societăţii este situat în ....................................  +  Articolul 3FormaPrezenta societate este înfiinţată ca o societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă, fără personalitate juridică, compusă din subsemnaţii practicieni în insolvenţă, înscrişi în Tabloul Uniunii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, nr. ........ din ........................., ca practicieni în insolvenţă definitivi:- ......................... - asociat;- ......................... - asociat;- ......................... - asociat.  +  Articolul 4ObiectSocietatea are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvenţă conform O.U.G. şi Regulamentului.  +  Articolul 5Scop profesionalFiecare asociat, practician colaborator şi practician salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională pentru activitatea desfăşurată în cadrul societăţii.  +  Articolul 6DurataSocietatea se constituie pentru o durată de ........ ani din momentul înscrierii sale în Registrul societăţilor profesionale, ţinut de Secretariatul general al Uniunii.  +  Titlul II Capitalul social  +  Articolul 7Compunerea patrimoniului1. Patrimoniul este compus după cum urmează:- domnul ............................, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ...................... lei;- domnul ............................, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ...................... lei;- societatea ........................, aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ...................... lei.2. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaţilor sunt constituite din următoarele:- ........, evaluat de către evaluatorul autorizat domnul .........., membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), conform Raportului de evaluare nr. ......... din data de ............, la valoarea de ..................... lei;- ........, evaluat de către evaluatorul autorizat domnul .........., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .... din data de ....., la valoarea de .................. lei;- ........, evaluat de către evaluatorul autorizat domnul .........., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .... din data de ....., la valoarea de .................. lei;- ........, evaluat de către evaluatorul autorizat domnul .........., membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. .... din data de ....., la valoarea de .................. lei.  +  Articolul 8RepartizarePatrimoniul este divizat în ......... părţi sociale a câte ............ lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 7, astfel:- domnul ........... - ........ părţi sociale, reprezentând .......% din părţile sociale;- domnul ........... - ........ părţi sociale, reprezentând .......% din părţile sociale;- Societatea Comercială .... - .... părţi sociale, reprezentând ....% din părţile sociale.  +  Titlul III Adunarea generală  +  Articolul 9Adunările generale1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.2. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi.4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi, prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau, cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale/sau ...................... .7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.  +  Articolul 10Atribuţiile adunării generalePrincipalele atribuţii ale adunării generale sunt: a) aprobarea bilanţului anual; b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul); c) mărirea sau reducerea capitalului social; d) fuziunea; e) schimbarea denumirii societăţii; f) schimbarea sediului principal; g) crearea sau anularea părţilor de industrie; h) primirea de noi asociaţi; i) excluderea asociatului/asociaţilor; j) alegerea asociatului practician în insolvenţă coordonator al societăţii; k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; l) orice modificare a statutului societăţii.  +  Articolul 11Procedura adunării generale şi procesele-verbale1. Adunările generale sunt prezidate de asociatul coordonator.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate şi voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.  +  Titlul IV Coordonarea activităţii  +  Articolul 12Coordonarea1. Societatea este coordonată de un asociat sau asociaţi practicieni în insolvenţă coordonatori, membri compatibili. Aceştia sunt numiţi prin hotărârea asociaţilor care deţin împreună mai mult de jumătate din capitalul social.2. Mandatul asociatului practician în insolvenţă coordonator este de .............. ani.3. Calitatea de practician în insolvenţă coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării generale a asociaţilor.  +  Articolul 13Desemnarea asociatului practician în insolvenţă coordonatorDomnul/Doamna .............. este desemnat/desemnată începând cu data de ........ ca fiind asociatul compatibil practician în insolvenţă coordonator al societăţii.  +  Articolul 14Drepturile şi obligaţiile practicianului coordonator1. Practicianul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii.2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 9. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către asociatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă.3. Raporturile dintre practicianul coordonator şi ceilalţi practicieni ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.  +  Articolul 15RemunerarePracticianul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.  +  Titlul V Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate  +  Articolul 16Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe de la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la data de 31 decembrie.  +  Articolul 17Conturile şi informarea asociaţilor1. Operaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de practicianul coordonator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. La încheierea exerciţiului financiar, practicianul coordonator întocmeşte bilanţul, contul de profit şi pierdere şi raportul de activitate.2. Asociaţii pot lua cunoştinţă de bilanţ, de anexele la acesta şi pot consulta orice registru şi document contabil ale societăţii.3. Societatea poate angaja cenzori şi auditori pentru a verifica evidenţele contabile ale societăţii şi pentru a întocmi raportul asupra gestiunii acestuia.  +  Articolul 18Rezultatele financiareAdunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.  +  Articolul 19Repartizarea beneficiilor1. Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi.2. După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva beneficiul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:- cota alocată deţinătorilor părţilor sociale ...................;- cota alocată deţinătorilor părţilor de industrie ..............;- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.) ................................. .  +  Titlul VI Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale  +  Articolul 20Cesiunea părţilor sociale1. Cesiunea părţilor sociale poate fi făcută numai către practicieni în insolvenţă definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile O.U.G. şi ale Regulamentului.2. Cesiunea între asociaţi este liberă.3. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.4. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute în capitalul social.  +  Articolul 21Notificarea cesiunii1. Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa, cu minimum 30 de zile anterioare transmiterii, către toţi asociaţii.2. În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către practicianul/practicienii neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 20 pct. 2 de mai sus nefiind aplicabile.3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata sa de valabilitate.  +  Articolul 22Retragerea asociaţilor1. Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi filialei Uniunii din care face parte intenţia de retragere cu cel puţin 3 luni înainte.2. La împlinirea termenului prevăzut în notificare Registrul societăţilor profesionale va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.3. În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii, se aplică în mod corespunzător următoarele prevederi ale prezentului contract: ...................................................  +  Articolul 23Încetarea calităţii de asociat1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu.2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzător.  +  Articolul 24Decesul asociatului1. La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează.2. Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli: ..........................................................................3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează: a) reducerea corespunzătoare a capitalului social; b) emiterea de noi părţi sociale, în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului; c) încetarea formei de exercitare a profesiei.  +  Articolul 25Alte dispoziţiiCesionarii sunt obligaţi să depună la Registrul societăţilor profesionale un exemplar original al actului de cesiune.(Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.).  +  Titlul VII Exercitarea profesiei  +  Articolul 26Activitatea şi răspunderea profesională1. Asociaţii, practicienii colaboratori şi practicienii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de practician în insolvenţă în numele societăţii.2. Fiecare practician în insolvenţă răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională în nume propriu şi pentru fiecare practician în insolvenţă care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.  +  Articolul 27Suspendarea asociaţilor ..............................................  +  Articolul 28Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei ...........................................................................  +  Titlul VIII Dizolvarea şi lichidarea  +  Articolul 29DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situaţii: a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi; b) prin hotărâre judecătorească; c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor; d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor; e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni; f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.  +  Articolul 30Lichidarea1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "În lichidare".2. Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea practicianului coordonator. În caz contrar, acesta va fi numit de către preşedintele filialei Uniunii de care aparţine societatea.3. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, a repartizării activului net şi pentru a constata încheierea lichidării.4. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.  +  Titlul IX Condiţia suspensivă şi publicitate  +  Articolul 31Condiţia suspensivă1. Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării contractului, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Registrul societăţilor profesionale, ţinut de Secretariatul general al Uniunii.2. După înscrierea societăţii, asociatul practician în insolvenţă coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.  +  Articolul 32Publicitate1. Acest contract va fi prezentat Secretariatului general al Uniunii în vederea înscrierii în Registrul societăţilor profesionale.2. Prezentul contract de societate a fost redactat astăzi .........., în localitatea ........................., într-un număr de .............. exemplare.Semnături:Asociat: ......................Asociat: ......................Asociat: ......................
