ORDONANŢĂ nr. 16 din 31 ianuarie 2007privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) În anul 2007, valoarea de referinţă sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, avută la 31 decembrie 2006, se majorează în 3 etape, după cum urmează: a) cu 2,5% începând cu data de 1 ianuarie 2007, faţă de nivelul din luna decembrie 2006; b) cu 2,5% începând cu data de 1 aprilie 2007, faţă de nivelul din luna martie 2007; c) cu 8% începând cu data de 1 octombrie 2007, faţă de nivelul din luna septembrie 2007. (2) Salariile de bază calculate pentru fiecare etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi personalului încadrat pe funcţii şi grade diplomatice din Ministerul Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 2 (1) Personalul salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 495/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi este încadrat sau care va fi încadrat ca debutant, până la trecerea în gradul imediat superior, beneficiază de o majorare de până la 10% a valorii de referinţă sectoriale, calculată potrivit art. 1. (2) Stabilirea concretă a procentului de majorare, pe categorii de personal, se va face de ordonatorul principal de credite.  +  Articolul 3 (1) Personalul încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe beneficiază de spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, dacă desfăşoară activitate în locuri în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă. (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 4Salariile de bază pentru funcţiile publice de execuţie specifice Ministerului Integrării Europene, precum şi Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se stabilesc, prin echivalare, cu cele prevăzute la poz. 4-8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 495/2004, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - poz. 4; b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - poz. 5-7, corespunzător atribuţiilor; c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - poz. 8.  +  Articolul 5Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe se asigură din alocaţiile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Integrării Europene, precum şi Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pe anul 2007.  +  Articolul 6Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Adrian Cosmin Vieriţa,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 31 ianuarie 2007.Nr. 16.--------