HOTĂRÂRE nr. 22 din 10 ianuarie 2007pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 25 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 24 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 10 ianuarie 2007.Nr. 22.  +  Anexa METODOLOGIEde evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Activitatea de evaluare externă, pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie interesate, este realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP. (2) Activităţile de evaluare externă a calităţii educaţiei pot fi efectuate şi de alte agenţii de evaluare a calităţii, autohtone sau internaţionale, pe bază de contract între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi evaluatori externi ori între unităţile de învăţământ preuniversitar şi evaluatorii externi.  +  Articolul 2Activitatea ARACIP se desfăşoară cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 87/2006, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Procedurile de autorizare de funcţionare provizorie, de acreditare şi de evaluare externă periodică  +  Articolul 3 (1) Procesul de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie presupune parcurgerea a două etape succesive: a) autorizarea de funcţionare provizorie; b) acreditarea. (2) Autorizarea de funcţionare provizorie se acordă începând cu anul şcolar următor şi trebuie solicitată de persoanele juridice, publice sau private, interesate în furnizarea de educaţie, înainte ca unitatea de învăţământ preuniversitar să înceapă procesul instructiv-educativ. (3) Organizaţiile furnizoare de educaţie autorizate să funcţioneze provizoriu au obligaţia de a solicita acreditarea după încheierea unui ciclu de şcolarizare, în termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie.  +  Articolul 4După acreditare, organizaţiile furnizoare de educaţie se supun procedurii de evaluare periodică, în condiţiile prevăzute de art. 33 şi 40 din ordonanţa de urgenţă.  +  Secţiunea 1 Raportul de evaluare internă  +  Articolul 5 (1) În vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, persoanele juridice, publice sau private, interesate în furnizarea de educaţie trebuie să depună la Departamentul de acreditare al ARACIP o cerere de declanşare a procedurii de evaluare externă, însoţită de un raport de evaluare internă, pentru fiecare nivel de învăţământ, specializare şi/sau calificare profesională, după caz. (2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele documente: a) fişă-tip a raportului de evaluare internă; b) proiect privind dezvoltarea, pe termen mediu 3-5 ani, a unităţii de învăţământ; c) planuri operaţionale pentru primul an de funcţionare a unităţii de învăţământ; d) oferta educaţională; e) acte privind persoana juridică iniţiatoare:- actele care atestă înfiinţarea şi/sau dobândirea personalităţii juridice, după caz;- actul constitutiv şi statutul de organizare şi funcţionare ale persoanei juridice;- certificat de înregistrare fiscală a persoanei juridice; f) acte privind spaţiile de învăţământ şi baza materială, precum şi regimul de deţinere al acestora (deţinerea în proprietate, în administrare sau în folosinţă, după caz, a spaţiilor şi a bazei materiale; se vor anexa copii de pe actele de provenienţă, respectiv copii de pe contractele de închiriere);- lista dotărilor disponibile (mobilier şi echipament didactic), regimul juridic al acestora (pentru calculatoare se vor menţiona numărul acestora şi generaţia) şi valoarea totală a acestora;- lista cu fondul de carte propriu (numărul de volume, domeniul de referinţă, valoarea totală) din dotarea bibliotecii;- autorizaţie sanitară de funcţionare, vizată pe anul în curs (pentru spaţiul în care se va desfăşura activitatea instructiv-educativă);- aviz PSI (pentru spaţiul în care se va desfăşura activitatea instructiv-educativă), dacă este cazul, conform legislaţiei în vigoare; g) acte privind curriculumul:- lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ce vor fi utilizate în unitatea de învăţământ;- lista de auxiliare curriculare ce vor fi utilizate (ghiduri, culegeri şi altele asemenea), conform normativelor în vigoare la acea dată, corespunzătoare tipului, nivelului şi formei de învăţământ; h) acte privind personalul didactic:- lista cadrelor didactice care vor funcţiona în unitatea de învăţământ;- declaraţia-angajament a fiecărui cadru didactic care urmează să desfăşoare activităţi de învăţământ în unitatea şcolară respectivă;- stat de funcţii