   +  ACT CONSTITUTIVal societăţii civile profesionale cu răspundere limitată...................- model -
    Subsemnaţii:
    - domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , numele purtate anterior . . . . . . . . . . ., B.I./C.I. seria . . . . . nr. . . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . ., născut/născută în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . , înscris/înscrisă în Tabloul Uniunii în data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    - domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . ., numele purtate anterior . . . . . . . . . . , B.I./C.I. seria . . . . . nr. . . . . . . ., eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . ., cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . , născut/născută în . . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în . . . . ., înscris/înscrisă în Tabloul Uniunii în data de . . . . . . . . . . . . . . . . . şi practician în insolvenţă definitiv din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;
    - societatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . ., bl. . . . . , sc. . . . . ., et. . . . . , ap. . . . . ., sectorul . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . , cod poştal . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . . . . , înscrisă în Registrul societăţilor profesionale membre ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumită în continuare Uniune, la data de . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . , cod fiscal . . . . . . . . . . ., cont bancar deschis la . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . ,
    au convenit constituirea unei societăţi civile profesionale cu răspundere limitată, supusă reglementărilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, denumită în continuare O.U.G., şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Uniunii, denumit în continuare Regulament, după cum urmează:
   +  Titlul I Denumire, sediu, formă, emblemă, obiect, scop, durată  +  Articolul 1DenumireÎn concordanţă cu Dovada de rezervare denumire nr. ......../........, societatea este denumită ............... - societate civilă profesională cu răspundere limitată (SPRL).În toate actele, scrisorile, publicaţiile şi alte documente emise de societate, denumirea societăţii va fi urmată de iniţialele societate civilă profesională cu răspundere limitată (SPRL).  +  Articolul 2SediulSediul principal al societăţii este situat în ............................................................................................Societatea îşi poate constitui filiale, precum şi sucursale sau alte sedii secundare-entităţi fără personalitate juridică, care se înregistrează în Registrul societăţilor profesionale.  +  Articolul 3FormaPrezenta societate este înfiinţată ca o societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă, cu răspundere limitată, compusă din subsemnaţii practicieni în insolvenţă, înscrişi în Tabloul Uniunii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, nr. ......... din ......................, ca practicieni în insolvenţă definitivi:- .............................. - asociat;- .............................. - asociat;- .............................. - asociat.  +  Articolul 4EmblemaEmblema societăţii reprezintă: (descrierea elementelor componente ale desenului) ...................................................... şi este redată în anexa la prezentul act constitutiv.  +  Articolul 5ObiectSocietatea are ca obiect unic de activitate exercitarea în comun a profesiei de practician în insolvenţă conform O.U.G. şi Regulamentului.  +  Articolul 6Scop profesionalFiecare asociat, practician colaborator şi practician salarizat în interiorul profesiei îşi angajează răspunderea profesională numai în limitele capitalului social subscris şi vărsat.  +  Articolul 7DurataSocietatea se constituie pentru o durată de ............ ani din momentul înscrierii sale în Registrul societăţilor profesionale, ţinut de Secretariatul general al Uniunii.  +  Titlul II Capitalul social  +  Articolul 8Compunerea capitalului social1. Capitalul social este constituit integral din numerar/echivalentul minimum a 3.000 euro şi în natură, evaluat la .................. lei.2. Capitalul social este compus după cum urmează:- domnul/doamna ......., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie: ............ lei;- domnul/doamna ......., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie ............. lei;- societatea .........., aport în bunuri/numerar/clientelă/industrie ............. lei.3. Aporturile în bunuri/clientelă/industrie ale asociaţilor sunt constituite din următoarele:- ........, evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ........, membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ............. din data de ..........., la valoarea de ............ lei;- ........, evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ........, membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ............. din data de ..........., la valoarea de ............ lei;- ........, evaluat de către evaluatorul autorizat, domnul ........, membru ANEVAR, conform Raportului de evaluare nr. ............. din data de ..........., la valoarea de ............ lei.  +  Articolul 9RepartizareCapitalul social este divizat în ......... părţi sociale a câte ...... lei fiecare, integral subscrise şi vărsate de către asociaţi, potrivit aporturilor menţionate la art. 8, astfel:- domnul ......... - ........ părţi sociale, reprezentând ..........% din părţile sociale;- domnul ......... - ........ părţi sociale, reprezentând ..........% din părţile sociale;- Societatea Comercială ......... - ........... părţi sociale, reprezentând ..........% din părţile sociale.  +  Articolul 10Capitalul social a fost vărsat integral la data constituirii societăţii.  +  Titlul III Adunarea generală  +  Articolul 11Adunările generale1. Adunarea generală reprezintă totalitatea asociaţilor şi deciziile luate sunt obligatorii pentru toţi asociaţii.2. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată dă dreptul la un vot.3. Asociaţii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală decât de alţi asociaţi.4. Adunările generale se convoacă de oricare dintre asociaţi prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării cu minimum 5 zile înainte de data ţinerii lor.5. Adunarea generală se va întruni la sediul principal al societăţii sau, cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.6. Hotărârile adunărilor generale se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale/sau .......................... .7. Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actelor de constituire este necesar acordul unanim al asociaţilor.  +  Articolul 12Atribuţiile adunării generalePrincipalele atribuţii ale adunării generale sunt: a) aprobarea bilanţului anual; b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul); c) mărirea sau reducerea capitalului social; d) fuziunea; e) schimbarea denumirii societăţii; f) schimbarea sediului principal; g) crearea sau anularea părţilor de industrie; h) primirea de noi asociaţi; i) excluderea asociatului/asociaţilor; j) alegerea asociatului practician în insolvenţă coordonator al societăţii; k) desemnarea lichidatorului/lichidatorilor; l) orice modificare a statutului societăţii.  +  Articolul 13Procedura adunării generale şi procesele-verbale1. Adunările generale sunt prezidate de asociatul coordonator.2. Procesul-verbal va fi întocmit de secretarul adunării generale, desemnat dintre asociaţi, şi va cuprinde: data, locul, prezenţa, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate, voturile exprimate pentru fiecare hotărâre. Procesul-verbal va fi semnat de asociaţii prezenţi.3. Lucrările adunării generale se consemnează într-un registru numerotat şi parafat de coordonatorul societăţii.  +  Titlul IV Coordonarea activităţii  +  Articolul 14Coordonarea1. Societatea este coordonată de un asociat sau asociaţi practicieni în insolvenţă coordonatori, membri compatibili. Aceştia sunt numiţi prin hotărârea asociaţilor ce deţin împreună mai mult de jumătate din capitalul social pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.2. Societatea poate fi coordonată de mai mulţi asociaţi coordonatori care formează un consiliu de coordonare pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.3. Mandatul asociatului/consiliului de coordonare este de .......... ani.4. Calitatea de practician în insolvenţă coordonator încetează prin revocare, deces, demisie, retragere voluntară din societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea adunării asociaţilor.  +  Articolul 15Desemnarea asociatului practician în insolvenţă coordonatorDomnul/Doamna ............... este desemnat/desemnată începând cu data de ......... ca fiind asociatul practician în insolvenţă coordonator al societăţii, membru compatibil.  +  Articolul 16Drepturile şi obligaţiile practicianului coordonator1. Practicianul coordonator reprezintă societatea în raporturile cu terţii.2. Actele de înstrăinare cu privire la drepturile şi bunurile societăţii se încheie numai cu autorizarea prealabilă a asociaţilor conform art. 11. Asociaţii pot fixa un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi înstrăinate de către asociatul coordonator fără a fi necesară autorizarea prealabilă.3. Raporturile dintre practicianul coordonator şi ceilalţi practicieni ai societăţii nu implică nicio subordonare în plan profesional.  +  Articolul 17RemunerarePracticianul coordonator poate fi remunerat potrivit hotărârii adunării generale.  +  Articolul 18Drepturile şi obligaţiile consiliului de coordonareConsiliul de coordonare reprezintă societatea în relaţiile cu terţii.  +  Titlul V Conturile şi informarea asociaţilor cu privire la rezultatele obţinute de societate  +  Articolul 19Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepţia primului an, când începe la data înfiinţării şi durează până la 31 decembrie.  +  Articolul 20Conturile şi informarea asociaţilorOperaţiunile în conturile bancare ale societăţii sunt efectuate de practicianul coordonator, singur, alături sau împreună cu alte persoane desemnate prin hotărârea adunării generale. ..............................  +  Articolul 21Rezultatele financiareAdunarea generală ordinară aprobă conturile, exerciţiul financiar, bilanţul şi hotărăşte cu privire la utilizarea rezultatelor financiare.  +  Articolul 22Repartizarea beneficiilor1. Beneficiul net al societăţii va fi stabilit după scăderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile, urmând a fi repartizat către asociaţi.2. După deducerea tuturor celorlalte obligaţii şi contribuţii care pot greva beneficiul net al societăţii, repartizarea rezultatelor financiare rămase se va face astfel:- cota alocată deţinătorilor părţilor sociale ................. ;- cota alocată deţinătorilor părţilor de industrie .............;- alte alocări (fond de premiere, provizioane de risc, fond de rezervă, fond de investiţii etc.) ............................ .  +  Titlul VI Cesiunea şi transmiterea părţilor sociale  +  Articolul 23Cesiunea părţilor sociale1. Cesiunea părţilor sociale poate fi făcută numai către practicieni în insolvenţă definitivi cu drept de exercitare a profesiei, în condiţiile O.U.G. şi ale Regulamentului.2. Cesiunea între asociaţi este liberă.3. Părţile sociale pot fi cesionate numai cu acordul unanim şi exprimat în scris al asociaţilor.4. Oricare asociat îşi poate exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la primirea notificării ofertei de cesiune. În caz de concurs între asociaţi, la preţ egal, este preferat asociatul care doreşte să achiziţioneze numărul total de părţi sociale ofertate sau, în lipsă, după caz, asociaţii vor achiziţiona părţile sociale proporţional cu cotele deţinute la capitalul social.5. În cazul transmiterii părţilor sociale, al retragerii sau decesului unui asociat, toate bunurile împreună cu orice drepturi, inclusiv clientela, aduse ca aport la capitalul societăţii de respectivul asociat, rămân proprietatea societăţii sau ........................................  +  Articolul 24Notificarea cesiunii1. Asociatul care intenţionează să cedeze părţile sociale este obligat să notifice intenţia sa, cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi asociaţii.2. În caz de neexercitare a dreptului de preempţiune, cesiunea poate fi făcută către practician/practicienii neasociat/neasociaţi, fără ca ceilalţi asociaţi să se poată opune, dispoziţiile art. 23 pct. 2 de mai sus nefiind aplicabile.3. Oferta notificată este irevocabilă pe toată durata ei de valabilitate.  +  Articolul 25Retragerea asociaţilor1. Asociatul se poate retrage oricând din societate cu condiţia de a notifica, în scris, celorlalţi asociaţi şi filialei Uniunii din care face parte intenţia de retragere, cu cel puţin 3 luni înainte.2. La împlinirea termenului prevăzut în notificare Registrul societăţilor profesionale va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale.3. În caz de neînţelegere cu privire la desocotirea consecutivă a retragerii, se aplică corespunzător următoarele prevederi ale prezentului act constitutiv. .............................................................................................................................  +  Articolul 26Încetarea calităţii de asociat1. Asociatul care din orice motiv pierde dreptul de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă, asociatul exclus din societate, asociatul care s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicţie are la dispoziţie un termen de 3 luni pentru cesionarea părţilor sociale, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu.2. În cazul în care, la expirarea acestui termen, cesiunea nu a avut loc, părţile sociale se vor anula, iar statutul se va modifica corespunzător.  +  Articolul 27Decesul asociatului1. La data decesului unui asociat, părţile sociale deţinute de acesta se anulează.2. Părţile semnatare convin că desocotirea dintre asociaţi şi succesorii asociatului decedat se va face potrivit următoarelor reguli:..........................................................................................................................................3. În termen de maximum 3 luni de la data anulării părţilor sociale, asociaţii vor proceda după cum urmează: a) reducerea corespunzătoare a capitalului social; b) emiterea de noi părţi sociale, în vederea reconstituirii capitalului social la valoarea existentă la momentul decesului; c) încetarea formei de exercitare a profesiei.  +  Articolul 28Alte dispoziţiiCesionarii sunt obligaţi să depună la Registrul societăţilor profesionale un exemplar original al actului de cesiune.(Se pot introduce clauze specifice privind retragerea forţată, retragerea voluntară etc.)  +  Titlul VII Exercitarea profesiei  +  Articolul 29Activitatea şi răspunderea profesională1. Asociaţii, practicienii colaboratori şi practicienii salarizaţi în interiorul profesiei exercită profesia de practician în insolvenţă în numele societăţii.2. Fiecare practician în insolvenţă răspunde pentru actele profesionale pe care le îndeplineşte.3. Societatea va încheia contracte de asigurare profesională, în nume propriu şi pentru fiecare practician în insolvenţă care îşi exercită profesia în cadrul acesteia.  +  Articolul 30Suspendarea asociaţilor............................................................................................................................................  +  Articolul 31Intervenirea cazurilor de incapacitate de exercitare a profesiei......................................................................  +  Titlul VIII Dizolvarea şi lichidarea  +  Articolul 32DizolvareaSocietatea se dizolvă în următoarele situaţii: a) prin hotărârea luată în unanimitate de asociaţi; b) prin hotărâre judecătorească; c) prin radierea din profesie a tuturor asociaţilor; d) prin decesul simultan al tuturor asociaţilor; e) prin dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni; f) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii.  +  Articolul 33Lichidarea1. Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale. În toate actele sale se va menţiona "în lichidare".2. Asociaţii vor desemna un lichidator cu votul cerut pentru numirea practicianului coordonator. În caz contrar, acesta va fi numit de către preşedintele filialei Uniunii de care aparţine societatea.3. Asociaţii vor fi convocaţi pentru a decide cu privire la rezultatele obţinute de lichidatori, repartizarea activului net şi pentru a constata încheierea lichidării.4. În situaţiile în care în societate rămâne un singur asociat pentru o perioadă mai mare de 3 luni, societatea intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide reorganizarea acesteia.  +  Titlul IX Condiţia suspensivă şi publicitate  +  Articolul 34Condiţia suspensivă1. Societatea este constituită între asociaţi de la data semnării actului constitutiv, sub condiţia suspensivă a înscrierii sale în Registrul societăţilor profesionale, ţinut de Secretariatul general al Uniunii.2. După înscrierea societăţii, asociatul practician în insolvenţă coordonator va convoca o adunare generală extraordinară pentru a se constata îndeplinirea tuturor condiţiilor cerute pentru începerea activităţii.  +  Articolul 35Publicitate1. Acest act constitutiv va fi prezentat Secretariatului general al Uniunii în vederea înscrierii în Registrul societăţilor profesionale.2. Prezentul act constitutiv a fost redactat azi ............, în localitatea ................., într-un număr de ......... exemplare.Semnături:Asociat: ...............Asociat: ...............Asociat: ...............  +  CONVENŢIEde asociere a cabinetelor individuale de practicieni în insolvenţă(cabinete asociate)- model -Între:1. Cabinetul individual ..........., reprezentat prin ............., practician în insolvenţă titular;2. Cabinetul individual ..........., reprezentat prin ............., practician în insolvenţă titular,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, denumită în continuare O.U.G., şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (Uniune), denumit în continuare Regulament, s-a convenit asocierea în scopul exercitării în comun a profesiei sub formă de cabinete asociate de practicieni în insolvenţă.Pe durata existenţei prezentei asocieri, cabinetele individuale au convenit că exercită profesia în numele prezentei asocieri.  +  Articolul 1Denumirea asocieriiAsocierea este denumită ................, urmată de sintagma "cabinete asociate de practicieni în insolvenţă".  +  Articolul 2Sediul şi durata asocierii1. Sediul asocierii este stabilit în .......... str. ....... nr. ...., bl. ...., et. ..., ap. ...., sectorul ......, judeţul ....., cod poştal ....., telefon ......, fax ....., e-mail .......................... .2. Asocierea se încheie pe o durată de ......... ani (nedeterminată).  +  Articolul 3Aporturi în bunuri pentru asocierePentru funcţionarea asocierii cabinetele individuale îşi aduc aporturi în bunuri, după cum urmează:1. Cabinetul individual ....................... aportează: a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională) următoarele bunuri: .........., în valoare de ................. lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); b) în numerar - ........ lei, depuşi în contul profesional ......., deschis la ....................;2. Cabinetul individual ....................... aportează: a) în natură (cu titlu de patrimoniu de afectaţiune profesională) următoarele bunuri: ........, în valoare de ....... lei (valoarea de înregistrare în evidenţele financiar-contabile ale asocierii, pentru fiecare bun în parte); b) în numerar - ....... lei, depuşi în contul profesional ........, deschis la .................... .  +  Articolul 4Cota de participare la asociere1. Cota de participare la asociere convenită de părţi este:Cabinetul individual .................. - ................ %;Cabinetul individual .................. - ................ %.Aporturile prevăzute la art. 3, aporturile în clientelă, activitatea profesională concretă au reprezentat criteriile de stabilire a cotei prevăzute la pct. 1.2. Toate cheltuielile necesare asocierii (remuneraţiile pentru practicienii salarizaţi, salariile, retrocedările de onorarii pentru practicienii colaboratori, cheltuielile de întreţinere, chirii, amortizări, taxe şi impozite aferente bunurilor folosite în interesul asocierii, costul materialelor, consumabile, investiţii, utilităţi şi dotări, precum şi orice alte cheltuieli) sunt suportate de către asociere din veniturile realizate de către aceasta.3. După deducerea cheltuielilor prevăzute la pct. 2 venitul rămas se distribuie între asociaţi conform cotelor convenite la pct. 1.4. Asociaţii pot conveni înainte de distribuirea de la pct. 3 constituirea unui fond de rezervă al asocierii.5. Cota de participare la asociere conferă asociaţilor dreptul şi obligaţia de a încasa venitul şi de a suporta pierderea.  +  Articolul 5Conducerea şi coordonarea asocierii1. Organul de conducere al asocierii este adunarea generală, formată din titularii cabinetelor individuale asociate.2. Se vor menţiona clauze convenite privind conducerea şi coordonarea asocierii, cu respectarea O.U.G. şi a Regulamentului......................................................................  +  Articolul 6Exercitarea profesiei1. Fiecare asociat exercită profesia de practician în insolvenţă în numele asocierii. În actele sale profesionale va indica denumirea (forma) asocierii.2. Asociaţii vor consacra în beneficiul asocierii întreaga lor activitate profesională şi se vor informa reciproc în legătură cu aceasta.3. Pot fi incluse clauze convenite privind organizarea exercitării profesiei, pentru cazul incapacităţii temporare de exercitare a profesiei, privind răspunderea profesională etc., cu respectarea O.U.G. şi a Regulamentului.  +  Articolul 7Încetarea asocierii. Lichidarea asocierii(Pot fi incluse clauze convenite, cu respectarea O.U.G. şi a Regulamentului.).....................................................................  +  Articolul 8Alte clauze..........................................................................................................................................  +  Articolul 9Dispoziţii finale1. Prezentul contract va fi înregistrat la Uniune.2. Încheiat astăzi, ........., la ..........., în ....... exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul spre a fi înregistrat la Uniune.Semnăturile practicienilor titulari şi ştampila fiecărui cabinet individual:1. .............................................................2. .............................................................
