HOTĂRÂRE nr. 67 din 24 ianuarie 2007privind participarea României la programele comunitare "Învăţare pe tot parcursul vieţii", "Erasmus Mundus" şi "Tineret în acţiune", în perioada 2007-2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, denumită în continuare Agenţia, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 76/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005, va administra programele comunitare "Învăţare pe tot parcursul vieţii", "Erasmus Mundus" şi "Tineret în acţiune", începând cu luna ianuarie 2007. (2) Administrarea noului program "Tineret în acţiune" începând cu luna ianuarie 2007 se va realiza prin preluarea de la Autoritatea Naţională pentru Tineret a atribuţiilor în domeniul derulării şi gestionării programului sus-menţionat. (3) Agenţia va avea, în acelaşi timp, şi calitatea de Centru Naţional Europass, Unitate Naţională Eurydice şi Birou Naţional Eurodesk, începând cu luna ianuarie 2007.  +  Articolul 2 (1) Numărul total de posturi aprobat Agenţiei se suplimentează cu 15 posturi necesare pentru pregătirea şi derularea corespunzătoare a programelor "Tineret în acţiune", "Învăţare pe tot parcursul vieţii", "Erasmus Mundus" şi a activităţilor Centrului Naţional Europass şi Biroului Naţional Eurodesk. (2) Numărul suplimentar de posturi prevăzut la alin. (1) este constituit din 10 posturi care vor fi preluate de la Autoritatea Naţională pentru Tineret şi 5 posturi redistribuite din numărul total de posturi finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) Se diminuează în mod corespunzător, cu 10 posturi, numărul total de posturi aprobat Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (4) Agenţia preia şi personalul aferent celor 10 posturi de la Autoritatea Naţională pentru Tineret, pe baza protocolului de predare-primire. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2007 şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Cancelariei Primului-Ministru, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire. (6) Personalul Agenţiei are calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, iar salarizarea acestuia se face potrivit legii. (7) Sumele reprezentând contribuţia la cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale Agenţiei, ce revin părţii române conform regulilor comunitare care se aplică programelor prevăzute la art. 1, se finanţează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (8) Contractorii proiectelor finanţate prin cele 3 programe comunitare pot suporta din bugetele proprii cota-parte de participare la proiecte. (9) Recuperarea de la contractori a fondurilor neutilizate sau folosite pentru cheltuieli neeligibile se va realiza în condiţiile stabilite de contractele încheiate între Agenţie cu promotorii sau beneficiarii, pe baza documentelor emise de Agenţie, care constată şi stabilesc obligaţiile de plată, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri: a) La anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 1 de la notă se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ: 1. Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 10.492." b) Hotărârea Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 10 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Tineret,Karoly BorbelyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 ianuarie 2007.Nr. 67.------