pentru personalul ce urmează a fi angajat în unitatea de învăţământ; i) modelul de contract de şcolarizare ce va fi utilizat, dacă este cazul; j) proiectul de regulament intern al unităţii de învăţământ; k) ordinul de plată a tarifului de evaluare, după caz. (3) În vederea obţinerii acreditării, raportul de evaluare internă trebuie să cuprindă următoarele documente: a) fişă-tip a raportului de evaluare internă; b) studiu diagnostic privind stadiul de dezvoltare a unităţii de învăţământ preuniversitar, precum şi eficienţa internă şi externă a unităţii de învăţământ, pe ultimul ciclu de învăţământ; c) noul proiect de dezvoltare instituţională, în baza diagnozei realizate şi prin comparaţie cu proiectul iniţial, realizat pe termen de 5 ani; d) planurile operaţionale pe ultimii 3 ani, care să cuprindă şi evaluarea atingerii obiectivelor propuse; e) oferta educaţională pentru anul şcolar în curs/următor, după caz; f) actul de înfiinţare a unităţii de învăţământ preuniversitar respective; g) lista protocoalelor, a acordurilor de colaborare şi a parteneriatelor încheiate de unitatea de învăţământ, pe ultimul ciclu de învăţământ; h) modelul de contract de şcolarizare utilizat în unitatea de învăţământ, dacă este cazul; i) situaţiile privind rezultatele elevilor la examenele de finalizare a studiilor, performanţele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare, respectiv situaţiile privind inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, după caz; j) lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi utilizate în cadrul unităţii de învăţământ, pe ultimul ciclu de învăţământ (în cazul în care se folosesc planuri şi programe de învăţământ alternative, acestea se vor anexa, în copie); k) oferta curriculară (curriculumul diferenţiat/curriculumul la decizia şcolii/curriculumul în dezvoltare locală pentru nivelul de învăţământ/specializarea/calificarea profesională, după caz, pentru care se solicită acreditarea), pe ultimul ciclu de învăţământ; l) actele privind încadrarea cu personal, pe ultimul ciclu de învăţământ (copii de pe statele de funcţii), precum şi actele care atestă participarea acestora la cursuri de formare continuă şi la alte forme de dezvoltare profesională; m) acte privind deţinerea în proprietate sau în folosinţă a bazei materiale (se vor anexa copii de pe actele de provenienţă, respectiv copii de pe contractele de închiriere, în formă autentificată); n) lista obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aflate în proprietatea unităţii de învăţământ (se vor menţiona provenienţa acestora, data de înregistrare, valoarea acestora); o) acte privind evaluarea internă a calităţii şi funcţionarea structurilor responsabile cu asigurarea calităţii (se vor anexa regulamentul de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi strategia de asigurare a calităţii); p) acte privind inspecţiile şi controalele efectuate în unitatea de învăţământ pe ultimul ciclu de învăţământ, conform registrului de procese-verbale de inspecţii; q) acte privind asigurarea condiţiilor de securitate şi igienico-sanitare, respectiv autorizaţia sanitară de funcţionare pentru fiecare dintre spaţiile utilizate în procesul instructiv-educativ (vizată pentru anul şcolar în curs), avizul PSI pentru fiecare dintre spaţiile utilizate în procesul instructiv-educativ (în perioada de valabilitate), precum şi acte privind asigurarea securităţii şi sănătăţii elevilor şi personalului în incinta şcolii şi în vecinătatea acesteia (protocoale şi contracte privind asistenţa medicală, pază şi altele asemenea); r) certificatul de atestare fiscală; s) ordinul de plată a tarifului de evaluare, după caz.  +  Articolul 6Unităţile de învăţământ autorizate, respectiv acreditate, care solicită înfiinţarea anului de completare vor depune la Departamentul de acreditare din cadrul ARACIP un raport de evaluare internă, care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 7În vederea evaluării periodice, organizaţiile furnizoare de educaţie acreditate trebuie să depună la Departamentul de evaluare externă din cadrul ARACIP un raport de evaluare a calităţii, care trebuie să cuprindă, în mod corespunzător, documentele prevăzute la art. 5 alin. (3).  +  Articolul 8 (1) Toate documentele din raportul de evaluare internă sunt depuse în copie certificată de conducătorul organizaţiei furnizoare de educaţie respective. (2) Fiecare filă a raportului de evaluare internă este numerotată şi este asumată, sub semnătură şi cu aplicarea ştampilei, de către reprezentantul legal al organizaţiei furnizoare de educaţie.  +  Secţiunea a 2-a Activităţile de evaluare externă  +  Articolul 9Procedurile în vederea autorizării de funcţionare provizorie, a acreditării, respectiv în vederea evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie acreditate se derulează în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Raportul de evaluare internă este înregistrat şi repartizat spre expertiză personalului din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP. Rezultatul expertizei se comunică organizaţiei depunătoare în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării raportului. (2) În funcţie de solicitările personalului din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP, unele dintre datele conţinute în raportul de evaluare internă vor fi înaintate şi pe suport electronic. (3) În cazul în care raportul de evaluare internă este complet, se aduce la cunoştinţa organizaţiei respective declanşarea procedurii de evaluare. În situaţia în care din documentaţia depusă lipsesc documentele prevăzute la art. 5 sau se constată caracterul incomplet al documentelor prezentate, se comunică persoanei juridice respective necesitatea completărilor de rigoare, în termen de 15 zile de la comunicare. (4) După completarea documentelor în termenul prevăzut la alin. (3), Biroul executiv al ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, aprobă graficul de desfăşurare a vizitelor de evaluare, precum şi componenţa comisiilor de experţi, desemnate în acest scop. (5) Perioada de desfăşurare a vizitelor de evaluare se aduce la cunoştinţa organizaţiilor furnizoare de educaţie solicitante, într-un termen de cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea vizitei de evaluare.  +  Articolul 11Comisiile de experţi desemnate de Biroul executiv al ARACIP sunt alcătuite din 2-4 persoane, colaboratori externi ai ARACIP, experţi în evaluare şi acreditare, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare, efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data desemnării vizite de evaluare de 2-5 zile, după caz, la organizaţia furnizoare de educaţie solicitantă.  +  Articolul 12În cadrul vizitelor de evaluare la organizaţiile solicitante/înscrise în procesul de evaluare externă membrii comisiilor de experţi verifică îndeplinirea standardelor de evaluare, respectarea legislaţiei în domeniul învăţământului, precum şi conformitatea cu realitatea pentru documentele din raportul de evaluare internă depus la ARACIP.  +  Articolul 13 (1) Activitatea de evaluare externă a organizaţiilor furnizoare de educaţie se realizează în baza unor criterii, indicatori şi standarde de evaluare unice la nivel naţional, valabile atât pentru învăţământul preuniversitar de stat, cât şi pentru învăţământul preuniversitar particular. (2) Membrii comisiilor de experţi întocmesc propriul raport de evaluare externă pentru fiecare nivel de învăţământ/specializare/calificare profesională evaluat/ evaluată, pe care îl înaintează, personal, Departamentului de acreditare al ARACIP, în maximum 5 zile de la data finalizării evaluării, comunicată la ARACIP de către coordonatorul comisiei de experţi. (3) Personalul desemnat din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP primeşte, înregistrează şi verifică rapoartele de evaluare externă întocmite de către comisiile de experţi în evaluare şi acreditare pentru a stabili respectarea metodologiei de evaluare de către aceste comisii. (4) În cazul în care, în urma verificării rapoartelor de evaluare externă întocmite de către comisiile de experţi, se constată neconcordanţe între datele din rapoarte şi documentaţia cuprinsă în raportul de evaluare internă depus la ARACIP, conducătorul Departamentului de acreditare poate dispune completarea sau refacerea raportului. Pentru realizarea noului raport de evaluare externă este desemnat expertul din cadrul Departamentului de acreditare al ARACIP care a realizat expertiza raportului de evaluare internă depus de organizaţia solicitantă. (5) În urma verificării prevăzute la alin. (4), experţii din cadrul Departamentului de acreditare validează raportul de evaluare externă întocmit de către comisia de experţi şi îl înaintează Biroului executiv al ARACIP în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia. (6) În urma validării raportului, Biroul executiv al ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, analizează şi avizează rapoartele de evaluare primite şi le înaintează Consiliului ARACIP spre aprobare. (7) Consiliul ARACIP, întrunit în şedinţă ordinară, analizează şi aprobă rapoartele de evaluare întocmite, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestora. După aprobarea rapoartelor, Consiliul ARACIP propune acordarea/neacordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învăţământ/specializare/calificare profesională, după caz. (8) Biroul executiv al Agenţiei înaintează Ministerului Educaţiei şi Cercetării, spre aprobare, prin ordin, propunerea Consiliului ARACIP de acordare/neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar respectivă, pentru fiecare nivel de învăţământ/specializare/calificare profesională, după caz. (9) În cazul în care se constată nerespectarea standardelor de calitate de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate, în proces de evaluare periodică, se derulează în mod corespunzător procedurile prevăzute la art. 34 din ordonanţa de urgenţă. (10) Rapoartele de evaluare externă, întocmite de către membrii comisiilor de experţi, se fac publice pe site-ul ARACIP.  +  Articolul 14 (1) În vederea asigurării calităţii activităţii de evaluare externă, Biroul executiv al ARACIP poate dispune monitorizarea activităţii de evaluare a organizaţiei furnizoare de educaţie, realizată atât de experţii ARACIP în evaluare şi acreditare, cât şi de instituţiile menţionate la art. 1 alin. (2). (2) Monitorizarea activităţii de evaluare poate consta în repetarea procedurii de evaluare externă pe anumite domenii, standarde sau indicatori de evaluare de către alţi experţi desemnaţi de către conducerea ARACIP, în aplicarea de chestionare şi interviuri beneficiarilor serviciilor educaţionale oferite de organizaţia furnizoare de educaţie, în realizarea unor dosare de presă, în înregistrarea şi verificarea reclamaţiilor primite de la clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale oferite de organizaţia furnizoare de educaţie respectivă, după caz. (3) În cazul în care prin activităţile de monitorizare se constată discordanţe între rapoartele de evaluare externă întocmite de experţii în evaluare şi acreditare care au participat la evaluarea organizaţiei respective şi rapoartele întocmite cu ocazia monitorizării, aceştia vor fi excluşi din registrul ARACIP, respectiv vor fi sancţionaţi civil, penal sau contravenţional, după caz, potrivit legii. (4) În cazul în care prin activităţile de monitorizare se constată discordanţe între rapoartele de evaluare externă şi situaţia reală de pe teren, datorate denaturării sau neprezentării unor date, informaţii sau documente de către reprezentanţii organizaţiei furnizoare de educaţie evaluate, vizita de evaluare la organizaţia respectivă va fi reluată, cu informarea prealabilă a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (5) În cazul în care, prin activităţile de monitorizare a activităţii de evaluare a organizaţiilor furnizoare de educaţie realizate de alte agenţii de evaluare autohtone sau internaţionale, se constată discordanţele menţionate la alin. (3) şi (4), ARACIP va informa Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu privire la situaţia creată şi va dispune reluarea vizitei de evaluare la organizaţia respectivă. (6) Pentru realizarea procedurilor de monitorizare a activităţii de evaluare externă a organizaţiilor furnizoare de educaţie nu se percep tarife de evaluare de la organizaţiile în cauză.  +  Articolul 15 (1) În cazul în care organizaţia furnizoare de educaţie nu a primit autorizaţia de funcţionare provizorie, respectiv acreditarea, aceasta are dreptul de a depune un nou raport de evaluare internă, după remedierea tuturor deficienţelor care au stat la baza emiterii ordinului de neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 9-14. (2) În cazul în care, în urma unei noi evaluări, organizaţiei furnizoare de educaţie nu i s-a acordat acreditarea, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării se dispune încetarea definitivă a şcolarizării, elevii fiind transferaţi la alte unităţi de învăţământ, cu respectarea prevederilor regulamentului şcolar.  +  Articolul 16 (1) Autorizaţia de funcţionare provizorie, acordată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, reprezintă actul de înfiinţare a unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ/ specializare/calificare profesională, după caz, şi acordă acesteia dreptul de a desfăşura procesul instructiv-educativ şi de a organiza, după caz, examene de admitere la studii. (2) Organizaţiile furnizoare de educaţie, cu niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu, fac parte din reţeaua naţională de învăţământ. (3) Organizaţiile furnizoare de educaţie, cu niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale autorizate să funcţioneze provizoriu, au dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic şi de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, precum şi de a participa la programe internaţionale, în condiţiile prevăzute de lege. (4) Organizaţiile furnizoare de educaţie autorizate să funcţioneze provizoriu au dreptul de a gestiona documentele şcolare din învăţământul preuniversitar, în condiţiile legii.  +  Articolul 17Pe perioada de funcţionare provizorie, unităţile de învăţământ autorizate trebuie să respecte standardele şi criteriile care au stat la baza autorizării, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie.  +  Articolul 18Organizaţiile furnizoare de educaţie autorizate să funcţioneze provizoriu implementează mecanisme de asigurare internă a calităţii şi întocmesc rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii, care vor cuprinde o autoevaluare a progresului realizat în respectarea criteriilor şi standardelor de autorizare, respectiv a celor de calitate, şi care se înaintează Departamentului de evaluare externă din cadrul ARACIP.  +  Articolul 19 (1) Organizaţiile furnizoare de educaţie acreditate fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. (2) Organizaţiile furnizoare de educaţie, cu niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale acreditate, au dreptul de a organiza examene de absolvire şi pot emite diplome şi/sau alte acte de studii, recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) Elevii din învăţământul preuniversitar de stat şi particular acreditat se bucură de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de elev.  +  Articolul 20După obţinerea acreditării, organizaţiile furnizoare de educaţie înaintează anual la ARACIP sinteze ale rapoartelor anuale de evaluare internă a calităţii, care vor cuprinde o autoevaluare a progresului realizat în respectarea criteriilor şi standardelor de acreditare, respectiv a celor de calitate. Rapoartele se înaintează Departamentului de evaluare externă din cadrul ARACIP.  +  Articolul 21 (1) Autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pentru formele de învăţământ zi şi/sau seral, în conformitate cu prevederile legale. (2) Organizaţiile furnizoare de educaţie pot organiza şi forma de învăţământ cu frecvenţă redusă pentru specializările/calificările profesionale pentru care au primit autorizaţia de funcţionare provizorie, cu condiţia desfăşurării activităţilor instructiv-educative pentru forma de învăţământ de zi. (3) Învăţământul la distanţă se poate organiza numai de organizaţiile furnizoare de educaţie acreditate, în condiţiile legii, pentru aceleaşi niveluri de învăţământ, profiluri, domenii, specializări sau calificări profesionale, după caz, pentru care au obţinut acreditarea, dacă obţin autorizaţia de funcţionare provizorie şi pentru această formă de învăţământ.  +  Articolul 22 (1) ARACIP întocmeşte registre speciale, denumite Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate. (2) Unităţile de învăţământ public considerate acreditate la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 vor fi incluse în Registrul naţional al unităţilor de învăţământ preuniversitar acreditate, numai după evaluarea acestora potrivit prevederilor art. 33 şi 40 din acest act normativ.  +  Articolul 23 (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar autorizate, respectiv acreditate, sunt monitorizate şi controlate de ARACIP, în colaborare cu inspectoratele şcolare, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării. (2) Procedurile de monitorizare şi control ale unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate, respectiv acreditate, sunt cele prevăzute la art. 13. (3) În cazul în care se constată că organizaţia furnizoare de educaţie nu mai respectă standardele care au stat la baza acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 34 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 24 (1) Lista unităţilor de învăţământ public şi privat care vor fi supuse evaluării periodice este stabilită anual de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu ARACIP. (2) Lista unităţilor de învăţământ public şi privat care vor fi evaluate periodic se face publică pe site-ul ARACIP.  +  Articolul 25 (1) Contestaţiile cu privire la acordarea, neacordarea, respectiv retragerea autorizaţiei de funcţionare provizorie sau a acreditării organizaţiilor furnizoare de educaţie se adresează, în termen de 30 de zile de la comunicare, ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară  +  Articolul 26 (1) Organizaţiile furnizoare de educaţie pot organiza şi desfăşura, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în următoarele situaţii: a) pe bază de protocol/acord bilateral, încheiat între autorităţile şi/sau instituţiile similare din România şi cele din statul al cărui sistem educaţional este/urmează a fi adoptat; b) dacă dispun de acreditare în sistemul educaţional respectiv, fiind parte a acestuia. (2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la ARACIP un dosar care să cuprindă următoarele documente: a) acte care să ateste acreditarea în sistemul educaţional adoptat în cadrul unităţii de învăţământ respective; b) confirmarea misiunii diplomatice a statului respectiv, pe baza răspunsului autorităţii competente din statul al cărui sistem educaţional este/urmează a fi adoptat, privind următoarele elemente:- respectarea de către unitatea de învăţământ a legislaţiei în domeniul educaţional din statul respectiv;- eliberarea de către unitatea de învăţământ respectivă de diplome identice cu acelea care permit accesul în învăţământul superior în ţara de origine; c) elementele de identificare a organizaţiilor furnizoare de educaţie, după cum urmează:- denumirea şi sediul unităţii de învăţământ respective;- nivelurile de învăţământ, specializările, precum şi durata de şcolarizare, conform structurii din sistemul educaţional respectiv;- date referitoare la personalul angajat;- date referitoare la elevii şcolarizaţi: numărul de elevi/an de studiu, naţionalitatea;- date referitoare la spaţiile de învăţământ şi baza materială, regimul de deţinere a acestora, precum şi autorizaţia sanitară de funcţionare, vizată pe anul în curs; d) acte privind curriculumul utilizat; e) certificatul de atestare fiscală. (3) În cazul în care organizaţiile furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), acestea au obligaţia de a se supune procesului de evaluare şi acreditare în sistemul educaţional românesc, în condiţiile legii.  +  Articolul 27 (1) Organizaţiile furnizoare de educaţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (2) sunt înscrise în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară. (2) După înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1), organizaţia respectivă are obligaţia de a întocmi, anual, un raport de evaluare internă, care să cuprindă elementele menţionate la art. 26 alin. (2) lit. c), pe care îl transmite la ARACIP. (3) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a solicita ARACIP, din 5 în 5 ani, reînscrierea în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară; în caz contrar, organizaţia respectivă se consideră desfiinţată.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 28Denumirea organizaţiei furnizoare de educaţie trebuie să reflecte curriculumul corespunzător sistemului educaţional adoptat.  +  Articolul 29Unităţile de învăţământ preuniversitar autorizate să funcţioneze provizoriu, respectiv acreditate, au obligaţia de a anunţa la ARACIP orice schimbare a denumirii şi/sau a sediului intervenită pe parcursul funcţionării.  +  Articolul 30La activităţile de evaluare a organizaţiilor furnizoare de educaţie pot participa, cu statut de observator, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, reprezentanţii organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ preuniversitar supusă evaluării, precum şi reprezentanţi ai părinţilor, ai altor instituţii reprezentative din comunitatea locală, ai autorităţilor publice judeţene şi locale.  +  Articolul 31Se consideră desfiinţat/desfiinţată nivelul de învăţământ, specializarea, respectiv calificarea profesională, pentru care organizaţia furnizoare de educaţie autorizată să funcţioneze provizoriu nu a mai şcolarizat, din diferite motive, o perioadă minimă egală cu un ciclu de şcolarizare.  +  Articolul 32Prevederile prezentei metodologii nu se aplică furnizorilor de formare profesională autorizaţi potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare._________