   +  Anexa 4────────la regulament─────────────Format Tablou de Evidenta al UniuniiTABLOUL DE EVIDENTA AL UNIUNIISecţiunea I: Persoane fizice române - data de identificareSubsectiunea IA - Practicieni stagiari┌───┬─────────┬────────┬───────────────┬────────────┬────────────────────┐│Nr.│Numele şi│ Numar │Data inscrierii│Situaţia de │Domiciliul,telefon ││crt│prenumele│matricol│ în Tabloul │suspendare a│fax, E-mail ││ │ │ │ Uniunii │stagiului │ ││ │ │ │ │ (perioada) │ │├───┼─────────┼────────┼───────────────┼────────────┼────────────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┼─────────┼────────┼───────────────┼────────────┼────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴────────┴───────────────┴────────────┴────────────────────┘Subsectiunea IB- Practicieni definitivi organizaţi în cabinete individuale┌───┬─────────┬────────┬───────────────┬─────────────┬───────────┬────────┐│Nr.│Numele şi│ Numar │Data inscrierii│ Data │Domiciliul,│ ││crt│prenumele│matricol│ în Tabloul │înregistrării│telefon, │Menţiuni││ │ │ │ Uniunii │ cabinetului│fax, E-mail│ ││ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───┼─────────┼────────┼───────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴────────┴───────────────┴─────────────┴───────────┴────────┘Subsectiunea IC - Practicieni definitivi asociaţi în societăţi profesionale şi/sau salariati în interiorul profesiei┌───┬─────────┬────────┬──────────┬────────┬────────┬───────────┬─────────┐│Nr.│Numele şi│ Numar │Data │Asociat/│din data│Domiciliul,│ ││crt│prenumele│matricol│inscrierii│angajat │ de │telefon, │Menţiuni ││ │ │ │în Tabloul│la so- │ │fax, E-mail│ ││ │ │ │Uniunii │cietatea│ │ │ │├───┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├───┼─────────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴─────────┴────────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┴─────────┘Secţiunea aII-a Societăţi profesionale - date de identificareSubsectiunea a II-a A - Societăţi profesionale cu personalitate juridica┌───┬──────────┬──────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────┐│Nr.│Denumirea │ Sediul │numărul de │Numar │ Data │Menţiuni││crt│societatii│ social, │înregistrare│matricol│inscrierii│ ││ │ │ numărul │în Registrul│ │în Tabloul│ ││ │ │de telefon│societatilor│ │ Uniunii │ ││ │ │fax,e-mail│profesionale│ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────┤│0 │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │├───┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴──────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────┘ Subsectiunea a II-a B - Societăţi profesionale fără personalitate juridica┌───┬──────────┬──────────┬────────────┬────────┬──────────┬────────┐│Nr.│Denumirea │ Sediul │numărul de │Numar │ Data │Menţiuni││crt│societatii│ social, │înregistrare│matricol│inscrierii│ ││ │ │ numărul │în Registrul│ │în Tabloul│ ││ │ │de telefon│societatilor│ │ Uniunii │ ││ │ │fax,e-mail│profesionale│ │ │ │├───┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────┤│0 │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │├───┼──────────┼──────────┼────────────┼────────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴──────────┴────────────┴────────┴──────────┴────────┘Subsectiunea a II-a C - Sucursale, puncte de lucru ale societatilor profesionale cu personalitate juridica┌───┬──────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐│Nr.│Denumirea │ numărul de │Filiala, sucursala│Data înregistrării în ││crt│societatii│înregistrare│ sediul secundar │ Tabloul Uniunii ││ │ │în Registrul│ │ ││ │ │societatilor│ │ ││ │ │profesionale│ │ │├───┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───┼──────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ │ │ │└───┴──────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘ Secţiunea a III-a: Persoane fizice straine - date de identificare┌────┬─────────┬────────┬───────────────┬────┬───────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │Numele şi│ Numar │Data inscrierii│ │Domiciliul,│Dovada │Convenţia ││crt.│prenumele│matricol│ în Tabloul │ │ telefon, │calităţii │bilaterala││ │ │ │ Uniunii │ │ fax, │ de │incheiata ││ │ │ │ │ │ E-mail │practician│cu Uniunea││ │ │ │ │ │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │lichidare │ ││ │ │ │ │ │ │în tara de│ ││ │ │ │ │ │ │domiciliu │ │├────┼─────────┼────────┼───────────────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼─────────┼────────┼───────────────┼────┼───────────┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴───────────────┴────┴───────────┴──────────┴──────────┘Secţiunea a IV-a: Persoane juridice straine - date de identificare┌────┬──────────┬───────────┬────────┬──────────┬────────────────┬────────────┐│Nr. │Denumirea │ Adresa │ Numar │ Data │Dovada calităţii│ Convenţia ││crt.│societatii│ sediului │matricol│inscrierii│de practician în│ bilaterala ││ │ │ central, │ │ în │ lichidare în │incheiata cu││ │ │ telefon, │ │ Tabloul │tara în care îşi│ Uniunea ││ │ │fax, E-mail│ │ Uniunii │ are sediul │ ││ │ │ │ │ │ profesional │ │├────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼────────────────┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┴────────────────┴────────────┘ Secţiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificare┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────────┬──────────────┬───────┐│Nr. │Numele şi │ Numar │ Data │ Data │ Motivul │Domici-││crt.│prenumele │ matricol │inscrierii│ intrarii │incompatibili-│liul, ││ │ │ │ în │ în │tatii │telefon││ │ │ │ Tabloul │incompatibilitate│ │fax, ││ │ │ │ Uniunii │ │ │E-mail ││ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼──────────────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴──────────────┴───────┘ Secţiunea a VI-a: Sancţiuni┌────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┬──────────┐│Nr. │Numele şi │ Numar │ Data │Domiciliul │ Felul │ Data │ Organul ││crt.│prenumele │matricol│inscrierii│ sau │sanctiunii│sanctio-│ care a ││ │ sau │ │ în │ adresa │ termenul │narii │ aplicat ││ │denumirea │ │ Tabloul │ sediului │ │ │sancţiunea││ │societatii│ │ Uniunii │ central, │ │ │ ││ │ │ │ │ telefon, │ │ │ ││ │ │ │ │fax, E-mail│ │ │ │├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┴──────────┘Secţiunea a VII-a: Radieri┌────┬──────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────┬────────┐│Nr. │Numele şi │ Numar │ Data │Domiciliul │ Motivul │ Data │Organul ││crt.│prenumele │matricol│inscrierii│ sau │radierii │radierii│care a ││ │ sau │ │ în │ adresa │ │ │hotarat ││ │denumirea │ │ Tabloul │ sediului │ │ │radierea││ │societatii│ │ Uniunii │ central │ │ │ │├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼──────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────┘  +  Anexa 5───────la regulament─────────────Formatul registrului societatilor profesionale   ┌───────────────┬───────────┬─────────┐   │Tip societate │SPRL SPPI, │Modif. │   │ │IPURL │data │   │ ├───────────┼─────────┤   ├───────────────┼─────┬─────┼─────────┼─────┬───┬───┬───┬───┬──────┬─────┬────┐   │Act │numar│ │Act │ │ │ │ │ │ │ │ │   │constitutiv │ │ │aditional│numar│ │ │ │ │ │ │ │   ├───────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼────┤   │Contract │data │ │ │data │ │ │ │ │ │ │ │   │societate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   ├───────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┼────┘   │Sediul social │judet│oras │strada │nr. │bl.│sc.│et.│ap.│cod │din │   │ │sec- │ │ │ │ │ │ │ │postal│data │   │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   ├───────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤   │schimbare ├─────┼─────┼─────────┼─────┼───┼───┼───┼───┼──────┼─────┤   │sediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   ├───────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼───┴───┴───┴───┴──────┴─────┘   │Adrese contact │tel. │fax │E-mail │Web │   │ ├─────┼─────┼─────────┼─────┤   ├───────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┤   │modificari │ │ │ │ │┌──┼────────────┬──┴─────┴─────┴─────────┴─────┴────────────┬───────────────┬────────┐│Nr│Lista │ │Alte │Tabloul ││ │asociaţiilor│ Domiciliu │informaţii │UNPIR │├──┼────────────┼───────┬────┬──────┬──┬──┬──┬──┬──────┬────┼─────┬────┬────┼────────┤│1 │Nume │prenume│oras│strada│nr│bl│sc│ap│cod │jud.│ceta │loc │CNP │Numar ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │postal│ │tenie│nas-│ │matricol││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tere│ │ │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────────││2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────┼────┼─────┼────┼────┼────────┤│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────┼────┼─────┴────┴────┴────────┘│Nr│Filiale │jud/ │oras│strada│nr│bl│sc│ap│cod │din ││1 │ │sector │ │ │ │ │ │ │postal│data││ │ ├───────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────┼────┤├──┼────────────┼───────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────┼────┤│Nr│Sucursale │jud/ │oras│strada│nr│bl│sc│ap│cod │din ││1 │ │sector │ │ │ │ │ │ │postal│data││ │ ├───────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────┼────┤├──┼────────────┼───────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────┼────┤│Nr│Puncte de │jud/ │oras│strada│nr│bl│sc│ap│cod │din ││1 │lucru │sector │ │ │ │ │ │ │postal│data││ │ ├───────┼────┼──────┼──┼──┼──┼──┼──────┼────┤├──┼────────────┼───────┼────┼──────┼──┴──┴──┴──┴──────┴────┘│ │Conducerea │Nume │pre-│numar ││ │soc │ │nume│matri-││ │ │ │ │col │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┤│Nr│Organe ├───────┼────┼──────┤│1 │executive │ │ │ │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┤│Nr│Administra- ├───────┼────┼──────┤│1 │tori │ │ │ │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┤│Nr│Asociaţi ├───────┼────┼──────┤│1 │coordonatori│ │ │ │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┤│Nr│Asociaţii │Nume │pre-│numar ││ │societatii │ │nume│matri-││ │ │ │ │col │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┤│1 │cabinete │ │ │ │├──┤ ├───────┼────┼──────┤│2 │ │ │ │ │├──┼────────────┼───────┼────┴──────┤│Nr│Asociaţii │Denumi-│Nr.inregis-││ │societatii │re │trare în ││ │ │ │ RSP │├──┼────────────┼───────┼───────────┤│1 │societăţi │ │ │├──┤ ├───────┼───────────┤│2 │ │ │ │├──┼────────────┼───────┼────┬──────┤│Nr│Angajaţi │Nume │pre-│nr. ││ │ │ │nume│matri-││ │ │ │ │col │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┤│1 │ │ │ │ │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┤│Nr│Colaboratori│Nume │pre-│nr. ││ │ │ │nume│matri-││ │ │ │ │col │├──┼────────────┼───────┼────┼──────┤│1 │ │ │ │ │└──┼────────────┼───────┼────┼──────┼────┬────┬────┐   │Informaţii │pt.anul│2006│ 2007 │2008│2009│2010│   │financiare ├───────┼────┼──────┼────┼────┼────┤   │ │cifra │ │ │ │ │ │   │ │afaceri│ │ │ │ │ │   │ ├───────┼────┼──────┼────┼────┼────┤   │ │veni- │ │ │ │ │ │   │ │turi │ │ │ │ │ │   ├────────────┴───────┴────┴──────┴────┴────┴────┤   │Menţiuni cu privire la forma de exercitare a │   │profesiei │   └───────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 6───────la regulament────────────PROCEDURAprivind analizarea abaterilor disciplinare şi aplicarea sancţiunilor  +  § 1. Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, denumită în continuare O.U.G., a regulamentului profesiei şi a deciziilor obligatorii ale organelor profesiei sunt încredinţate organelor constituite potrivit dispoziţiilor legii. (2) Fapta săvârşită de membrul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (Uniune), prin care se încalcă dispoziţiile O.U.G., ale regulamentului profesiei, hotărârile obligatorii ale organelor profesiei, şi care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau al corpului practicienilor în insolvenţă, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează. (3) Constituie abatere disciplinară gravă încălcarea dispoziţiilor O.U.G. şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Uniunii ce prevăd expres o astfel de calificare.  +  Articolul 2 (1) Răspunderea disciplinară a membrului Uniunii nu exclude răspunderea civilă, penală, contravenţională sau administrativă. (2) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii abaterii. (3) Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă, care va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii.  +  Articolul 3Comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii sunt obligate să ţină evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate fiecărui membru al acesteia şi să comunice situaţia disciplinară a practicianului, la cererea organelor profesiei, constituite potrivit O.U.G.  +  Articolul 4Instanţele disciplinare sunt: a) Comisia de disciplină a filialei Uniunii; b) Comisia superioară de disciplină; c) Consiliul naţional de conducere al Uniunii; d) Congresul Uniunii.  +  § 2. Organizarea şi funcţionarea instanţelor disciplinare  +  Articolul 5 (1) În fiecare filială a Uniunii se organizează şi funcţionează o comisie de disciplină, independentă de organele de conducere ale filialei, alcătuită din 3 membri titulari, aleşi de adunarea generală a filialei. (2) Membrii comisiilor de disciplină se aleg dintre practicienii care se bucură de o autoritate profesională şi morală deosebită.  +  Articolul 6 (1) Comisia de disciplină a filialei Uniunii, precum şi Comisia superioară de disciplină este coordonată de un preşedinte ales de către membrii acesteia. (2) Comisia de disciplină a filialei Uniunii, precum şi Comisia superioară de disciplină vor desemna un secretar care îndeplineşte funcţia de grefier, calitate în care păstrează, ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare în vederea desfăşurării activităţii comisiilor, sub îndrumarea preşedintelui. (3) Alcătuirea comisiei, programarea şedinţelor, organizarea evidenţelor şi a activităţilor cu caracter administrativ ale Comisiei de disciplină a filialei Uniunii sunt în sarcina preşedintelui.  +  Articolul 7Comisia de disciplină a filialei Uniunii soluţionează, în prima instanţă, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de membrii Uniunii înscrişi în cadrul acesteia, cu excepţia abaterilor săvârşite de membrii titulari ai comisiei, precum şi de membrii consiliului de conducere al filialei.  +  Articolul 8Comisia superioară de disciplină soluţionează: a) ca instanţă de fond, în complet de 3 membri, abaterile membrilor comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi ale membrilor consiliilor de conducere ale filialei; b) în contestaţie, în complet de 3 membri, contestaţiile declarate de partea interesată împotriva deciziilor pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor.  +  Articolul 9Comisia superioară de disciplină face propuneri de sancţionare disciplinară a membrilor consiliului de conducere al filialei, pe care le supune aprobării Congresului Uniunii.  +  Articolul 10Consiliul naţional de conducere al Uniunii, constituit ca instanţă disciplinară, în plenul său, soluţionează abaterile comise de membrii Comisiei superioare de disciplină, urmând ca acestea să fie supuse hotărârii Congresului Uniunii.  +  Articolul 11Congresul Uniunii, în plenul său, soluţionează abaterile comise de membrii consiliilor de conducere ale filialelor, ai Comisiei superioare de disciplină, precum şi ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii.  +  Articolul 12 (1) Membrul comisiei de disciplină a filialei Uniunii care ştie că există un motiv de recuzare în privinţa sa sau se află în conflict de interese cu vreuna dintre părţi trebuie să se abţină de la soluţionarea pricinii. (2) Nu poate lua parte la soluţionarea pricinii membrul comisiei de disciplină care a fost desemnat administrator judiciar sau lichidator, avocat, consilier juridic, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, cenzor, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar al unei părţi din dosar, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani. (3) De asemenea, nu poate lua parte la soluţionarea plângerii membrul comisiei de disciplină dacă soţul (soţia), o rudă ori afin până la gradul al III-lea inclusiv a fost desemnat/desemnată administrator judiciar/lichidator sau a reprezentat o parte în cadrul procedurii în care s-a comis fapta supusă analizei, decât dacă a trecut o perioadă de minimum 2 ani. (4) Alin. 2 se extinde şi asupra asociaţilor/acţionarilor, angajaţilor sau colaboratorilor societăţii profesionale de insolvenţă în care membrul comisiei îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 13În cazul în care, datorită abţinerii sau din alte motive, consiliul va fi nevoit să soluţioneze cauza cu un număr mai mic de 3 membri, se va convoca un membru supleant. Niciodată comisia nu va funcţiona cu un număr mai mic de 3 membri.  +  Articolul 14În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancţionare a unor membri ai consiliului de conducere al filialei, ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, ai Comisiei superioare de disciplină şi data întrunirii primului Congres al Uniunii, persoanele în cauză sunt suspendate din funcţie, locul lor fiind ocupat de unul dintre membrii supleanţi ai respectivului organ.  +  § 3. Sesizarea Comisiei de disciplină a filialei Uniunii  +  Articolul 15 (1) Orice cerere adresată Comisiei de disciplină a filialei Uniunii trebuie să fie făcută în scris, să cuprindă numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, după caz, denumirea şi sediul societăţii, abaterea săvârşită de membrul Uniunii şi semnătura. Lipsa numelui, domiciliului sau reşedinţei părţilor duce la respingerea reclamaţiei formulate. (2) Lipsa calităţii de membru al Uniunii a persoanei reclamate duce la respingerea acţiunii. (3) Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Uniunii se adresează Comisiei de disciplină a filialei Uniunii din care acesta face parte. (4) Atât Comisia superioară de disciplină, dar în special comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii au obligaţia de a monitoriza mass-media locală şi naţională privind eventualele abateri săvârşite de membrii Uniunii, caz în care se autosesizează. (5) Comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii pot fi sesizate de preşedintele Uniunii, Consiliul naţional de conducere al Uniunii sau de consiliul de conducere al filialei.  +  Articolul 16 (1) Cercetarea abaterii disciplinare se va face cu celeritate. (2) Cercetările se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, a membrului Uniunii cercetat, trimisă la domiciliul/sediul său profesional înscris în Tabloul Uniunii. Convocarea se poate face şi prin înştiinţare în scris printr-un mijloc de comunicare ce asigură conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea ori prin luarea la cunoştinţă prin semnătură. (3) Cercetarea se efectuează numai după efectuarea demersurilor de la alin. (2). Membrul Uniunii cercetat poate da explicaţii scrise. (4) Refuzul de a da curs convocării nu împiedică desfăşurarea acţiunii disciplinare. (5) În cursul cercetărilor, preşedintele Comisiei de disciplină a filialei Uniunii va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii pot elucida cazul, va dispune efectuarea de verificări de înscrisuri şi va culege informaţii prin mijloacele prevăzute de lege.  +  § 4. Desfăşurarea şedinţelor comisiilor de disciplină  +  Articolul 17Soluţionarea sesizării disciplinare de către Comisiile de disciplină ale filialelor Uniunii se desfăşoară după cum urmează:- se ascultă părţile şi se administrează probele;- în caz de amânare a soluţionării cauzei, se redactează o încheiere, arătându-se motivele care au determinat amânarea. Încheierea se semnează de către preşedintele completului.  +  Articolul 18 (1) În faţa instanţei disciplinare membrul Uniunii se va înfăţişa personal sau prin reprezentantul legal. Membrul Uniunii poate fi asistat de un apărător ales. (2) Şedinţa instanţei disciplinare nu este publică. (3) Lipsa părţilor regulat citate nu împiedică soluţionarea, instanţa disciplinară putându-se pronunţa pe baza actelor şi a dovezilor administrate în cauză. (4) Instanţa disciplinară hotărăşte cu majoritate de voturi şi pronunţă o decizie disciplinară. (5) La stabilirea sancţiunii se va ţine seama de gravitatea faptei, de cauzele şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de gradul de vinovăţie a practicianului, dacă acesta a avut şi alte abateri în trecut, precum şi de urmările abaterii.  +  Articolul 19 (1) Decizia disciplinară rămasă definitivă este obligatorie faţă de părţi şi de organele profesiei. (2) Decizia Comisiei de disciplină a filialei Uniunii se va comunică părţilor în cauză. (3) Contestaţiile declarate împotriva măsurilor luate de Comisia de disciplină a filialei Uniunii se depun la filiala din care face parte comisia care a aplicat sancţiunea, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii. După declararea contestaţiei, Comisia de disciplină a filialei Uniunii, care a pronunţat hotărârea, va înainta contestaţia, împreună cu dosarul cauzei, instanţei disciplinare superioare.  +  § 5. Suspendarea. Perimarea. Reabilitarea  +  Articolul 20 (1) Instanţa disciplinară va suspenda soluţionarea sesizării: a) când ambele părţi o cer; b) dacă niciuna dintre părţi nu se înfăţişează la termenul stabilit pentru soluţionarea sesizării. (2) Cu toate acestea, pricina se soluţionează dacă una dintre părţi a cerut în scris acest lucru în lipsă.  +  Articolul 21 (1) Instanţa disciplinară poate dispune suspendarea sesizării: a) când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi; b) când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. (2) Suspendarea va dăinui până când hotărârea pronunţată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.  +  Articolul 22Soluţionarea sesizării disciplinare reîncepe prin cererea de redeschidere făcută de una dintre părţi.  +  Articolul 23Reclamantul poate oricând să renunţe la soluţionarea sesizării, fie verbal, în şedinţa comisiei, fie prin cerere scrisă.  +  Articolul 24 (1) Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare, din vina părţii, timp de un an. (2) Cursul perimării este suspendat cât timp dăinuieşte suspendarea pronunţată în baza art. 20 alin. (1). (3) În cazul art. 20 alin. (1), cursul perimării este suspendat până la 3 luni de la data când s-au soluţionat cererile ce au făcut obiectul judecăţii sau pronunţării soluţiei penale. (4) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate.  +  Articolul 25 (1) Orice sesizare disciplinară se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare, din vina părţii, timp de un an. (2) Pe durata urmăririi penale sau când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei judecăţi, soluţionarea plângerii disciplinare se suspendă.  +  Articolul 26Persoana fizică sau juridică se reabilitează de drept în termen de un an de la terminarea executării sancţiunii.  +  Anexa 7───────la regulament─────────────NIVELUL TAXELORpentru operaţiunile legate de Registrul societăţilor profesionale*), valabile pentru anul 2007Se vor percepe taxe pentru operaţiunile legate de Registrul societăţilor profesionale, pentru:    1. cerere disponibilitate denumire/opţiune       denumire ....... 20 lei;    2. cerere înregistrare societate profesională/       înregistrare ....... 200 lei;    3. eliberare certificat de înregistrare ....... 100 lei;    4. cerere îndreptare eroare materială/operare/       dovadă ....... 30 lei;    5. cerere de furnizare informaţii/extras registru ....... 50 lei;    6a) cerere de eliberare acte/duplicat certificat        de înregistrare ....... 50 lei;    6b) cerere de eliberare acte/copii certificate ....... 20 lei/act;    7. cerere de preschimbare certificat de       înregistrare/eliberare certificat ....... 100 lei.________ Notă *) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, sunt exceptate de la plata taxelor de înregistrare şi a eliberării certificatelor de înregistrare societăţile comerciale de practicieni în reorganizare şi lichidare, care solicită înregistrarea în Tabloul Uniunii ca societăţi profesionale, până la data de 31 decembrie 2006.  +  Anexa 8────────la regulament─────────────NIVELUL COTIZAŢIILOR,precum şi plafonul minim de asigurare profesională  +  Capitolul I Nivelul cotizaţiilor în anul 2007  +  Articolul 1Taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în reorganizare şi lichidare va fi de:- 500 lei.  +  Articolul 2Taxa de înscriere în Tabloul Uniunii va fi de:- 500 lei pentru persoane fizice;- 800 lei pentru persoane juridice.  +  Articolul 3Cotizaţia anuală este de :- 300 lei pentru persoane fizice compatibile;- 200 lei pentru persoane fizice incompatibile;- 2.000 lei pentru persoane juridice.  +  Articolul 4Nivelul cotizaţiilor şi al taxelor de la art. 1, 2 şi 3 se aplică de la data de 1 ianuarie 2007.  +  Capitolul II Plafonul minim de asigurare profesională  +  Articolul 1Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice române, înscrise în subsecţiunea IB şi IC a Tabloului Uniunii, este de 15.000 lei.  +  Articolul 2Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoane juridice, înscrise în subsecţiunea a II-a A a Tabloului Uniunii, este de 150.000 lei.  +  Articolul 3Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele fizice străine, înscrise în subsecţiunea a III-a a Tabloului Uniunii, este de 15.000 lei.  +  Articolul 4Plafonul minim de asigurare profesională pentru persoanele juridice străine, înscrise în subsecţiunea a IV-a a Tabloului Uniunii, este de 150.000 lei. -------